Haku

FINE-007553

Tulosta

Asianumero: FINE-007553 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 02.05.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus. Yhdistelmäkortin nostoraja.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kahdella MasterCard-kortillaan Riihimäellä 27.9.2017 klo 23.23-23.27 välisenä aikana tehdyt yhteensä 6.181,50 euron vahingon aiheuttaneet automaattinostot. Ennen ko. automaattinostoja toisella kortilla on lisäksi tehty tunnusluvulla hyväksytty 10,00 euron ostotapahtuma Teboil-huoltoasemalla klo 22.48 ja toisella kortilla on tehty tunnusluvulla hyväksytty 4,79 euron ostotapahtuma Teboil Express-kylmäasemalla klo 23.17. Näitä maksutapahtumia asiakas ei ole valituksessaan kiistänyt. Maksutapahtumien välissä klo 23.10 on toisella kortilla tehty kaksi virheellisen tunnusluvun vuoksi epäonnistunutta automaattinostoyritystä automaatilla, jolla riidanalaiset nostot myös tehtiin. Asiakkaan korteilla on sama tunnusluku ja kortit olivat tallella asiakkaan lompakossa seuraavana päivänä. Asiakas teki korteistaan sulkuilmoitukset 29.9.2017 ja 30.9.2107.

Asiakkaan valitus

Asiakas ei mielestään ole ollut huolimaton ja hän vaatii, että asia ratkaistaan hänen edukseen.

Asiakkaalla on Pankilta kaksi korttia, joista toinen on debit-kortti sekä toinen credit/debit. Asiakas oli työmatkalla Riihimäellä 25.9.-29.9.2017. Asiakkaalle on täysi mysteeri, miten rahat on nostettu, sillä hänellä oli molemmat kortit lompakossaan seuraavana päivänä hänen maksaessa lounastaan. Hänelle ei tullut mieleenkään, että kortteja olisi käytetty ennen kuin hän tuli kyseisen viikon perjantaina kotiin ja verkkopankissa huomasi tililtään nostetun 2x1.000 euroa. Asiakas teki kortistaan sulkuilmoituksen sekä rikosilmoituksen. Seuraavana aamuna hän huomasi luoton puolelta nostetun 4x1.000+50 euroa ja teki ilmoituksen myös yhdistelmäkortistaan. Asiakas ei ole nostoja tehnyt ja kaikki tämä tuli asiakkaalle täysin yllätyksenä.

Lisäksi asiakas ihmettelee, miten korteilla on pystytty nostamaan yli 6.000 euroa, kun asiakkaalla on 3.500 euron päivänostoraja. Turvarajoista on saatettu keskustella Pankin kanssa, mutta asiakas ei mielestään ole koskaan allekirjoittanut sähköisesti mitään sopimuksia. Pankkiasioita tulee hoidettua päivittäin verkossa ja myös viestejä tulee Pankilta ajoittain eikä kukaan voi muistaa lähes 10 vuoden takaisia tapahtumia.

Poliisintutkintailmoitukseen kirjattu, että asiakas oli viettämässä iltaa, ei tarkoita että asiakas olisi ollut humalassa. Asiakas oli katsomassa jalkapalloa. Asiakkaan töissä täytyy olla erittäin huolellinen ja on nollatoleranssi alkoholin suhteen. Asiakas on ollut joka aamu työmaalla ennen klo 7.

Jälkeenpäin ajateltuna, jos joku on käyttänyt korttia, jota asiakas säilyttää lompakossaan niin hänen on täytynyt varastaa se niin taitavasti ja myös palauttaa asiakkaalle niin, ettei asiakas ole huomannut mitään. Tekijä on ollut ammattilainen, koska on poliisin mukaan osannut peittää kameran automaatilta eikä asiakas itse ole huomannut miten kortteja on käytetty. Tunnusluku on ollut asiakkaalla ainoastaan päässään eikä missään paperilla tai kännykässä.

Pankin vastine

Kaikki tapahtumat on tehty korttien PIN-tunnusluvulla sirua lukien ennen kuin kortit suljettiin ja kortit on ollut asiakkaan hallussa oikeudettomien nostojen jälkeenkin.

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli tässä tapauksessa asiakkaan olisi tullut omalla toiminnalla varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Normaali huolellisuus ja kortin turvallinen käyttötapa maksupäätteellä asioitaessa edellyttävät toimimaan siten, ettei ulkopuolinen voi nähdä tunnuslukua.

Kertomuksessa ei ole tarkemmin selvitetty sitä miten kortin väärinkäyttäjä olisi saanut kortin ja tunnusluvun käyttöönsä. Rikosilmoituksessa asiakas epäilee korttinsa skimmatun huoltoasemalla. Asiakas käytti korttiaan tunnusluvulla viimeisen kerran 27.9.2017 klo 23.17 Express-asemalla. Sirullista korttia ei käytännössä ole kopioitu niillä laitteilla mitä rikollisilla on nykyisin käytössä. Poliisin internet-sivuilla julkaistun tiedotteen mukaan rikolliset eivät ole vielä löytäneet tietoturva-aukkoja sirukortin osalta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) tietojen mukaan missään päin maailmaa ei ole todettu kortin väärinkäyttötapausta, jossa rikolliset olisivat onnistuneet saamaan kortin tunnusluvun tietoonsa kortin sirusta tai magneettinauhasta taikka onnistuneet ohittamaan maksupäätteen tai nostoautomaatin edellyttämän oikean tunnusluvun näppäilyn. Kertomuksessa asiakas ei tuo mitään muuta selitystä sille miten korttia olisi voitu väärinkäyttää.

Asiassa saamansa selvityksen perusteella ja tapauksen olosuhteet kokonaisuutena huomioon ottaen Pankki katsoo, että asiakas käyttäessään ja säilyttäessään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua on menetellyt törkeän huolimattomasti eikä ole noudattanut korttiehtojen ja maksupalvelulain edellyttämää riittävää huolellisuutta. Tästä johtuen hän vastaa vahingosta täysimääräisesti.

Pankki on toimittanut lautakunnalle asiakkaan kanssa sovitut korttisopimukset, jotka asiakas on allekirjoittanut sähköisesti Pankin verkkopalveluissa. Sähköisesti allekirjoitettujen sopimusten osalta Pankin sähköinen allekirjoitusjärjestelmä toimittaa asiakkaalle asiakkaan sopimuksen tutustuttavaksi ennen allekirjoitusta, jolloin asiakas on tullut tietoiseksi sopimuksessa mainituista turvarajoista ja kortteihin liittyvistä ehdoista.

Asiakkaan nostoraja on sovittu Debit-korttipuolella 3.500 eur/kk. Yleisten korttiehtojen Kortin, tunnusluvun ja muun tunnisteen käyttöä koskevan kohdan mukaan Credit-kortin osalta nostorajana on Credit-luoton määrä:

Pankkitiliin ja siihen liitettyihin kortteihin mahdollisesti asetettuja käyttörajoja ei sovelleta luottotileihin eikä niihin liitettyihin kortteihin. Kortinhaltijan luottotiliin ei voida asettaa erillisiä käyttörajoja vaan luottotiliä ja siihen liitettyjä kortteja voi käyttää Suomessa ja ulkomailla aina myönnetyn luotorajan puitteissa.

Nämä rajat eivät ole tässä tapauksessa ylittyneet.

Edellä mainituin perustein Pankki katsoo, että Pankki ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 29.9.2017) ja Tutkinnan päätös (9.10.2017)
  • Asiakassopimukset (4.11.2009 ja 7.7.2015) liitteineen

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko tapauksessa kyse kortin kopioinnista vai onko riitautetut korttitapahtumat tehty asiakkaan alkuperäisiä kortteja ja niiden tunnuslukua käyttäen. Mikäli kyse ei ole kopioinnista, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko korttien oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Mikäli asiakkaan katsotaan menetelleen törkeän huolimattomasti ja vastaavan siten maksupalvelulain mukaan täysimääräisesti aiheutuneesta vahingosta, arvioitavaksi tulee lisäksi, tulisiko asiakkaan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta rajoittaa asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa sillä perusteella, että asiakkaan yhdistelmäkortin nostorajat eivät ole toimineet sillä tavoin kuin hän on esittänyt ymmärtäneensä niiden toimivan Pankin kanssa tekemänsä korttisopimuksen perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä

1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin ja tunnusluvun säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavissa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattaa joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Kortin kopiointi

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan kortin tunnuslukua ei ole myöskään mahdollista saada tietoon kortin sirusta tai magneettijuovasta.

Koska tässä tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat automaattinostot on tehty korttien siruja lukien ja korttien tunnusluvulla hyväksyen paikkakunnalla, jossa asiakas on itsekin tapahtuma-aikaan ollut, Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse kortin kopioinnista ja että asiakkaan riitauttamat automaattinostot on siten tehty asiakkaan alkuperäisiä kortteja käyttäen.

Kortinhaltijan huolellisuus

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Asiakkaan antaman selvityksen mukaan hän on tapahtuma-aikaan ollut ravintolassa katsomassa jalkapalloa eikä hän ole ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Poliisin tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakas on ollut viettämässä iltaa ravintolassa. Kolme naista on pyörinyt hänen vieressään ja he ovat pyytäneet tarjoamaan. Tutkintailmoitukseen kirjatun mukaan asiakas on käyttänyt maksaessaan pelkästään rahaa, ei korttia. Naisista yksi on poistunut välillä johonkin ja sitten palannut. Asiakas on mennyt hotellihuoneeseensa klo 23.40 aikoihin.

Korttitapahtumien osalta Pankkilautakunta toteaa selvyyden vuoksi, että asiassa saadun selvityksen mukaan asiakkaan toisella kortilla on kyseisen illan 27.9.2017 aikana tehty ensin klo 22.48 10,00 euron tunnusluvulla hyväksytty maksu Teboil-huoltoasemalla, joka sijaitsee noin 17 kilometrin automatkan päässä ravintolasta, jossa asiakas rikosilmoituksen mukaan iltaa vietti, ja ravintolan lähellä olevasta hotellista, jossa hän yöpyi. Tämän jälkeen kyseisellä kortilla on tehty klo 23.10 kaksi virheellisen tunnusluvun vuoksi epäonnistunutta automaattinostoyritystä automaatilla, joka sijaitsi noin kilometrin päässä em. hotellista ja ravintolasta ja noin 16 kilometrin päässä em. Teboil-huoltoasemasta. Tämän jälkeen toisella kortilla on tehty klo 23.17 tunnusluvulla hyväksytty 4,79 euron maksu Teboil Express-kylmäasemalla, joka on noin kahden kilometrin päässä em. ravintolasta ja hotellista. Em. ostotapahtumia asiakas ei ole valituksessaan kiistänyt ja/tai vaatinut Pankkia korvaamaan niitä. Seuraavaksi asiakkaan korteilla on tehty asiakkaan kiistämät automaattinostot klo 23.23-23.27. Ensimmäinen riidanalainen nosto on näin ollen tehty ainoastaan kuusi minuuttia em. Express-kylmäasemalla tehdyn ostotapahtuman jälkeen. Kyseessä oleva automaatti on sama, noin kilometrin päässä em. ravintolasta ja hotellista sijaitseva automaatti, jolla em. nostoyrityksetkin tehtiin.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä tapauksessa on myöhään illalla 27.9.2017 tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua.

Pankkilautakunta kiinnittää tapauksessa kuitenkin huomiota siihen, että asiakas on antanut lautakunnalle hyvin suppean selvityksen omasta menettelystään ravintolassa ja erityisesti siitä, miten hän on korttejaan ja lompakkoaan säilyttänyt ja niiden tallellaoloa seurannut. Lautakunta katsoo, että mikäli asiakkaan seurana on ollut tutkintailmoitukseen kirjatun mukaisesti kolme hänelle entuudestaan tuntematonta naista, olisi hänen tullut kiinnittää tuossa tilanteessa erityistä huomiota korttiensa turvalliseen säilyttämiseen. Asiassa saadun selvityksen perusteella lautakunnan ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida asiakkaan menettelyä tältä osin ja tapauksessa jää myös epäselväksi, miten asiakkaan kortit on voitu saada häneltä ja niiden oikeudettoman käytön jälkeen - korttitapahtumien aika- ja paikkatietojen perusteella noin tuntia myöhemmin - palauttaa hänelle hänen huomaamattaan.

Edelleen Pankkilautakunta kiinnittää huomiota korttitapahtumatietoihin, joiden aika- ja paikkatietojen ei lautakunnan korttien väärinkäyttötapauksia koskevan kokemuksen perusteella voida katsoa täysin selittyvän asiassa saadun kokonaisselvityksen ja asiakkaan esittämän tapahtumienkuvauksen perusteella.  Lautakunnan kokemuksen mukaan tapauksissa, joissa sekä kortti että kortin tunnusluku ovat päätyneet sivullisen haltuun, korttia pyritään rikoshyödyn maksimoimiseksi tyypillisesti käyttämään mahdollisimman nopeasti anastuksen jälkeen ja mahdollisimman paljon esimerkiksi kortin luotto- ja käyttörajojen puitteissa ennen kuin kortinhaltija huomaa tapahtuneen ja ehtii estämään kortin oikeudettoman käytön tekemällä siitä sulkuilmoituksen. Tässä tapauksessa epäselväksi jää erityisesti se, että jos kortit on onnistuttu anastamaan ravintolassa asiakkaalta tämän huomaamatta ja asiakas on ollut korttitapahtumien aikaan ravintolassa, miksi kortteja oikeudetta käyttänyt on käyttänyt toista korttia ensimmäisen kerran noin 17 kilometrin päässä ravintolasta bensaostoksen tekemiseen ja miksi tämän jälkeen on tehty epäonnistuneita automaattinostoyrityksiä ja jälleen bensaostos ennen riidanalaisia automaattinostoja. Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunnan ei ole mahdollista luotettavasti arvioida, miksi korttia käyttänyt henkilö on toiminut tällä tavoin poikkeukselliseksi katsottavalla tavalla.

Edellä todettujen epäselviksi jäävien seikkojen lisäksi asian ratkaisemin kannalta ehkä ratkaisevin epäselvyys koskee korttien tunnuslukua ja sitä, miten korttia oikeudetta käyttänyt on voinut saada sen tietoonsa. Asiassa saadun selvityksen perusteella asiakas on käyttänyt ravintolassa käteistä ja näin ollen tunnusluvun urkkiminen asiakkaan oman kortinkäytön yhteydessä ravintolassa on poissuljettu. Asiakkaan mukaan tunnusluku on ollut ainoastaan hänen muistissa eikä ylhäällä missään paperilla tai kännykässä eikä hän ole selvittänyt kertoneensa korttiensa tunnuslukua kenellekään. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, ettei sen ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella mahdollista luottavasti arvioida myöskään, miten korttien tunnusluku on voinut päätyä sivullisen tietoon.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut, eikä lautakunta näin ollen voi kortin oikeudettoman käytön tapauksessa myöskään arvioida asiakkaan menettelyn mahdollista myötävaikutusta tapahtumien kulkuun eikä asiakkaan menettelyn mahdollista huolimattomuutta kortinhaltijana.

Yhdistelmäkortin nostoraja

Pankkilautakunta toteaa osapuolten välillä olevan riidatonta, että tapauksessa on kyse kortin oikeudettomasta käytöstä. Näin ollen Pankkilautakunta voi edellä todetusta tapahtumien kulkua koskevasta epäselvyydestä huolimatta arvioida itsenäisenä kysymyksenä asiakkaan esille nostaman, yhdistelmäkortin nostorajaa koskevan sopimusperusteisen kysymyksen vaikutusta asiakkaan ja Pankin väliseen vastuunjakoon.

Pankkilautakunta katsoo, että yhdistelmäkortin korttisopimuksen kohta, jossa nimenomaisesti sovitaan kortin nostorajasta, on epäonnistuneesti laadittu ja ettei siitä aiheutuvaa tulkinnanvaraisuutta poista Pankin yleisten korttiehtojen maininta siitä, että kortinhaltijan luottotiliin ei voida asettaa erillisiä käyttörajoja. Lautakunta katsookin, ettei korttisopimuksesta kokonaisuutena käy riittävän selvästi ilmi, että korttisopimuksessa määriteltävä, tässä tapauksessa 3.500 euroon asetettu käteisnostoja koskeva turvaraja koskisi yhdistelmäkortin kohdalla ainoastaan kortin debit-puolta. 

Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, että asiakas on voinut olla perustellusti siinä käsityksessä, että hänen yhdistelmäkortilleen asetettu käteisnostojen käyttöraja rajoittaa kortilla 30 päivässä tai 24 tunnissa tehtävät automaattinostot yhteensä 3.500 euroon riippumatta siitä, tehdäänkö nostot kortin debit- tai credit-puolta käyttäen. Edelleen Pankkilautakunta katsoo, että tässä tapauksessa epäselvyyttä käteisnostojen turvarajan toiminnassa yhdistelmäkortin kohdalla on tulkittava sopimusehdot laatineen Pankin vahingoksi ja Pankin on näin ollen vastattava yhdistelmäkortilla tehdyistä oikeudettomista nostoista siltä osin kuin ne ylittivät asiakkaan yhdistelmäkortille asetetun 3.500 euron nostorajan.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut asiakkaan huolimattomuudesta ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se tältä osin anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, että asiakkaan vastuu tässä tapauksessa rajoittuu joka tapauksessa määrään, johon oikeudettomat automaattinostot olisivat rajoittuneet, jos asiakkaan yhdistelmäkortille asetettu käteisnostojen turvaraja olisi toiminut hänen perustellusti olettamallaan tavalla.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että Pankki ottaa vastatakseen yhdistelmäkortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin kortilla on nostettu 30 päivän sisällä yli 3.500 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja SIllanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia