Haku

FINE-008683

Tulosta

Asianumero: FINE-008683 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 01.06.2018

Päästömittaus. Auton moottorin vaurioituminen. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on vienyt autonsa vuosikatsastukseen 14.3.2016. Käynnistäessään autoa katsastuksen jälkeen hän totesi moottorivaurion. Asiakkaan käsityksen mukaan katsastusmiehen tekemä pakokaasumittaus hajotti moottorin. Korvauksia haettiin katsastusaseman vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaatimuksen tuottamuksen puuttuessa. Päätöksessään 10.1.2017 vakuutusyhtiö on ottanut kantaa asiakkaan esittämiin väitteisiin seuraavasti:

1. Onko auton moottoria huudatettu vastoin pakokaasumittauksen ohjeita?

Trafin ohjeen mukaan (s. 2-3) tarkastettava auto saadaan hyväksyä tarkastusta jatkamatta heti, jos asianmukaisesti valmistellussa ja suoritetussa päästötestissä tai moottorin puhdistuksen aikana asianmukaisella tavalla ruiskutuksen katkaisun tai vastaavaan mittauksen ohjearvona olevaan pyörimisnopeuteen kiihdytettäessä mitataan vapaasti hengittävälle moottorille absorptiokertoimeksi arvo, joka on alle 1,5 m-1, ahtimella varustetulle moottorille alle 2,0 m-1 tai edellä kohdassa iv. tarkoitetulle moottorille (EURO IV, EURO V tai EURO 4) alle 1,0 m-1.

Mittaustositteesta ilmenee, että ensimmäisen kiihdytyksen mittaustulos on 2.69 m-1, joten mittausta on tullut jatkaa siten, että on saatu kolmen kiihdytyksen keskiarvo. Lisäksi Trafin ohjeensa todetaan, että (s. 2) yhteen testiin sisältyy kolmen puhdistussyklin lisäksi enintään kuusi erillistä vapaata kiihdytystä. Edellä mainituin perustein tässä ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ole tapahtunut tarpeetonta eikä mittausohjeen vastaista moottorin "huudattamista", vaan kyse on ollut toimenpiteistä, jotka ovat olleet välttämättömiä oikean ja riittävän pakokaasumittaustuloksen saamiseksi.

2. Ryntäytyksen ajallinen kesto:

5.12.2016 päivätyssä vaatimuksessa on todettu, että Trafin ohjeiden mukaan ryntäytys ei olisi saanut kestää yhtä sekuntia pitempään. Trafin ohjeissa asiasta on todettu seuraavasti (s. 2): "Kukin moottorin vapaa kiihdytys tehdään painamalla kaasupoljin pohjaan nopeasti ja portaattomasti, kuitenkin aina alle yhdessä sekunnissa, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri." Tässä sekunnin määräajalla ei tarkoiteta aikaa, joka on moottorin maksimi ryntäytysaika, vaan aikaa, minkä puitteissa moottorin kaasupoljin on painettava pohjaan. Moottori ei ole sekunnissa ennättänyt edes rajakierroksille saakka, kuten testitositteesta ilmenee. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei Trafin ohjeita ryntäytyksen ajallisesta kestosta ole rikottu.

3. Onko moottorin maksimipyörintänopeus ylitetty?  

Maahantuojan ilmoituksen mukaan po. auton moottorityypin maksimikierrosluku on 5260 rpm eli maksimipyörintänopeutta ei ole ylitetty. Joutokäyntinopeus puolestaan on maahantuojan mukaan testitilanteessa 700 - 900 rpm. Tässä tapauksessa näyttää moottorin joutokäyntinopeus olleen suurimmillaan mittaustositteen mukaan 910 rpm. Moottorivaurio syntyy yleisimmin näissä tapauksissa maksimikierroksilla eikä joutokäynnillä. 10 rpm ylityksellä ei voida katsoa olevan merkitystä tässä asiassa, vaan 10 rpm ylitys voi perustua jo pelkästään mittavirheeseen. Mainituin perustein vakuutusyhtiö katsoo, että pakokaasumittauksessa auton maahantuojan ilmoittamia maksimikierroksia ei ole ylitetty.

4. Onko moottorin öljyn lämpötila mitattu ohjeiden mukaisesti?

Trafin ohjeen mukaan (s. 1.) tarkastettavan auton moottorin on oltava normaalissa käyntilämpötilassa. Tämä todetaan joko

a) mittaamalla voiteluöljyn lämpötila, jonka on oltava vähintään 80°C tai, jos se on tätä alhaisempi, moottorin normaalia käyntilämpötilaa vastaava öljyn lämpötila; tai
b) tarkastamalla moottorin jäähdytysnesteen lämpötila auton kojetaulun omasta lämpömittarista; tai
c) mittaamalla moottorin lohkon lämpötila esim. infrapunasäteilyn perusteella.

Mikäli ajoneuvon rakenne on sellainen, että lämpötilaa ei voida tarkoituksenmukaisesti em. tavoilla mitata, voidaan lämpötila määritellä esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksessa todetaan, että katsastusmies on tarkastanut moottorin öljymäärän ja moottorin lämpötilan auton omasta lämpömittarista. Näin ollen voidaan todeta, että Trafin ohjetta moottorin lämpötilan mittaamisesta ei ole rikottu.

Ottaen huomioon edellä mainitut seikat, vakuutusyhtiö katsoo selvitetyksi, että katsastusmies on toiminut tässä asiassa Trafin Tieliikenneohjeen Trafi/33622/03.04.03.03/2010 mukaisesti. Katsastusmies ei ole päästömittauksen aikana tehnyt sellaista virhettä tai laiminlyöntiä, joka perustaisi sille voimassa olevan oikeuden mukaisen korvausvastuun auton moottorivauriosta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksen mukaan katsastusasema on vastuussa vahingosta niin vahingonkorvausoikeuden kuin kuluttajasuojalain perusteella. Asiakas vaatii 3.000 euron korvausta moottorin korjaamisesta. Katsastusmies on huudattanut moottoria peräti kolme kertaa.  Mittaustodistuksesta näkyy, että ensimmäisellä ryntäytyksellä saavutettiin pyörintänopeus 3630 kierrosta ja toisella myös saavutettiin maksimipyörintänopeuden yläraja 5260 kierrosta, jota ei missään olosuhteissa saisi ylittää. Kolmannellakin kerralla maksimipyörintänopeus melkein ylitettiin, eli se oli 5210, kun maksimipyörintänopeus olisi ollut 4940-5260. On luonnollista, että auton moottori hajosi tässä käsittelyssä, sillä ryntäytysten välissä auton käynnin ei annettu palautua, kuten olisi pitänyt. Mittaustodistuksesta näkyy, että joutokäyntinopeus ylitettiin, mitä ei olisi pitänyt tapahtua. Joutokäyntinopeuden olisi pitänyt olla välillä 700-900, kun se toisella kerralla oli 910 ja kolmannella keralla 900. Lisäksi asiakas viittaa korjaamon lausuntoon.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa 10.1.2017 korvauspäätöksen perusteluihin ja katsoo, ettei syytä päätöksen muuttamiseen ole.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kansainvälinen vastuuvakuutus 1.1.2016 lukien

4. Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiminnasta tai tuotteesta toiselle aiheutunut henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa edellyttäen, että vahinko on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Korvauksenvaatijan ja vakuutuksenottajan vahingonkorvausasiaa on arvioitava kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 8 luvun säännösten perusteella, koska kyse on elinkeinonharjoittajan (toimeksisaaja) suorittamasta vastikkeellisesta palveluksesta kuluttajalle (tilaaja).

Lain 8 luvun 12 §:n yleisen virhesäännöksen mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun.

Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Palveluksen tulee myös vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.

Jos toimeksisaajan on hankittava palveluksen suorittamisessa tarvittavaa materiaalia eikä toisin ole sovittu, materiaalin tulee kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan tavanomaisen hyvää laatua.

Jos palvelus poikkeaa siitä, mitä 1-3 momentissa säädetään, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Ratkaisusuositus


Asiassa on kysymys siitä, onko katsastusliike vastuussa asiakkaan auton moottorin vaurioitumisesta.

Katsastusliikkeen vastuun edellytyksenä on se, että se ei ole toiminut huolellisesti tehdessään ajoneuvon päästömittausta. FINEn käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen mukaan auton pakokaasupäästöjen tarkastus ja moottorin lämpötilamittaus on tehty liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan eikä myöskään maahantuojan ilmoittamia moottorin maksimipyörintänopeuksia ole ylitetty.  

Asiakkaan toimittamasta autokorjaamon antamasta lausunnosta ei ilmene millä tavalla katsastusliike olisi toiminut virheellisesti.  
 
FINE katsoo, että esitetyn asiakirjaselvityksen perusteella katsastusliikkeen toiminnassa ei ole voitu todeta sellaista huolimattomuutta, jonka perusteella se olisi vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Tämän vuoksi katsastusliike ei ole vastuussa asiakkaan ajoneuvon moottorille aiheutuneesta vahingosta, minkä vuoksi vahinkoa ei vakuutusehtojen mukaan korvata katsastusliikkeen vastuuvakuutuksesta.
 
Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
                                      
Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia