Haku

FINE-008018

Tulosta

Asianumero: FINE-008018 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.05.2018

Asianajajan korvausvastuu. Oikeusapuhakemuksen edellytysten selvittämisen laiminlyönti.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun asianajotoimiston asianajaja A oli toiminut B:n avustajana käräjäoikeudessa riita-asiassa, jossa B oli ollut vastaajana. A ei ollut toimeksiannon vastaanottaessaan selvittänyt B:n edellytyksiä saada oikeusapua, minkä vuoksi B ei ollut hakenut eikä saanut oikeusapua. Sittemmin asiaa hovioikeudessa käsiteltäessä oli käynyt ilmi, että B oli taloudellisen asemansa perusteella ollut oikeutettu oikeusapuun.

B on maksanut A:n normaaliin tuntiveloitukseen perustuvan käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikululaskun yhteensä 16.548,47 euroa. Kun B:lle selvisi hänen mahdollisuutensa oikeusapuun, teki hän asianajajaliiton valvontalautakunnalle palkkioriitahakemuksen, jossa hän vaati palautettavaksi A:lle maksamiensa laskujen yhteissummaa. Valvontalautakunta suositti 11.4.2017 A:n toimistoa maksamaan 8 081,70 euroa B:lle.

Valvontalautakunta on katsonut A:n menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti jättäessään ilmoittamatta B:lle oikeusapuun liittyviä seikkoja. Edelleen valvontalautakunta on katsonut, että A:lla ei ole ollut oikeutta laskuttaa toimenpiteistään tavanomaisen tuntiveloituksen mukaisesti tuntiveloituksellaan vaan oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisen tuntiveloituksen määrän 110 euroa ja suosittanut palkkiota alennettavaksi 8 081,70 eurolla. Lisäksi valvontalautakunta on katsonut, että A:lla ei ole ollut oikeutta laskuttaa alkuneuvottelusta puolta tuntia, sillä hän ei ole ilmoittanut tästä B:lle 20 minuutin maksuttoman alkuneuvottelun päätyttyä. Ratkaisun mukaan valvontalautakunta on samaan asiaan liittyvässä valvonta-asiassa katsonut, että B olisi mahdollisesti ollut oikeutettu oikeusapuun myös käräjäoikeusvaiheessa.

A:n toimisto on hakenut B:lle maksamaansa määrää vastaavaa korvausta varallisuusvastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska kyseessä on vakuutusyhtiön mukaan ollut A:lle itselleen aiheutuneesta vahingosta, eikä se siten ole vakuutuksesta korvattava vahinko.

Asiakkaan valitus

Kyseessä on vakuutuksesta korvattava vahinko. Kyse on sopimusperusteisesta vahingonkorvauksesta eikä itselle aiheutetusta vahingosta tai asianajajan palkkion alentamisesta. B kärsi taloudellista vahinkoa, kun hän joutui maksamaan A:n normaaliin tuntiveloitukseen perustuvan oikeudenkäyntikululaskun, vaikka hän olisi ollut oikeutettu yleiseen oikeusapuun. A oli käyttänyt asian ajamiseen 58,75 työtuntia. B:n maksamat varat olivat sekoittuneet A:n toimiston muihin varoihin. A:n toimisto oli maksanut korvauksen B:lle viitteellä ”vahingonkorvauksen luonteinen hyvitys".

B:n asia oli saatettu vireille ja otettu valvontalautakunnan käsittelyyn palkkioriita-asiana, vaikka kyseessä ei ollut sopimuksen täyttämiseen liittyvän palkkion alentaminen vaan sopimusperusteinen vahingonkorvaus. B:llä olisi asianajajalain 5 §:n 1 momentin nojalla ollut mahdollisuus nostaa sama asia vahingonkorvauskanteena käräjäoikeudessa tai vaatia korvausta vakuutusyhtiöltä A:n toimiston vastuuvakuutuksesta.

Itselle aiheutettua vahinkoa ei mainita vakuutuksen tuote-esitteessä yhtenä tärkeimmistä vastuuvakuutuksen korvausrajoituksista. A:n työsuorituksessa ei alkuneuvottelua lukuun ottamatta ollut moitittavaa. B esitti korvausvaatimuksen A:lle vasta kun hyvään asianajotapaan perustuva oikeusturva-asia tuli ilmi. A olisi ollut korvausvelvollinen B:lle aiheutuneesta vahingosta myös ilman toimeksiantosopimusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön korvauspäätös on koskenut A:n palkkion palauttamista 8 081,70 euron osalta. Korvauspäätöksellä ei ole otettu kantaa mahdollisiin muihin vaatimuksiin asiassa. Palkkion palauttaminen on perustunut siihen, että A:lla ei olisi ollut oikeutta laskuttaa toimenpiteistään oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaista tuntiveloitusta ylittävää määrää.

Vaadittu korvaus koostuu nimenomaisesti vakuutuksenottajan saaman palkkion palauttamisesta. Kyse on vakuutuksenottajalle itselleen aiheutuneesta vahingosta. Tällaista vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksesta, vaan kyse on vakuutuksenottajan liikeriskin piiriin kuuluvasta seikasta.

Se, että A on otsikoinut palkkion palautuksen vahingonkorvauksen luonteiseksi hyvitykseksi, ei muuta maksetun suorituksen luonnetta vahingonkorvaukseksi. A on joutunut hyvittämään B:lle liikaa saadun palkkion määrän. B ei ole kärsinyt vahinkoa, vaan A:n aiheettomaan laskutukseen liittyvä virhe on oikaistu.

Tuote-esitteessä on todettu, että varallisuusvahingoilla tarkoitetaan toiselle aiheutettua taloudellista tappiota.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asianajajan palkkion palauttaminen toiselle aiheutettu vahinko.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon.

Kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa vakuutuksenottajalle itselleen.

Oikeusapulain 17 §:n mukaan siltä osin kuin oikeusapua annetaan tämän lain nojalla avustaja ei saa omavastuuosuuden lisäksi periä muuta palkkiota tai korvausta oikeusavun saajalta.

Asian arviointi

Vakuutettu asianajotoimisto on hakenut vastuuvakuutuksensa perusteella korvausta siitä, että se on palauttanut asiakkaalleen toimeksiantosopimuksen nojalla saamaansa palkkiota. Palkkion palauttaminen on perustunut siihen, että asianajajaliiton valvontalautakunta on todennut asianajajan laiminlyöneen velvollisuutensa selvittää päämiehensä edellytykset saada oikeusapua. Päämiehellä olisi asianajajaliiton valvontalautakunnan mukaan ollut edellytykset oikeusapuun.

Mikäli B olisi saanut oikeusapua, A:n palkkio olisi mahdollisen omavastuuosuuden vähentämisen jälkeen maksettu valtion varoista. A ei olisi oikeusapulain nojalla voinut vaatia palkkiota enempää kuin oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen tarkoittaman enimmäismäärän. Laiminlyöntinsä vuoksi A on velvoitettu palauttamaan B:lle sen osan palkkiosta, jota A ei olisi voinut laskuttaa, mikäli B olisi saanut oikeusapua. Siltä osin kuin A on joutunut palauttamaan liikaa laskuttamaansa palkkiota, kysymys ei ole toiselle aiheutetusta vahingosta. Tällaista vahinkoa ei vakuutusehtojen mukaan korvata vakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia