Haku

FINE-007823

Tulosta

Asianumero: FINE-007823 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 06.04.2018

Kotivakuutus. Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Asennusvirhe. Höyrysulun puutteellinen kiinnitys.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan omakotitalossa havaittiin tarkastusraportin mukaan 23.10.2017 kosteutta eteisaulan ja työhuoneen katossa. Vahingon syyksi todettiin saunan höyrysulun pettäminen. Höyrysulun pettämisen seurauksena vesihöyryt olivat päässeet saunasta ympäröiviin rakenteisiin ja niistä muodostunut kosteus oli kulkeutunut eteisen ja työhuoneen katon rajoihin.

Vakuutusyhtiö viittasi korvauspäätöksessään 31.10.2017 tarkastusraporttiin, jonka mukaan saunan höyrysulkua ei ollut seinän alaosissa limitetty vesieristeisiin. Saunaan asennetun alumiinitiivistyspaperin saumat tulee teipata alumiiniteipillä, joka on tarkoitettu saunan höyrysulun teippaamiseen. Nyt saumat on teipattu ilmastointiteipillä. Korvauspäätöksen mukaan vahingon syynä ei ole ollut mikään äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma, vaan kosteusvaurio on syntynyt pidemmällä aikavälillä. Vaurion syynä on ollut höyrysulun vuoto ja ilmastointiteipin käyttö saumoissa. Ilmastointiteippi ei kestä saunasta kestä tulevaa lämpörasitusta, vaan liima kovettuu ja teippauksen saumat aukeavat, jolloin saunan vesihöyry pääsee rakenteisiin. Vakuutusyhtiö viittasi vakuutuksen asennusvirhettä ja vähitellen tapahtuvaa ilmiötä koskeviin vakuutuksen rajoitusehtoihin. Vahinko ei yhtiön mukaan ollut vakuutuksesta korvattava.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas vetoaa valituksessaan siihen, että vahinko on ollut talon omistajille äkillinen ja ennalta arvaamaton. Vuonna 2006 valmistunut talo oli ostettu vuonna 2010, eikä saunalle ollut tehty mitään tämän jälkeen. Asiakas tiedustelee, kuka on vastuussa vaurioista ja kuinka kauan? Taloa ostettaessa ei ole mahdollista todentaa sellaista virhettä, joka on tehty rakennusvaiheessa. Ostajat eivät myöskään ole voineet ennalta tietää saunan seinäpaneelien takana olevasta virheestä.

Vakuutusyhtiö toistaa vastineessaan korvauspäätöksessään esittämänsä perustelut. Tarkastusraportin mukaan rakennuksessa todettu kosteusvaurio on aiheutunut saunasta rakenteen sisälle tunkeutuneesta vesihöyrystä. Rakennuksen valmistumisajankohtana voimassa olleiden saunan suunnitteluohjeiden (RT 91-10468, 1991) kohdan 3 mukaisesti saunaosaston rakenteiden tulee olla huolellisesti tiivistetty, jotta kosteus ei tunkeutuisi muihin huonetiloihin. Rakenteisiin tehdään höyrysulku kuumuutta kestävällä höyrynpitävällä muovikalvolla tai heijastavalla alumiinilla pinnoitetulla paperilla. Läpiviennit on tiivistettävä huolellisesti. Jatkokset limitetään vähintään 150 mm päällekkäin ja teipataan kuumuutta kestävällä teipillä sekä puristetaan vastakkain kahden puun väliin.

Raportin mukaan höyrysulkua ei ole alapäästään limitetty lattian vedeneristykseen. Höyrysulku on ollut alaosastaan auki rakennuksen valmistumisesta saakka ja vesihöyryä on päässyt rakenteiden sisälle saunan ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. Vakuutusyhtiön mukaan höyrysulun saumojen tiivistykseen on käytetty käyttötarkoitukseen sopimatonta teippiä. Suunnitteluohjeen mukaisesti saumojen tiivistykseen tulee käyttää kuumuutta kestävää teippiä. Tiivistämiseen käytetty ilmastointiteippi ei täytä suunnitteluohjeiden vaatimuksia, koska sen lämmönkesto on enintään + 60°C. Ainoa sopiva vaihto ehto saunan höyrysulun tiivistämiseen on alumiiniteippi jonka lämpötilan kesto on + 140°C.

Höyrysulun saumat ovat ajan saatossa auenneet, koska ilmastointiteippi ei ole kestänyt saunan lämmittämisestä aiheutunutta lämpörasitusta. Vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä ei ole äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut vahinko. Kosteusvauriot ovat aiheutuneet pidemmän ajan kuluessa ja ovat suoraa seurausta rakennusvirheestä, eivätkä ne näin ollen kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Koska vakuutusyhtiö käsittelee tapausta vain vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen perusteella, se ei ota kantaa kysymykseen siitä, kenellä on vastuu rakennuksen vaurioista.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Omaisuusvakuutusehtojen (voimassa 1.7.2014) kohdan Y21.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisesti ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdan Y21.2 (Vakuutuksesta ei korvata) alakohdan Y21.2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle tai rakennukselle itselleen aiheutuu valmistus- tai aineviasta tai työ- tai käyttövirheestä.

Ehtokohdan Y21.2.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka rakennukselle aiheutuu sen rikkoutuessa suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheen vuoksi.

Ehtokohdan Y21.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle tai rakennukselle itselleen aiheutuu kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, ellei tämä välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kyse on saunan höyrysulun pettämisestä omakotitalon rakenteille aiheutuneen kosteusvaurion korvattavuudesta omaisuusvakuutuksesta. FINE toteaa, että vakuutusehtojen mukaan korvattavia ovat vahingot, jotka aiheutuvat äkillisesti ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan korvattavia eivät puolestaan ole esimerkiksi rakennukselle valmistus- tai aineviasta aiheutuneet vahingot tai rakennuksen rikkoutuminen suunnittelu- tai rakennusvirheen vuoksi.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella saunan höyrysulku on pettänyt sen seurauksena, että höyrysulkua ei ole sen alaosasta kiinnitetty rakennuksen rakentamishetkellä voimassa olleiden rakennusmääräysten mukaisella tavalla vedeneristeeseen, ja saumojen kiinnitykseen käytetty ilmastointiteippi, jonka lämmönkesto on enintään + 60°C, ei ollut kestänyt saunan kuumuudesta aiheutuvaa lämpörasitusta, minkä johdosta se oli irronnut. Koska höyrysulun pettäminen ei ole aiheutunut mistään äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, vaan höyrysulun pettämisen ja sen myötä aiheutuneiden kosteusvaurioiden syynä on ollut rakennusvirhe, vahinko ei ole vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattava.

FINE toteaa, että asiakkailla saattaa olla mahdollisuus esittää asunnon myyjille vaatimuksia kosteusvauriosta aiheutuneista kuluista omakotitalon kauppaa koskevan sopimuksen perusteella kaupan kohteena olleen rakennuksen virheeseen vedoten. Koska FINEn ohjesäännön 6 §:n mukaan FINEn tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia vakuutussuhteeseen liittyvistä, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista erimielisyyksistä, FINE ei kuitenkaan voi käsitellä asiaa tältä osin enemmälti.

Lopputulos

FINE ei suosita asiassa muutosta.
 

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Siirala
Esittelijä Salo

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia