Haku

FINE-007531

Tulosta

Asianumero: FINE-007531 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.06.2018

Korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksen voimassaolo.

Tapahtumatiedot

S Oy:llä oli riita rakennusurakasta R Oy:n kanssa. Riita oli syntynyt 16.5.2014 ja haettu oikeusturvaetua 31.11.2013 päättyneestä vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt oikeusturvaedun, koska vakuutus ei ollut voimassa riidan syntymisen hetkellä.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

S Oy on siirtänyt vakuutuksensa mukaan lukien oikeusturvavakuutuksensa katkeamattomasti vakuutusyhtiöön 1.12.2013 lukien. Molemmat vakuutusyhtiöt kiistävät korvausvelvollisuutensa asiassa, jonka vuoksi S Oy ei ole saanut oikeudenkäyntikustannuksiin lainkaan korvausta vahinkohetkellä, sitä ennen ja sen jälkeen voimassa olevista vakuutuksista. Vakuutusyhtiöiden ratkaisujen perusteella tilanne on siis sellainen, että oikeusturvavakuutusta ei voi vakuutusturvan vaarantumatta siirtää toiseen vakuutusyhtiöön. Tämän ei pitäisi olla mahdollista, vaan myös vakuutusten siirtotilanteessa vakuutusyhtiöstä toiseen, joko vanhan tai uuden vakuutusyhtiön tulisi olla korvausvelvollinen katkeamattomasti voimassa pidetyn vakuutuksen kohdalla, kuten tässä tapauksessa on kyse.

S Oy aloitti vuonna 2013 yhtiön toimitilojen laajennustyön liiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön ja sen silloisten tytäryhtiöiden toimintaan tarvittiin lisätilaa yhtiön omistamaan kiinteistöön. Tätä varten alkuperäistä kiinteistöä päätettiin laajentaa jatkamalla kiinteistöä lisäämällä kiinteästi sen itäpuolelle kaksi halliosaa. Rakennustyön toteuttajaksi sovittiin 19.3.2013 allekirjoitetulla sopimuksella R Oy.

Laajennuksen valmistuttua havaittiin pian merkkejä siitä, että laajennusosan itäpuolisen reunan perustus on pettänyt ja rakennus vajoaa. Tehtyjen selvitysten myötä havaittiin, että maaperä ei ollut kantavaa eikä urakoitsija ollut suorittanut urakkasopimuksen mukaista maaperätutkimusta sen selvittämiseksi, vaatiiko maaperä esimerkiksi paalutusta. Kun asian suulliset sopimisyritykset todettiin turhiksi, S Oy on reklamoinut asiasta R Oy:tä 25.4.2017 lähetetyllä kirjallisella vaatimuksella. R Oy on 16.5.2014 päivätyllä kirjeellä kiistänyt vastuunsa.

S Oy ja urakoitsija R Oy sopivat erikseen korjausurakasta, jossa perustukset ja rakenteita purettiin laajennuksen itäreunasta ja maaperän kantavuutta parannettiin tarvittavalla paalutuksella maaperätutkimukseen perustuen.

Tilaajalla S Oy:llä ja urakoitsijalla R Oy:Ilä on erilainen näkemys siitä, kenen vastuulla tapahtunut rakennusvirhe ja sen seuraukset ovat. Asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa, joka antoi asiassa 22.2.2017 päivätyn tuomion. Tuomion mukaan S Oy hävisi riita-asian. S Oy on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

S Oy:llä on ollut voimassa katkeamattomasta vakuutusturva kahdessa eri vakuutusyhtiössä. Oikeusturvavahingon tapahduttua kumpikaan vakuutusyhtiö ei kuitenkaan korvaa vahinkoa. Jos tämä olisi mahdollista, vakuutusyhtiön vaihtaminen Suomessa ei ole mahdollista, mikä aiheuttaisi myös kilpailuoikeudellisen ongelman. Oikeusturvavakuutus olisi pidettävä aina siinä vakuutusyhtiössä, josta vakuutus on ensi kertaa otettu.

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksessä lausuttuun.

Sopimusehdot

2 Oikeudenkäyntikuluvakuutuksen käsitteitä

Vakuutustapahtuma
Riita- ja hakemusasiassa:
·riidan syntyminen.
Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on kiistetty.

4 Korvattavat vahingot
Oikeudenkäyntikuluvakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutustapahtumasta vakuutetulle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, kun vakuutustapahtuma on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana ja asia voidaan välittömästi saattaa vakuutuksen voimassaoloalueella käsiteltäväksi käräjäoikeudessa tai vastaavassa ulkomaisessa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että vakuutusehtojen perusteella korvattavuuden edellytyksenä on mm., että vakuutustapahtuma eli tässä tapauksessa riidan syntyminen on sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana. Asiassa on riidatonta, että vakuutustapahtuma eli riidan syntyminen on tapahtunut 16.5.2014 eli vakuutuksen päättymisen jälkeen. Koska vakuutustapahtuma ei ollut sattunut vakuutuksen voimassaoloaikana, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta vahingosta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia