Haku

FINE-006941

Tulosta

Asianumero: FINE-006941 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 19.01.2018

Auton osuminen pysäköitäessä reunakivetykseen. Tienpitäjän vastuu.

Tapahtumatiedot

A:n auto oli vaurioitunut, kun B oli pysäköidessään autoa ajanut reunakivetyksen päälle, jolloin kivetys oli noussut toisesta päästä ja tehnyt lommon autoon. A hakee korvausta vahingosta tienpitäjänä olevan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, koska vahinko ei sen mukaan ole aiheutunut vakuutuksenottajana olevan kaupungin tuottamuksesta. Kaupungille ei ole tullut muita ilmoituksia vahinkopaikasta eikä sillä ole ollut tietoa puuttuvasta reunakivestä. Näin ollen kaupungilla ei ole ollut mahdollisuutta korjata kivetystä. Reunakivilinja oli myös hyvin nähtävissä. Kaupunki ei ole korvausvastuussa vahingosta.

Asiakkaan valitus

Kadun ylläpitäjällä on korostunut huolellisuusvelvollisuus pitää katu liikenteen tarpeita vastaavana. Vahinkoa kärsineen omalla tuottamuksella ei ole merkitystä tähän arviointiin. Turvallisuusvelvollisuuden laiminlyöntiin sovelletaan käännettyä todistustaakkaa eli turvallisuudesta vastaavan on näytettävä toteen huolellisuutensa. Korostuneeseen huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu, että kaupungin olisi pitänyt huolehtia siitä, että katukiveys on asianmukaisessa kunnossa. Kiveys, josta puuttuu reunakiviä ja joka ei ole tukevasti alustassa kiinni, on vaarallinen. B ei voinut havaita kiveyksen puutteellista kuntoa etukäteen ja varautua siihen. Sillä ei ole asian arviointiin merkitystä, että muita ilmoituksia vahinkopaikasta ei ollut tullut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vastinetta antamatta viitannut asiassa antamaansa korvauspäätökseen.

Vakuutuksenottajan lausuma

Vakuutuksenottajana olevan kaupungin mukaan sille ei ole tullut muita ilmoituksia vahinkopaikasta. Kaupungilla ei ole ollut tietoa puuttuvasta ajoradan reunakivestä. Reunakivilinja on ollut hyvin nähtävissä. Reunakivilinjasta puuttuu pala, mistä ei kuitenkaan aiheudu vaaraa tai haittaa kadun käyttäjille. Reunakivien tarkoitus on näyttää, missä ajorata kulkee eikä sen yli kuulu ajaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko kaupunki tienpitäjänä vastuussa A:n autolle aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annetun lain 3 §:n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokauden aika ja eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Lain 4 §:n mukaan kadun kunnossapito kuuluu kunnalle.

Tieliikennelain 3 §:n mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Asian arviointi

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tienpitäjä on velvollinen korvaamaan tien kunnossapidon puutteesta aiheutuneen vahingon, ellei ole selvitetty, että vahinko ei ole aiheutunut tienpitäjän laiminlyönnistä. Tienpitäjällä on näyttövelvollisuus huolellisesta toiminnastaan eli todistustaakka siitä, että vahinko ei ole aiheutunut hänen tuottamuksestaan.

Tarkasteltava vahinko on aiheutunut siitä, kun B on ajanut ajoneuvon alustastaan irronneen reunakiven päälle siten, että kivi on noussut ja osunut autoon tehden siihen lommon. Lautakunta katsoo, että irrallaan ollut reunakivi on puute tien turvallisuudessa. Tämän vuoksi kaupungin tulee vastuusta vapautuakseen näyttää, että se on toiminut huolellisesti tien turvallisuudesta huolehtiessaan.

Vakuutusyhtiö ja kaupunki ovat vedonneet siihen, että irrallaan ollutta reunakiveä ei ollut mahdollista havaita, eikä kaupungille ollut tullut aiemmin ilmoitusta kyseisestä katukivetyksestä eikä sillä ole ollut tietoa irronneesta reunakivestä. Tämän vuoksi kaupungilla ei ollut mahdollisuutta korjata kivetystä.

Lautakunta toteaa, että irronnut reunakivi on sinänsä ollut vaikea havaita. Tämä seikka ja se, että kaupungilla ei ole ollut tietoa irronneesta reunakivestä puhuvat sen puolesta, että tien kunnossapitoa ei ole laiminlyöty. Toisaalta tien reunakiven irtoaminen ei ole sellainen yllättävä tai ennalta arvaamaton tapahtuma, johon tienpitäjä ei voisi lainkaan kunnossapitotoimenpiteillä varautua ja mistä aiheutuvan turvallisuuspuutteen korjaaminen tämän vuoksi välttämättä edellyttäisi nimenomaista ilmoitusta. Tämän vuoksi kaupungin korvausvastuuta asiassa ei poista pelkästään se, että kaupungilla ei ole ollut tietoa irronneesta reunakivestä.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, miten kaupunki on tienpitäjänä huolehtinut kyseessä olevan tiealueen kunnon seurannasta ja kunnossapidosta. Koska todistustaakka näistä seikoista on tienpitäjällä, lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että vahinko ei olisi aiheutunut tienpitäjän tuottamuksesta.

Se seikka, onko vahingonkärsijä myötävaikuttanut vahingon syntymiseen, ei lähtökohtaisesti vaikuta tienpitäjän huolellisuusvelvoitteeseen, mutta se voi vaikuttaa korvattavan vahingon määrään. Lautakunta toteaa, että pysäköitäessä autoa on vaikeaa täysin välttää sitä, että auton rengas käy kivetyksen päällä. Kyse ei siten ole tienkäyttäjän huolimattomuudesta siitä huolimatta, että tienkäyttäjän tulee lähtökohtaisesti pitää ajoneuvonsa ajoväylällä. B ei siten ole myöskään myötävaikuttanut vahingon syntymiseen. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö on vastuussa A:lle aiheutuneesta vahingosta kokonaisuudessaan.

Lopputulos

Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa A:lle aiheutuneen vahingon.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimip

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia