Haku

FINE-008401

Tulosta

Asianumero: FINE-008401 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.2018

Kattovuoto. Vahingon syy. Korvattava vahinkotapahtuma.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan pojanpoika oli huomannut kesäasunnon kattoa puhdistaessaan huopakatteen irronneen katonharjan alueelta. Laudoitus oli lahonnut piipun vierestä ja yläpuolelta. Korvausta haettiin kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellä 25.7.2017 hylännyt korvaushakemuksen, koska kattovuodolle ei ollut osoitettu äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoista syytä. Vahinkokartoitusraportin 7.7.2017 mukaan katteena olleessa palahuovassa ei itsessään ollut todettu vaurioita lukuun ottamatta reunastaan auennutta harjahuopaa.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Valituksen mukaan tarkkaa vahinkoajankohtaa ei pystynyt sanomaan. Kattoa oli huollettu ja puhdistettu vuosittain. Vauriokohta oli piipusta noin 80 cm sivulla eikä piipun peltien kohdalla kuten vakuutusyhtiö väittää. Mökissä oli lämmitys päällä myös talvisin, mikä edesauttoi nopeaa lahoamista, jos villoihin pääsi vettä. Pienikin vesimäärä aiheutti lahoamista, kun tuuletus oli heikko. Piipunpeltien alla katto oli ehjä. Huopa oli todennäköisesti irronnut kovan tuulen johdosta. Vaurioitunut lape on peltoaukean puolella. Esinevahingosta aiheutuneiden kulujen lisäksi asiakas vaatii korvaamaan asian käsittelystä aiheutuneet kulut 350 euroa. Asiakas on toimittanut myös katemateriaalin valmistajan lausunnon, jonka mukaan kova tuuli saattoi periaatteessa irrottaa kattolaatan. Jos laattojen väliin pääsi vettä, laatat todennäköisesti eivät enää liimautuisi kunnolla takaisin.

Vakuutusyhtiö toteaa kartoitusfirman päivittäneen raporttiaan 22.11.2017. Lisäyksen mukaan vahinkopaikkaa rasittivat sijainnin johdosta tuuliset sääolosuhteet. Katteen epäiltiin repeytyneen mahdollisesti tuulenpuuskan tai myrskytuulen vuoksi, jonka jälkeen vesi oli päässyt vaurioittamaan rakenteita. Epäilyn peruste oli se, että kohde sijaitsee suuren peltoaukean reunassa järven rannalla.

Vakuutusyhtiö viittaa vahinkotarkastusraportteihin ja toteaa, että vesikatteessa ei voitu katsoa olleen myrskytuulen aiheuttamia vaurioita. Kyseisen laajuinen vaurio vaati pitkäaikaisen kosteusrasituksen eikä ollut mahdollista, että kuvattu lahovaurio (läpilahonnut ruodelauta) syntyisi vuodessa tai parissa, vaan se vaati kehittyäkseen useamman vuoden.

Kattohuovan vauriot eivät olleet myrskytuulen aiheuttamia. Kuvista on nähtävissä, että huopakerroksia oli kolme päällekkäin eikä harjahuopa ollut liimautuneena alimpaan palahuopaan. Päivitetyn raportin sivulla 7 ympyröidyn alueen vasemmalla puolella näkyy miten palahuopakate jatkuu ”suomun” alla. Kun harjahuopa yltää ”lippana” alemmaksi, näyttää siltä, että katteessa on reikä. Kyseessä ei siis ole tuulen aiheuttama vaurio. Jos palahuopalevyjen jatkoksen sauma sattuu tällaisen irvistävän harjahuovan kohdalle, kova tuuli voi painaa vettä rakenteisiin, myrskyn kuitenkaan rikkomatta vesikatetta.

Saatujen selvitysten perusteella huvilassa on lämpö jatkuvasti päällä. Höyrynsulkua ei ole, joten sisäilman kosteus pääsee kattorakenteeseen ja tiivistyy kylmään kattohuopaan, kun ei pääse tuulettumaan riittävän nopeasti. Piipun yläpuolelle jää lunta ja sulaessaan ja uudelleen jäätyessään padottamisen seurauksena sulamisvesi voi hakeutua palahuovan väleistä aluslaudoitukseen. Lumen takia huopakate voi olla tuolla kohdalla huomattavasti kauemmin kylmempi kuin muu katto ja näin ollen sisäilman kosteus tiivistyy tuohon kohtaan enemmän kuin muualla. Jos lämmöneristeissä on ollut ko. kohdalla rakoja, niin sisäilman lämpö on voinut sulattaa lunta ja uudelleen jäätyessään tehdä jääpadon, jolloin vesi hakeutuu huopien väliin. Korjaustoimenpiteenä on tehty muutostyönä harjan tuuletuskanava heinäkuussa 2017.

Vakuutusyhtiö on katsonut jäävän näyttämättä, että kattovuoto olisi aiheutunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvan äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen rikkoutumisen seurauksena. Katon tuli kestää vaativiakin olosuhteita. Asian käsittelystä aiheutuneet kulut eivät kuulu vakuutuksesta korvattaviksi.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Kotivakuutusehdot voimassa 1.1.2016 lukien

Ehtokohdan 5.1 mukaan korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

---
Korvauspiirin ulkopuolelle jääviä vahinkoja koskevien rajoitusten kohdan 6.21 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vesikaton vuodosta, ellei vuotoa ole aiheuttanut vesikattoa vaurioittanut myrskytuuli tai muu äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkoinen syy.

Ratkaisusuositus               

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta. Asiassa on erimielisyyttä siitä, onko kesäasunnon kattovuotovahinko johtunut kotivakuutusehtojen mukaan korvattavasta äkillisestä vahinkotapahtumasta.

7.7.2017 päivätyn vahinkoraportin mukaan huopakatteen aluslaudoitus oli lahonnut piipun vierestä ja yläpuolelta noin 3 neliömetrin alalta. Raportin mukaan piipun vierestä todennäköisesti piiskaamalla satanut vesi oli päässyt huopakatteen alle. Katteessa tai reunastaan auenneissa harjajuovissa itsessään ei todettu vaurioita. Raportin lisäyksen 22.11.2017 mukaan oli esitetty epäily katteen repeytymisestä mahdollisesti tuulenpuuskan tai myrskytuulen vuoksi, koska kohde sijaitsi suuren peltoaukean reunassa järven rannalla.

FINE toteaa, että asiakkaan kertomuksesta, päivitetystä vahinkoraportista sen paremmin kuin toimitetusta kattofirman lausunnostakaan ei ilmene selvitystä siitä, että vesikaton vuoto olisi johtunut vakuutusehtojen kohdan 6.21 perusteella korvattavasta vahinkotapahtumasta kuten myrskytuulesta tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä, eikä siitä, milloin tällainen äkillinen katetta rikkonut tapahtuma olisi sattunut. Pelkkä epäily tai arvailu vahingon mahdollisesta aiheuttajasta ei riitä näytöksi korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta, kun vuodon syynä on yhtä todennäköisesti voinut olla myös katteeseen ajan myötä kohdistuneen rasituksen aiheuttama vähitellen tapahtunut saumojen rakoileminen ja katteen irtoaminen alustastaan. Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on sen vuoksi asianmukainen.

Asiakas on lisäksi vaatinut korvausta asian käsittelystä aiheutuneista kuluistaan. FINE ei kuitenkaan käsittele vaatimuksia riita-asian käsittelyn kustannusten korvaamisesta puolin tai toisin, ellei asia koske kustannusten korvattavuutta oikeusturvavakuutuksesta, mistä ei nyt ole kysymys.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia