Haku

FINE-007422

Tulosta

Asianumero: FINE-007422 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2018

Oikeusturvavakuutuksen voimassaolo. Niin sanottu kahden vuoden sääntö.

Tapahtumatiedot

Asiakas on hakenut oikeusturvaetua koskien 17.6.2016 tapahtunutta törkeää pahoinpitelyasiaa.

Vakuutusyhtiö on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutustapahtuma on sattunut, kun haaste on tullut vireille 29.8.2017. Syyte ja asiassa esitetyt vaatimukset perustuvat 17.6.2016 tapahtuneeseen törkeään pahoinpitelyyn. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vakuutus ei ole ollut voimassa ajankohtana 17.2.2017 – 3.4.2017. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vakuutus ei siten ole ollut voimassa kahta vuotta vakuutustapahtuman syntyessä. Vakuutusyhtiön mukaan, jos vakuutus on vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutuksen kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakkaan näkemyksen mukaan vakuutuksen yhtäjaksoinen voimassaolo 17.6.2016 – 29.8.2017 ei ole oikeusturvavakuutuksen myöntämisen edellytys. Asiakas vetoaa vakuutusehtojen kohtaan 5.1.2 ”jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana”. Asiakkaan syyte ja asiassa esitetyt vaatimukset perustuvat 17.6.2016 tapahtuneeseen törkeään pahoinpitelyyn. Ko. ajankohtana vakuutus on ollut voimassa. Vakuutustapahtumana haaste on tullut vireille 29.8.2017, jolloin vakuutus on niin ikään ollut voimassa. Asiakkaan mukaan vakuutuksen ehdoissa ei edellytetä vakuutuksen voimassaolon yhtäjaksoisuutta.

Vakuutusyhtiö on vastauksessaan toistanut kielteisen kantansa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen voimassaolon edellytykset eivät täyty. Vakuutusyhtiö viittaa myös Vakuutuslautakunnan antamaan ratkaisuun VKL 110/05.

Asiakas on lisäkirjelmässään todennut, että vakuutusyhtiön viittaama Vakuutuslautakunnan ratkaisu ei voi perustua vakuutusehtoihin. Asiakkaan mukaan, mikäli yhtäjaksoista voimassaoloa vaaditaan, on vakuutuksen kyseinen ehto epäselvä. Asiakkaan mukaan ehdon tulisi tällöin olla muotoiltu seuraavasti ”… olla syntynyt vakuutuksen yhtäjaksoisena voimassaoloaikana”. Asiakkaan mukaan vakuutus on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, mutta ne seikat, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuvat ovat syntyneet vakuutuksen voimassaoloaikana, joten asiakkaan mukaan oikeusturvaedun myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Lainsäädäntö ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §

Jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Vakuutusehdot, voimassa 1.1.2017 alkaen

5.1.2 Vakuutustapahtuman syntymisajankohta ja vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun juttu on tullut vireille joko siten, että syyttäjän tai asianomistajan haastehakemus on saapunut käräjäoikeuden kansliaan tai syyttäjä on antanut haasteen tiedoksi.

Jos vakuutus on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa. Jos vakuutustapahtuman sattuessa on voimassa useampia oikeusturvavakuutuksia, vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan kuitenkin vain tämä vakuutus.

Vakuutuksen vastaavansisältöisyys tarkoittaa, että vakuutuksen voimaantulon jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vakuutustapahtumissa korvaus maksetaan niistä vahinkotapahtumista ja sen mukaisena kuin se olisi maksettu myös aikaisemmin voimassa olleista vakuutuksista.

Jos vakuutusturvan muutos on vahinkotapahtuman hetkellä ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt muutoksen voimaantulon jälkeen.

Muussa tapauksessa vakuutusturvan muutoksen jälkeen kahden ensimmäisen vuoden aikana sattuneissa vahinkotapahtumissa korvaus maksetaan sen mukaisena kuin se olisi maksettu ennen muutosta.

Ratkaisusuositus

Asiakkaan tapauksessa on riitaa siitä, onko asiakkaan vakuutus ollut vakuutusehtojen mukaisella tavalla voimassa kahden vuoden ajan ennen vahinkotapahtuman sattumista.

Nyt käsiteltävänä olevien vakuutusehtojen mukaan, mikäli vakuutus on vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Ehtojen mukaan vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Asiakas vetoaa siihen, että asiakkaalla ollut voimassa oleva oikeusturvavakuutus pahoinpitelyn tapahtuman ajankohtana 17.6.2016, vaikka kyseinen oikeusturvavakuutus on irtisanottu 16.2.2017. Asiakkaalla on ollut voimassa uusi, 4.4.2017 alkanut, oikeusturvavakuutus vahinkotapahtuman sattuessa 29.8.2017.  Siten asiakas katsoo, ettei ns. kahden vuoden sääntöä voida soveltaa hänen tapaukseensa. Asiakas vetoaa myös vakuutusehtojen epäselvyyteen.

Kuluttajansuojalain 4:3 §:stä ilmenevän epäselvyyssäännön osalta FINE toteaa, että vakuutusehtoja tulkitaan kokonaisuutena, joten FINE katsoo, ettei vakuutusehtojen kohtaa 5.1.2 voida tulkita ottaen huomioon vain jokin osan ehtojen 5.1.2 sisällöstä. FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevan vakuutusehdon merkityksen ei ole katsottava objektiivisesti arvioiden olevan epäselvä tai monimerkityksellinen. Nyt käsiteltävänä oleva ns. kahden vuoden sääntö on myös vakiintunut tulkinnaltaan oikeusturvavakuutuksissa.

FINEn käytettävissä olevien selvitysten perusteella nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutustapahtuman sattuessa, eli haastehakemuksen vireille tullessa 29.8.2017, on asiakkaan oikeusturvavakuutus ollut voimassa 4.4.2017 alkaen.  Siten asiakkaan 4.4.2017 alkanut vakuutus ei ole ollut voimassa kahta vuotta ennen vakuutustapahtumaa 29.8.2017. Tällöin syytteen perustana olevien seikkojen tulisi vakuutuksen ehtojen mukaan olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen voimassaoloaikaan otetaan huomioon vakuutusehtojen mukaan paitsi kyseinen voimassa oleva vakuutus, myös se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

FINEn käyttävissä olevien selvitysten perusteella asiakkaan aikaisempi oikeusturvavakuutus on päättynyt 16.2.2017, eikä asiakkaalla ole ollut oikeusturvavakuutusta aiemman vakuutuksen päättämisen ja uuden 4.4.2017 alkaneen vakuutuksen välisenä aikana. Niin ollen FINE katsoo, että nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan vakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta vakuutustapahtuman sattuessa 29.8.2017, ja syytteen perustana oleva seikka, eli pahoinpitely 17.6.2016, ajoittuu aikaan ennen vakuutuksen voimaantuloa. Aikaisemman, 16.2.2017 päättyneen vakuutuksen voimassaolo pahoinpitelyn tapahtumahetkellä on vailla merkitystä, koska vakuutuksen yhtäjaksoisuus on katkennut.  Näin ollen FINE katsoo vakuutusyhtiön epäävän päätöksen olevan vakuutuksen ehtojen mukainen, eikä FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan päätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Lappi

 

 

 

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia