Haku

FINE-008700

Tulosta

Asianumero: FINE-008700 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2018

Astianpesukoneen vuotovahinko. Osakkaan vastuu. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asunnon X asukkaat poistuivat viikonlopuksi. Alakerran asukas oli perjantaina 16.6.2017 hälyttänyt huoltomiehen, koska jostakin valui vettä hänen asuntoon. Paikalle hälytetty huoltomies ei todennut asunnossa X vesivahinkoa tai vuodon syytä. Palattuaan asunnon X asukkaat huomasivat irtovesiä astianpesukoneen edessä. Pesukonetta käytettiin huoltofirmassa, joka totesi tulovesiventtiilin vuotavan johtuen halkeamasta. Taloyhtiölle aiheutuneita kustannuksia haettiin asunnon X omistajan kotivakuutukseen liitetystä vastuuvakuutuksesta.

Vastuuvakuutusyhtiö on päätöksellään 17.8.2017 hylännyt taloyhtiön korvausvaatimuksen tuottamuksen puuttuessa. Vahinko on aiheutunut astianpesukoneen tulovesiventtiilin rikkoutumisesta. Vakuutuksenottajalla tai muilla vakuutetuilla ei ole osoitettu olevan tuottamusta vahinkoon. Astianpesukoneen tulovesihanan vipu on ollut jäykkä jo alusta alkaen ja vakuutuksenottaja on asiasta heti tiedustellut rakennusyhtiöltä, jonka mukaan hanan vipu oli kunnossa eikä korjaustarvetta ollut. Vakuutuksenottaja tai muut vakuutetut eivät tienneet, ettei hanan vipu toimi kunnolla. Lisäksi astianpesukoneen rikkoutunut tulovesiventtiili sijaitsee astianpesukoneen sisällä sellaisessa paikassa, ettei sitä pysty silmämääräisesti havaitsemaan ilman, että koko pesukonetta pureta osiin. Lisäksi tuottamuksen kannalta ei ole merkitystä sillä, oliko astianpesukoneen tulovesihana kokonaan vai osittain kiinni tai kokonaan auki, koska vuotovahinko johtui astianpesukoneen tulovesiventtiilin rikkoutumisesta, johon vakuutuksenottajalla tai muilla vakuutetuilla ei ole tuottamusta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksessa asiakkaan asiamies katsoo, että osakas on laiminlyönneillään, välinpitämättömyydellään ja huolimattomuudellaan aiheuttanut 16.6.2017 havaitun vesivahingon. Lisäksi vakuutusyhtiö on tehnyt päätöksen kuulematta taloyhtiötä eikä tehnyt asiassa uutta päätöstä. Pääasian lisäksi asiakas haluaa selvitettäväksi onko vakuutusyhtiö toiminut hyvän vakuutustavan mukaisesti. Lisäksi vaaditaan korvattavaksi taloyhtiölle aiheutuneita selvittely- ja asiantuntijakustannuksia.

Asiamies on toimittanut runsaasti liiteaineistoja, joissa hän toteaa mm. seuraavia seikkoja:

Taloyhtiössä on toimittu vuodesta 2007 Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukon mukaisesti. Vastuunjakotaulukon oppaaseen vuodelta 2017 on kirjattu useita seikkoja liittyen osakkaan ja taloyhtiön väliseen kunnossapitovastuuseen. Ensinnäkin osakas vastaa huoneistossa olevista asennuksista ja laitteista siltä osin kuin ne eivät ole välttämättömiä yhtiön perusjärjestelmien toiminnalle tai ovat normaalikäytössä kuluvia. Osakkaan vahingonkorvausvastuu voi perustua normaalin käytön, ilmoitusvelvollisuuden tai kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntiin. Osakkaan on ilmoitettava yhtiölle sellaisesta osakehuoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle. Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä. Jos osakas laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa hän laiminlyönnistä yhtiölle aiheutuvasta vahingosta. Kodinkoneet ovat irtaimia esineitä ja osakkaan kunnossapitovastuulla. Osakkaan on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Kodinkoneet liitäntöineen ovat osakkaan kunnossapitovastuulla. Jos kodinkone on asennettu osakkaan toimesta, vastaa osakas asennuksen asianmukaisuudesta. Jos huoneistolle aiheutuu vahinkoa tai vahinko on pahentunut (esim. ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti) osakkaan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, on osakas vahingonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Vastuusta vapautuakseen osakkaan tulee osoittaa menetelleensä huolellisesti. Jos osakas on teettänyt asennuksen kodinkoneliitännän ammattilaisella, vastaa asennuksen tehnyt taho virheellisen tai puutteellisen liitännän aiheuttamasta vahingosta. Jos vahinko on aiheutunut huoneiston haltijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, voidaan yhtiölle kuuluvat korjauskustannukset periä huoneiston haltijalta.

Valituksen mukaan tuottamus on syntynyt, koska osakas ei asunto-osakeyhtiön lain edellyttämällä tavalla ole ilmoittanut pesukoneen hanan vikaantumisesta eikä siitä, ettei se mene kunnolla kiinni. Toimiessaan näin hän on laiminlyönyt myös hallituksen vuosittaisia asukastiedotteita sekä järjestysmääräyksiä. Kyse on siis siitä, että hana on jäänyt osakkaan vakuutusyhtiölle ilmoittamalla tavalla “hanan kääntäjästä riippuen” vähän auki. Juuri tuolla tavalla hana oli osakkaan ilmoituksen mukaan jäänyt vähän auki myös vahingon havaitsemispäivää 16.6.2017 edeltävänä päivänä, kun osakkaan perhe oli lähtenyt mökille.

Koska astianpesukone oli hävitetty, taloyhtiöllä ei ollut mahdollisuutta todentaa huoltofirman lausuntoa, jonka mukaan astianpesukoneen venttiilissä olisi ollut vuoto. Lausunnosta ei ilmene kuka sen on tehnyt eikä ole valokuvaa vuotavasta tiivisteestä. Yli 22 vuotta vanha pesukone on teknisen käyttöikänsä päässä ja merkittävä vahinkoriski. Maahantuojan huoltokuvaston perusteella siinä ei ollut tulvasuojaa eikä uimurikohoa. Tiiviste on taloyhtiön käsityksen mukaan vuotanut myös silloin, kun koneella on pesty, koska siinä on ollut halkeama. Tulovesiletku ja sen tiiviste ovat astianpesukoneen osa. Osakkaan huoneiston alapuolisen huoneiston rakenteet olivat kuivat vasta 12,5 viikkoa vahingon havaitsemisen jälkeen, joten tiiviste on vuotanut ilmeisen pitkään.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

FINE on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja antaa lausuma asiassa.

Vakuutettu toteaa valittaneensa astianpesukoneen hanan jäykkyydestä jo vuonna 1995 muuton jälkeen. Rakennuttajan mukaan jäykkyys mahtui toleransseihin eikä asialle tehty mitään. Asiasta oli joskus mainittu myös huoltomiehelle, jonka mukaan jäykkyys oli siinä ja siinä. Käytännössä hana on ollut jäykähkö miehelle, mutta heikompikätiselle jäykkä. Tästä huolimatta hana on pidetty aina kiinni, kun kone ei ole ollut käytössä. Näin tehtiin myös 15.6.2017. Vuonna 2016 isännöitsijä ja hallitus kampanjoivat sen puolesta, että astianpesukoneiden poistoputket tarkistettaisiin ja vaihdettaisiin vähintään 10 vuoden välein. Vakuutettu toteaa tarkistaneensa letkun, joka oli ehjä ja kunnossa, koska siihen ei ollut kohdistunut mitään ulkoisia vaurioita esimerkiksi muuton tai remontin myötä. Lisäksi poistovesiletku oli sitä mallia, jota ei enää rautakaupoista saanut. Mikään laki tai muukaan asumista koskeva ohjeistus ei velvoita poistovesiletkun 10 vuoden välein tapahtuvaan vaihtamiseen. Merkitsevää on, että vesivahinko ei aiheutunut poistovesiletkun ominaisuuksista vaan tulovesiventtiilissä olleesta halkeamasta ja tiivisteen vuotamisesta. Vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun huolimattomuudesta.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vastuuvakuutusehdot voimassa 1.1.2016 lukien:

Ehtokohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton  henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa…

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 § mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu. 

Ratkaisusuositus        

Asiassa on kyse siitä, onko osakas vastuussa asunto-osakeyhtiölle astianpesukoneen aiheuttamasta vuotovahingosta.

FINE katsoo, ettei tapauksessa ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella  olisi katsottava osakkaan toimineen jollain tavalla huolimattomasti. Se, että osakas on kunnossapitovastuussa tiettyjen laitteiden ja rakenteiden asianmukaisuudesta oman asuntonsa osalta, ei tarkoita sitä, että osakas olisi automaattisesti tuottamuksestaan riippumatta korvausvastuussa myös asunto-osakeyhtiölle tai toiselle osakkaalle kyseisistä laitteista aiheutuneista vahingoista. Kyse ei ole ns. ankarasta vastuusta vaan nimenomaan tuottamusvastuusta eli siitä, onko osakas toiminut astianpesukoneen suhteen huolimattomasti vai ei.

Selvitysten mukaan osakkaan omistama yli 22 vuotta vanha, toimintakuntoinen astianpesukone on aiheuttanut vesivahingon. FINEn käsityksen mukaan ennen vuotovahinkoa koneessa ei ole havaittu sellaista vikaa tai toimintahäiriötä, jonka osakas olisi jättänyt huomiotta ja näin laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon. Näin ollen koneen iällä ei ole arvioinnin kannalta merkitystä tässä tapauksessa. Yksinomaan sitä seikkaa, että osakas on omistanut iäkkään astianpesukoneen, ei voida pitää tuottamuksellisena tai muutoin huolimattomana toimintana. FINE pitää sinänsä uskottavana osakkaan ilmoitusta vuodelta 1995 liittyen hanan jäykkyyteen. FINE korostaa sitä, että hanan vivun jäykkyys ei tässä tapauksessa ole ratkaisevaa johtuen siitä, että vahinko on aiheutunut astianpesukoneen tulovesiventtiilin rikkoutumisesta. FINE toteaa, että ehjä ja käyttötarkoitukseensa sopiva liitos kestää, vaikka astianpesukoneen hana jätettäisiin auki. Tässä tapauksessa hana on ollut muutaman asteen verran auki. Laiterikosta johtuva vuoto olisi joka tapauksessa tapahtunut, kun konetta olisi käytetty tai hana avattu kunnolla auki. Lisäksi rikkoontunut tulovesiventtiili sijaitsee astianpesukoneen sisällä sellaisessa paikassa, ettei sitä pysty silmämääräisesti edes havaitsemaan ilman koneen purkamista osiin. Koska vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tai muun vakuutetun tuottamuksesta, vakuutusyhtiö ei ole korvausvelvollinen vuotovahingosta.

FINE toteaa lisäksi, ettei asiakirjaselvityksestä ilmene millään tavalla vakuutusyhtiön toimineen korvausasian käsittelyssä hyvän vakuutustavan vastaisesti. Yksittäistapauksessa jää aina vakuutusyhtiön harkintaan pyytääkö se osapuolilta lisäselvitystä vai ei. Mikäli asiassa pyydetään uutta päätöstä ja vakuutusyhtiö haluaa edelleen vedota aikaisempaan päätökseen, ei yhtiöllä ole velvollisuutta aloittaa asiassa uutta käsittelyä. Hyvän vakuutustavan mukaista on ilmoittaa asiasta kirjalisesti uudelleen käsittelyä pyytäneelle.

Asian hoitamisesta aiheutuneista kuluista ei ole tarkempaa selvitystä, joten FINE ei voi ottaa niihin kantaa. Mikäli selvittelykuluilla taas tarkoitetaan FINElle osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneita kustannuksia, FINE ei ohjesääntönsä perusteella käsittele tällaisia kustannuksia ellei kyse ole oikeusturvavakuutuksesta, josta tapauksessa ei siis ole kyse.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Mustonen

Tulosta