Haku

FINE-007480

Tulosta

Asianumero: FINE-007480 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.04.2018

Toiminnan vastuu. Vakuutusehtojen soveltaminen. Virheellisen asennuksen seurauksena aiheutunut vesivahinko. Oliko kyseessä vakuutusehtojen mukainen äkillisesti syntynyt vahinko?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja B Oy myi asiakkailleen kylpyhuoneiden korjaustöitä ”avaimet käteen” -periaatteella. B Oy oli tehnyt syyskuussa 2013 urakkasopimuksen erään asiakkaan kylpyhuonetilojen korjauksesta. B Oy oli käyttänyt urakan LVI-töissä aliurakoitsijanaan A:ta. Urakkaan oli kuulunut muun muassa pesukoneen poistoviemärin asennus kodinhoitohuoneen lattiarakenteeseen ja viemäriputken yhdistäminen lattiakaivoon. Urakan vastaanottotarkastus oli pidetty 21.1.2014.

Myöhemmin vuonna 2014 asiakas oli havainnut kosteusvaurioita seinärakenteessa. Vian aiheuttajaa ei tuolloin löydetty ja sen syyksi oli arveltu ulkopuolista kosteutta. Asunto-osakeyhtiö oli tämän jälkeen yrittänyt selvittää ja korjata asiaa erinäisin toimenpitein. Vasta kesäkuussa 2017 oli havaittu, että pesukoneen käydessä huoneiston seinän ja sokkelin välistä valui vettä. Vian syyksi paljastui se, että A oli liittäessään pesukoneen poistoviemäriä lattiakaivoon jättänyt lattiakaivon viemärihaaran avaamatta. Sen seurauksena pesukoneen poistovedet eivät olleet päässeet viemäriin vaan poistoputki oli irronnut liitoksestaan lattiakaivoon ja vesi oli valunut lattiarakenteeseen.

B Oy on hakenut korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellä 5.7.2017 evännyt korvauksen vedoten vakuutusehtojen kohtaan 2.11, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu kosteudesta tai muun muassa jäteveden tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa. Vakuutuksesta korvattiin kuitenkin satunnaisen tai yksittäisen virheen tai laiminlyönnin aiheuttama äkillinen vahinko, kun myös vahingon syntyminen sen seurauksena oli tapahtunut äkillisesti. Koska vettä oli tässä tapauksessa vuotanut rakenteisiin yli kolmen vuoden ajan, vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ollut syntynyt äkillisesti vaan se oli perustunut hitaaseen vähitellen tapahtuneeseen vaikutukseen ja toistuviin tapahtumiin pesukonetta käytettäessä. Kosteusvahinko oli syntynyt hitaasti ja pitkän ajan kuluessa.

Päätöksen jälkeen B Oy oli pyytänyt asian uutta käsittelemistä vedoten siihen, että korjaustoimia edellyttänyt vahinko oli aiheutunut jo pesukoneen ensimmäisellä käyttökerralla, sillä pesukone kulutti tyypillisesti yhdellä käyttökerralla noin 60 litraa vettä. Korvauspäätöksessään 1.9.2017 vakuutusyhtiö on kuitenkin pysynyt aiemmalla kannallaan. Vahingossa oli kyse pesukoneen lukuisten käyttökertojen aiheuttamista kumulatiivisista vaurioista ja niistä johtuneista vian etsintätoimista.

Asiakkaan valitus

B Oy on pyytänyt asiasta lautakunnan ratkaisusuositusta ja vaatinut vahingon korvaamista. B Oy on lausunut, että korvattava vahinko oli aiheutunut jo pesukoneen ensimmäisellä käyttökerralla. 60 litraa likavettä ei ollut voinut poistua rakenteista itsestään esimerkiksi haihtumalla vesieristeen läpi, vaan vesi aiheutti väistämättä vahinkoa kylpyhuoneen lattiarakenteille. Korjaustoimenpiteiksi oli ehdotettu muun muassa kodinhoitohuoneen lattian piikkausta, kastuneiden eristeiden uusimista ja maanvaihtoa.

Koska osakaan poistovedestä ei ollut päätynyt viemäriin, kyse ei ollut siitä, että vettä olisi tihkunut jokaisen pyykinpesukerran yhteydessä rakenteisiin pieniä määriä. Kaikki poistovesi oli valunut talon rakenteisiin remontin valmistumisesta alkaen aina siihen saakka, kun vahinko havaittiin. B Oy:n mukaan "äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti tapahtuminen" ei vakuutusoikeudellisesti tarkoittanut sitä, että veden pääsyn rakenteisiin tuli olla ehdottomasti kertaluonteista. Vahinko tuli korvata myös, vaikka se olisi syntynyt pesukoneen muutaman ensimmäisen käyttökerran seurauksena.

Oli mahdollista, että vahingon seuraukset olivat pahentuneet pyykinpesun jatkuttua, tai että viivästynyt vahingon havaitsemisen oli osaltaan pahentanut vahinkoa. Vakuutusehtojen mukaan vahingon myöhäinen havaitseminen tai se, että sen seuraukset pahenivat, kun vahinkoa ei heti havaittu, ei poistanut korvattavuutta. Nämä seikat voitiin ehkä ottaa huomioon päätettäessä siitä, tuliko vahingonkärsijälle maksettavaa korvausta alentaa oman myötävaikutuksen perusteella. Tällöin oli kuitenkin kyse vahingonkorvausoikeuden yleisten oppien eikä vakuutusehtojen soveltamisesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on uudistanut korvauspäätöksissään lausumansa seikat. Vakuutusyhtiön mukaan oli riidatonta, että vesivahinko oli johtunut korjaustyössä tapahtuneesta asennusvirheestä. Pesukoneen poistovettä oli valunut rakenteisin aina pesukonetta käytettäessä vuodesta 2013 kesään 2017, jolloin asennusvirhe oli todettu.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että vahinkotapahtumaa tuli arvioida kokonaisuutena. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvattiin äkillinen vahinko, jonka syynä oli satunnainen tai yksittäinen virhe. Lisäksi edellytettiin, että vahinko oli tämän satunnaisen tai yksittäisen virheen seurauksena tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustunut hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen taikka muutoin toistuviin tapahtumiin.

Käsiteltävässä tapauksessa ei ollut kyseessä äkillinen, odottamattomasti tai nopeasti syntynyt vahinko, vaan vahinko oli perustunut hitaaseen, vähitellen tapahtuneeseen vaikutukseen ja toistuviin tapahtumiin. Koska korvattavalle vakuutustapahtumalle vakuutusehdoissa asetetut edellytykset eivät täyttyneet, vakuutuksesta ei voitu suorittaa korvausta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko pesukoneen poistovesiviemärin asennusvirheen aiheuttamaa vesivahinkoa pidettävä vastuuvakuutusehdoissa mainituin tavoin äkillisenä, kun vahingon aiheuttanut asennusvirhe oli havaittu vasta yli kolmen vuoden kuluttua asennustyön valmistumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Asiaan sovellettavien 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö-ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen rajoitusten kohdan 2.11 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sadeveden, sulamisveden, jäteveden, vesialtaan, vesistön tai meren tulvimisesta.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti tai rakennukseen, laitokseen tai laitteeseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai ennalta arvaamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen edellä mainitut edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä perustu hitaaseen, vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen tai jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin tai muutoin toistuviin tapahtumiin. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tulvimisesta aiheutunutta vahinkoa, jonka syynä on taloteknisen järjestelmän suunnittelu, mitoitus- tai rakennusvirhe.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella kysymyksessä oleva vesivahinko on aiheutunut pesukoneen poistovesiviemärin asennusvirheestä, kun viemäriputken lattiakaivoon yhdistänyt viemärihaara on jäänyt avaamatta. Virheen seurauksena viemäriputki on pesukonetta käytettäessä irronnut liitännästään, minkä jälkeen pesukoneen poistovedet ovat päässeet valumaan lattiarakenteeseen ja aiheuttaneet rakennuksessa kosteusvaurioita. Asennusvirhe on todettu vasta yli kolmen vuoden kuluttua asennustyön valmistumisesta. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa sillä perusteella, ettei se vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ollut syntynyt äkillisesti.

Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen kohdan 2.11 rajoituksella kosteudesta ja tulvimisesta aiheutuneet vahingot on pääsääntöisesti rajoitettu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Rajoitusehdon mukaan myös siinä mainitut vahingot korvataan kuitenkin vakuutuksesta, mikäli niiden syynä on ollut yksittäinen virhe tai laiminlyönti, ja myös vahingon seuraukset ovat syntyneet nopeasti.

Lautakunta katsoo, että käytettävissä olevan selvityksen perusteella pesukoneen poistovesien valuminen lattiarakenteisiin on tässä tapauksessa aiheutunut vakuutusehtojen kohdassa 2.11 korvatavaksi määritellystä yksittäisestä virheestä poistoviemäriä asennettaessa. Tämän virheen seurauksena on myös aiheutunut vakuutusehdossa mainittu äkillinen vahinkotapahtuma, kun virheen johdosta viemäriputki on irronnut liitännästään ja päästänyt pesukoneen poistovedet valumaan kokonaisuudessaan lattiarakenteeseen. Kysymys on ollut äkillisestä lattiarakenteen kastelleesta ja määrältään merkittävästä viemärivuodosta eikä siitä, että kosteutta olisi alkanut kertyä hitaasti ja vähitellen laajenevaa vahinkoa aiheuttaen rakenteisiin, kuten esimerkiksi erilaisissa tihkuvuodoissa tai kondensoitumisen aiheuttamissa vahingoissa tapahtuu.

Putken irtoamisen aiheuttaman vahingon vakuutusehdon mukaista äkillisyyttä ei lautakunnan näkemyksen mukaan poista se, että vahingon syy on tässä tapauksessa saatu selville vasta pitkän ajan kuluttua putken irtoamisesta. Asiassa on kuitenkin ilmeistä, että vuodon uusiutuminen aina pesukonetta käytettäessä on vahingon selvittämiseen kuluneena aikana vähitellen laajentanut vuodon rakennukselle aiheuttamia vahinkoja.

Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei aiheutunut vahinko ole vakuutusehtojen kohdan 2.11 perusteella kokonaisuudessaan vastuuvakuutuksesta korvattavaa, vaan korvattavana osuutena on pidettävä vain asuinhuoneiston kodinhoitohuoneen vaurioituneiden lattia- ja seinärakenteiden kuivaus- ja korjauskustannuksia, jotka olisivat aiheutuneet äkillisestä poistovesien vuodosta kodinhoitohuoneen lattiarakenteeseen. Käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta ei ole voinut ottaa kantaa korvauksen määrään, mutta suosittaa vakuutusyhtiötä käsittelemään asian uudelleen ja määrittämään kodinhoitohuoneen vaurioiden osalta korvattavan osuuden korjauskustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa B Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta kysymyksessä olevan vuotovahingon korjauskustannukset kodinhoitohuoneen osalta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Makkula
Paloranta
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia