Haku

FINE-007367

Tulosta

Asianumero: FINE-007367 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2017

Kiinteistönomistajan tuottamus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan hame jäi kiinni kauppakeskuksen rullaportaisiin ja hame leikattiin siitä irti 2.10.2017. Kauppakeskus oli tehnyt vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, ettei vahinko ollut aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta. Vastuuvakuutus antaa turvan sen korvausvelvollisuuden varalta, joka vakuutuksenottajalle voi syntyä toiselle tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta.

Kauppakeskuksen edustajan antaman selvityksen mukaan kauppakeskuksen liukuportaita hoidetaan säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti, viimeisin huolto ennen vahinkotapahtumaa oli tehty 25.9.2017. Laitteen turvalaite toimi kun liukuportaan kamman ja potkupellin väliin oli kiilautunut hame. Kampakosketin viritettiin ja hameen kappale poistettiin välistä. Laitteen toiminta oli määräysten mukaista.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on vaatinut korvausta 700 euroa.

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan korvauspäätöksessä lausuttuun.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehtojen kohdan 1.2 mukaan vakuutusyhtiö korvaa vakuutuksenottajan ilmoittamassa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloaikana ja -alueella toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, sekä niihin liittyvät, näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua.

Kauppakeskuksen edustajan antaman selvityksen mukaan kauppakeskuksen liukuportaita hoidetaan säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti, viimeisin huolto ennen vahinkotapahtumaa oli tehty 25.9.2017. Laitteen turvalaite toimi kun liukuportaan kamman ja potkupellin väliin oli kiilautunut hame. Kampakosketin viritettiin ja hameen kappale poistettiin välistä. Laitteen toiminta oli määräysten mukaista.

FINE katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, ettei kiinteistönomistaja ollut laiminlyönyt velvollisuuttaa huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Koska kiinteistönomistaja ei ollut vastuussa vahingosta, vastuuvakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta