Haku

FINE-008371

Tulosta

Asianumero: FINE-008371 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.02.2019

Oikeusturvaedun myöntäminen. Vakuutuksenottajan vahingonkorvausvelvollisuutta ja sen vuoksi haettua vastuuvakuutuskorvausta koskeneet riidat. Oliko kyseessä yksi vai useampi vakuutustapahtuma? Korvauksen enimmäismäärä.

Tapahtumatiedot

Venealalla toimivan vakuutuksenottaja X Oy:n asiakkaiden vene oli uponnut vesillelaskun jälkeen keväällä 2015. Asiakkaat katsoivat uppoamisen johtuneen X Oy:n laiminlyönnistä ja haastoivat X Oy:n käräjäoikeuteen 1.12.2015 vaatien korvausta veneensä vaurioista. Vakuutusyhtiö oli myöntänyt X Oy:lle oikeusturvaedun veneen uppoamista koskeneeseen vahingonkorvausriitaan päätöksellä 20.7.2015. Käräjäoikeus velvoitti 22.9.2017 antamallaan tuomiolla X Oy:n maksamaan asiassa vahingonkorvausta.

X Oy oli hakenut korvausta veneen vahingosta vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö oli hylännyt X Oy:n korvaushakemuksen päätöksillään 22.6.2015 ja 9.11.2017 vedoten siihen, että kyse oli vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajatusta sopimukseen perustuneesta korvausvastuusta. Päätösten johdosta X Oy haki 18.10.2017 oikeusturvaetua myös vastuuvakuutuskorvauksesta vakuutusyhtiön kanssa syntyneeseen riitaan. Korvauspäätöksessään 14.11.2017 vakuutusyhtiö viittasi vahingonkorvausasiaan myöntämäänsä oikeusturvaetuun. Myös vastuuvakuutuskorvausta koskenut riita perustui samaan tapahtumaan eli veneen uppoamiseen. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan kyseessä oli yksi vakuutustapahtuma, kun vakuutetulla oli useita riita-asioita, jotka perustuivat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vakuutusyhtiö katsoi, että asiassa oli kyse samasta vakuutustapahtumasta kuin X Oy:n aiemmassa vahingonkorvausriidassa, joten asioihin oli käytettävissä vain yksi vakuutusmäärä, joka oli jo maksettu täyteen.

Asiakkaan valitus

X Oy on vaatinut erillisen oikeusturvaedun myöntämistä myös vakuutusyhtiötä vastaan käytyyn asiaan. X Oy on katsonut, että vakuutusyhtiön korvauspäätös oli vakuutusehtojen vastainen. Vakuutusyhtiön kanssa syntynyt riita koski toiminnan vastuuvakuutusta eli sitä, tuliko vakuutusyhtiön maksaa vakuutuskorvausta veneen uppoamisesta. X Oy oli pitänyt vastuuvakuutuksesta annettuja kielteisiä korvauspäätöksiä perusteettomina ja pyytänyt niiden oikaisemista. Asiassa oli pyydetty Vakuutuslautakunnan ratkaisua ja se voitiin myös saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Oikeusturvavakuutuksen osalta asiassa oli kyse vakuutusehtojen tulkinnasta. Vakuutusehdoissa ei ollut määräystä, jonka mukaan yhtä tapahtumaa koskenut määräys ulottuisi myös vakuutusehtojen tulkintaa koskeneeseen riitaan. Vakuutusyhtiötä vastaan ajetussa riita-asiassa ei ollut kyse siitä, oliko X Oy korvausvastuussa veneen uppoamisesta johtuneista vahingoista. Siihen liittynyt oikeudellinen kysymys ei ollut arvioitavana vastuuvakuutusta koskevassa riita-asiassa vakuutusyhtiötä vastaan, vaan kyse oli vakuutussopimuksen tekemiseen liittyneistä tapahtumista kuten tiedonantovelvollisuudesta sekä vakuutusehtojen sisällöstä ja tulkinnasta. Oli selvää, että vakuutussopimuksen tekemiseen liittyneet tapahtumat olivat eri asia kuin veneen uppoaminen.

Lisäkirjelmässään 11.1.2018 X Oy on lausunut, että vakuutustapahtumalla tarkoitettiin tapahtumaa, joka vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukaan korvattiin vakuutuksen perusteella. Nyt kyse oli kolmesta erillisestä asiasta ja samalla kolmesta vakuutustapahtumasta. Ensinnäkin oli kyse veneen uppoamiseen perustuneesta X Oy:n asiakkaiden vahingonkorvausvaatimuksesta. Sen perusteella X Oy oli tehnyt vakuutusyhtiölle vahinkoilmoituksen toiminnan vastuuvakuutukseen. Toiseksi oli kyse asiakkaiden kanteesta X Oy:tä vastaan. Tämän oikeudenkäynnin takia X Oy oli tehnyt vahinkoilmoituksen oikeusturvavakuutukseen. Jos X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen katsottaisiin kattaneen veneen uppoamisen, oli X Oy:llä ja vakuutusyhtiöllä oikeudenkäynnissä yhteinen intressi. Kolmanneksi X Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen toiminnan vastuuvakuutuksesta ja oli sen takia saattanut asian Vakuutuslautakunnan ratkaistavaksi. Myös tämän osalta X Oy oli tehnyt vahinkoilmoituksen oikeusturvavakuutukseen.

Oli selvää, että kaikkien vahinkoilmoitusten taustalla oli sama tapahtuma eli veneen uppoaminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut, että kaikissa vahinkoilmoituksissa vakuutustapahtuma olisi sama. X Oy:n Vakuutuslautakunnan käsiteltävänä olevassa asiassa oli kyse toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen tulkinnasta. Toiseksi oli kyse siitä, kattoiko X Oy:n oikeusturvavakuutus ensin mainitun vakuutussopimuksen sisältöä ja tulkintaa koskeneen riidan. Riita perustui siten siihen, että vakuutusyhtiö oli antanut kielteisen korvauspäätöksen, johon samoin kuin vakuutusyhtiön käsitykseen sopimuksen sisällöstä X Oy oli tyytymätön.

Siltä osin kuin vakuutusyhtiö oli katsonut, että olennaista oli riidan peruste eli se oikeustoimi, tapahtuma tai muu olosuhde, johon asiassa esitetyt vaatimukset perustuivat, X Oy on lausunut vakuutusyhtiön näkemyksen olleen supistava, virheellinen ja osittain jopa ristiriitainen. Asiakkaiden esittämän vahingonkorvausvaatimuksen ja heidän ajamansa kanteen osalta riidan peruste oli X Oy:n kanssa tehty telakointisopimus. Vakuutustapahtumaa koskenut kysymys kytkeytyi siihen, kattoiko X Oy:n vakuutus mainittuun sopimukseen perustunutta vahingonkorvausvaatimusta koskeneen oikeudenkäynnin. Vakuutusyhtiötä vastaan ajettu riita oli vakuutussopimusta koskenut sopimusriita. Vakuutustapahtumaa koskenut kysymys kytkeytyi siihen, kattoiko X Oy:n oikeusturvavakuutus vakuutussopimuksen sisältöön liittyneet riidat ja oikeudenkäynnit. Vakuutusyhtiö ei ollut vastineessaan esittänyt vakuutussopimukseen liittyneitä perusteluja tulkinnalleen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut ratkaisunsa oikeaksi ja vakuutusehtojen mukaiseksi. Vakuutusyhtiö on lausunut, että X Oy:n asiakkaat olivat vaatineet X Oy:ltä vahingonkorvausta veneensä uppoamisesta 31.5.2015. Vakuutusyhtiö oli kieltäytynyt päätöksellään 22.6.2015 korvaamasta vahinkoa X Oy:n vastuuvakuutuksesta. X Oy oli tehnyt samalla asiasta vahinkoilmoituksen oikeusturvavakuutukseen. Vakuutusyhtiön korvausneuvoja oli tiedustellut 14.7.2015 X Oy:n edustajalta, haettiinko korvausta riitaan vakuutusyhtiötä vai veneen omistajia vastaan. X Oy oli ilmoittanut myöhemmin heinäkuussa kiistävänsä asiakkaiden vahingonkorvausvaatimuksen, ja vakuutusyhtiö oli myöntänyt asiaan oikeusturvaedun 20.7.2015. Tämän vakuutustapahtuman osalta vakuutusmäärä oli maksettu täyteen käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen 25.10.2017.

Sittemmin X Oy oli valittanut vakuutusyhtiön vastuuvakuutuksesta antamasta päätöksestä Vakuutuslautakuntaan ja hakenut myös tähän asiaan korvausta oikeusturvavakuutuksesta. Oikeusturvavakuutuksesta korvattiin yhdessä vakuutustapahtumassa enintään yksi vakuutusmäärä. Kysymyksessä oli yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla oli useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuivat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Veneen omistajat olivat vaatineet X Oy:ltä korvausta vahingosta, joka oli aiheutunut heille veneen uppoamisesta. X Oy puolestaan on vaatinut vakuutusyhtiötä korvaamaan vastuuvakuutuksesta veneen omistajille veneen uppoamisesta aiheutuneen vahingon. Näin ollen molemmat riita-asiat perustuivat 31.5.2015 sattuneeseen veneen uppoamiseen.

X Oy oli väittänyt, että riidassa oli kyse vakuutussopimuksen tekemiseen liittyneistä tapahtumista. Asiassa oli kuitenkin kyse siitä, että X Oy oli tyytymätön vakuutusyhtiön vastuuvakuutuksen perusteella antamaan korvauspäätökseen ja oli hakenut ratkaisuun muutosta. X Oy:n vaatimus saada vakuutusyhtiöltä korvausta vastuuvakuutuksesta oli perustunut nimenomaan siihen, että oli sattunut vahinko, josta vahingon kärsinyt oli vaatinut X Oy:ltä korvausta. Vakuutuskorvausta koskevaa riita-asiaa ei, kuten ei vahingonkorvausriitaakaan, olisi olemassa ilman vahinkoa, jonka perusteella korvausta vaadittiin.

X Oy:n näkemyksen mukaan riita-asiassa vakuutusyhtiötä vastaan ei ollut kyse veneen uppoamista koskeneesta korvausvastuusta, vaan vakuutusehtojen tulkinnasta. Asiassa oli kuitenkin riitaa siitä, oliko vakuutuksenantajalla velvollisuus korvata aiheutunut vahinko. Osapuolten välillä oli erimielisyys vakuutusehtojen tulkinnasta ja vakuutussopimuksen tekemiseen liittyneistä tapahtumista, mutta etenkin sattuneen vahingon korvausvelvollisuuden näkökulmasta. Vakuutusehtoja sovellettaessa riidan perusteella ei tarkoitettu välttämättä sitä seikkaa, joka oli asiassa riidanalainen. Riidan peruste oli se oikeustoimi, tapahtuma tai muu olosuhde, johon asiassa esitetyt vaatimukset perustuivat.

Vakuutusyhtiön mukaan sillä, että samaan tapahtumaan perustuneet asiat olivat sisällöltään erilaisia, ei ollut vakuutusehdon soveltamisen kannalta merkitystä. Vakuutusehto rajasi nimenomaisesti vakuutuksen käyttöä silloin, kun vakuutettu oli mukana useammassa riidassa, jotka olivat eri asioita, mutta perustuivat samaan olosuhteeseen.

Lisäksi vakuutusehtojen mukaan X Oy:llä oli käytettävissään enintään yksi vakuutusmäärä yhdelle vakuutuskaudelle kohdistuvissa useissa vakuutustapahtumissa. Vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma oli riita-asioissa riidan syntyminen. Riita oli syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus oli kiistetty. Riita vakuutusyhtiötä vastaan oli syntynyt 22.6.2015 vakuutusyhtiön annettua ensimmäisen kielteisen korvauspäätöksen. Vahingonkorvausriita X Oy:n asiakkaita vastaan oli syntynyt heinäkuussa 2015 X Oy:n edustajan ilmoitettua kiistävänsä asiakkaiden vaatimuksen. Molemmat riidat olivat syntyneet vakuutuskaudella 1.1.2015 - 31.12.2015. Tästä syystä käytettävissä oli vain yksi vakuutusmäärä riippumatta siitä, katsottiinko riitojen perustuneen samaan olosuhteeseen vai ei.

Lisävastineessaan 29.1.2018 vakuutusyhtiö on lausunut, että vakuutusehtojen mukaan useampi riita muodosti yhden vakuutustapahtuman siinä tapauksessa, että riidat perustuivat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vaikka X Oy:n asiassa olikin syntynyt kaksi eri riitaa, kyse oli kuitenkin yhdestä vakuutustapahtumasta, koska esitetyt vaatimukset perustuvat molemmissa asioissa samaan tapahtumaan, veneen uppoamiseen.

Veneen omistajat eivät olisi voineet vaatia vahingonkorvausta yksin telakointisopimuksen perusteella, jos vahingon aiheuttanutta tapahtumaa ei olisi sattunut. Vahingonkorvausvaatimus oli aina seuraus siitä, että oli sattunut jokin vahinkoa aiheuttanut tapahtuma - siinäkin tapauksessa, että vahingonkorvausvelvollisuus perustui sopimukseen eikä vahingonkorvauslakiin. Siten riita veneen omistajia vastaan perustui veneen uppoamiseen. X Oy:n vaatimus saada korvausta vastuuvakuutuksesta perustui siihen, että oli ylipäänsä sattunut jonkin vahinko, jonka korvaamista vaadittiin. Siten myös riita vakuutusyhtiötä vastaan perustui veneen uppoamiseen. Esittämillään perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, että molemmat riita-asiat perustuivat samaan tapahtumaan eli veneen uppoamiseen. Kyse oli yhdestä vakuutustapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko sovellettavien oikeusturvavakuutusehtojen mukaan X Oy:lle myönnettävä kysymyksessä oleviin X Oy:n asiakkaiden veneen uppoamiseen liittyneisiin vahingonkorvausta ja vastuuvakuutuskorvausta koskeneisiin riita-asioihin, joissa X on ollut yhtäältä vastaajana ja toisaalta kantajana, yksi vai kaksi oikeusturvaetua.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

X Oy:n oikeusturvavakuutukseen sovellettujen 1.5.2010 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutustapahtuma on riita- ja hakemusasiassa riidan syntyminen. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty.

Vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 mukaan [vakuutuksesta] korvataan yhdessä vakuutustapahtumassa sekä yhdelle vakuutuskaudelle kohdistuneissa useissa vakuutustapahtumissa yhteensä enintään yksi vakuutusmäärä.

Kysymyksessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun kaksi tai useampia tämän vakuutuksen vakuutettuja on riita-, rikos- tai hakemusasiassa samalla puolella; tai vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen. Vakuutetun asioissa on kyse yhdestä vakuutustapahtumasta myös silloin, kun kanteet on yhdistetty tai ne tulisi yhdistää oikeudenkäynnissä niiden johtuessa olennaisesti samasta perusteesta tai niiden koskiessa samaa tai samaan yhteyteen kuuluvaa asiaa.

Asian arviointi

X Oy:n ja vakuutusyhtiön välinen erimielisyys koskee sitä, onko X Oy:lle sattunut kuvatussa tilanteessa yksi vai kaksi oikeusturvavakuutuksen kattamaa vakuutustapahtumaa, eli olisiko vakuutusyhtiön tullut myöntää X Oy:lle kaksi erilisen vakuutusmäärän käsittänyttä oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 6.4.1, jonka mukaan kysymyksessä oli yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseinen rajoitus tulee sanamuotonsa mukaan sovellettavaksi nimenomaan tilanteissa, joissa vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita. Ratkaisevaa on, onko osapuolten asioissa esittämien vaatimusten katsottava perustuneen vakuutusehdossa mainituin tavoin samaan tapahtumaan, olosuhteeseen tai oikeustoimeen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa sekä X Oy:n vahingonkorvausvelvollisuutta koskeneen riidan että X Oy:n vastuuvakuutusta koskeneen riidan voidaan sinänsä katsoa perustuneen samaan tosiasialliseen tapahtumaan eli 31.5.2015 sattuneeseen X Oy:n asiakkaiden veneen uppoamiseen. Lautakunta katsoo kuitenkin, että oikeudellisesti arvioiden kysymys on ollut kahdesta eri perusteisesta ja eri sopimuksia koskeneesta riidasta. Ensimmäinen riita, jossa X Oy on ollut vastaajana, on perustunut X Oy:n ja sen asiakkaiden väliseen venettä koskeneeseen telakointisopimukseen ja mainittuun sopimussuhteeseen perustuneeseen X Oy:n sopimusvelvoitteeseen venettä koskeneesta huolenpitovelvollisuudesta. Toinen riita, jossa X Oy on ollut kantajana, on perustunut X Oy:n ja vakuutusyhtiön väliseen vastuuvakuutusta koskeneeseen vakuutussopimussuhteeseen, ja vakuutusyhtiöllä sen nojalla X Oy:tä kohtaan mahdollisesti olleeseen suoritusvelvollisuuteen. Kyse on näin ollut eri sopimusvelvoitteita koskeneista ja erilaisista vaatimuksista. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 soveltamisen kannalta X Oy:n asioissa on ollut kyse kahdesta eri vakuutustapahtumasta.

Vakuutusyhtiö on kuitenkin vastineessaan vedonnut myös siihen, että vakuutusehtojen kohdan 6.4.1 mukaan yhdelle vakuutuskaudelle kohdistuvissa vakuutustapahtumissa vakuutuksenottajan käytettävissä on yhteensä enintään yksi vakuutusmäärä. Asiakirjojen mukaan molemmissa puheena olevissa riita-asioissa riita oli syntynyt saman vakuutuskauden 1.1.2015 - 31.12.2015 aikana. Tällä perusteella X Oy:n oikeusturvavakuutuksesta on joka tapauksessa voinut tulla korvattavaksi nyt puheena olevien riitojen osalta yhteensä enintään yksi vakuutusmäärä.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön oikeusturvavakuutuksen perusteella tekemää korvausratkaisua lopputulokseltaan asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Akselinmäki
Jaakkola
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia