Haku

FINE-008688

Tulosta

Asianumero: FINE-008688 (2018)

Kategoria: Arvopaperinvälitystoiminta

Ratkaisu annettu: 13.03.2018

Lautakunnan toimivalta. Sijoituspalvelu. Sijoitusvakuutus. Veroseuraamus. Sijoitusneuvonta. Ulkomainen vakuutusyhtiö. Asiamies.

Tapahtumatiedot

Asiakkaalla on aikaisempaa osakeomistusta ja sijoituskokemusta. Hän peri suuren määrän ja osittain samoja osakkeita kuin mitä hänellä itsellään jo aikaisemmin oli. Keskustelut palveluntarjoajan edustajan kanssa johtivat siihen, että osakkeet myytiin ja niistä saadut varat sijoitettiin sijoitusvakuutukseen, mistä aiheutui asiakkaalle huomattava veroseuraamus.  

Asiakkaan valitus

Asiakkaan mukaan palveluntarjoajan edustaja tunkeutui hänen asuntoonsa lukuisten puhelinsoittojen jälkeen syksyllä 2016 ja sai painostettua hänet siirtämään perintönä saadut osakkeet vakuutuskuoren sisään, mistä aiheutui hänelle 129.849 euron veroseuraamus. Asiakkaan mukaan hän ei ymmärtänyt myyvänsä osakkeita, vaan ainoastaan siirtävänsä ne vakuutuskuoreen osinkojen verotuksen lykkäämiseksi myöhempään ajankohtaan. Myynti selvisi hänelle vasta verottajan otettua yhteyttä häneen kesällä 2017.

Asiakas vaatii palveluntarjoajaa korvaamaan syntyneen veroseuraamuksen sekä siirtämään osakkeet takaisin omaan säilytykseensä. Asiakkaan näkemyksen mukaan palveluntarjoajan menettely on ollut petollista ja että palveluntarjoajan tulisi menettää toimilupansa tai ainakin saada jonkinlainen sanktio sekä joutua tiukemman valvonnan alaiseksi. Asiakas esittää näkemyksenään myös, että palveluntarjoaja olisi väärentänyt erään valtakirjan valituksen menestymisen estämiseksi.

Palveluntarjoajan vastine

Palveluntarjoajan mukaan se on toiminut tilanteessa ulkomaisen vakuutusyhtiön asiamiehenä ja suositellut asiakkaalle osakkeiden myyntiä sekä niistä saatujen varojen sijoittamista alkuperäisellä allokaatiolla sijoitusvakuutukseen.

Palveluntarjoajan mukaan asiakasta on tavattu useampaan otteeseen yhtiön toimistolla ja muutaman kerran myös hänen luvallaan tämän kotona. Tapaamisten yhteydessä on asianmukaisesti kartoitettu asiakkaan tarpeet ja tilanne, eikä häntä ole painostettu millään tavalla. Asiakkaalle on myös selvitetty yleisellä tasolla osakemyynteihin liittyvää verotusta sekä suositeltu häntä hakemaan verottajalta ennakkoratkaisua asiaan liittyen, koska hänellä oli myös jo ennestään omistuksessaan osittain samojen yhtiöiden osakkeita kuin mitä hän oli perintönä saanut. Asiakas ei kuitenkaan pitänyt sitä tarpeellisena.

Yhtiön mukaan asiakas on ymmärtänyt tai hänen on viimeistään allekirjoittamiensa asiakirjojen perusteella sekä myynnistä saamiensa vahvistuksien perusteella täytynyt ymmärtää, että osakkeet on myyty. Yhtiön mukaan asiakkaan olisi myös kokeneena sijoittajana pitänyt huomata myynti viimeistään siinä vaiheessa, kun varat osakkeista olivat tulleet hänen tililleen. Asiakkaan esille nostamaan väärennösväitteeseen yhtiö toteaa, että asiakas on valtakirjan allekirjoittanut eikä sillä ole vaikutusta valtakirjan pätevyyteen, että todistajiksi merkityt henkilöt eivät olleet hänen sitä allekirjoittaessaan läsnä.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
- asiakassopimus liitteineen 26.10.2016
- asiakkaan valtakirjat yhtiölle 26.10.2016 ja 3.11.2016
- sijoitusvakuutusta koskeva hakemus 27.10.2016
- osakkeiden myyntitoimeksianto 2.11.2016
- kaupanvahvistukset myydyistä osakkeista 4.11.2016

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Ennen asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen riitaisuuden ratkaisemista Sijoituslautakunnan on arvioitava toimivaltansa asiassa. Mikäli lautakunta katsoo itsensä toimivaltaiseksi asiaa käsittelemään, tulee arvioitavaksi osapuolten välisen sopimus- tai muun suhteen laatu sekä miten palveluntarjoaja on täyttänyt siihen mahdollisesti liittyvät selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

FINEn ohjesäännön 1 §:n mukaan riita-asian käsittelyn edellytyksenä on se, että osapuolena olevan finanssipalveluntarjoajan kotipaikka on Suomessa tai sillä on Suomessa tytäryhtiö tai sivuliike, tai palveluntarjoaja on tehnyt erillisen sopimuksen FINEn riidanratkaisupalveluiden käyttämisestä.

Sijoituspalvelua koskevaa sääntelyä on sijoituspalvelulaissa (747/2012). Finanssivalvonta on lisäksi antanut lakia täydentäviä määräyksiä ja ohjeita 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat.

Sijoituspalvelulain 1 luvun 15 §:n 5 kohdan mukaan sijoitusneuvonta on yksilöllisen suosituksen antamista asiakkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi liiketoimeksi.

Sijoituspalvelulain 1 luvun 14 §:n mukaan rahoitusvälineellä tarkoitetaan
1) arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettua arvopaperia;
2) sellaista yhteissijoitusyrityksen osuutta ja rahamarkkinavälinettä, joka ei ole 1 kohdassa tarkoitettu arvopaperi;
3) optiota, termiiniä tai muuta johdannaissopimusta, jonka kohde-etuutena on arvopaperi, valuutta, korko, tuotto, päästöoikeus, toinen johdannaissopimus, rahoitusmarkkinoihin liittyvä indeksi tai muu tunnusluku ja joka voidaan toteuttaa luovuttamalla kohde-etuus tai tilittämällä sen nettoarvo;
4) optiota, termiiniä tai muuta johdannaissopimusta, jonka kohde-etuutena on hyödyke ja joka on toteutettava tai voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin osapuolen niin halutessa muutoin kuin maksukyvyttömyyden vuoksi tai sopimuksen päättyessä muusta syystä;
5) optiota tai muuta johdannaissopimusta, jonka kohde-etuutena on hyödyke ja joka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, kun sillä käydään kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä lukuun ottamatta tukkutason energiatuotetta, jolla käydään kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä, ja joka on toteutettava kohde-etuus luovuttaen;
6) muuta kuin 5 kohdassa tarkoitettua optiota, termiiniä tai muuta johdannaissopimusta, jonka kohde-etuutena on hyödyke ja joka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovuttaen, jos johdannaissopimusta ei ole tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin ja se on muiden johdannaissopimusten kaltainen;
7) luottoriskin siirtoon tarkoitettua johdannaissopimusta;
8) hinnanerosopimusta;
9) optiota, termiiniä tai muuta johdannaissopimusta, jonka kohde-etuutena ovat ilmastonvaihtelut, kuljetusmaksut, inflaatioasteet tai muut viralliset taloustilastot ja joka on toteutettava tai voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä, jonkin osapuolen niin halutessa muutoin kuin maksukyvyttömyyden vuoksi tai sopimuksen päättyessä muusta syystä, sekä muuta johdannaissopimusta, jonka kohde-etuutena ovat edellä tässä pykälässä mainitsemattomat varat, oikeudet, velvollisuudet, indeksit ja muut tunnusluvut ja joka on muiden johdannaissopimusten kaltainen, kun otetaan huomioon ainakin se, käydäänkö sillä kauppaa kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä;
10) päästöoikeutta, joka on tunnustettu kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY (päästökauppajärjestelmä) vaatimuksia vastaavaksi sekä vastavuoroisesti yhteisön järjestelmän ja muiden kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmien välillä.

Sijoituspalvelulain 2 luvun 3 a §:n mukaan jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaan sisältyy oikeus tarjota toimeksiantojen välittämistä tai toteuttamista, omaisuudenhoitoa taikka sijoitusneuvontaa, se saa tarjota myös muuta sijoituskohdetta kuin rahoitusvälinettä koskevaa palvelua sekä tätä sijoituskohdetta koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa. Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaan sisältyy oikeus tarjota rahoitusvälineiden säilyttämistä, se saa tarjota myös muuta sijoituskohdetta kuin rahoitusvälinettä koskevaa toimiluvan mukaista palvelua.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, joka tarjoaa sijoituspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuuden hoitoa, on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä ja palvelua.

Finanssivalvonnan määräyksen mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on hankittava asiakkaalta tiedot, jotka ovat tarpeen asiakkaaseen liittyvien olennaisten seikkojen ymmärtämiseksi ja joiden perusteella sijoituspalvelun tarjoaja voi tarjotun palvelun luonne ja laajuus huomioon ottaen kohtuudella varmistua siitä, että sijoitusneuvon kohteena oleva tai omaisuudenhoitopalveluun liittyvä liiketoimi täyttää seuraavat edellytykset: a) liiketoimi vastaa asiakkaan sijoitustavoitteita, b) liiketoimi on sellainen, että asiakas pystyy kantamaan taloudellisesti siihen liittyvät asiakkaan sijoitustavoitteiden mukaiset sijoitusriskit, sekä c) liiketoimi on sellainen, että asiakkaalla on tarvittava sijoituskokemus ja/tai -tietämys suositeltuun liiketoimeen tai sijoitussalkkunsa hoitoon liittyvien riskien ymmärtämiseksi.

Määräyksen mukaan asiakkaan taloudellista asemaa koskevien tietojen on sisällettävä soveltuvin osin tiedot: a) asiakkaan säännöllisen tulon lähteistä ja määrästä, b) asiakkaan omaisuudesta, kuten likvideistä varoista, sijoituksista ja kiinteistöistä sekä c) asiakkaan säännöllisistä taloudellisista sitoumuksista.

Asiakkaan sijoitustavoitteita koskevien tietojen on sisällettävä soveltuvin osin tiedot: a) siitä, miten kauan asiakas haluaa pitää sijoituksia hallussaan (sijoitushorisontti), b) asiakkaan riskinottohalukkuudesta ja riskiprofiilista sekä c) sijoituksen tarkoituksesta.

Asiakkaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskevien tietojen on sisällettävä, ottaen huomioon asiakkaan asiantuntemus, tarjottavan sijoituspalvelun luonne ja laajuus sekä rahoitusvälineen tai liiketoimen laji (mukaan lukien niiden monimutkaisuus ja niihin liittyvät riskit): a) asiakkaan jo tuntemat palvelu-, Iiiketoimi- ja rahoitusvälinetyypit b) asiakkaan rahoitusvälineitä koskevien liiketoimien luonne, volyymi ja yleisyys sekä ajanjakso, jonka kuluessa liiketoimet on toteutettu c) asiakkaan koulutustaso sekä ammatti (tai tarvittaessa aikaisempi ammatti).

Sijoituspalvelun tarjoaja voi luottaa asiakkaansa antamiin tietoihin, paitsi jos se tietää tai sen pitäisi tietää, että asiakkaan antamat tiedot ovat selvästi vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia.

Sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdot sekä riittävät tiedot sijoituspalvelun tarjoajasta ja tarjottavasta palvelusta. Ehdot ja tiedot on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle, jos se on varhaisempi ajankohta. Pykälän 2 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on myös annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista riittävät tiedot muun muassa sijoituspalvelun tarjoajasta ja sen tarjoamasta palvelusta, palvelun kohteena olevien rahoitusvälinelajien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä, asiakasvarojen säilyttämisestä ja siihen liittyvistä riskeistä sekä palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista.

Tietojen on oltava paikkansapitäviä, eivätkä ne saa korostaa sijoituspalvelusta tai rahoitusvälineestä mahdollisesti saatavaa etua ilman, että samalla annetaan asiallinen ja selkeä ilmoitus kyseeseen tulevista riskeistä. Tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Tietoihin liittyviä keskeisiä seikkoja, väitteitä tai varoituksia ei saa peitellä tai vähätellä. Jos tiedoissa viitataan tiettyyn verokohteluun, samalla on ilmoitettava selkeästi, että verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja että se voi tulevaisuudessa muuttua.

Asian arviointi

Lautakunnan toimivalta

Käsiteltävässä tapauksessa palveluntarjoajalla on sijoituspalveluyrityksen toimilupa, minkä lisäksi se on toiminut asiassa ulkomaisen vakuutusyhtiön asiamiehenä. Kyseisellä vakuutusyhtiöllä ei ole Suomessa tytäryhtiötä tai sivuliikettä eikä se ole tehnyt erillissopimusta FINEn palveluiden käyttämisestä.

Sijoituslautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti sillä ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa palveluntarjoajan ulkomaisen vakuutusyhtiön asiamiehenä toimimisen osalta, vaan ainoastaan tämän oman toimilupansa puitteissa tarjoaman sijoituspalvelun osalta. Lautakunta katsoo kuitenkin tapausta kokonaisuutena arvioiden olevan tarkoituksenmukaista käsitellä palveluntarjoajan tarjoamaa sijoitusneuvontaa kokonaisuutena kattaen myös palveluntarjoajan antaman neuvon sijoittaa myynnistä saadut varat muuhun sijoituskohteeseen kuin rahoitusvälineeseen eli sijoitusvakuutukseen.

Selonottovelvollisuus

Säännösten mukaan ennen sijoitusneuvon antamista palveluntarjoajalla on oltava riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä. Palveluntarjoajan mukaan se on ennen neuvontaa selvittänyt asiakkaan yksilölliset olosuhteet säännösten mukaisesti, mitä asiakas ei ole kiistänyt.

Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että 26.10.2016 päivätyn asiakassopimuksen yhteydessä palveluntarjoaja on ottanut selvää asiakkaan taloudellisesta asemasta, sijoitusvarallisuudesta ja varojen alkuperästä ym. Lisäksi asiakkaalta on kysytty hänen sijoitustavoitteistaan ja riskiprofiilistaan sekä tavoittelemastaan tuotosta. Asiakkaalta on myös pyydetty tietoja hänen koulutuksestaan sekä kaupankäyntiaktiivisuudestaan ja keskimääräisen sijoituksen koosta. Edellä todetun perusteella lautakunta katsoo palveluntarjoajalla olleen asianmukaiset tiedot sijoitusneuvon antamiseksi.

Tiedonantovelvollisuus

Säännösten mukaan ehdot ja tiedot tuotteista ja palveluista on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan asiakkaalle. Tietoa on annettava riittävästi ja se on esitettävä siten, että tiedon saajien kohderyhmään tai todennäköiseen vastaanottajaryhmään kuuluva huolellisesti toimiva henkilö todennäköisesti ymmärtää tiedon. Jos tiedoissa viitataan tiettyyn verokohteluun, samalla on ilmoitettava selkeästi, että verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja että se voi tulevaisuudessa muuttua.

Asiakkaan mukaan palveluntarjoajan edustaja ei tuonut esiin, että osakkeiden siirto vakuutukseen edellyttäisi niiden myyntiä ja että siitä voisi aiheutua hänelle veroseuraamuksia. Palveluntarjoajan mukaan myynti ei ole voinut jäädä asiakkaalle epäselväksi ja että myös mahdolliset veroseuraamukset ovat olleet esillä ja lisäksi niiden osalta asiakasta on jopa pyydetty selvittämään asiaa omatoimisesti lisää, mitä hän ei kuitenkaan ole pitänyt tarpeellisena.

Lautakunta toteaa, että ilman nimenomaista sopimusta palveluntarjoajalla ei yleensä ole velvollisuutta antaa yksilöllistä veroneuvontaa, vaan riittävää on, että se kiinnittää asiakkaan huomiota toimenpiteistä seuraaviin mahdollisiin veroseuraamuksiin. Asiasta saadun selvityksen perusteella lautakunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että asiakkaan tarkoitus on ollut vaikuttaa hänen sijoitusomaisuudestaan maksettavaksi tulevien verojen ajankohtaan. Myös palveluntarjoajan suosittaman tuotteen tietyt erityispiirteet liittyvät vahvasti asiakkaan tavoitteen toteuttamiseen ja verotuksellisiin seikkoihin muutenkin. Lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että asiakas oli antanut palveluntarjoajalle valtuutuksen selvittää verotuksellisia seikkoja osakkeiden tulevaa myyntiä varten. Verotukselliset seikat ovat lautakunnan näkemyksen mukaan siten olleet asiassa keskeisessä roolissa. Palveluntarjoaja ei ole esittänyt muuta selvitystä asiakkaalle verotuksesta esiin nostamistaan seikoista kuin vain oman väitteensä antamastaan kehotuksesta tiedustella asiaa omatoimisesti verottajalta. Ottaen huomioon verotuksellisten seikkojen olennaisuuden tapauksessa lautakunta katsoo, että palveluntarjoaja ei ole kyennyt osoittamaan kiinnittäneensä asianmukaisesti asiakkaan huomiota toimenpiteistä mahdollisesti seuraaviin veroseuraamuksiin.

Annettujen neuvojen asianmukaisuus

Tapauksessa asiakas on ilmoittanut olevansa korkeariskinen sijoittaja sekä omaavansa pitkän sijoituskokemuksen ja toimivansa pitkällä tähtäimellä sekä haluavansa lykätä osakkeista maksettavien osinkojen verotusta. Näiden seikkojen perusteella palveluntarjoaja on suosittanut asiakkaalle tämän omistukseen tulleiden osakkeiden myyntiä ja niistä saatujen varojen sijoittamista sijoitusvakuutuksen sisällä vastaaviin osakkeisiin.

Palveluntarjoaja ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä siitä, millä perusteilla se on päätynyt antamaansa neuvoon. Lautakunta toteaa, että vaikka yleisellä tasolla pankin suosittamia toimia voidaan pitää asiakkaan esittämien tietojen perusteella sinänsä asianmukaisina, ovat ne kuitenkin tässä tapauksessa johtaneet asiakkaan kannalta kokonaisuutena arvioiden epäasianmukaiseen lopputulokseen. Neuvot ovat aiheuttaneet välittömän ja suuruudeltaan huomattavan veroseuraamuksen, jonka asiakas olisi ainakin omana elinaikanaan voinut merkittäviltä osin välttää, vaikka hänen sijoitussalkkuunsa olisikin tehty joitakin tavoiteltuja osinkojen verokohteluun vaikuttavia muutoksia. Tämä ei sinänsä tee neuvoista virheellisiä mutta tukee tapauksen muut olosuhteet huomioon ottaen käsitystä siitä, ettei asiakkaan tilannetta ja etua ole otettu neuvoja annettaessa riittävän kokonaisvaltaisesti huomioon.

Vahingon määrä

Asiakas on vaatinut asemansa palauttamista siihen tilanteeseen, jossa hän olisi, mikäli myyntejä ei olisi tapahtunut sekä palveluntarjoajaa korvaamaan asiassa aiheutunut 129.849 euron veroseuraamus. Palveluntarjoaja on katsonut, ettei se ole korvausvelvollinen asiassa.

Lautakunta toteaa, että voitolla myytävistä sijoituksista syntyy veroseuraamuksia, joista jokainen verovelvollinen on henkilökohtaisesti itse vastuussa. Seuraamuksen määrään vaikuttavat sekä asiakkaan aikaisemmat että myös tulevat toimet. Lautakunta toteaa, että asiassa lopullisesti syntyvän vahingon määrää ei siten ole mahdollista määrittää. Tehtyjen toimenpiteiden myötä on kuitenkin toteutunut myös asiakkaan haluama osinkojen verotuksen lykkääntyminen, minkä lisäksi maksuun menneet verot otetaan huomioon asiakkaan lopullisessa verotuksessa. Edelleen asiakkaan on jatkossa omilla toimillaan mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen veroseuraamukseensa. Mainittujen seikkojen vuoksI koko 129.849 euron määrää ei ole pidettävä syntyneenä vahinkona. Edellä todetun perusteella lautakunta arvioi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti, että asiakkaan kärsimän vahingon määrä on 85.000 euroa.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että palveluntarjoaja korvaa asiakkaalle 85.000 euroa. Lautakunta on arvioinut asiaa pankin ja asiakkaan välisessä suhteessa, eikä se toimivaltansa puitteissa ota kantaa korvaukseen mahdollisesti liittyviin verotuksellisiin seikkoihin.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Sainio

Jäsenet:
Kajala
Turtiainen
Repo
Sario

Tulosta