Haku

FINE-008023

Tulosta

Asianumero: FINE-008023 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.06.2018

Vakuutuksen korvauspiiri. Rajoitusehto. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alainen omaisuus. Lattioiden tasoitus. Työn uudelleen suorittaminen.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan suoritettavana olleen kylpyhuoneremontin yhteydessä 28.6.2017 lattiaa tasoitettaessa tasoitemassaa oli päässyt suojauksesta huolimatta valumaan lattiakaivoon. Kaivojen ja putkien tukkeutumisen vuoksi lattiaa oli piikattava auki tukkeutuneiden osien vaihtamiseksi ja lattia oli tehtävä uudelleen. Asiakas on hakenut korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaatimuksen vetoamalla vastuuvakuutuksen rajoitusehtoihin. Vahinkoa kärsinyt pääkaivo, saunan kaivo ja yhdysputki olivat olleet työsuorituksen aikana asiakkaan suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisina. Lisäksi osa korjaustoimenpiteistä oli ollut toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut vahingon korvaamista vastuuvakuutuksestaan.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa, että asuakkaan toimeksiantoon oli kuulunut muun muassa lattioiden tasoittaminen. Lattioiden tasoittamiseen liittyy aina riski siitä, että tasoite voi valua viemäriin, minkä vuoksi viemärit täytyy suojata siten, ettei tasoite pääse valumaan sinne. Aiheutunut vahinko on kohdistunut työsuorituksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluneisiin viemäriputkiin. Lattiakaivot on yritetty suojata, mutta kaivojen tulppaus oli pettänyt. Vaikka vahinko on aiheutunut tulppauksen pettämisen vuoksi, vahinko on joka tapauksessa aiheutunut suojaus- ja vahingontorjuntavelvollisuuden alaiselle omaisuudelle eikä se ole sen vuoksi vakuutuksesta korvattava.

Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa lattiatasoitteen kuuluneen alkuperäiseen toimeksiantoon ja tapahtuneen vahingon vuoksi tasoite oli jouduttu piikkaamaan pois ja tasoittamaan lattia uudelleen. Tältä osin kyseessä on työn uudelleen suorittaminen, joka on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle eikä korvausta voida vakuutuksesta suorittaa.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Toiminnan vastuuvakuutusehdot voimassa 1.11.2013 lukien

Ehtokohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.3 (Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • vakuutuksenottajan huolehdittavana muulla tavoin  

Korvausrajoitusten kohdan 2.4 (Virheellinen työsuoritus) mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka johtuu virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleen suorittamisesta, siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Ratkaisusuositus

Osapuolten kesken on erimielisyyttä siitä, rajautuvatko vahinko ja sen korjaustoimenpiteet vakuutusturvan ulkopuolelle vakuutussopimuksen rajoitusehtojen perusteella.

Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena omaisuutena on FINEn vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan pidetty omaisuutta, jonka suojaaminen kuuluu olennaisena ja luonnollisena osana työn kulkuun. Tällöin huomioidaan kulloinkin kysymyksessä olevan työsuorituksen luonne ja sen mahdollisten haitalisten vaikutusten välitön vaikutuspiiri. Tällaiseen omaisuuteen työn vuoksi kohdistuvan normaalia suuremman vahingonvaaran takia työsuorituksesta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ei voida järkevin kustannuksin kattaa vastuuvakuutuksella. Tästä syystä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiseen omaisuuteen kohdistuvat vahingot on rajoitettu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle rajoitusehdon 2.3 perusteella.

Tässä tapauksessa asiakkaan työsuoritus oli käsittänyt lattian tasoittamisen. Tasoitteen levittämiseen liittyy märkätiloihin kohdistuvissa töissä riski tasoitteen valumisesta viemäriin. Tämän vuoksi viemärit tulee aina suojata valumiselta. Suojauksen mahdollisella laiminlyönnillä tai sen epäonnistumisella ei ole merkitystä rajoitusehdon soveltamisen kannalta. FINE katsoo vahingoittuneen omaisuuden olleen työsuorituksen aikana rajoitusehdon tarkoittamin tavoin suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena ja pitää vakuutusyhtiön epäävää päätöstä ehtojen mukaisena.

Vahingon johdosta tasoite on jouduttu piikkaamaan pois ja tekemään tasoitus uudelleen. Kyse on tältä osin ollut myös virheellisen työn tuloksen korjaamisesta aiheutuneesta kustannuksesta, joka on rajoitusehdon 2.4 perusteella niin ikään rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Mustonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia