Haku

FINE-008553

Tulosta

Asianumero: FINE-008553 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.09.2018

Vastuuvakuutus. Kosteudesta aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

T Oy oli 8.1.2016 suorittanut asunto-osakeyhtiö K:n tiloissa jäätyneen käyttövesiputken korjaustyön hätätyönä. Putki oli uusittu rikkoutuneelta osalta. Syy putken rikkoutumiseen oli ollut kiinteistön rakenteiden puutteellisuus, mikä oli johtanut huoneiston kattorakenteeseen asennetun putken jäätymiseen kylmän ilmavirran johdosta. Tammikuussa 2017 T Oy:lle ilmoitettiin putkien jäätyneen uudelleen ja aiheuttaneen vesivahingon. Vahinkokartoituksen perusteella syynä putkien jäätymiseen oli tälläkin kertaa ollut rakenteiden puutteellisuus eli hormiin päässyt kylmä ilmavirta ja eristämättömyys. Korvausta vuotovahingosta on haettu T Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään 14.3.2017 kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa. Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei vakuutuksesta lähtökohtaisesti korvata kosteudesta tai vedestä aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahingot, joiden syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäksi vakuutusehto edellyttää, että myös vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Selvitysten mukaan vahinko oli aiheutunut rakenteellisesta viasta ja putken jäätymisestä, joten kyseessä ei ole ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti tai odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Vahinkoa ei siksi korvattu.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asunto-osakeyhtiö K Oy on katsonut valituksessaan, ettei vahinko ollut aiheutunut hitaasti tapahtuneesta syy-seuraussuhteesta, vaan vahingon aiheuttanut putken rikkoutuminen oli tapahtunut äkillisesti. Myös vuotovahinko oli tapahtunut ja ilmennyt äkillisesti putken rikkouduttua yksittäisen virheen seurauksena. Kyse ei ollut toistuvasta tapahtumasta, joka olisi johtunut rakenteellisesta viasta, kuten esimerkiksi lattiakaivon korokerenkaan vuotaessa. Asunto-osakeyhtiö K on vedonnut myös siihen, että osa vahingosta oli korvattu huoneiston kattorakenteen vuoden 2016 vahingon jälkeen korjanneen rakennusliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että rakennuksessa oli ollut puute, joka oli mahdollistanut kylmän ilmavirran pääsemisen sisään. Tällainen puute ei ollut äkillinen ja odottamaton. Jäätyminen itsessään ei ole äkillinen ilmiö. Myöskään jäätymisen aiheuttama putken rikkoutuminen ei ole äkillistä. Lämpövaihteluiden aiheuttama jään toistuva sulaminen ja laajentuminen johtavat siihen, että putkimateriaali heikentyy hiljalleen ja lopulta rikkoutuu.

Vakuutuksenottaja T Oy oli tilattu kohteeseen tekemään hätätyönä putkien sulatus ja korjaus. T Oy:n kertomuksen mukaan putket jätettiin eristämättä, jotta nähtäisiin, miksi putki jäätyi. Oletuksena oli, että taloyhtiö huolehtisi korjauksesta ja ilmoittaisi, milloin putket voi tulla eristämään. Tällaista ilmoitusta ei koskaan tullut vaan rakenteet oli korjautettu ilman pyyntöä eristämisestä. Tämä katkaisi syy-yhteyden T Oy:n väitetyn laiminlyönnin ja vahingon väliltä. Rakenteissa olleet puutteet eivät olleet T Oy:n vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Huomioiden, että putket olivat jo vuotta aikaisemmin jäätyneet puutteiden takia, oli epäselvää, olisiko putkien eristäminenkään estänyt uutta jäätymistä. Rakennusalan ammattilaisen olisi pitänyt havaita putkien eristämättömyys ennen rakenteiden sulkemista ja varmistaa eristämisen tarve.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei T Oy ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellisesti. Putket on jätetty eristämättä perustellusta syystä hätätyön yhteydessä eikä T Oy:tä ole pyydetty eristämään niitä ennen ra­kenteiden sulkemista, vaikka eristämättömyys oli ollut nähtävissä. T Oy ei ole korvausvastuussa siltä osin kuin jäätymisen syy on ollut kiinteistön vastuulla oleva vika ja puute. Lisäksi syy-yhteys vahingon ja väitetyn huolimattomuuden välillä puuttuu.

Asunto-osakeyhtiö K Oy on katsonut lisäkirjelmässään, että vahinko oli aiheutunut T Oy:n tuottamuksesta. Putkia ei ollut korjaustyön jälkeen eristetty, mikä oli johtanut putkien jäätymiseen ja rikkoutumiseen.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottaja T Oy on katsonut, ettei se ole vastuussa vahingosta, koska vahingon syynä oli talonyhtiön kiinteistössä ollut rakenteellinen puute, jota ei ollut korjattu ensimmäisen jäätymisvahingon jälkeen.

Sopimusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 17.12.2015 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus ei kata vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 5.2.14, Kosteus- ja tulvavahingot, mukaan vahinkoa, joka aiheutuu

  • kosteudesta tai vedestä,
  • sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi

  • hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
  • toistuviin tapahtumiin
  • jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
  • vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Ratkaisusuositus                                                                            

FINE toteaa, että kysymyksessä olevan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on lähtökohtaisesti rajoitettu vahingot, jotka ovat aiheutuneet kosteudesta tai vedestä. Tällaisia vahinkoja korvataan vakuutuksesta ainoastaan sillä edellytyksellä, että vahingon syynä on ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute, ja vahinko on syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tässä tapauksessa itse vesivahinko on syntynyt äkillisesti putkien petettyä. Asiasta saadun selvityksen perusteella vahinkoon johtaneen putkien jäätymisen ja rikkoutumisen syynä ovat kuitenkin olleet rakennuksen rakenteiden puutteellisuudesta johtunut kylmävuoto putkitilaan ja putkien eristämättömyys. Mainitut puutteet, joihin vakuutusyhtiö on asiassa vedonnut, eivät ole syntyneet vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisesti. Kyse on ollut puutteellisesti tehtyjen rakennus- ja korjaustöiden aikaansaamasta olosuhteesta. Tämän vuoksi
FINE katsoo, ettei kyseessä ole vakuutusehtojen mukaan korvaukseen oikeuttava vahinkotapahtuma.

Ottaen huomioon, ettei asiassa ole esitetty selvitystä aiemman putkivuodon korjaustöitä koskeneiden toimeksiantojen sisällöstä ja töiden valvonnan toteuttamisesta, FINE ei asian ratketessa vastuuvakuutuksen osalta jo edellä mainitulla perusteella ota kantaa kysymykseen T Oy:n mahdollisesta tuottamuksesta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiaan.

FINE

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta