Haku

FINE-007345

Tulosta

Asianumero: FINE-007345 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2018

Vesitimanttisahauksesta aiheutunut vesivahinko. Suojaus- ja vahingontorjuntavelvoite. Törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu L oy teki aliurakoitsijana paritalon huoneiston asuinkerrosten väliin uuden porrasaukon vesitimanttisahauksella. Välipohjarakenteena oli ontelolaatta ja alapuolella puurakenteinen katto, joka oli kiinnitetty ontelolaataston alapintaan ontoilla lyöntinauloilla. Onteloputkiin oli valunut sahauksessa käytettyä vettä, joka oli edelleen valunut koolauspuiden kiinnitykseen käytetyistä pikanauloista sekä putkiläpivienneistä katon rakenteisiin ja siitä alapuoliseen oleskeluhuoneeseen kastellen muun muassa huoneen lattiaa. Korvausta vahingosta haetaan L oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska vahinko on sen mukaan aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella sekä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle. Vakuutusyhtiön mukaan työn aloittaminen ja jatkaminen kolme päivää ilman riittäviä rakenneselvityksiä tai suojauksia oli törkeän huolimatonta. Porauskohdan alapuolella omaisuus oli lisäksi rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla L oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena.

Asiakkaan valitus

Ennen työn aloitusta rakenteeseen oli porattu alakautta reikä, josta tarkastettiin rakenne ja rakennepaksuudet. Tarkastusreikä ei paljastanut rakenteessa käytetyn lyöntinauloja siten, että ne rikkovat onteloputkia. Tämä ei olisi selvinnyt rakennekuvistakaan.

Poratessa käytettiin vettä hallitusti ja vettä imettiin koko ajan imurilla. Tämän lisäksi pinnat oli suojattu erikseen. Kohteessa oli riittävä suojaus. Lisäksi työn edetessä käytiin tarkastamassa ja imuroimassa alas suojien päälle valunut vesi. Onteloputkiin kertyneen vähäisen vesimäärän olisi tullut valua suunnitellusti aiemmin sahatuista kohdista alas aiheuttamatta vahinkoa. Tästä huolimatta vesi valui rakenteista läpi ja lyhyen ajan sisällä suojauksien ulkopuolelle. Rakenteeseen tutustuttaessa mikään ei viitannut onteloputkia lävistäviin läpivienteihin. Vahinkoa ei aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Vakuutusyhtiön vastine

Kun yläkerrassa on porattu ja sahattu välipohjan läpi menevä aukko ja käytetty runsaasti vettä, niin alakerran huone on ollut toiminnan välittömässä vaikutuspiirissä. L oy on itsekin ymmärtänyt tämän suojaamalla alakerran oleskeluhuoneen lattian muovilla ja kovalevyillä.

Toiminnan välitön vaikutuspiiri on ulottunut paljon laajemmalle kuin välittömästi sahattavan aukon alapuolella olevalle alueelle, koska sahausvesi on tietoisesti ohjattu ontelolaataston onteloihin. Toiminnan vaikutuspiiristä kertoo myös se, että koneen ja lattian suojauksista huolimatta yläkerran parkettilattiat olivat kastuneet sahatun aukon ympäriltä ja olohuoneen tapettiseinä on vaurioitunut sahauksesta roiskuneesta vedestä.

Kastunut alakerran lattia on ollut kokonaisuudessaan L oy:n toiminnan välittömässä vaikutuspiirissä ja siten suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena. Tällaiselle omaisuudelle aiheutuvat vahingot on rajattu kokonaan vakuutuksen ulkopuolelle rajoitusehtokohdassa. Rajoitusehdon kannalta ei ole merkitystä sillä, onko tällainen omaisuus suojattu tai onko se suojattu puutteellisesti.

Lisäksi L oy on ottanut tietoisen riskin laajan vesivahingon sattumisesta, kun ontelolaattojen onteloita ei ollut peitetty. Päinvastoin sahaus on suoritettu tietoisesti siten, että veden oli annettu mennä onteloihin. Kun veden on annettu mennä onteloihin, on ollut selvä vaara, että vesi päätyy sieltä muualle rakenteisiin. L oy on ottanut tietoisen riskin vesivahingon sattumisesta. Vettä on päässyt kattorakenteisiin paitsi pikanauloista myös putkiläpivienneistä, joita L oy ei ole ottanut huomioon millään tavalla. Vahinko on siten aiheutettu törkeällä huolimattomuudella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko vesitimanttisahauksesta aiheutunut vahinko aiheutunut suojaus- ja vahingonkorvausvelvoitteen alaiselle omaisuudelle. Mikäli vahinko ei ole aiheutunut suojaus- ja vahingonkorvausvelvoitteen alaiselle omaisuudelle, asiassa on lisäksi kysymys siitä, onko vahinko aiheutettu törkeällä huolimattomuudella.

Sovellettavat vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri.

Vastuuvakuutuksen yhteisten vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettua vahinkoa. Vahinkoa voidaan pitää tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuna mm. silloin, jos vahingon aiheuttanut teko, toimintatapa tai laiminlyönti on sisältänyt olosuhteet huomioiden huomattavan riskin vahingon syntymisestä.

Asian arviointi

Työn suorittajalla on velvollisuus huolehtia sekä työn kohteesta että työn välittömässä vaikutuspiirissä olevasta omaisuudesta. Tällaiselle suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaiselle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja koskeva korvausrajoitus tulee sovellettavaksi silloin, kun vakuutuksenottajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että myös muu kuin välittömästi työsuorituksen kohteena oleva omaisuus ei vahingoitu. Itse työsuorituksen kohteena oleva ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitseva omaisuus on yleisesti normaalia suuremman vahingonvaaran kohteena, minkä vuoksi tällainen yritystoimintaan kuuluva riski on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Se, millainen ja kuinka kaukana varsinaisesta työn kohteesta oleva omaisuus voi kulloinkin kuulua suojaamisvelvoitteen ja siten rajoitusehdon piiriin, riippuu työsuorituksen laadusta ja sen ympäristöön tyypillisesti aiheuttamista vaikutuksista. Kulloinkin tarvittujen suojaustoimenpiteiden laadulla, mahdollisella suojaustarpeesta erehtymisellä tai toteutetun suojauksen mahdollisella epäonnistumisella ei ole rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä.

Tarkasteltava vahinko on aiheutunut siitä, että välikaton timanttiporauksessa käytetty vesi oli päässyt valumaan välikaton onteloputkista porauskohdan alapuoliseen huoneeseen koolauspuiden kiinnitysnauloista ja putkiläpivienneistä. Vesi oli suojauksesta huolimatta päässyt oleskeluhuoneen lattialle. Lautakunta katsoo, että porauskohdan alapuolisen huoneen lattia on ollut L oy:n suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena vastuuvakuutuksen rajoitusehdossa mainituin tavoin. Tämän vuoksi aiheutunut vahinko ei kuulu L oy:n toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiiriin.

Edellä mainitun johdosta asiassa ei ole tarpeen arvioida L oy:n tuottamuksen astetta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta