Haku

FINE-007262

Tulosta

Asianumero: FINE-007262 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2018

Lakipykälät: 5, 9

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus.

Tapahtumatiedot

A on kertonut vahinkoilmoituksessaan, että hänen ja B:n kotitalon ulko-oven vierestä oli varastettu työkaluja ja kalastustarvikkeita 27.5.2017 ja 28.5.2017 välisenä yönä. Annetun lisäselvityksen mukaan omaisuus on ollut katoksen alla.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 11.7.2017 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata varkausvahinkoa, joka kohtaa muuta ulkona olevaa irtaimistoa kuin polkupyörää, lastenvaunuja, venettä, veneeseen kiinnitettyä moottoria, puutarhakalusteita, puutarhagrilliä, puutarhatraktoria tai moottoroituja harrasteajoneuvoja. Näin ollen katoksessa ollutta omaisuutta kohdannut varkausvahinko ei ollut korvattava.

A on vaatinut muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. A:n mukaan vakuutuksentekotilanteessa nimenomaisesti luvattiin korvata kalastusvälineet ja aseet, koska vakuutuksenottajilla A:lla ja B:llä ei ollut juuri muuta omaisuutta. A korostaa, että lähimmältä tieltä on matkaa ulko-ovelle noin 70 metriä ja lisäksi talon edessä olevat autot olivat estäneet näkyvyyttä omaisuuden ulkona olevaan säilytyspaikkaan. Asiakas on vaatinut joko korvauksen suorittamista tai vakuutusmaksujen palauttamista noin kymmenen vuoden ajalta.

Vakuutusyhtiö on todennut 21.9.2017 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vaatimuksiin voida suostua, koska vakuutuksenottajalle oli annettu rajoitusehtoa koskevat tiedot eikä vakuutusyhtiö ollut laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan.

Asiakkaan valitus

A on kertonut, että alun perin kotivakuutus tehtiin vakuutuspaikassa, jossa pitkällisten keskustelujen ja mittausten jälkeen päädyttiin laajaan kotivakuutukseen. A ja B vaihtoivat myöhemmin vakuutusta toiseen vakuutusyhtiöön mutta sittemmin palasivat nykyisen vakuutusyhtiönsä asiakkaaksi. A:n mukaan vakuutusyhtiön edustaja ilmoitti, että ulkona oleva omaisuus korvataan ja vakuutusyhtiön edustajan tiedossa oli, ettei vakuutetussa talossa ollut minkäänlaisia lukittavia varastotiloja. A on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi varastetusta omaisuudesta 6 000 euron korvauksen. A on vaatinut vaihtoehtoisesti, että vakuutusyhtiö palauttaisi vakuutusmaksut noin 10 vuoden ajanjaksolta. A:n mukaan vakuutusyhtiö on korvannut toiselle henkilölle kesämökin avoimelta terrasilta varastetut kalastusvälineet.

B on kertonut, että vakuutus siirrettiin nykyiseen vakuutusyhtiöön 9.6.2016 pankin konttorilla. B oli yksin paikalla ja vakuutukset otettiin edellisten vakuutusten mukaisina ”sen kummemmin vakuutuskirjoja läpi käymättä” ja vakuutuksen oli tarkoitus olla laaja/kaiken kattava.

A on kertonut lisävastineessaan, ettei tarkoituksena ollut väittää, että vakuutuksen tulisi korvata ulkona pihamaalla olevaa omaisuutta, vaan talon käytävällä ja autokatoksessa olevaa omaisuutta. Kyseiset alueet kuuluvat vakuutettuun rakennukseen, jonka pinta-alaksi on merkitty vakuutuskirjaan 131 neliömetriä, josta asuinpinta-alaa on 109 neliömetriä. Vakuutusehtoja ei käyty läpi, vaan B oli luottanut tutun vakuutusmyyjän lupaukseen, että vakuutus korvaa ”kaiken”.

A korostaa, että muiden vakuutusyhtiöiden edustajat ovat tehneet vakuutuksen vakuutuspaikaksi merkityllä kiinteistöllä, jolloin vakuutusyhtiön edustajan on mahdollista tutustua kiinteistön olosuhteisiin. Nyt kyseessä olevan vakuutuksen osalta A on todennut, että vakuutuksen tehneen henkilön piti tietää vakuutuspaikan pinta-ala, koska kyseinen henkilö oli ollut mukana kiinteistön ostotilanteessa. Vahinko olisi ollut korvattava muiden vakuutusyhtiöiden antaman tiedon mukaan.

A on ilmoittanut, että B on täysin varma, ettei tuoteselosteesta käyty läpi korvattavia vakuutustapahtumia tai mainittu, mitkä rakennukset tai rakennelmat kuuluvat vakuutukseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut vastineessaan saaneensa edustajaltaan kirjallisen selvityksen vakuuttamistilanteista. Vakuutusmyyjä on varma, ettei hän ollut kertonut 30.12.2013 tai 9.6.2016, että ulkona olevat tavarat kuuluisivat vakuutuksen piiriin, jos ne eivät ole esimerkiksi lukitussa tilassa ulkovarastossa. Myös A:n kanssa 7.4.2017 käyty puhelinkeskustelu oli kuunneltu eikä tässä keskusteluissa mainittu lainkaan kotivakuutusta. Vakuutusyhtiön asiakashallintarekisteritietojen mukaan vakuutuksenottajalle oli annettu molemmissa vakuutuksentekotilanteissa tuoteseloste, joka on sisältänyt tiedon puheena olevasta ulkona olevaa omaisuutta koskevasta rajoitusehdosta.

Vakuutuksen tehnyt vakuutusyhtiön edustaja ei muista tarkasti vuonna 2013 käytyä myyntitilannetta, mutta kertoo käyvänsä yleensä läpi tuoteselosteessa mainitut rajoitukset.

A oli 9.6.2016 pankkiasioinnin yhteydessä kertonut, että A ja B eivät olleet täysin tyytyväisiä silloiseen vakuutusyhtiöönsä, johon vakuutukset oli siirretty lokakuussa vuonna 2015. Vakuutusyhtiön edustaja ilmoitti, että vakuutukset oli mahdollista siirtää takaisin nykyiseen vakuutusyhtiöön.

Vakuutusmyyjä on kertonut vakuutuksentekotilanteen 9.6.2016 osalta antavansa asiakkaalle aina vakuutustarjouksen, tuoteselosteen ja ehdot. Ei kuitenkaan ole aina varmaa, ottaako asiakas tarjotun materiaalin vastaan. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuutta koskevaan lautakuntakäytäntöön, jossa ei ole edellytetty yksittäisen myyntitapahtuman muistamista, vaan selvitystä työtavasta on pidetty riittävänä. Vakuutusyhtiön edustaja kertoi tehneensä aikaisempien tietojen perusteella vakuutuslaskelman ja mahdollisesti soittaneensa asiakkaalle. Edustaja muistaa kuitenkin, että A tuli käymään hänen luonaan, mikä vastaa myös vakuutusyhtiön kontaktitietoihin tehtyä merkintää. Vakuutusmyyjä kertoi käyvänsä aina läpi tuoteselosteesta, mitkä rakennukset ja rakennelmat kuuluvat automaattisesti vakuutuksen piiriin ja näyttää samalla, mitä vakuutuksesta ei korvata. Rajoittavia ehtoja ei luultavasti käyty läpi erikseen, koska A:lla ja B:llä oli ollut aikaisemmin sama vakuutus ja tieto rajoitusehdoista.

B ei ole kiistänyt sitä, että hänelle oli annettu mm. tuoteseloste, vakuutusehdot ja tarjouskirje. Tuoteselosteessa oli mainittu, että pihalta varastettu omaisuus korvataan vain jos kyseessä on puutarhakaluste, lastenvaunut, ulkogrilli tai lukittu puutarhatraktori, polkupyörä tai soutuvene. Tuoteselosteessa on lisäksi erikseen mainittu, ettei vakuutuksesta korvata ulkona olevan esineen, kuten pyykkien, varkautta. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutuksenottajalle ole voinut tulla sellaista perusteltua käsitystä, että ulkona oleva omaisuus olisi vakuutettu, jos tuoteselosteeseen on tutustuttu kohtuullisen huolellisesti. Vakuutusyhtiö katsoo, ettei asiassa ole tapahtunut vakuuttamisvirhettä eikä vakuutusyhtiö ole laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan.

Metsästysseuran omistaman metsästyssahan osalta vakuutusyhtiö toteaa, että kyseessä on ollut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vahinkohetkellä asiakkaan hallussa, lainassa tai huolehdittavana ollut omaisuus. Vahinkoa ei näin ollen voida korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutusyhtiö on todennut lisävastineessaan, ettei rakennuksen kokonaisalaan tuoteselosteen mukaan lasketa rakennukseen liittyviä avokuisteja, ulkoparvekkeita, terasseja, autokatoksia tai muita avoimia tiloja. Vakuutettu pinta-ala perustui asiakkaan ilmoitukseen eikä vakuutusmyyjä ollut ilmoituksensa mukaan käynyt kumpanakaan ajankohtana asiakkaiden luona vakuutuspaikalla.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä oikeus soveltaa ulkona olevaa omaisuutta koskevaa rikosturvan vakuutusehtoa. Asiassa on lisäksi kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiö antanut asiakkaille virheellistä tietoa kyseisen rajoitusehdon osalta tai oliko vakuutusyhtiö laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa kyseisestä rajoitusehdosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin (voimassa vuosina 2013 ja 2016) mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin (voimassa vuosina 2013 ja 2016) mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 2 momentin (voimassa vuosina 2013 ja 2016) mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.

Kotivakuutusehdot, voimassa 1.1.2016 alkaen:

Vakuutusehtojen kohdan 5.1.2 mukaan rikosturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta varkau­desta, ryöstöstä, murrosta tai ilkivallasta aiheutunut vahinko. Ilkivallalla tarkoitetaan muun kuin vakuutetun tahallaan aiheuttamaa vahinkoa.

Vakuutusehtojen kohdan 6.22 mukaan vakuutuksesta ei korvata varkaus- tai ilkivaltavahinkoa, joka kohtaa muuta ulkona olevaa irtaimistoa kuin polkupyörää, lastenvaunuja, venettä, veneeseen kiinnitettyä moottoria, puutarhakalusteita, puutarhagrilliä, puutarhatraktoria tai moottoroituja harrasteajoneuvoja.

Vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.1.2016 alkaen:

3 Korvattavat vakuutustapahtumat

3.1 Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu hen­kilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

4.2 Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvan henkilön hallussa, lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä, säilytettävänä taikka muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana.

Asian arviointi

Varkausvahingon korvattavuus vakuutuksen vakioehtojen mukaan

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata varkaus- tai ilkivaltavahinkoa, joka kohtaa muuta ulkona olevaa irtaimistoa kuin polkupyörää, lastenvaunuja, venettä, veneeseen kiinnitettyä moottoria, puutarhakalusteita, puutarhagrilliä, puutarhatraktoria tai moottoroituja harrasteajoneuvoja.

Asiakkaat ovat katsoneet, ettei vakuutusyhtiöllä ole oikeutta soveltaa ulkona olevaa omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa, koska omaisuus sijaitsi vakuutetun rakennuksen ulkotiloissa. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei rajoitusehdon soveltamisen kannalta ole merkitystä sillä, oliko omaisuus vakuutetulla kiinteistöllä rakennuksen kuistilla tai muussa ulkotilassa vai esimerkiksi pihalla. Ulkona olevaan irtaimistoon kohdistuu sisällä säilytettyä irtaimistoa suurempi varkausvahingon vaara. Koska varastettu omaisuus oli tässä tapauksessa sijainnut kiinteistön ulkotiloissa, omakotitalon avonaisella kuistilla, lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on kotivakuutukseen sovellettavien vakioehtojen mukaan ollut oikeus soveltaa rikosturvan ulkona olevaa omaisuutta koskevaa rajoitusehtoa.

A on ilmoittanut, että vakuutusyhtiö oli suorittanut korvauksen toiselle henkilölle vahingosta, jossa kuistilla olevia kalastusvälineitä oli varastettu kesämökiltä. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä toisesta vahinkotilanteesta tai vakuutusyhtiön sen osalta antamasta korvauspäätöksestä ja päätöksen perusteista, minkä vuoksi Vakuutuslautakunta ei voi ottaa tätä väitettä huomioon asian arvioinnissa.

Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus

Asiakas on vedonnut vakuutusyhtiön edustajan vakuutuksentekotilanteessa vakuutuksen sisällöstä antamiin tietoihin.

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Vakuutussopimuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Vakuutussopimuslain esitöissä (HE 114/1993 vp) on todettu, että vakuutuksen ottamista harkitsevalle henkilölle on annettava riittävästi tietoja, jotta hän voi arvioida vakuutuksen tarkoituksenmukaisuutta, verrata tarjolla olevia vaihtoehtoja ja saada oikean käsityksen vakuutusturvan kattavuudesta. 5 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuuden täyttämistapa ja tietojen sisältö yksittäistapauksessa ovat riippuvaisia vakuutuksen laadusta ja vakuutuksen ottamiseen liittyvistä olosuhteista. Pelkkien vakiovakuutusehtojen luovuttaminen ei riitä täyttämään tiedonantovelvollisuutta. Henkilökohtaista suullista tiedottamista ei kuitenkaan edellytetä. Yleensä voidaan pitää riittävänä, että hakijalle luovutetaan kirjallista aineistoa, jossa selkeästi ja tarvittaessa esimerkkien avulla havainnollistaen tuodaan esille momentissa edellytetyt tiedot.

A on kertonut ensimmäisessä muutoksenhakukirjeessään, että vakuutusyhtiön edustajan mukaan aseet ja kalastusvälineet kuuluivat vakuutuksen piiriin. A oli tiedustellut asiaa, koska kyseinen omaisuus muodosti merkittävän osan vakuutetusta irtaimistosta. A on myöhemmin kertonut, että vakuutusyhtiön edustaja oli sanonut, että nimenomaan ulkona olevat aseet ja kalastusvälineet kuuluvat vakuutuksen piiriin ja paikalla olivat tuolloin A ja B. A:n mukaan vakuutus tehtiin vakuutuspaikalla. B on kertonut tehneensä vakuutuksen yksin vakuutusyhtiön konttorilla vakuutusyhtiön edustajan kanssa ja A:lta oli pyydetty vain allekirjoitus vakuutustarjoukseen. Vakuutusyhtiön edustaja C on varma, ettei kummassakaan vakuutuksentekotilanteessa ollut kerrottu, että vakuutuksesta korvataan ulkona olevalle omaisuudelle aiheutunut varkausvahinko. C ei ollut ilmoituksensa mukaan käynyt vakuutuksenottajien kiinteistöllä.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A ja B ovat esittäneet keskenään ristiriitaisia tietoja vakuutuksentekohetkellä mukana olleista henkilöistä, vakuutuksentekopaikasta ja vakuutuksentekotilanteessa annetuista tiedoista. Tiedot ovat ristiriitaisia myös C:n vakuutuksentekotilanteista antamiin tietoihin nähden.  Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jääneen osoittamatta, että vakuutusyhtiön edustaja olisi kertonut vakuutuksentekotilanteessa, että ulkona olevan, muun kuin ehdoissa mainitun omaisuuden varkausvahinko olisi korvattava. Koska vakuutusyhtiön ei ole näytetty antaneen vakuutuksenottajalle virheellisiä tietoja vakuutuksesta, vakuutusyhtiöllä ei ole asiassa virheellisiin tietoihin perustuvaa korvausvastuuta vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella.

Vakuutusyhtiön asiakashallintarekisteritietojen mukaan vakuutuksenottajalle oli annettu molemmissa vakuutuksentekotilanteissa tuoteseloste, joka on sisältänyt tiedon puheena olevasta ulkona olevaa omaisuutta koskevasta rajoitusehdosta, eivätkä A tai B ole kiistäneet tuoteselosteen luovuttamista. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, että vakuutusyhtiö oli täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ulkona olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon osalta eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin ja vakuutussopimuslain 9 §:n perusteella.

Vastuuvakuutus

Metsästysseuran omistaman metsästyssahan osalta lautakunta katsoo, että kyseessä on ollut vastuuvakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla vahinkohetkellä asiakkaan hallussa, lainassa tai huolehdittavana ollut omaisuus, eikä vakuutusyhtiöllä ole näin ollen velvollisuutta suorittaa korvausta vastuuvakuutuksen ehtojen perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia