Haku

FINE-007348

Tulosta

Asianumero: FINE-007348 (2018)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 07.03.2018

Matkan keskeytyminen. Lääketieteellinen pakottavuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on ollut vaimonsa kanssa matkalla Virossa. Alkuperäisen matkasuunnitelman mukaan matkan oli tarkoitus päättyä 30.10.2016. Asiakkaan vaimolle on tullut 27.1.2016 äkillinen ja pitkäkestoinen ylävatsakipu sekä pahoinvointi, jonka johdosta asiakkaan vaimo on ollut hoidettavana paikallisessa sairaalassa. Asiakkaan vaimolla on tutkimuksissa todettu sappikivilöydös sekä kolekystiittiin viittaavaa. Diagnoosina on ollut sappikivitauti.  Asiakas ja hänen vaimonsa ovat palanneet erityisjärjestelyin 28.2.2016 laivalla Suomeen, jossa asiakkaan vaimon hoitoa on jatkettu sairaalassa 29. -31.10.2016. Myöhemmin 31.1.2017 asiakkaan vaimolle on suoritettu sappirakon poistoleikkaus. Asiakas on hakenut korvausta matkan keskeytymisestä aiheutuneista kuluista matkustajavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön on antanut asiassa kielteisen korvauspäätöksen. Vakuutusyhtiön mukaan asiakkaan vaimolla on todettu ennen matkaa olleen sairauden odottamaton paheneminen. Vakuutusyhtiön mukaan tällöin korvataan ainoastaan asiakkaan vaimon ensiapuluonteinen hoito matkakohteessa. Mitään muita kuluja ei vakuutusyhtiön mukaan korvata.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on edelleen vaatinut korvausta matkan keskeytymisestä. Asiakkaan mukaan vaimon sairastumisessa on ollut kyseessä matkalla alkanut sairaus, koska asiakkaan vaimolla ei ole ollut aikaisemmin mitään oireita tai vaivoja. Asia on tullut yllätyksenä myös asiakkaan vaimolle.

Vakuutusyhtiö on toistanut kielteisen kantansa. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen perusteella matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti vakuutetun mukana matkustava vakuutusehdoissa määritellyn lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi. Pakottavuus arvioidaan tapaturman ja sairauden osalta lääketieteellisin perustein. Vakuutusyhtiön mukaan matkan aikana ilmennyt asiakkaan puolison sairaus ei ole ollut vakava, eikä asiakkaan matka ole keskeytynyt vakuutusehtojen mukaisella perusteella.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutusehdot

4. Korvattavat vahinkotapahtumat

Matkan peruuntuminen tai keskeytyminen

Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti

 • vakuutetun vakavan matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi
 • vakuutetun mukana matkustavan vakuutusehdoissa määritellyn lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi
 • vakuutetun vakuutusehdoissa määritellyn muun kuin mukana matkustavan lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi
 • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuneen odottamattoman ja merkittävän aineellisen vahingon vuoksi.
   

Keskeytymisen syyn pitää ilmetä matkan alkamisen jälkeen.

Matkan keskeytyminen korvataan, jos jokin edellä mainittu syy on pakottavasti aiheuttanut matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan tapaturman ja sairauden osalta lääketieteellisin perustein. Omaisuusvahingoissa pakottavuus on olemassa, jos vahinko edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Matkan peruuntumisessa tai keskeytymisessä lähiomaiseksi katsotaan

 • vakuutetun avio- tai avopuoliso
 • vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa lapset ja lastenlapset
 • vakuutetun kanssa samassa taloudessa vakinaisesti asuvat muut kuin omat lapset
 • vakuutetun omat ja hänen avio- tai avopuolisonsa vanhemmat, otto- ja isovanhemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet
 • miniät ja vävyt
 • yksi matkakumppani, jonka kanssa vakuutettu kahdestaan on Suomesta varannut täältä alkavan matkan.
   

Avopuolisoksi katsotaan henkilö, joka asuu samassa osoitteessa kuin vakuutettu ja elää hänen kanssaan avioliitonomaisessa suhteessa.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kysymys siitä, onko asiakas oikeutettu korvaukseen matkustajavakuutuksen perusteella matkan keskeytymisestä.

Tapauksessa sovellettavien vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytymisellä tarkoitetaan sitä, että alkanut matka muuttuu pakottavasti vakuutetun mukana matkustavan vakuutusehdoissa määritellyn lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi. Matkan keskeytyminen korvataan, jos jokin edellä mainittu syy on pakottavasti aiheuttanut matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan tapaturman ja sairauden osalta lääketieteellisin perustein.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa asiakkaan vaimo on joutunut hakeutumaan Virossa sairaalahoitoon, koska asiakkaan vaimolle on tullut äkillinen ja pitkäkestoinen ylävatsakipu sekä pahoinvointi. Asiakkaan vaimolla on todettu sappikivilöydös sekä kolekystiittiin viittaavaa. Asiakkaan vaimolla on diagnosoitu sappikivitauti. Asiakas ja hänen vaimonsa ovat keskeyttäneet matkansa ja palanneet Suomeen, jossa asiakkaan vaimo on ollut kaksi päivää sairaalahoidossa.

Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa, FINEn käytettävissä olevien lääketieteellisten selvitysten perusteella, asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka mukaan asiakkaan vaimon paluu Suomeen tai siirto hoitoon Suomeen olisi ollut pakottavaa lääketieteellisin syin. Asiassa ei myöskään ole esitetty sellaista selvitystä, jonka mukaan asiakkaan vaimon hoito ei olisi ollut mahdollista Virossa. Koska matkan keskeytymisen pakottavuus arvioidaan vakuutuksen ehtojen mukaan lääketieteellisin perustein, ei FINEllä ole perusteita suosittaa vakuutusyhtiötä muuttamaan korvauspäätöstään.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

 

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 

Jaostopäällikkö Hanén

Esittelijä Lappi

Tulosta