Haku

FINE-007050

Tulosta

Asianumero: FINE-007050 (2018)

Kategoria: Arvopaperin liikkeeseenlaskija-asiat

Ratkaisu annettu: 13.03.2018

Onko pankki maksanut asiakkaalle ehtojen mukaisen loppuarvon sertifikaatista, kun pankki on lopettanut kaupankäynnin sillä? Sertifikaatti. Arvon laskenta. Lautakunnan toimivalta.

Tapahtumatiedot

Asiassa on kyse pankin liikkeeseen laskemasta sertifikaatista, jota asiakas on ostanut toisen palveluntarjoajan kautta. Asiakas osti sertifikaattia 4.000 kappaletta 13.11.2015 hintaan 1.571,90 euroa, 4.000 kappaletta 18.11.2015 hintaan 1.451,60 euroa ja 6.000 kappaletta 15.12.2015 hintaan 1.331,30 euroa.

Sertifikaatin arvo määräytyi öljyn hinnan kehityksen perusteella siten, että markkinaliikkeen aiheuttama muutos oli kolminkertainen markkinaan verrattuna.

Pankki asetti 16.3.2017 sertifikaatin Sold Out Buy Back -tilaan, jolloin sijoittajalla on ollut mahdollisuus myydä sertifikaatti pankille, mutta sitä ei enää tuon ajankohdan jälkeen ole tarjottu sijoittajille ostettavaksi. Pankki lopetti tuotteen kaupankäynnin 1.6.2017. Sertifikaatti poistettiin pörssistä 8.6.2017. Asiakkaalle maksettiin 13.6.2017 hänen omistamistaan 14.000 sertifikaatista yhteensä 2.062,37 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan katsonut, että pankki on keinotekoisesti hilannut sertifikaatin ostolaitaa pikku hiljaa alaspäin siten, että sertifikaatin arvonkehitys ei ole vastannut kohde-etuuden todellista arvonkehitystä.

Pankki on lunastanut sertifikaatit väärällä hinnalla. Esim. viimeisen hankintaerän osalta kohde-etuus oli noussut 22,5 % pitoaikana, mutta kolminkertaisella vivulla varustettu sertifikaatti oli menettänyt arvoaan 31,8 %.

Pankki lunasti asiakkaan omistamat sertifikaatit hintaan 2.062,37 euroa, vaikka lunastushinnan olisi pitänyt olla 5.349,06 euroa. Asiakas vaatii pankkia korvaamaan hänelle todellisen sertifikaatin ja pankin maksaman lunastushinnan välisenä erotuksena 3.286,69 euroa. Lisäksi asiakas vaatii korkolain mukaista viivästyskorkoa 8.6.2017 alkaen asian käsittelyn pitkästä kestosta johtuen.

Palveluntarjoajan vastine

Pankki on vastineessaan ensisijaisesti kiistänyt Sijoituslautakunnan toimivallan. Sijoituslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa määriteltyä kurssimanipulaatiota. Lisäksi kyseessä on liikkeeseenlaskijan ja sijoittajan välinen suhde, josta aiheutuvat erimielisyydet on jätetty lautakunnan perustamisvaiheessa toimivallan ulkopuolelle. Jos kuitenkin Sijoituslautakunta katsoisi olevan toimivaltainen asiassa, pankki katsoo menetelleensä sertifikaatin ehtojen mukaisesti ja kiistää asiakkaan korvausvaatimukset perusteeltaan ja määrältään.

Asiakkaan valituksessa viittaamissa tapahtumissa ei ole kysymys markkinoiden manipulaatiosta, eikä pankki ole vaikuttanut sertifikaatin hintaan laittomasti. Sertifikaatin hinnanmuodostus on tapahtunut sertifikaatin ehtojen mukaisesti.

Asiakas on hankkinut sertifikaatit toiselta arvopaperinvälittäjältä, joten pankilla ei ole tietoa, miten tuotetta on markkinoitu ja miten asiakkaalle on tuotteen riskeistä kerrottu. Sertifikaateissa ja erityisesti vivutetuissa sertifikaateissa on kyse monimutkaisesta strukturoidusta sijoitustuotteesta, joka sopii vain kokeneelle ja korkeankin riskin hyväksyvälle sijoittajalle. Vivutettuja sertifikaatteja ei ole pääasiassa tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Tuote oli open end -sertifikaatti, jolle pankilla oli ollut oikeus määrätä viimeinen kaupankäyntipäivä, joka päättää kaupankäynnin tuotteella. Kaupankäynnin päättyessä sijoittajille maksetaan eräpäivänä määräytyvä sertifikaatin teoreettinen arvo (NAV = Net Asset Value). Sertifikaatti on asetettu 16.3.2017 Sold Out Buy Back -tilaan, jolloin sijoittajalla on ollut mahdollisuus myydä sertifikaatti pankille, mutta sitä ei enää tuon ajankohdan jälkeen ole tarjottu sijoittajille ostettavaksi. Sertifikaatti joutui Sold Out Buy Back -tilaan, koska sen arvo laski niin alhaiseksi, että osto- ja myyntitarjousten välinen ero kasvoi liian suureksi. Tästä on tiedotettu sijoittajia yleisen markkinakäytännön ja tuotteen ehtojen mukaisesti pörssitiedotteella.

Vipukerroin määrittää sertifikaatin päivänsisäisen prosentuaalisen arvonmuutoksen suhteen kohde-etuuden päivänsisäiseen, prosentuaaliseen arvonmuutokseen. Päivänsisäinen kerroin tarkoittaa, että sertifikaatin arvoa verrataan aina sen edellisen päivän sulkuarvoon ja sertifikaatin hinta liikkuu päivänsisäisesti vipukertoimensa verran enemmän kuin kohde-etuus. Sertifikaatin arvo on laskettu seuraavasti:

Sertifikaatin arvo = Sertifikaatin edellisen päivän arvo × Futuurin hinnan päivänsisäinen muutos × Vipukerroin 3 × Valuuttakurssi

Sijoittaja on verrannut sertifikaatin ostoarvoa sen viimeisen päivän arvoon, jolloin sertifikaatin arvoon merkittävästi vaikuttava päivänsisäinen vipu on jäänyt huomioimatta. Vivutetun sertifikaatin arvonkehitys ei seuraa yksi yhteen kurssikehitystä pidemmällä aikavälillä, vaan päivittäiset kurssimuutokset vaikuttavat tuotteen arvonkehitykseen. Alla on esitetty esimerkki päivänsisäisen vivun vaikutuksesta sertifikaatin arvoon:

Niin sanottu "sahaava" markkina, jossa kohde-etuuden hinta vuoroin nousee ja vuoroin laskee, ei ole otollinen pitkäaikaiselle vivutetun sertifikaatin hallussapidolle. Heiluvat markkinat vaikuttavat negatiivisesti pidemmän aikavälin tuottoihin korkean vivun sertifikaateissa. Kohde-etuuden ja sertifikaatin hinnat voivat päivänsisäisen vivun johdosta poiketa siten huomattavastikin täysin oikein suoritetulla hinnoittelulla.

Taustana sertifikaatin hinnanlaskulle kaiken kaikkiaan on ollut öljyn hinnan lasku liikkeeseenlaskun jälkeen. Sertifikaatin arvo laski joihinkin sentteihin, eikä se ole enää sieltä palautunut. Vaikka öljyn hinta on noussut tämän jälkeen, olisi päivänsisäisen nousun pitänyt olla poikkeuksellisen suuri, jotta sertifikaatin arvo olisi lainkaan liikkunut. Matalan arvon sertifikaateissa voi useinkin käydä niin, että kohde-etuuden hinta nousee, mutta sertifikaatin arvo pysyy paikallaan, koska liike ei riitä heiluttamaan sertifikaatin hintaa yli yhden sentin.

Pörssilistattuihin sertifikaatteihin, joiden kohde-etuutena on indeksi tai hyödyke, sijoitetaan futuurimarkkinoiden kautta. Futuurien rollaamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa voimassa oleva futuurisopimus on erääntymässä ja sijoitus siirtyy seuraavaksi lähimpään futuurisopimukseen. Futuurien siirtyminen saattaa aiheuttaa joko voiton tai tappion riippuen futuurien hintaeroista osto- ja myyntihetkellä, mikä voi aiheuttaa tuottoeron kohde-etuuden ja sertifikaatin tuottojen välille. Öl­jyn kohdalla uuteen futuurisopimukseen siirtyminen on ajoittain tarkoittanut tap­piota, sillä öljyn futuurikäyrä on ollut pitkään ylöspäin suuntautuva.

Asiassa ei ole miltään osin kyse siitä, että pankki olisi manipuloinut sertifikaatin hintaa, vaan asiakkaan esittämä tappio on aiheutunut sertifikaattiin liittyneestä ja toteutuneesta markkinariskistä. Asiakas on tehnyt sijoituk­sen korkeariskiseen pääomaturvaamattomaan tuotteeseen, jossa sijoittaja voi me­nettää koko sijoittamansa pääoman. Sertifikaatin hinnoittelu on tapahtunut sen eh­tojen mukaisesti, eikä asiakas ole valituksessaan ottanut huomioon kaikkia hin­taan vaikuttavia tekijöitä, kuten päivänsisäistä vipukerrointa, kohde-etuuden hin­nan markkinatrendiä, sertifikaatin matalaa arvoa, futuurien rollaamiskustannuksia eikä sertifikaatin kustannuksia. Sertifikaatti on ehtojen mukaisesti asetettu 16.3.2017 Sold Out Buy Back -tilaan ja pankki on lopulta päättänyt tuotteen kau­pankäynnin 1.6.2017, jolloin sertifikaatille on määräytynyt teoreettinen arvo (NAV), joka on maksettu sijoittajille. Asiakkaan esittämälle korvausvaatimukselle ei ole perusteita.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Sertifikaatin ohjelmaesite.
  • Sertifikaatin lopulliset ehdot.
  • Pankin markkinointiesite pörssinoteeratuista todistuksista.
  • Laskelma arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutusvoitoista.
  • Pankin 16.3.2017 julkaisema pörssitiedote, jonka mukaan pankki antaa ainoastaan takaisinostohinnan sertifikaatille.
  • Pankin 17.5.2017 julkaisema pörssitiedote sertifikaatin päättymispäivästä ja pörssilistalta poistamisesta.
  • Asiakkaan laskelma sertifikaatin arvosta.
  • Pankin laskelma sertifikaatin arvosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen erimielisyyden ratkaisemiseksi Sijoituslautakunnan on ensin arvioitava, onko lautakunta toimivaltainen käsittelemään 1) asiakkaan väittämää kurssimanipulaatiota ja 2) sertifikaattia koskevaa riitaa. Mikäli lautakunta on toimivaltainen käsittelemään asiaa, on arvioitava onko pankki maksanut asiakkaalle hänen omistamistaan sertifikaateista ehtojen mukaisen loppuarvon päätettyään kaupankäynnin sertifikaateilla.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun 2 §:n mukaan arvopaperimarkkinoilla ei saa menetellä hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti.

Saman lain 8 luvun 6 a §:n mukaan liikkeeseenlaskijan on viipymättä julkistettava liikkeeseen laskemiinsa arvopapereihin liittyviä oikeuksia koskevat muutokset.

Saman lain 16 luvun 1 §:n mukaan joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vahinkoa tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen taikka markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, avoimuusdirektiivin tai esitedirektiivin nojalla annettujen Euroopan komission asetusten tai päätösten vastaisella menettelyllä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Sertifikaatin ehdoissa on todettu kaupankäynnin lopettamisesta seuraavaa:

”Fastställelse av Slutdag / Fastställelsedag för Slutdag:

Certifikat är av "open end"-konstruktion och saknar i förväg fastställd Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedagar för Slutkurs. Banken får när som helst efter Emissionsdagen fastställa Fastställelseperiod för Slutkurs / Fastställelsedagar för Slutkurs. Dessa får infalla tidigast en (1) vecka efter det att Meddelande sänts till Innehavaren. Om Lösen har inträffat, Lösendagen. Om Förtidsförfallohändelse inträffat, Förtidsförfallodagen.

Slutdag / sista handelsdag:              

Den dag som meddelas av Banken enligt Fastställelse av Slutdag.

Certifikat är av "open end"-konstruktion och saknar i förväg fastställd Slutdag/sista handelsdag. Banken får tidigast en (1) vecka efter Emissionsdagen fastställa Slutdag / sista handelsdag. Denna får infalla tidigast en (1) vecka efter det att Meddelande om fastställd Slutdag sänts till Innehavaren och till den marknadsplats där Instrumentet är noterat.”

Ehdoissa on todettu sertifikaatin loppuarvosta seuraavaa:

Slutlikvid:
Endera av följande:
(a) Ackumulerat Värde per Slutdagen enligt Bankens bedömning; eller
(b) om en Förtidsförfallohändelse inträffat, noll (0).

Följande definitioner används vid beräkning av Slutlikvid.

Ackumulerat Värde: Uttrycks i EUR och beräknas varje dag som är en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och en Bankdag från och med Noteringsdag till och med Slutdag enligt formeln nedan.

Ackumulerat Värdet = (Ackumulerat Värdet-1 + Ackumulerad Värdeförändringt + Ackumulerad Finansieringt) x Omräkningskurst / Omräkningskurst-1

Ackumulerat Värdet-1 = Ackumulerat Värde per föregående Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag

Ackumulerat Värde0 = 10

Omräkningskurst-1 = Omräkningskurs per föregäende Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag.

Omräkningskurs0 = Omräkningskurs per föregående Planerad Handelsdag för Emissionsdag som inte är en Störd Handelsdag.

Om Räntebasen och/eller Räntebasmarginalen korrigeras alternativt att beräkning av Ackumulerat Värde är uppenbart felaktig skall justering av beräknat Ackumulerat Värde ske i det fall beräkningen inte är äldre än tre Planerade Handelsdagar. I annat fall sker ingen justering av Ackumulerat Värde.

Ackumulerad Värdeförändring: Beräknas enligt följande formel, enligt Bankens bedömning.

Ackumulerad Värdeförändringt = Hävstångsfaktor x (Referenskurst - Referenskurst-1) / Referenskurst-1 x Ackumulerat Värdet-1

Referenskurs0 = Referenskursen per den Planerad Handelsdag som närmast föregår Noteringsdagen, som inte är en Störd Handelsdag.

Referenskurst-1 = Referenskurs per föregäende Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag.

I det fall Referenskurst-1 avser ett tidigare terminskontrakt skall Banken i samband med sådant byte av terminskontrakt justera Referenskurst-1 med skillnaden mellan de två terminskontraktens respektive värde vid Värderingstidpunkten pä sådan dag.

Ackumulerad Finansiering: Beräknas enligt följande formel, enligt Bankens bedömning.

Ackumulerad Finansieringt = Ackumulerat Värdet-1 x (Räntebas - Räntebasmarginal - Administrationsavgift) x Ränteperiod”

Asian arviointi

Lautakunnan toimivalta

Asiakas katsoo, että pankki on manipuloinut sertifikaatin ostolaitaa. Pankki katsoo, että Sijoituslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa (596/2014) kiellettyä markkinoiden manipulaatiota. Sijoituslautakunta katsoo, että sellaiset palveluntarjoajan toimet, jotka voidaan katsoa markkinoiden manipulaatioksi, voivat myös samalla rikkoa asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta. Lautakunta katsoo siten olevansa toimivaltainen käsittelemään kysymyksiä palveluntarjoajan ja asiakkaan välisistä sopimusrikkomuksista, vaikka väitetyssä rikkomuksessa olisi kyse markkinoiden manipulaatiosta.

Pankki katsoo lisäksi, että Sijoituslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään sertifikaatteja koskevia väitteitä, koska kyseessä on liikkeeseenlaskijan ja sijoittajan välinen suhde, josta aiheutuvat erimielisyydet on jätetty Sijoituslautakuntaa edeltäneen Arvopaperilautakunnan perustamisvaiheessa toimivallan ulkopuolelle. Sijoituslautakunta katsoo, että tapauksessa on kysymys Arvopaperilautakunnan vakiintuneen käytännön mukaisesti sellaisesta pankin tarjoamasta sijoituspalvelusta, jota koskevat asiat lautakunta on toimivaltainen käsittelemään (ks. APL 249/2005 sekä erityisesti sertifikaattien osalta APL 7/14).

Kurssimanipulaatio

Asiakas on valituksessaan katsonut, että pankki on keinotekoisesti hilannut sertifikaatin ostolaitaa pikku hiljaa alaspäin siten, että sertifikaatin arvonkehitys ei ole vastannut kohde-etuuden todellista arvonkehitystä. Pankki katsoo, että asiakkaan valituksessa viittaamissa tapahtumissa ei ole kysymys markkinoiden manipulaatiosta, eikä pankki ole vaikuttanut sertifikaatin hintaan laittomasti. Edelleen pankki katsoo, että sertifikaatin hinnanmuodostus on tapahtunut sertifikaatin ehtojen mukaisesti.

Asiakas ei ole valituksessaan esittänyt, miten pankki olisi manipuloinut sertifikaatin tai kohde-etuuden kurssia. Sijoituslautakunta katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä pankin manipuloineen sertifikaatin tai kohde-etuuden kurssia.

Loppuarvo

Pankki on asettanut sertifikaatin Sold Out Buy Back -tilaan, jolloin sijoittajalla on ollut mahdollisuus myydä sertifikaatti pankille, mutta sitä ei enää tuon ajankohdan jälkeen ole tarjottu sijoittajille ostettavaksi. Pankki lopetti tuotteen kaupankäynnin 1.6.2017.

Pankin mukaan sertifikaatti asetettiin Sold Out Buy Back -tilaan, koska sen arvo laski niin alhaiseksi, että osto- ja myyntitarjousten välinen ero kasvoi liian suureksi. Tarjousten ollessa euromääräisesti pieniä ne eivät enää reagoi kohde-etuuden muutoksiin yhtä herkästi kuin suuremmilla summilla, koska yhden sentin muutos sertifikaatin hinnassa on prosentuaalisesti suuri muutos. Tällöin myös osto- ja myyntilaidan erotus on huomattavan korkea prosentuaalisesti, sillä minimihinta pörssissä on yksi sentti.

Sertifikaatin ehtojen mukaan pankilla on oikeus päättää kaupankäynnin päättämisestä sertifikaatilla. Pankki on ilmoittanut pörssitiedotteella 17.5.2017 sertifikaatin päättymispäivän ja poistamisen pörssilistalta. Asiakkaalle maksettiin 13.6.2017 hänen omistamistaan 14.000 sertifikaatista yhteensä 2.062,37 euroa eli 0,1473 euroa per sertifikaatti.

Asiakkaan laskelmien mukaan hänen olisi pitänyt saada sertifikaateista 5.349,06 euroa. Asiakkaan laskelmat ovat perustuneet siihen, että hän on kertonut kohde-etuuden arvonkehityksen kolmella (vipukerroin). Näin saadulla kertoimella hän on kertonut sertifikaattien ostohinnan. Asiakas on lisäksi ottanut huomioon valuuttamuutoksen sertifikaattien omistusajalta sekä hallinnointipalkkion. Näin laskettuna asiakas vaatii pankkia korvaamaan 3.286,69 euroa.

Pankin mukaan asiakkaan laskelmat ovat virheelliset, sillä niissä ei oteta huomioon päivänsisäistä vipuvaikutusta, koska muutokset lasketaan päivittäin. Pankki on toimittanut lautakunnalle sertifikaatin arvosta laskelman, jossa on laskettu sertifikaatin arvo jokaiselle päivälle 13.11.2015–1.6.2017. Pankki katsoo maksaneensa asiakkaalle sertifikaattien loppuarvon ehtojen mukaisesti.

Sijoituslautakunta toteaa, että sertifikaatin ehtojen mukaan sertifikaatin arvo lasketaan kohde-etuuden päivittäisten muutosten perusteella ottamalla huomioon päivänsisäinen vipuvaikutus. Ottamalla huomioon päivänsisäinen vipuvaikutus, sertifikaatin arvoa ei voida laskea kertomalla vipukertoimella kohde-etuuden kehitystä juoksuaikana. Palveluntarjoajan vastineessa (ks. yllä) esittämän esimerkin mukaisesti sertifikaatin arvo ei kehity asiakkaan esittämällä tavalla.

Sijoituslautakunta katsoo, että lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen perusteella pankin esittämä laskelma sertifikaatin arvosta ei ole virheellinen.

Lopputulos

Sijoituslautakunta katsoo, että pankki on toiminut ehtojen mukaisesti sertifikaatin liikkeeseenlaskijana ja markkinatakaajana sekä maksanut asiakkaalle sertifikaattien loppuarvon ehtojen mukaisesti.

Sijoituslautakunta ei suosita korvausta.

Sijoituslautakunta oli yksimielinen.

SIJOITUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Heino

Jäsenet:
Kajala
Repo
Sario
Turtiainen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia