Haku

FINE-007834

Tulosta

Asianumero: FINE-007834 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.03.2018

Lakipykälät:

Mopoauton peilin ja tuulilasin rikkoontuminen. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoitustietojen mukaan E ja O istahtivat 22.8.2017 E:n mopoautoon ja O alkoi asettamaan taustapeiliä oikeaan asentoon.  Peili irtosi ja kun O yritti peiliä takaisin tuulilasiin, koko tuulilasi repeytyi siltä osin, jossa on taustapeili. Korvauksia tuulilasin ja taustapeilin uusimisesta haettiin O:n äidin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on hylännyt korvausvaatimuksen päätöksillään 14.9.2017 ja 28.9.2017. Vahinkoa ei voida korvata vastuuvakuutuksesta, koska vahingoittunut omaisuus on vahingon aiheuttaneen teon hetkellä ollut vakuutetun käsiteltävänä ja huolehdittavana. Rajoitusehtokohdan 4.2.5 mukaan tällaiset vahingot eivät ole vastuuvakuutuksesta korvattavia. Lisäksi vakuutusyhtiö on viitannut Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön, jonka mukaan rajoitusehdon soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko vahingoittunutta omaisuutta suojattu eikä sillä, onko sitä ollut edes ollut mahdollista suojata. Vahinko jätetään korvaamatta sen vuoksi, että kyseinen vahingoittunut omaisuus on rajattu kokonaan vakuutuksen ulkopuolelle vakuutetun huolellisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan asiamies toteaa vahingon aiheutuneen asiakkaan pojan toiminnan seurauksena. Vakuutusyhtiö tulkitsee sopimusehtoja tavalla, joka on kuluttajan kannalta kohtuuton. Vakuutusyhtiön tulee korvata vahinko täysimääräisesti ja lisäksi asian selvittelykulut.

Vastineessaan vakuutusyhtiö toteaa taustapeilin olleen vakuutetun kädessä, kun  hän on ensin yrittänyt sitä säätää oikeaan asentoon sekä edelleen, kun hän peilin  irrottua on yrittänyt painaa sitä takaisin tuulilasiin kiinni. Vakuutusyhtiö pitää riidattomana, että peili on vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa ollut vakuutetun käsiteltävänä ja asennettavana. Ehtokohdan 4.2.5 perusteella vahinko ei kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. 

Tuulilasi on vahingoittunut, kun vakuutettu on yrittänyt kiinnittää irronnutta taustapeiliä siihen. Koska taustapeiliä on pyritty kiinnittämään nimenomaan tuulilasiin, on tuulilasin katsottava olevan tämän toiminnan välittömässä vaikutuspiirissä. Vaikutuspiirin välittömyyttä osoittaa myös tuulilasin vahingon syntyminen pelkästään taustapeiliä siihen painamalla, ilman muunlaista tuulilasiin kohdistunutta ulkoista voimaa. Vakuutetun toiminnan ja vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri huomioon ottaen, tuulilasi on vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa ollut edellä mainitun vakuutusehdon tarkoittamin tavoin vakuutetun huolehdittavana sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, eikä tuulilasin vahinko sen vuoksi kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Selvittelykulujen osalta vakuutusyhtiö toteaa, ettei niiden osalta ole esitetty perustetta sille miksi vakuutusyhtiön pitäisi nämä korvata. Vastuuvakuutuksen ehtokohdan 5.2 mukaan vakuutettu on velvollinen omalla kustannuksellaan osallistumaan vahingon selvittelyyn. Ehdossa on viitattu myös vakuutussopimuslain 69 §:ään perustuvaan yleisten sopimusehtojen kohtaan 11.1, jonka mukaan korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon   myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Väitetyn sopimusehtojen kohtuuttoman tulkinnan osalta, vakuutusyhtiö toteaa, ettei ole tulkinnanvaraista, vaan selvää, että taustapeili on ollut vakuutetun asennettavana tai käsiteltävänä, koska taustapeili on ollut vakuutetun kädessä kiinnittämishetkellä. Yhtä selvää on ollut se, että koska peiliä on yritetty painamalla kiinnittää tuulilasiin, on tuulilasi ollut tämän toiminnan välittömässä vaikutuspiirissä. Vakuutetun on tullut siten huolehtia tuulilasista, ettei se vahingoitu. Vakuutusehtojen soveltaminen ei johda kohtuuttomuuteen.                           

Sopimusehdot

Kotivakuutusehdot voimassa 1.1.2017 lukien

Vastuuvakuutus

4. Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset

4.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassaolevan oikeuden mukaan vahinkojen korvaamisen lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse kohdalleen osuneesta vahingosta. Vakuutettu voi joutua korvausvastuuseen, jos hän on aiheuttanut vahingon huolimattomalla toiminnallaan tai vakuutettu muutoin on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa tapahtuneesta.

4.2 Korvausrajoitukset

4.2.5 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

- valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä

- säilytettävänä

- suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

- muulla tavoin huolehdittavana

Ratkaisusuositus

Asiassa on erimielisyyttä siitä, onko vahinko rajattava korvattavuuden ulkopuolelle rajoitusehtokohdan 4.2.5 perusteella. Kysymys on siis siitä, ovatko vahingoittuneet taustapeili ja tuulilasi olleet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla asiakkaan pojan käsiteltävänä, huolehdittavana tai  suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Lisäksi on kysymys siitä tulkitseeko vakuutusyhtiö sopimusehtoja kuluttajan kannalta kohtuuttomalla tavalla.
 
Asiakirjaselvityksen mukaan tapahtumien kulku on riidaton. Vahinko tapahtui, kun asiakkaan poika asetti mopoauton taustapeiliä oikeaan asentoon. Peili irtosi hänen käteensä ja kun hän yritti painaa sitä takaisin sitä tuulilasiin, tuulilasi repeytyi.
 
Peilin osalta FINE toteaa, että se on ollut teon tapahtuessa asiakkaan pojan käsiteltävänä ja asennettavana eikä vakuutusyhtiö ole rajoitusehtokohdan perusteella korvausvelvollinen.
 
Tuulilasin osalta FINE toteaa, että koska taustapeiliä on pyritty kiinnittämään nimenomaan tuulilasiin, on tuulilasin katsottava olleen toiminnan välittömässä vaikutuspiirissä. Näin ollen tuulilasi on ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla huolehdittavana sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Vakuutusyhtiö ei ole tämänkään vahingon osalta korvausvelvollinen.
 
Lisäksi FINE toteaa, että sovellettava vastuuvakuutuksen rajoitusehtokohta 4.2.5 on vakuutusalalla yleinen. Vakuutusyhtiöllä on oikeus vedota ko. rajoitusehtokohtaan ja se on tulkinnut ehtokohtaa asianmukaisesti kuluttajan kannalta. Kysymys ei ole kohtuuttomuudesta.
 
Asian selvittelykuluista ei ole esitetty mitään selvitystä, joten FINE ei voi ottaa niihin kantaa. Mikäli selvittelykuluilla taas tarkoitetaan FINElle osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneita kustannuksia, FINE ei ohjesääntönsä perusteella käsittele tällaisia kustannuksia ellei kyse ole oikeusturvavakuutuksesta, josta tapauksessa ei siis ole kyse.
 
Lopputulos
 
FINE ei suosita muutosta asiassa.
 
FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
                                      
Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Mustonen

 

Tulosta