Haku

FINE-007324

Tulosta

Asianumero: FINE-007324 (2019)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2019

Henkilövahinko. CRPS-oireyhtymä. Pysyvän haitan arviointi.

Tapahtumatiedot

Vahinkoa kärsinyt A (s. 1965) liukastui 29.1.2015 klo 23.30 jäisellä taloyhtiön pihamaalla osoitteessa A-katu 45. Kaatuessaan A otti oikealla kädellä vastaan, minkä seurauksena hänen oikean kätensä pikkusormen tyvijäsen murtui. Korvausta A:lle aiheutuneesta henkilövahingosta on haettu kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan kysymyksessä on vastuuvakuutuksesta korvattava vahinko. Vahingon johdosta A:lle on suoritettu muun muassa korvausta tilapäisestä haitasta 1.200 euroa. Pysyvän haitan vakuutusyhtiö on maksanut haittakorvauksen haittaluokan 2 mukaan. Vakuutusyhtiö katsoo, että haitta käsittää sormen jäykkyyden ja neuropaattisen kiputilan, mutta CRPS:n kriteerit eivät A:n kohdalla täyty.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

A vaatii valituksessaan, että hänelle on vahinkotapahtuman seurauksena jäänyt haittaluokkaa 4 vastaava pysyvä haitta ja että haitan suuruuteen vaikuttaa käteen vahinkotapahtuman seurauksena kehittynyt CRPS-oireyhtymä. Näkemyksensä tueksi A viittaa häntä hoitaneiden lääkäreiden lausuntoihin sekä selventää vielä erikseen, mitä rajoitteita käden kivuliaisuus hänelle aiheuttaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot ja tapaukseen sovellettavat vakuutusehdot.

Vastineessaan vakuutusyhtiö viittaa kattavasti A:ta koskevaan lääketieteelliseen selvitykseen ja toteaa edelleen, että A:lle on 29.1.2015 vahinkotapahtuman yhteydessä sattunut oikean pikkusormen tyvinivelen murtuma, jonka seurauksena A:lle on jäänyt neuropaattista kipua ja jäykkyyttä sormeen. Yhtiö toteaa, että keskivaikea CRPS edellyttää sosiaali-ja terveysministeriön haittaluokituksen mukaan selviä objektiivisesti todettavia troofisia muutoksia ihossa, kynsissä tai nivelkapseleissa, lihasten surkastumista ja toimintakykyä merkittävästi haittaavaa poikkeavaa kipuaistimusta. Yhtiö toteaa, ettei tämän tyyppisiä oireita kuvata A:ta koskevissa lääkärinlausunnoissa.

Edellä selostamillaan perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, ettei A:lle ole todettu CRPS-diagnoosia eikä aihetta lisäkorvauksen maksamiselle siten ole.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Asiassa vakuutettuna olevalla kiinteistöosakeyhtiöllä ei ollut tapauksessa lausuttavaa.

Asiantuntijalausunto

Vakuutuslautakunta on pyytänyt asiassa asiantuntijalausuntoa LKT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri Timo Pohjolaiselta.

Pohjolainen viittaa lausunnossaan tapahtumatietoihin ja lääketieteellisistä selvityksistä ilmeneviin tietoihin sekä toistaa A:ta koskevan lääketieteellisen selvityksen sisällön olennaisilta osin.

Dosentti Pohjolainen toteaa lausunnossaan, että A:lla on ollut 29.1.2015 kaatumistapaturma, jossa hän on saanut dominantin oikean pikkusormen murtuman. Luunmurtuma on parantunut. Asiakirjatietojen mukaan A:lle on kuitenkin kehittynyt oikean dominantin yläraajan monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä eli CRPS I oireyhtymä, jonka kriteereistä (Budapest-kriteerit 2010) täyttyvät:

 • Jatkuva kipu, joka on suhteeton mahdolliseen edeltävään tapahtumaan tai tapaturmaan nähden
 • Anamneesissa sensorisina oireina hyperalgesia ja allodynia
 • Vasomotorisena oireena ihonvärin vaihtelu ja asymmetria sekä turvotus
 • Motorisia tai troofisena muutoksena liikerajoitus ja voiman heikkous.

Kliinisissä tutkimuksissa on ollut nähtävissä:

 • Sensorisena löydöksenä hyperalgesia ja allodynia (kevyelle kosketukselle, painallukselle tai nivelen liikkeelle)
 • Vasomotorisena löydöksenä ihonvärin vaihtelu ja turvotus
 • Motorisena tai troofisena muutoksena liikerajoitus ja voiman heikkous
 • Alla ei ole mitään muuta diagnostista selitystä oireille ja löydöksille.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä olisi neuropaattinen kiputila, jonka kriteerit ovat seuraavat:

 • Kivun neuroanatomisesti looginen sijainti
 • Kliinisessä tutkimuksessa todetaan tuntoaistin poikkeavaan toimintaan sopivat löydökset
 • On todettavissa somatosensorisen radan vaurio tai sairaus, joka selittää kiputilan.

Pohjolainen toteaa vielä selvyyden vuoksi lausunnossaan, etteivät neuropaattisen kivun kriteerit A:n kohdalla täyty. Sen sijaan Pohjolainen katsoo, että Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1649/2009 mukaan A:n oikean dominantin yläraajan keskivaikea monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä CRPS I vastaa haittaluokkaa neljä (4). Haitta on arvioitu lääkärinlausunnon 10.8.2017 mukaan.

Lopuksi Pohjolainen toteaa vielä, että vaikka A:lla on ollut ahdistusta ja masennusta, ne eivät ole lääketieteellisten tutkimusten mukaan monimuotoiselle alueelliselle kipuoireyhtymälle altistavia tekijöitä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa vahingonkärsijä A:lle kaatumisen johdosta aiheutuneen pysyvän toiminnallisen haitan korvauksen määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n (16.6.2004/509) mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:
1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;
2) ansionmenetyksestä;
3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;
4) pysyvästä haitasta.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjaan merkityn kiinteistön omistajana toiselle aiheutetut henkilö-ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevan selvityksen mukaan A:lle on 29.1.2015 kaatumisen seurauksena aiheutunut pikkusormen tyvijäsenen murtuma, joka on reponoitu paikallispuudutuksessa ja hoitoa on jatkettu lasikuitukipsillä. Oikean käden toipuminen on sittemmin hidastunut, kun käteen on kehittynyt vaikea kiputila, joka sittemmin E-lausunnossa 10.8.2017 on diagnosoitu CRPS-oireyhtymäksi. E-lausunnon 10.8.2017 mukaan A on syönyt ja kirjoittanut vasemmalla kädellä sekä muutenkin nostanut ja kantanut vasemmalla kädellä oikean käden sijaan. Lausunnon mukaan kylmä on lisännyt käden oireita. Kivun kuvataan häiritsevän A:ta myös öisin. Toimintakyvyn osalta on lausunnossa A:n katsottu olevan omatoiminen pukemisessa. Muuten päivittäisissä toiminnoissa, kuten syömisessä, A ei voi käyttää oikeaa kättä ja myös autoa A ajaa vain yhdellä kädellä. A:n kävellessä oikean käden myötäliike on puuttunut ja kyynärnivel on ollut lievästi koukistunut. Oikeassa kädessä on todettu myös värimuutoksia ja kosketusarkuutta.

A on vaatinut, että käteen kehittyneen CRPS-oireyhtymän johdosta suoritetaan hänelle korvausta oikean yläraajan pysyvästä haitasta haittaluokka 4 mukaisesti. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan CRPS:n kriteerit eivät A:n kohdalla täyty, vaan kysymys on neuropaattisesta kiputilasta, josta on jäänyt A:lle haittaluokkaa 2 vastaava pysyvä haitta.

Käytettävissään olevan selvityksen ja hankkimansa asiantuntijalausunnon perusteella lautakunta pitää todennäköisenä, että A:lla viimeistään 10.8.2017 diagnosoitu monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä (CRPS) on seurausta vahinkotapahtumassa 29.1.2015 aiheutuneesta vammasta. Kipuoireyhtymään viittaavia oireita ja löydöksiä on lääketieteellisessä selvityksessä kuvattu toistuvasti vahinkotapahtumaan jälkeen. Oireet ovat CRPS:lle tyypillisesti vähitellen pahentuneet ja laajentuneet. Lautakunnan käytettävissä olevasta lääketieteellisestä selvityksestä ei ilmene, että A:lla olisi ollut vastaavia oireita ollut ennen kyseistä vahinkotapahtumaa.

Vamman aiheuttamaa pysyvää vikaa ja haittaa arvioidessaan lautakunta on käyttänyt STM:n asetusta tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta. Haittaa arvioitaessa otetaan huomioon ainoastaan sairauden, vamman ja toiminnanvajavuuden laatu, mutta ei yksilöllisiä olosuhteita kuten ammattia. Toimintakykyä verrataan samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kohdan 1.4 mukaan yläraajan monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä vastaa haittaluokkaa 0-3 (nolla—kolme), kun kyseessä on lievä CRPS. Lievä CRPS on kyseessä, kun tuntoherkkyys ja arkuus haittaavat normaalia päivittäistä toimintaa, raajan kuormituksesta ja käytöstä aiheutuu helposti kivun paheneminen, kivuliaan raajan käyttö on normaalia hitaampaa ja kömpelömpää ja raajan lihasvoima ja -kestävyys ovat heikentyneet. Keskivaikea CRPS vastaa haittaluokkaa 4-8 (neljä—kahdeksan). Keskivaikea CRPS on kyseessä, kun selviä objektiivisesti todettavia troofisia muutoksia ihossa, kynsissä tai nivelkapseleissa on todettavissa, lihasten surkastumista ja toimintakykyä merkittävästi haittaava poikkeava kipuaistimus on todettavissa.

Vakuutuslautakunta viittaa A:ta koskeviin lääketieteellisiin selvityksiin ja hankkimaansa asiantuntijalausuntoon. A:n oikeassa kädessä on E-lausunnosta 10.8.2017 ilmenevin perustein todettu värimuutoksia siten, että käsi muuttuu siniseksi. Saman lausunnon mukaan kädessä on diagnosoitu voimattomuutta ja myös jatkuvaa vaikeaa kipua. Ottaen huomioon kehittyneet troofiset muutokset ja vaikean, jokapäiväisiä askareita merkittävästi haittavan kiputilan, lautakunta katsoo pysyvän haitan vastaavan luokkaa 4.

Lopputulos

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella ja edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta katsoo, että A:lle tulee suorittaa korvaus pysyvästä haitasta haittaluokka 4 mukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia