Haku

FINE-007104

Tulosta

Asianumero: FINE-007104 (2017)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2017

Esinevahinko. Puhelimen korvaaminen. Euromäärä. Ehtojen tulkinta.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu O.A. tiputti vahingossa Iphone 7 plus 128gb merkkisen puhelimensa uima-altaaseen ollessaan lomamatkalla. O.A. haki korvausta rikkoutuneesta puhelimestaan matkavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan vaurioitunut laite tulee toimittaa korjattavaksi korjausliike F:iin, mutta O.A. kieltäytyi viemästä puhelinta korjattavaksi. Päätöksessään yhtiö toteaa, että F:tä saatujen tietojen perusteella puhelin olisi voitu korjata hankkimalla tilalle vaihtolaite, joka on Applen määrittelemä korjaustoimenpide pahoin vaurioituneille laitteille. Vakuutuksen käyttämisen ehtona on toimittaa laite vakuutusyhtiön osoittamaan korjausliikkeeseen, josta vastaava tuote hankitaan. Koska O.A. kieltäytyi toimittamasta puhelinta, ei vakuutusta voitu käyttää käsillä olevassa tapauksessa. Yhtiö olisi ollut valmis korvaamaan laitteen korjauksen, vaihtolaitteen taikka vaihtolaitteen hinnan 429,00 euroa.

Asiakkaan valitus

O.A. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

O.A. painottaa, että hänen laitteensa oli hankittu kuukausi ennen vahinkotapahtumaa ja että näin ollen on kohtuutonta, että 1000 euroa maksaneen laitteen tilalle pitäisi ottaa vaihtolaite tai 430 euron rahallinen korvaus. O.A. viittaa näkemyksensä tueksi Tanskan oikeuskäytäntöön, jossa on katsottu, ettei Apple saa korvata laitetta tehdashuolletulla laitteella. O.A. toteaa, ettei hän halua lähes uuden laitteen tilalle vaihtolaitetta tai selvästi puhelimen arvoa vähäisempää korvausta. Vaihtolaite voi olla myös puoli vuotta vanha ja näin ollen riittämätön korvaus uudesta laitteesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin ja aiemmin antamaansa korvauspäätökseen.

Yhtiö toteaa, että korvaussääntöjen mukaan ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korvataan korjauttamalla vahingoittunut esine tai mobiililaitteiden osalta hankkimalla tilalle vastaava vaihtolaite. Jos korjauskustannukset tai kustannukset vaihtolaitteen hankkimisesta ylittävät näiden korvaussääntöjen mukaan määritellyn omaisuuden arvon, korvaus on kuitenkin enintään omaisuuden arvon suuruinen. Korjauskustannuksina korvataan ne kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.

Lisäksi korvaussääntöjen mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan. Mikäli korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut sen myyjälle. Korvauksen suuruutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki ne käteis-, tukku-, erityis- ja muut alennukset, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan.

Vastineessa todetaan, että vakuutusyhtiöllä on myös oikeus määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan. O.A:lle on osoitettu korvaussääntöjen ehtokohdan 3 mukaisella tavalla iPhonen korjaajaksi korjausliike F, josta saatujen tietojen perusteella puhelin olisi voitu korjata hankkimalla tilalle vaihtolaite, joka on Applen määrittelemä korjaustoimenpide pahoin vaurioituneille laitteille.

Korjausliike F:n mukaan Apple iPhone 7 / Apple iPhone 7 Plus vaihtolaitteen hinta on 429,00e. Hinta on sama riippumatta laitteen muistin määrästä tai väristä. Vaihtolaite on Applen oma korjausmenetelmä, joten sen hinta on huomattavasti pienempi kuin uuden puhelimen hinta. F:n arvio on, että tällä summalla alkuperäisestä laitteesta saadaan asiakkaalle uutta vastaava laite. Lisäksi F:n mukaan vaihtolaite on täysin ominaisuuksiltaan vahingoittunutta laitetta vastaava laite, jolla on 90 vuorokauden takuu tai jos valmistajan takuu on voimassa, jatkuu kyseinen takuu vaihtolaitteen osalta alkuperäisen ostopäivän mukaisesti.

Edellä selostetuin perustein yhtiö katsoo edelleen, että asiassa annettu korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutusyhtiön yhtiön määrittämää korvaussummaa taikka asiakkaan laitteen korvaamista vaihtolaitteella pidettävä asianmukaisena korvauksena rikkoutuneesta matkapuhelimesta.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassaollessa.

Ehtojen kohdan 3 mukaan ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korvataan korjauttamalla vahingoittunut esine tai mobiililaitteiden osalta hankkimalla tilalle vastaava vaihtolaite. Jos korjauskustannukset tai kustannukset vaihtolaitteen hankkimisesta ylittävät näiden korvaussääntöjen mukaan määritellyn omaisuuden arvon, korvaus on kuitenkin enintään omaisuuden arvon suuruinen. Korjauskustannuksina korvataan ne kustannukset, jotka ovat syntyneet vahingoittuneen omaisuuden saattamisesta vahinkoa edeltäneeseen kuntoon.

Korjauksen yhteydessä tehdyistä perus- tai muista parannuksista syntyneitä kustannuksia ei korvata.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus. Vakuutusyhtiöllä on myös oikeus määrätä rakentaja tai korjaaja, joka uudelleen rakentaa tai korjaa vahingoittuneen omaisuuden, tai määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan. Mikäli korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä yhtiö olisi esineestä maksanut sen myyjälle tai korjauskustannuksista korjaajalle. Korvauksen suuruutta määritettäessä otetaan huomioon kaikki ne käteis-, tukku-, erityis- ja muut alennukset, joihin yhtiöllä olisi ollut oikeus omaisuuden hankkiessaan tai korjauttaessaan.

Yhtiöllä on oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvosta, joka määritellään samojen perusteiden mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa.

Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä luovuttaa se yhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalla käytettävissä olevien selvitysten mukaan O.A:n uusi noin 1000 euron arvoinen matkapuhelin on rikkoutunut uima-altaaseen putoamisen seurauksena. Tapauksessa on sinänsä riidatonta, että O.A:lle on sattunut vakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma. O.A. on kuitenkin tyytymätön vakuutusyhtiön tarjoamaan korvaukseen ja vaatii vaihtolaitteen sijasta uutta vastaavaa laitetta taikka puhelimesta maksettua euromäärää.

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan ensisijaisesti vahingoittunut omaisuus korvataan korjauttamalla vahingoittunut esine tai mobiililaitteiden osalta hankkimalla tilalle vastaava vaihtolaite. Ehtojen mukaan vakuutusyhtiöllä on myös oikeus korvauksen rahana maksamisen sijasta hankkia tilalle vastaava omaisuus. Yhtiöllä on niin ikään oikeus määrätä hankintapaikka, josta vastaavanlainen omaisuus hankitaan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa O.A:lle on osoitettu korjausliikkeeksi tai vaihtolaitteen hankintapaikaksi korjausliike F:n, josta saadun tiedon mukaan O.A:lle olisi voitu hankkia tapauksessa vaihtolaite, mutta hän ei ollut halukas jättämään omaa rikkoutunutta laitettaan F:lle eikä myöskään ottamaan vaihtolaitetta vastaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, että ehtojen mukaan ensisijainen tapa suorittaa rikkoutuneesta laitteesta korvaus on joko laitteen korjaaminen tai hankkimalla tilalle vaihtolaite. Ehdon sanamuodon mukaan vahingoittuneen laitteen iällä ei ole merkitystä korvausta määritettäessä. Näin ollen lautakunta katsoo, että myös uuden, rikkoutuneen mobiililaitteen korvaaminen tapahtuu ensisijaisesti hankkimalla sen tilalle vaihtolaite, mikäli vahingoittunutta laitetta ei voida korjata. Nyt käsillä olevassa tapauksessa olisi tarjottua vaihtolaitetta joka tapauksessa pidettävä rikkoutunutta vastaavana, kun ottaa huomioon, että laitteen ominaisuudet vastaisivat rikkoutunutta laitetta. Myös laitteen takuu jatkuisi alkuperäisen laitteen takuuta vastaavana. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön osoittamaa korjaustapaa asianmukaisena.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia