Haku

FINE-008205

Tulosta

Asianumero: FINE-008205 (2019)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 01.03.2019

Rajoitusehto. Ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa koskeva riita. Ulosmittauksen jälkeen valtiota vastaan nostettu vahingonkorvauskanne. Vakuutustapahtuman ajankohta.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja S Oy:n tililtä oli otettu kihlakunnanulosottomiehen 12.1.2016 tekemällä väliaikaistoimella haltuun 22 464,30 euroa varoja. Johtavan kihlakunnanvoudin tehtyä päätöksen keinotekoisen järjestelyn sivuuttamisesta varat oli 29.1.2016 tehdyllä päätöksellä ulosmitattu X Oy:n omaisuutena. S Oy riitautti ulosottoviraston päätöksen käräjäoikeudessa 23.2.2016 vireille tulleella täytäntöönpanoriitakanteella. Koska ulosottovirasto oli jo 18.2.2016 tilittänyt varat velkojille, käräjäoikeus jätti 6.4.2016 antamallaan päätöksellä täytäntöönpanoriitakanteen tutkimatta. S Oy kanneltua ulosottomiehen menettelystä Valtakunnanvoudinvirastolle ja vaadittua valtiota korvaamaan kärsimänsä taloudellisen vahingon Valtakunnanvoudinvirasto hylkäsi S Oy:n korvausvaatimuksen päätöksellä 25.1.2017. Tämän jälkeen S Oy nosti asiassa 6.2.2017 valtiota vastaan vahingonkorvauskanteen. S Oy on hakenut vakuutusyhtiöltään oikeusturvaetua sekä täytäntöönpanoriitaan että vahingonkorvausta koskeneeseen asiaan.

Vakuutusyhtiö on päätöksellä 11.5.2016 evännyt korvauksen täytäntöönpanoriidan osalta, koska oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan kyseiset asiat oli rajoitettu vakuutuksen ulkopuolelle. Vakuutusyhtiö on niin ikään kieltäytynyt myöntämästä oikeusturvaetua vahingonkorvausriitaan korvauspäätöksillä 6.4.2017 ja 10.8.2017, koska S Oy:n vakuutus ei ollut enää voimassa 25.1.2017, jolloin vakuutusyhtiö katsoi asian tältä osin riitautuneen Valtakunnanvoudinviraston kiistettyä S Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen. S Oy:n oikeusturvavakuutus oli päättynyt 3.11.2016.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

S Oy on vaatinut oikeusturvaedun myöntämistä ja lausunut oikeusturvavakuutuksensa olleen voimassa 11.12.2015 - 3.11.2016, ja että sillä ei ole ollut ulosottovelkaa. S Oy katsoo, että asia oli riitautunut ja vahinko tapahtunut 18.2.2016, kun ulosottovirasto oli tilittänyt ulosmitatut varat velkojille. Tilityksen jälkeen S Oy:llä oli lopulta ollut ainoastaan mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanne käräjäoikeudessa. Asia ei koskenut vakuutuksen rajoitusehdon mukaista ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittynyttä täytäntöönpanoa, vaan kyse on tältä osin normaalista riita-asiasta.

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että siltä osin kuin asiassa oli kysymys ulosmittauksesta ja sitä koskeneesta täytäntöönpanoriitakanteesta, oikeusturvaetua ei voida myöntää, koska asia koski ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa. Sillä, oliko S Oy:llä itsellään ollut ulosottovelkaa, tai sillä, oliko kyse S Oy:n oman varallisuuden ulosmittauksesta, ei ollut merkitystä. Olennaista oli, että S Oy oli osallisena asiassa, joka koski rajoitusehdossa mainittua asiaa.

Siltä osin kuin S Oy on vaatinut Suomen valtiolta vahingonkorvausta, kielteinen päätös perustuu siihen, että vakuutuksesta korvataan vain vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita-asiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. S Oy:n yksilöity vahingonkorvausvaatimus on vakuutusyhtiölle toimitettujen selvitysten mukaan kiistetty ensimmäisen kerran Valtakunnanvuodin viraston päätöksellä 25.1.2017 tai viimeistään vahingonkorvauskanteeseen vastaamalla 12.4.2017. Vahingonkorvausvaatimuksen voidaan katsoa tulleen kiistetyksi aikaisintaan 25.1.2017, ja tätä kiistämistä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena vahinkotapahtumana. Koska S Oy:n vakuutus oli päättynyt jo 3.11.2016, ei vahingonkorvausasiaan voida myöntää oikeusturvaetua, vaikkei asian tältä osin voitaisikaan katsoa koskevan suoranaisesti ulosottoa.

Sopimusehdot

Oikeusturvavakuutusehdot, voimassa 14.12.2015 alkaen:

5.1.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos ja hakemusasioissa. …

5.1.2 Vahinkotapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaolo

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään. …

5.2.2 Vakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee…

  • ulosottoa, ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa tai ulosottoon liittyvää täytäntöönpanoa. …

Ratkaisusuositus

FINEn käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan S Oy on alun perin riitauttanut ulosottopäätöksen käräjäoikeudessa nostamallaan täytäntöönpanoriitakanteella.  FINE katsoo, että asiaan sovellettavien vakuutusehtojen perusteella vakuutusyhtiöllä ei tältä osin ole korvausvelvollisuutta, sillä vakuutusehtojen kohdan 5.2.2 rajoituksen mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia asiassa, joka koskee ulosottokaaressa tarkoitettua täytäntöönpanoriitaa.

Sen jälkeen kun käräjäoikeus oli jättänyt S Oy:n täytäntöönpanoriitakanteen tutkimatta päätöksellä 6.4.2016 ja Valtakunnanvoudinvirasto oli 25.1.2017 hylännyt S Oy:n sille tekemän kantelun yhteydessä valtiota kohtaan esittämän vahingonkorvausvaatimuksen, S Oy on nostanut valtiota vastaan ulosmittaukseen perustuneen vahingonkorvauskanteen 6.2.2017. Vakuutuslautakunta on oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtoja koskevassa ratkaisukäytännössään, kuten ratkaisusuosituksessaan FINE-009613 katsonut, että yleisen kielenkäytön mukaisesti tulkittuna vakuutusehdoissa käytetty ilmaisu ”koskee” edellyttää sitä, että rajoituksessa mainitun asian tai toiminnan on oltava välittömästi riidan kohteena. Tämän perusteella FINE katsoo, että tässä tapauksessa S Oy:n nostaman vahingonkorvauskanteen osalta ei ole enää ollut kyse rajoitusehdon mukaisesta ulosottoa tai sen täytäntöönpanoa koskeneesta asiasta, vaikka vahingonkorvausvaatimus sinänsä onkin perustunut ulosmittaukseen. Näin ollen puheena olevaa rajoitusta ei voida soveltaa asiaan enää S Oy:n vahingonkorvauskanteen osalta.

Vakuutusyhtiö on kuitenkin vedonnut asiassa myös siihen, että edellä mainittu vahingonkorvausriita oli syntynyt vasta S Oy:n oikeusturvavakuutuksen voimassa olon 3.11.2016 päätyttyä. Vakuutuksesta korvataan vain sen voimassaoloaikana sattuvat vahinkotapahtumat. Tältä osin vakuutusehtojen kohdan 5.1.2 mukaan riita- ja hakemusasiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

FINE katsoo, ettei S Oy:n esittämää ulosmitattujen varojen tilittämistä 18.2.2016 voida pitää vakuutusehtojen mukaisena S Oy:n vasta myöhemmin valtiota kohtaan esittämän vahingonkorvausvaatimuksen kiistämisenä. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahingonkorvausvaatimus oli valtion puolelta kiistetty vasta 25.1.2017 Valtakunnanvoudinviraston katsottua tuolloin antamallaan päätöksellä, ettei ulosottomies ollut menetellyt asiassa vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:ssä edellytetyllä tavalla tuottamuksellisesti.                                                                                

Koska vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva riita on syntynyt vasta vakuutuksen päättymisen jälkeen 25.1.2017, FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole asiassa korvausvelvollisuutta myöskään S Oy:n vahingonkorvausvaatimusta koskevalta osalta. Näin ollen vakuutusyhtiön korvausratkaisu on sovellettavien vakuutusehtojen mukainen.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta