Haku

FINE-008575

Tulosta

Asianumero: FINE-008575 (2018)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2018

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutuksen turvatasot. Moottorin sisäinen rikkoutuminen. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkaan Buster – merkkisen veneen moottori alkoi pitää venematkan aikana kovaa ääntä ja sammui. Moottori toimitettiin korjaamolle, jossa siinä todettiin todennäköisesti laihoista seoksista johtunut moottorivaurio (lämpöleikkaaminen), jonka seurauksena ylin sylinteri ja mäntä ovat vaurioituneet täysin, minkä lisäksi ruiskutussuuttimet ovat vaurioituneet.  Asiakas haki korvausta vahingosta venevakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön korvauspäätöksen 10.11.2017 mukaan Buster -merkkinen vene ja Yamahan 250 hv perämoottori on vakuutettu rikkoutumisriskin varalta. Vahinkotarkastajan tarkastusraportin mukaan perämoottorin rikkoutumisessa on ollut kyse moottorivaurioista eli rikkoutumisesta. Moottorin rikkoutuminen on johtunut laihasta seoksesta. Vakuutusehtojen kohdan VE735 mukaan moottorin rikkoutuminen on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle, minkä vuoksi vahinkoa ei korvata vakuutuksesta.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään. Hän oli ottanut vahinkotapahtuman satuttua yhteyttä venevakuutuksen myyneeseen yhteyspäällikkö T:hen, joka oli todennut veneen moottorin olevan vakuutettu rikkoutumisen varalta. T:n neuvosta asiakas ilmoitti vahingosta korvauskäsittelijä J:lle. Vakuutusnumeron saatuaan myös J kertoi moottorin olevan vakuutettuna rikkoutumisen osalta. Asiakas toimitti J:n antamien ohjeiden mukaisesti moottorin maahantuojan valtuuttamaan K-huoltoliikkeeseen. K:n mukaan moottori oli rikkoutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta moottorin ylilämpenemisestä. Vakuutusehtojen mukaan tällainen moottorin sisäinen rikkoutuminen on korvattava vahinko.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii, että moottorin vaurioituminen korvataan vakuutuksesta. Asiakas kertoo, että hänelle tarjottiin vakuutusta otettaessa turvaa moottorin sisäisen rikkoutumisen varalta. Tämä ilmenee alustavan vakuutustarjouksen 27.1.2017 kohdasta 12. Vakuutustarjouksessa 8.2.2017 samoin kuin asiakkaalle myöhemmin toimitetussa vakuutuskirjassa vakuutettavana kohteena on eritelty moottori Yamaha 250 hv ja sen valmistenumero. Vesiskootterin moottoria, joka ei ole vakuutettuna rikkoutumisen varalta, ei ole eritelty samalla tavalla. Asiakkaan mielestä Yamaha –moottoria ei olisi eritelty ja yksilöity asiakirjoissa tällä tavalla, jos moottori ei olisi vakuutuksen kohteena. Asiakas hämmästelee lisäksi, miksi vakuutusyhtiön vakuutusmyyjä, korvauskäsittelijä ja vahinkotarkastaja ovat kaikki todenneet, että moottori on ollut vakuutettu rikkoutumisen varalta.

Vakuutusyhtiön vastineiden johdosta antamassaan lausumassa asiakas kiistää saaneensa T:ltä venevakuutuksen tuoteselostetta. Hän on saanut T:ltä allekirjoitettavakseen 7 sivua sisältävän vakuutustarjouksen. Tarjouksen liitteestä ilmenee, että T ei ole antanut asiakkaalle tuoteselostetta, koska asiakas olisi merkinnyt rastin niiden liitteiden kohdalle, jotka hän on vastaanottanut. Asiakas kiistää, että T olisi väittämällään tavalla käynyt myyntitilanteessa läpi veneen rikkoutumisriskiin (ehtokohta VE735) liittyviä tuoteselosteessa kerrottuja rajoituksia, kuten moottorin rikkoutumista koskevaa rajoitusehtoa. T on sen sijaan kertonut asiakkaalle rikkoutumisturvan kattavan äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntyvät vahingot. Asiakas on hyväksynyt tarjouksen T:n suullisesti siitä antamien tietojen perusteella.

T on myyntitilanteessa ehdottanut asiakkaalle rikkoutumisturvan ottamista veneeseen ja sen moottoriin. T ei ole missään vaiheessa maininnut mistään vakuutuskohteen ikään tai rakenteeseen liittyvästä rajoitusehdosta. Vakuutustarjouksen sivulla 5 kohdassa 1 vene ja moottori ovat valmistenumeroineen erikseen yksilöityinä. Asiakas on vakuutustarjouksen hyväksyessään saanut vakuutusturvan sisällöstä sellaisen käsityksen, että siihen sisältyvät myös äkilliset moottorin rikkoutumisvahingot. Myös T:llä ja korvauskäsittelijä K:lla on ollut sama käsitys vakuutuksen sisällöstä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää asiakkaan oikaisupyynnön johdosta antamassaan korvauspäätöksessä (joka on samalla ollut vakuutusyhtiön ensi vaiheessa FINElle antama vastine) asiakkaan vaatimukset perusteettomina. Veneturvaan voi valita veneelle ja vesiskootterille tulipalo-, rikos-, murto-, ilkivalta-, luonnonilmiö-, törmäys-, rikkoutumis-, rahoitus-, veneenkuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskin. Lisäksi veneelle voi valita keskeytysriskin ja moottorin rikkoutumisriskin. Vakuutuskirjan mukaan perämoottori Yamaha 250 hv on vakuutettu rikkoutumisriskin (vakuutusehto VE735) varalta. Perämoottoria ei kuitenkaan ole vakuutettu moottorin rikkoutumisriskin (vakuutusehto VE736) varalta. Rikkoutumisriskin vakuutusehdossa (VE735) moottorin rikkoutuminen on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Muutoksenhaussa on viitattu vakuutusehtojen määritelmään, jonka mukaan vakuutus korvaa veneen moottorille aiheutuneen äkillisen, ennalta arvaamattoman sisäisen rikkoutumisen. Tämä määritelmä koskee kuitenkin rikkoutumisriskiä (ehto VE736), jota ei ole vakuutettu.

Vakuutusyhtiön myyjältään saaman selvityksen mukaan veneturvaan on vakuutettu rikkoutumisriski, mutta erillistä moottorin rikkoutumisturvaa ei ole vakuutettu. Alkuperäiseen venevakuutustarjoukseen ei myöskään ole tehty muutostarjousta, vaan vakuutus on hyväksytty alkuperäisessä muodossa. Perämoottoriin ei ole tarjottu moottorin rikkoutumisturvaa, koska vakuutusyhtiön vakuuttamisohjeen mukaan kyseisen turvan saa alle kymmenen vuotta vanhoille moottoreille. Vakuutustarjous on tehty 8.2.2017 ja perämoottorin valmistusvuosi on ollut 2005.

Lisävastineessaan vakuutusyhtiö viittaa vakuutustarjoukseen ja vahinkohetkellä voimassa olleeseen vakuutuskirjaan, joissa on lueteltu ne vakuutetut riskit, joiden varalta vene moottoreineen on vakuutettu. Näitä ovat tulipalo, luonnonilmiö, rikos, törmäys ja rikkoutuminen. Venevakuutuksen ehdoissa VE700 on kerrottu, että veneelle ja moottorille otettu rikkoutumisriski korvaa ehtokohdan VE735 (Rikkoutuminen) mukaisesti äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman vakuutuksen kohteen rikkoutumisen. Saman ehtokohdan rajoitusehdon mukaan vakuutus ei korvaa moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista. Vakuutus korvaa kuitenkin äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman edellä mainitulle omaisuudelle aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, joka sattuu, kun venettä tai vesiskootteria lasketaan vesille, nostetaan vesiltä taikka kuljetetaan tai säilytetään maissa.

Vakuutusyhtiö viittaa venekorjaamolta moottorivauriosta saamaansa lisäselvitykseen, jonka mukaan kyse on moottorin sisäisestä rikkoutumisesta, jota vakuutus ei ehtokohdan VE735 mukaan korvaa. Yhtiö kiistää, että korvauskäsittelijä K olisi ilmoittanut asiakkaalle vahingon olevan vakuutuksesta korvattava. Vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä on ammattitaitonsa perusteella tiennyt, että vahinko jää rajoitusehdon perusteella korvaamatta. Juuri tämän vuoksi moottorin vahingoittumisen syistä on haluttu vahinkotarkastuksessa tehtävä dokumentaatio. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että se korvaa asiassa vahinkotarkastuksesta aiheutuneet kulut siitä huolimatta, että vahinko ei ole korvattava.

Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä täydentämään vastaustaan myyjän myyntitilanteesta antaman selvityksen osalta. Vakuutusyhtiön mukaan T on kertonut, että hän on ”…tehnyt veneturvaan rikkoutumisriskin, mutta en erillistä moottorin rikkoutumisturvaa. Toimintatapanani on yleensä, että käyn riskit asiakkaan kanssa läpi tarjouspohjan mukaisesti, ko. tarjouksessa ei ollut erikseen moottorin rikkoutumista tarjottu. Tässä tapauksessa en muista ottaneeni erikseen puheeksi moottorin rikkoutumista.” Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle T:n lähettämän tarjouskirjeen.

Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle T:n sähköpostitse lähettämän selvityksen myyntitilanteesta. T kertoo seuraavaa: ”Olen antanut asiakkaalle kopion vakuutustarjouksesta ja todennäköisesti tuoteselosteen, kun teimme sopimuksen. Kun kävimme läpi vakuutustarjousta, kerroin veneen turvista yleisesti ottaen mitkä turvat siihen kuuluvat. En mennyt niiden sisältöön yksityiskohtaisemmin. En rastittanut paperissa kohtaa tuoteseloste, koska en yleensä laita siihen rastia, vaikka olenkin antanut tuoteselosteen. Moottorin rikkoutumisesta emme keskustelleet erikseen, mutta mikäli asiakas olisi sitä pyytänyt, en olisi voinut tarjota sitä moottorin iästä johtuen.

Toisessa sähköpostiviestissään T kertoo seuraavaa: ”Tarjous on annettu asiakkaalle kirjallisesti XX-turva tarjouksena, todennäköisesti lähetin sen ensin sähköpostilla ja kun asiakas kävi toimistolla luonani, kävimme sen läpi vielä uudelleen ja hän hyväksyi tarjouksemme allekirjoittamalla vakuutustarjouksemme. Minulla ei ole siitä enää sähköpostia asiasta, koska en kokenut tarpeelliseksi säilyttää sitä sen jälkeen, kun kävimme tarjouksen vielä läpi konttorillamme. Lähetin asiakkaan hyväksymisen jälkeen sopimuksen pääkonttorille, kuten tapanani aina on tehdä.”

Vakuutusyhtiön mukaan myyjän antamasta selvityksestä ilmenevät vakuutussopimuksen tekemisen olosuhteet sekä vakuutuksenottajalle tässä yhteydessä annetut asiakirjat, joista vakuutustarjouksessa on lueteltu veneturvaan sisältyvät korvattavat riskit. Liitteenä on myös venevakuutusta koskeva tuoteseloste. Sen sisältämässä taulukossa sivulla 4 on selvästi kerrottu rikkoutumisriskiin sisältyvä venemoottorin rikkoutumisen rajoitusehto. Nämä asiat on vakuutusyhtiön mukaan käyty myös henkilökohtaisesti läpi asiakkaan kanssa ennen vakuutussopimuksesta päättämistä.

Vakuutusyhtiö katsoo menetelleensä vakuutustarjouksen antamisen ja vakuutussopimuksen solmimisen yhteydessä vakuutussopimuslain mukaisesti ja täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa. Tässä tapauksessa tämä tarkoittaa, että myyntitilanteessa on käyty läpi veneen rikkoutumisriskiin (ehtokohta VE735) liittyvät asiat, kuten moottorin rikkoutumista koskeva rajoitusehto. Koska venevakuutukseen ei ole voitu moottorin iän vuoksi sisällyttää eikä siten myöskään tarjota moottorin rikkoutumisturvaa, ei ehtokohdan VE736 (Moottorin rikkoutuminen) korvauspiiriä ole keskusteluissa ennen vakuutustarjouksen hyväksymistä käyty läpi. Vakuutusyhtiön mielestä asiakas ei ole voinut saada vakuutusturvan sisällöstä sellaista käsitystä, että siihen sisältyisivät myös ehtokohdan VE736 perusteella korvattavat äkilliset moottorin rikkoutumisvahingot. Vakuutusyhtiö on lähettänyt lautakunnalle kopion allekirjoitetusta vakuutustarjouksesta.

Vakuutusyhtiö viittaa lisäksi T:n puhelimitse 31.7.2017 antamaan kertomukseen, jonka mukaan T ei ole asiakkaan väittämällä tavalla ehdottanut asiakkaalle moottorin rikkoutumisturvan ottamista veneen moottorille. Tämä johtuu siitä, että vakuutusyhtiö ei myönnä rikkoutumisturvaa tämän ikäisille veneille, minkä johdosta turvaa ei ole ollut edes mahdollista tehdä asiakkaan omistamalle moottorille. Vakuutusyhtiö on toimittanut Vakuutuslautakunnalle venevakuutuksen myöntämistä koskevan sisäisen ohjeensa. Ohjeen mukaan moottorin rikkoutumisen kattava turva myönnetään vain alle 5 vuotta vanhoille moottoreille, ja turva päättyy aina moottorin tullessa 10 vuoden ikäiseksi.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Esillä olevassa tapauksessa osapuolten välillä on riidatonta, että asiakkaan veneen moottoriin vaurioitumisessa on kyse moottorin sisäisestä rikkoutumisesta, joka ei ole vakuutusyhtiön vakiovakuutusehtojen ehtokohdan mukaisesta VE735 veneen rikkoutumisturvasta korvattava. Asiakkaan valitus perustuu siihen, että hän on kertomansa mukaan käsittänyt vakuutuksesta myyntitilanteessa saamiensa tietojen, muun muassa venevakuutustarjouksen sisällön ja vakuutuksen myyneen T:n suullisesti antamien tietojen perusteella, että Buster -veneen ja Yamaha -perämoottorin vakuutusturva kattaa myös moottorin sisäiset rikkoutumiset.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n (tiedot ennen sopimuksen päättämistä) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Venevakuutusehtojen (voimassa 1.4.2016 alkaen) kohdan VE730 (Vakuutusturvan sisältö) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun vakuutuksen kohde on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä venevakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutusturvan sisältö eli vakuutukseen valitut riskit on merkitty vakuutuskirjaan. Veneturvaan voi valita veneelle ja vesiskootterille tulipalo-, rikos-, murto-, ilkivalta-, luonnonilmiö-, törmäys-, rikkoutumis-, rahoitus-, veneenkuljettajan vastuu- ja oikeusturvariskin. Lisäksi veneelle voi valita keskeytysriskin ja moottorin rikkoutumisriskin.

Ehtokohdan VE735 (Rikkoutuminen) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman vakuutuksen kohteen rikkoutumisen.

Vakuutus ei korvaa muun muassa
- moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista. Vakuutus korvaa kuitenkin äkillisen, ennalta arvaamattoman ja ulkoisen tapahtuman edellä mainitulle omaisuudelle aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, joka sattuu, kun venettä tai vesiskootteria lasketaan vesille, nostetaan vesiltä taikka kuljetetaan tai säilytetään maissa. Vesiskootteriin ei tällöin sovelleta ehtoa VE730 siltä osin, kun vesiskootterin moottorille ja turbiinille aiheutunut vahinko on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Moottorin, vetolaitteen tai niihin liittyvien voimansiirtolaitteiden rikkoutumista ei kuitenkaan korvata edellä mainitulla perusteella, jos rikkoutuminen on aiheutunut sellaisesta syystä, joka on rajattu näiden rikkoutumisen rajoitusehtojen muun kohdan perusteella korvauspiirin ulkopuolelle.

Ehtokohdan VE736 (Moottorin rikkoutuminen) mukaan vakuutus korvaa vakuutetun vapaa-ajankäytössä olevan veneen moottorille aiheutuneen äkillisen, ennalta arvaamattoman sisäisen rikkoutumisen. Moottorilla tarkoitetaan päämoottoria, sen voimansiirtoa ja potkuria.

Asian arviointi

Riidanalaista vakuutussopimusta tehtäessä voimassa olleen vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (426/2010) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 5 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (114/1993) on todettu, että pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan venevakuutuksen rikkoutumisturvasta korvattavien vahinkojen rajoituksista ja toisaalta moottorin rikkoutumisturvasta korvattavista vahingoista on kerrottu vakuutusyhtiön venevakuutuksen tuoteselosteessa. Vakuutuksen myyneen T:n kertomuksen mukaan hän antoi sopimuksen tekemisen yhteydessä asiakkaalle vakuutustarjouksen ja todennäköisesti tuoteselosteen.

Tässä tapauksessa Vakuutuslautakunnalle on toimitettu painetun tekstin mukaan 8.2.2017 päivätty vakuutustarjous. Tarjouksen ensimmäinen sivu on päivätty käsin kirjoittamalla samalle päivämäärälle. Ensimmäisen sivun on allekirjoittanut vakuutusyhtiön puolelta T. Ensimmäiselle sivulle on painettu rastilla merkittävät kohdat viidelle tarjoukseen liitettävälle asiakirjalle, joita ovat muun muassa koti-, auto-, ja venevakuutuksen tuoteselosteet. Mihinkään näistä kohdista ei ole merkitty rastia.  Asiakas on merkinnyt allekirjoituksensa toiselle sivulle kohtaan ”tarjouksen hyväksyminen”. Tässä kohdassa ennen asiakkaan allekirjoitukselle varattua tilaa olevan tekstin mukaan ”Olen saanut edellä valitut tuoteselosteet ja minulle on selvitetty eri vakuutusvaihtoehdot ja olennaiset rajoitukset. Tarjouksen tiedot perustuvat ilmoittamiini tietoihin ja vakuutusmäärät perustuvat omiin arvioihini.”

Vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa käyttänyt tarjouksen tekemiseen kaavaketta, johon merkitään käsin tarjoukseen liitetyt asiakirjat, jotka asiakas allekirjoituksensa merkitsemällä vakuuttaa saaneensa. Tällaisessa tilanteessa asiakirjan tarjoukseen liittämistä koskevan merkinnän puuttumista on Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan muun selvityksen puuttuessa pidettävä vahvana näyttönä siitä, että lomakkeeseen merkitsemättä jätettyjä liiteasiakirjoja ei tosiasiassa ole annettu asiakkaalle. T ei kertomuksensa mukaan ole myöskään ollut varma siitä, onko hän antanut tuoteselosteen asiakkaalle, vaan on kertonut, että on antanut asiakkaalle tuoteselosteen ”todennäköisesti”. Sitä, että T ei kertomuksensa mukaan yleensä merkitse kaavakkeeseen rastia, vaikka onkin antanut tuoteselosteen, ei Vakuutuslautakunnan mukaan voida pitää näyttönä siitä, että tuoteseloste olisi tässä tapauksessa annettu asiakkaalle.  

Vakuutuslautakunta katsoo saamansa selvityksen perustella jäävän näyttämättä, että vakuutusyhtiö olisi antanut asiakkaalle tuoteselosteen 8.2.2017 päivätyn vakuutustarjouksen yhteydessä. Asiassa esitetty selvitys ei osoita, että myöskään alustavaan vakuutustarjoukseen 27.1.2017 olisi liitetty tuoteselostetta. Näistä syistä esillä olevassa tapauksessa jää näyttämättä, että tuoteseloste on annettu asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen syntymistä.

Vakuutuslautakunta ymmärtää asiakkaan tarkoittavan valituksessaan moottorin rikkoutumisturvan tarjoamisella sitä, että T on tarjonnut asiakkaalle sinänsä kirjallisen tarjouksen mukaista vakuutusturvaa, jonka asiakas on kuitenkin käsittänyt kattavan myös moottorin rikkoutumisen. Lautakunta toteaa, että vakuutuskirjan mukaan asiakkaan vene ja sen moottori ovat vakuutettuina muun muassa Törmäys ja Rikkoutuminen – nimisillä turvilla, jotka ovat käyneet ilmi myös asiakkaan saamasta tarjouksesta. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan ilmaisun ”rikkoutuminen” voi tässä yhteydessä esitettynä ymmärtää viittavan vakuutusturvaan, joka korvaa ilman ulkoista syytä tapahtuvia vakuutuksen kohteen rikkoutumisia. Osapuolten välillä on riidatonta, että veneen lisäksi myös moottori, joka on merkitty erikseen vakuutuskirjaan valmistenumeroineen, on ollut vakuutuksen kohteena.

Asiakas on tarjouksen hyväksyessään vakuuttanut allekirjoituksellaan, että hänelle on selvitetty vakuutusturvan olennaiset rajoitukset. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan ole osoittanut, että asiakkaalle olisi annettu tuoteselostetta.  Yhtiö on vastineessaan väittänyt, että asiakkaan kanssa on myyntitilanteessa käyty henkilökohtaisesti läpi rikkoutumisriskiin liittyvät asiat, kuten moottorin rikkoutumista koskeva rajoitusehto. Vakuutuksen myyneen T:n kertomuksen perusteella T ei kuitenkaan muista, että Moottorin rikkoutumisturvasta olisi asiakkaan kanssa keskusteltu, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaan kanssa ei todennäköisesti ole käyty läpi Moottorin rikkoutumisturvan ominaisuuksia ja sitä, että Rikkoutumisturvan korvauspiirin ulkopuolelle jäävät moottorin rikkoutumiset korvataan vain Moottorin rikkoutumisturvasta. T on lisäksi kertonut, että tarjousta läpi käytäessä hän kertoi asiakkaalle, mitä turvia veneen vakuutukseen yleisesti ottaen kuuluu, mutta ei mennyt niiden sisältöön yksityiskohtaisemmin. Tämän perusteella Vakuutuslautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että asiakkaalle olisi vakuutusyhtiön vastineessa esitetyllä tavalla myöskään suullisesti annettu tietoa Rikkoutuminen -turvaan liittyvästä moottorin rikkoutumista koskevasta rajoituksesta.

Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, että Moottorin rikkoutuminen –turva myönnetään vain alle 5 vuotta vanhoille moottoreille. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty näyttöä siitä, että asiakkaan olisi pitänyt jollakin perusteella tietää tämän vakuutusyhtiön sisäisen vakuuttamista koskevan ohjeen määräyksistä tai myöskään siitä, että vakuutus vakuutusyhtiön esittämällä tavalla päättyy veneen moottorin osalta 10 vuoden iässä.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö ei ole osoittanut antaneensa asiakkaalle tietoa venevakuutuksen Rikkoutuminen -turvan moottoria koskevasta rajoituksesta tai siitä, että veneen moottori on rikkoutumisen varalta vakuutettava erillisellä turvalla, jota moottorille ei sen iän vuoksi ole saatavissa tästä yhtiöstä. Vakuutuslautakunta katsoo näistä syistä asiakkaan voineen saamiensa tietojen perusteella käsittää, että hänen veneensä Yamaha -moottorin rikkoutuminen kuuluu venevakuutuksen Rikkoutuminen –nimisen turvan korvauspiiriin. Tämän perusteella veneen moottorin rikkoutumisvahinko on vakuutuksesta korvattava.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalle korvauksen moottorin rikkoutumisesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia