Haku

FINE-007165

Tulosta

Asianumero: FINE-007165 (2018)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 04.09.2018

Vakuutuksen korvauspiiri. Riita ilman oikeudenkäyntiä. Oliko kyseessä asia, joka olisi voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi?

Tapahtumatiedot

A Oy oli hakenut oikeusturvaetua yrityksen työntekijän työsuhteen päättämistä koskeneeseen asiaan, jossa se oli kääntynyt asianajajan puoleen. A Oy:n mukaan työsuhteen päättämisen syynä olivat työntekijän kassanhoidossa ilmenneet epäselvyydet. Oikeusturvailmoituksen mukaan, elleivät edellytykset työsuhteen irtisanomiselle tai purkamiselle täyttyisi, työntekijälle annettaisiin joka tapauksessa varoitus. A Oy:n edun mukaista ei ollut saattaa asiaa poliisitutkintaan, vaan tapahtumien selvittyä työntekijä kutsuttiin yhteiseen neuvotteluun, jossa sovittiin työsuhteen päättämisestä heti osapuolien välillä laaditulla sopimuksella. Työntekijä oli ensin kiistänyt työnantajan oikeuden päättää työsuhde, mutta osapuolet olivat 21.4.2017 allekirjoittaneet sopimuksen työsuhteen päättämisestä.                          

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellä 10.5.2017 evännyt korvauksen. Työsuhteen päättämistä koskevan asian saattaminen käräjäoikeuteen edellytti, että työsuhde on tosiasiassa päätetty. Koska asiassa syntyneet asianajokustannukset ajoittuvat ajankohtaan, jolloin asia ei vielä ole ollut saatettavissa käräjäoikeuden tutkittavaksi, oikeusturvavakuutuksesta ei voida suorittaa korvausta.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

A Oy on painottanut, että työnantajan vaatimus työsuhteen päättämisestä oli kiistetty. A Oy vaatii, että oikeusturvavakuutuksesta suoritetaan korvaus työsopimuksen päättämisestä aiheutuneissa toimenpiteissä avustamisesta.

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei työsuhdetta ollut päätetty työnantajan yksipuolisella ilmoituksella, vaan työsuhteen päättämisestä oli tehty sopimus, jonka syntymiseen A Oy:n asiamies oli vaikuttanut. Hän oli toiminut työsuhteen päättämisen ehdoista sovittaessa konsultin tavoin.

Asia olisi voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jos työsuhde olisi ensin irtisanottu ja työntekijä olisi tämän jälkeen todisteellisesti riitauttanut irtisanomisen. Sen sijaan työntekijän työsuhdetta koskevaa mielenilmausta työsuhteen kestäessä ei ole mahdollista saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi siten, että käräjäoikeus tutkisi asian. Kysymyksessä on ollut A Oy:n sisäinen neuvottelutilanne, joka on ratkaistu yhteisymmärryksessä sopimalla asia siten, että työntekijälle on tarjottu hyvitys työsuhteen päättämisestä. Asiaa ei olisi ollut missään vaiheessa mahdollista saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, eikä asiaan siksi voitu myöntää oikeusturvaetua. Ratkaisuun ei vaikuta se, että A Oy:n kannalta valittu menettelytapa on saattanut olla käräjäoikeuskäsittelyä edullisempi. 

Sopimusehdot

Kysymyksessä olevaan oikeusturvavakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3, Tuomioistuimet ja vakuutuksen voimassaoloalue, mukaan vakuutettu voi käyttää vakuutusta asioissa, jotka on saatettu Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Jos kyseessä on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistava riita-asia, voidaan vakuutusta käyttää sellaisis­sa asioissa, jotka olisi Suomessa voitu välittö­mästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1, Vakuutustapahtuman määritelmä, mukaan riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtumalla tarkoitetaan riidan syntymistä. Riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaa­timus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta.

Ratkaisusuositus

FINE toteaa, että sovellettavissa oikeusturvavakuutusehdoissa on ilman oikeudenkäyntiä ratkaistavien riita-asioiden osalta asetettu kustannusten korvausedellytykseksi, että kyse on asiasta, joka olisi voitu välittömästi saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa A Oy:n työntekijä oli aluksi kiistänyt työsuhteen päättämisen perusteet, mutta on myöhemmin neuvottelun tuloksena suostunut työsuhteen sopimusperusteiseen päättämiseen. FINE toteaa, ettei työsuhteen sovinnollista päättämistä koskevissa neuvotteluissa ole ollut kyse sellaisesta asiasta, joka olisi siinä vaiheessa voitu saattaa vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Näin ollen FINE katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole vakuutusehtojen perusteella korvausvelvollisuutta haetuista asiaan perehtymisestä ja sovintosopimuksen laatimisesta aiheutuneista asiamieskustannuksista.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE 

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta