Haku

FINE-007530

Tulosta

Asianumero: FINE-007530 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.06.2018

Korvattava vakuutustapahtuma. Riita, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaan-tuloa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä rakennustyöstä.

Tapahtumatiedot

S Oy:llä oli riita rakennusurakasta R Oy:n kanssa. Riita oli syntynyt 16.5.2014 ja haettu oikeusturvaetua 1.12.2013 alkaneesta vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt oikeusturvaedun. Vastapuoli on 16.5.2014 päivätyllä sähköpostilla kiistänyt vaatimukset. Vakuutustapahtuma on siis sattunut nykyisen vakuutuksen voimassaoloaikana. Koska kuitenkin vakuutus on vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin vaatimus perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vaatimus perustuu 19.3.2013 solmittuun urakkasopimukseen. Koska riidan peruste oli syntynyt ennen kiinteistöä koskevan oikeusturvavakuutuksen voimaan tuloa, asiassa ei voida myöntää oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiö oli vedonnut myös rajoitusehtoon 05, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantu­loa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä raken­nus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista so­pimuksista, takuista tai vakuuksista.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

S Oy on siirtänyt vakuutuksensa mukaan lukien oikeusturvavakuutuksensa katkeamattomasti vakuutusyhtiöön 1.12.2013 lukien. Molemmat vakuutusyhtiöt kiistävät korvausvelvollisuutensa asiassa, jonka vuoksi S Oy ei ole saanut oikeudenkäyntikustannuksiin lainkaan korvausta vahinkohetkellä, sitä ennen ja sen jälkeen voimassa olevista vakuutuksista. Vakuutusyhtiöiden ratkaisujen perusteella tilanne on siis sellainen, että oikeusturvavakuutusta ei voi vakuutusturvan vaarantumatta siirtää toiseen vakuutusyhtiöön. Tämän ei pitäisi olla mahdollista, vaan myös vakuutusten siirtotilanteessa vakuutusyhtiöstä toiseen, joko vanhan tai uuden vakuutusyhtiön tulisi olla korvausvelvollinen katkeamattomasti voimassa pidetyn vakuutuksen kohdalla, kuten tässä tapauksessa on kyse.

S Oy aloitti vuonna 2013 yhtiön toimitilojen laajennustyön liiketoiminnan tarpeisiin. Yhtiön ja sen silloisten tytäryhtiöiden toimintaan tarvittiin lisätilaa yhtiön omistamaan kiinteistöön. Tätä varten alkuperäistä kiinteistöä päätettiin laajentaa jatkamalla kiinteistöä lisäämällä kiinteästi sen itäpuolelle kaksi halliosaa. Rakennustyön toteuttajaksi sovittiin 19.3.2013 allekirjoitetulla sopimuksella R Oy.

Laajennuksen valmistuttua havaittiin pian merkkejä siitä, että laajennusosan itäpuolisen reunan perustus on pettänyt ja rakennus vajoaa. Tehtyjen selvitysten myötä havaittiin, että maaperä ei ollut kantavaa eikä urakoitsija ollut suorittanut urakkasopimuksen mukaista maaperätutkimusta sen selvittämiseksi, vaatiiko maaperä esimerkiksi paalutusta. Kun asian suulliset sopimisyritykset todettiin turhiksi, S Oy on reklamoinut asiasta R Oy:tä 25.4.2017 lähetetyllä kirjallisella vaatimuksella. R Oy on 16.5.2014 päivätyllä kirjeellä kiistänyt vastuunsa.

S Oy ja urakoitsija R Oy sopivat erikseen korjausurakasta, jossa perustukset ja rakenteita purettiin laajennuksen itäreunasta ja maaperän kantavuutta parannettiin tarvittavalla paalutuksella maaperätutkimukseen perustuen.

Tilaajalla S Oy:llä ja urakoitsijalla R Oy:Ilä on erilainen näkemys siitä, kenen vastuulla tapahtunut rakennusvirhe ja sen seuraukset ovat. Asiaa on käsitelty käräjäoikeudessa, joka antoi asiassa 22.2.2017 päivätyn tuomion. Tuomion mukaan S Oy hävisi riita-asian. S Oy on valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

S Oy:llä on ollut voimassa katkeamattomasta vakuutusturva kahdessa eri vakuutusyhtiössä. Oikeusturvavahingon tapahduttua kumpikaan vakuutusyhtiö ei kuitenkaan korvaa vahinkoa. Jos tämä olisi mahdollista, vakuutusyhtiön vaihtaminen Suomessa ei ole mahdollista, mikä aiheuttaisi myös kilpailuoikeudellisen ongelman. Oikeusturvavakuutus olisi pidettävä aina siinä vakuutusyhtiössä, josta vakuutus on ensi kertaa otettu.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan, että ehtokohdan 4.1 mukainen riita on syntynyt 16.5.2014 kiinteistöoikeusturvavakuutuksen voimassaollessa. Asiakkaan toiminnan vakuutukset ovat päättyneet vakuutusyhtiössä 7.5.2014.

Asiakkaan edellisestä vakuutusyhtiöstä saadun tiedon mukaan asiakkaalla ei ole ollut entisessä vakuutusyhtiössä voimassa olevaa kiinteistövakuutusta vaan ainoastaan yritystoiminnan vakuutus, jossa toimialat ovat vaihdelleet vakuutuskausittain. Riidan kohteena olevia, asiakkaan omistamalla kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia ei ole ollut kiinteistövakuutuksella vakuutettuna entisessä vakuutusyhtiössä.

Koska riita-asiassa on kyse rakennusvirheistä ja niihin liittyvästä urakkasopimuksesta, asia on käsitelty kiinteistön vakuutuksen perusteella. Lisärakentaminen on aloitettu ennen kiinteistövakuutuksen voimaantuloa vakuutusyhtiössä. Riita koskee uudisrakentamista eli muuta kuin tavanomaista kunnossapitoon liittyvää rakennus-, korjaus- tai purkutyötä, niiden suunnittelutyötä tai niitä koskevia sopimuksia, takuita tai vakuuksia. Näin ollen riidasta vakuutetulle aiheutuvat kulut eivät ehtokohdan 05 nojalla ole oikeusturvavakuutuksesta korvattavia.

Riidan perusteena on 19.3.2013 solmittu rakentamissopimus, jonka velvoitteita erimielisyys koskee. Riidan peruste on siten syntynyt ennen vakuutuksen voimaantuloa vakuutusyhtiössä. Oikeusturvavakuutukset vakuutusyhtiössä ja asiakkaan edellisessä vakuutusyhtiössä eivät ole riidan syntyessä olleet vastaavan sisältöisiä, koska entisessä vakuutusyhtiössä on ollut vakuutettuna asiakkaan toiminta ja nykyisessä vakuutusyhtiössä vakuutettuna on asiakkaan kiinteistö. Tämän vuoksi asiakkaan vakuutusaikaa entisessä vakuutusyhtiössä ei voida lukea asiakkaan hyväksi ehtokohdan 4.2 mukaisesti.

FINE on pyytänyt vakuutusyhtiöltä ja asiakkaalta selvitystä, mistä syystä toiminnan oikeusturvavakuutus päätettiin 7.5.2014.

S Oy on selvityksessään toistanut, että vakuutukset siirrettiin entisestä vakuutusyhtiöstä nykyiseen eikä vaihdolla pitänyt olla minkäänlaisia heikennyksiä vakuutusturvaan. Vaihto tapahtui aikaisemmin kuin 7.5.2014. Vaihdon hetkellä konsernissa oli töissä noin 300 henkilöä ja liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa. Tuolloin S Oy:n nimi oli SS Oy. SS oy myi 7.5.2014 kaikki tytäryhtiöidensä osakkeet pois. Konsernin emoyhtiö jäi SS Oy:n haltuun joka omistaa myös nyt riidan kohteena olleen kiinteistön. Nimi sovittiin muutettavaksi tuolloin SS Oy:stä S Oy:ksi.

Vakuutusyhtiö on toimittanut selvityksen, jonka mukaan vakuutusyhtiön edustaja A oli ilmoittanut, että S Oy:n vakuutukset kiinteistövakuutusta lukuun ottamatta irtisanottaisiin. S Oy oli A:n mukaan saanut laskuja, vaikka vakuutukset oli ollut tarkoitus päättää. S Oy ei ole kommentoinut vakuutusyhtiön antamaa selvitystä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

4.2 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voi­massaoloaikana sattunut vakuutustapahtuma. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin asiassa esitetty vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan tällöin se aika, jonka tämä vakuutus yksin tai peräkkäin yhdessä muiden, päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa on vakuutetun osalta ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimas­sa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuk­sen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

05 VAKUUTUSTAPAHTUMIIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET

Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan S Oy:llä on voimassa 7.5.2014 alkaen vain kiinteistön oikeusturvavakuutus. Vakuutuksen rajoitusehdon perusteella vakuutuksesta ei korvata kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista.

Tässä tapauksessa vakuutus on alkanut 1.12.2013 ja riita koskee ennen vakuutuksen voimaatuloa aloitetun rakennustyön suorittamiseen liittyviä väitettyjä laiminlyöntejä. Koska kyseessä on vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon kattama tilanne, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää oikeusturvaetua nyt kyseessä olevaan riitaan.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta