Haku

FINE-006705

Tulosta

Asianumero: FINE-006705 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2018

Lämmityspatterin putkiliitoksen vuotovahinko. Oliko lämmityspatteria kallistettu vai käännettiinkö se lattialle? Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma. Käsittelyvirhe.

Tapahtumatiedot

Kyseessä oleva vahinkotapahtuma sattui 8.6.2017 noin klo 22.00 asiakkaan omakotitalon makuuhuoneessa. Vahinkoilmoituksen mukaan lämmityspatterin vesiputki taipui patteria maalauksen yhteydessä seinästä kallistettaessa. Liitoskohta alkoi vuotaa runsaasti kastellen huonekaluja, seiniä ja lattiaa. Myös matkapuhelin rikkoutui. Paikalle saapunut L Oy:n putkimies sulki vesikerron, tyhjensi patterin ja poisti paineen. Aamulla pannuhuoneesta kuului kova meteli. Vesipumpun todettiin rikkoutuneen veden putkista poistamisen seurauksena. Asiakas haki vahingoista korvausta laajasta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö katsoi korvauspäätöksessään vuotovahingon aiheutuneen käsittelyvirheestä. V Oy:n kartoitusraportin mukaan asiakkaan tytär oli kääntänyt patterin irti kiinnikkeistään siten, että se oli lattialla lappeellaan. Vakuutusyhtiön mielestä liitoksen pettäminen patteria tällä tavoin käännettäessä ei ole vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla ennalta arvaamaton vahinko, vaan käyttövirheen luonnollinen seuraus. Patteria irrotettaessa tulisi varmistua siitä, että vedentulo rakenteisiin tai pintoihin on estetty. Myöskään kiertovesipumpun rikkoutumista ei voida pitää ennalta arvaamattomana vahinkona, koska rikkoutuminen on aiheutunut tilanteessa, jossa pumppu on jätetty päälle, vaikka vedentulo oli katkaistu ja putket tyhjennetty. Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoja kotivakuutuksesta.

Asiakas pyysi vakuutusyhtiötä oikaisemaan päätöstään. Yhtiö totesi, että vahinkotapahtuman yhteydessä ilmeisesti näytön päälle astumisen seurauksena rikkoutuneen matkapuhelimen osalta kyse olisi korvattavasta vahingosta, mutta vahingon määrä jää kuitenkin alle 150 euron omavastuun. Vakuutusyhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asiakas on tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin ja vaatii vahinkojen korvaamista vakuutuksestaan. Asiakkaan valituksen mukaan hänen pari viikkoa ennen vahingon sattumista 18 vuotta täyttänyt tyttärensä S oli päättänyt edistää huoneensa seinien keskeneräistä maalausurakkaa. S:llä ei ollut maalaamisesta kokemusta, mutta asiakas ja S olivat muutamaa päivää aikaisemmin maalanneet yhdessä S:n huoneen seiniä. S ryhtyi yksin ollessaan maalaamaan huoneen ikkunaseinää, jolla on myös lämmityspatteri.
S oli havainnut, ettei maalaustela mahdu patterin taakse, ja oli tietämättömyyttään irrottanut patterin yläkiinnikkeistään ja kallistanut sitä, jotta pääsee maalaamaan seinän myös sen takaa yläosasta. Tällöin patteriin tuleva vesiputki oli taipunut ja vaurioitunut, ja putkesta suihkusi vettä vasta maalatulle seinälle ja vieressä olleiden huonekalujen päälle. Säikähtäessään veden suihkuamista S oli ilmeisesti myös astunut lattialla olleen puhelimen päälle rikkoen sen näytön. S oli laskenut patterin lattialle, jolloin veden tulo oli lakannut.

Asiakas saapui tässä vaiheessa kotiin ja sai noin tunnin yrittämisen jälkeen tavoitettua L Oy:n putkimiehen. Putkimies tyhjensi ensiaputoimenpiteenä veden lämmityspatterilinjasta ja delegoi jatkotoimet kollegalleen seuraavalle päivälle. Putkimies kuitenkin nähtävästi unohti vesipumpun päälle, vaikka linjasto oli kuiva, minkä seurauksena aamulla vesipumppu oli särkynyt.

Asiakas katsoo, että vahinko on johtunut hänen tyttärensä ajattelemattomuudesta ja tietämättömyydestä. Asiakkaan käsityksen mukaan kotivakuutus on myönnetty juuri tällaisten tapausten varalta, minkä johdosta aiheutuneet vahingot tulisi korvata vakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kiistää vastineessaan asiakkaan vaatimukset perusteettomina.
Yhtiö toteaa, että lämmityspatteri oli käännetty seinän maalauksen yhteydessä lattialle lappeelleen, vaikka lämmitysjärjestelmän kiertoa ei ollut katkaistu. Kun lämmityspatterin kiinteäksi tehty pystyasennus käännetään lattialle lappeelleen, aiheutunutta vahinkoa ei yhtiön mielestä voida pitää ennalta arvaamattomana, vaan käsittelyvirheen luonnollisena seurauksena.

Koska kiertovesipumppu on pyörinyt tyhjässä linjastossa, on rikkoutuminen aiheutunut työvirheestä, eikä pumpun rikkoutumista voida pitää ennalta arvaamattomana, vaan se on ollut työvirheen ennalta arvattava seuraus. Vakuutusalalla vakiintuneen käytännön mukaan vahingon ennalta arvaamattomuutta ei määritellä vakuutetun subjektiivisesta näkökulmasta, vaan vahinkotapahtuman todennäköisyyttä on arvioitava objektiivisesti. Vahingon ennalta arvaamattomuutta objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen kannalta tarkasteltaessa merkitystä ei siis voida asettaa sille, onko aiheutunut vahinko tullut yllätyksenä vakuutetulle. Vahinkoa ei vakuutusyhtiön mukaan myöskään tee ennalta arvaamattomaksi vahinkotapahtumaan osallisen henkilön ajattelemattomuus tai tietämättömyys.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, ovatko lämmityspatterin putkiliitoksen rikkoutuminen ja siitä aiheutuneet vahingot kotivakuutuksesta korvattavia. Lähemmin tarkasteltuna kyse on siitä, onko patterin kallistamisen tai lattialle laskemisen seurauksena tapahtunutta rikkoutumista pidettävä äkillisenä ja ennalta arvaamattomana vahinkona, vai vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetulla tavalla käsittelyvirheen seurauksena. 

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Laaja kotivakuutus) mukaan laaja Kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Poikkeuksellinen tulvavahinko korvataan kohdan 3.4.6 mukaan.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö-ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Vakuutusehtojen kohdan 4.12 (Vakuutustapahtumiin liittyvät yleiset rajoitukset, Rakennus-, valmistus- tai työvirhe) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut rakennukselle tai irtaimistolle itselleen

-suunnittelu-, asennus-, käsittely-, käyttö-, toimitus- tai työvirheestä
[…]

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakas on kuvannut vahinkoilmoituksessaan lämmityspatterin kallistamiseen liittynyttä menettelyä todeten, että ”…lämmityspatterin vesiputki taipui patteria seinästä kallistettaessa maalatessa.”

V Oy:n vahinkoraportin 8.6.2017 kohdassa ”Vuodon syy” puolestaan todetaan, että ”maalaustöiden yhteydessä on tytär onnistunut kääntämään patterin irti kiinnikkeistään siten, että patteri on ollut lattialla lappeellaan.” Lisäksi raportissa todetaan, että ”Kääntämisen yhteydessä on patterin putkiliitos alkanut vuotaa. Tytär ei siis ole ymmärtänyt, että näin (ei) saisi tehdä”.

Asiakas on vakuutusyhtiölle tekemässään oikaisupyynnössä ja valituksessaan Vakuutuslautakunnalle kuvannut tapahtumaa siten, että S on patterin yläkiinnikkeistään irrottamisen jälkeen kallistanut patteria, jotta pääsee maalaamaan seinän myös sen takaa yläosasta (kursivointi tässä). Valituksen mukaan patteriin tuleva vesiputki oli tällöin vaurioitunut ja vettä oli alkanut suihkuta putkesta. Asiakkaan mukaan S oli vasta vesivuotoa säikähdettyään ja matkapuhelimensa päälle astuttuaan laskenut patterin lattialle, jolloin vedentulo oli lakannut.

Vakuutuslautakunta toteaa, että ensimmäistä kertomusta vahinkotapahtumasta on yleensä pidettävä luotettavimpana. Tässä tapauksessa asiakas ei ole alkuperäisessä vahinkoilmoituksessaan todennut, että patteri olisi laitettu lattialle lappeelleen ennen vuodon alkamista. Sen sijaan asiakas on alusta alkaen puhunut lämmityspatterin kallistamisesta. Vakuutusyhtiön näkemys siitä, että patteri olisi laskettu lattialle asti lappeelleen ennen vahingon tapahtumista, näyttää perustuvan V Oy:n vahinkoraporttiin. Vahinkoraportin kuvaus vahinkotapahtuman sattumisesta on kuitenkin luonteeltaan yleinen, eikä raportin perusteella asiakkaan voida todeta kertoneen kartoitusraportin tekijälle vesiputken rikkoutuneen sen seurauksena, että patteri on laskettu suoraan lattialle. Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta pitää uskottavana asiakkaan oikaisupyynnössä esitettyä kertomusta, jonka mukaan patteri laskettiin lappeelleen lattialle vasta patteria kallistettaessa tapahtuneen vesiputken rikkoutumisen jälkeen. Tämän johdosta lautakunta arvioi vesivuotoon johtaneen putken rikkoutumisen tapahtuneen jo lämmityspatteria kallistettaessa.

Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vesijohtoverkkoon kiinnitetyn lämmityspatterin kallistaminen on ollut sinänsä jossakin määrin varomatonta menettelyä ja perustunut esitetyn selvityksen perusteella S:n virheelliseen arvioon siitä, että patteriin kytketty liitosjohto kestäisi patterin kallistamisen sen takana olevan seinän ylemmän osan maalauksen ajaksi. Vakuutuslautakunta ei kuitenkaan pidä lämmityspatterin vesijohdon katkeamista patterin kallistamisen niin todennäköisenä seurauksena, että vahinkoa olisi tässä tapauksessa pidettävä ennalta arvattavana. Samasta syystä esitetyn selvityksen perusteella varovaiseksi tarkoitettua lämmityspatterin kallistamista ei voida pitää myöskään vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitettuna työ- tai käsittelyvirheenä.

Edellä mainituilla perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että patterin poistoputken rikkoutuminen ja putkesta suihkunneen veden aiheuttamat vauriot ovat äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneita suoranaisia esinevahinkoja, jotka kuuluvat korvattaviksi laajasta kotivakuutuksesta. Koska matkapuhelimen rikkoutumisen on kuvattu tapahtuneen välittömästi vuodon alkamisen jälkeen sen seurauksena, että veden suihkuamista säikähtänyt S on astunut matkapuhelimensa päälle, Vakuutuslautakunta katsoo myös tämän vahingon kuuluvan samaan, korvattavaan tapahtumakokonaisuuteen.

Vesipumpun rikkoutuminen on V Oy:n raportin perusteella tapahtunut, koska L Oy:n työntekijä on vahingon tapahtumailtana tyhjentänyt verkoston vedestä ja kiertopumppu on tässä yhteydessä jäänyt päälle, ja pyörittyään ”kuivana” seuraavaan aamuun saakka rikkoutunut. Vakuutuslautakunta katsoo, että kiertopumpun jättämisen toimintaan lämmitysjohtoverkon vedestä tyhjentämisen jälkeen on varsin todennäköisesti voitu arvioida johtavan pumpun rikkoutumiseen. Tämän vuoksi kyse ei tältä osin ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneesta esinevahingosta, vaan vakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetun työvirheen seurauksesta. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä tältä osin vakuutusehtojen mukaisena.

Vakuutuslautakunta toteaa, että asiakkaalla voi kiertovesipumpun vaurioitumisen osalta mahdollisuus saada korvausta vahingon sattumisen jälkeen johtoverkon tyhjentämisen tehneeltä L Oy:ltä, jolle asiakas voi harkintansa mukaan esittää korvausvaatimuksen asiassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö maksaa lämmityspatterin vesijohdon rikkoutumisesta, vuotoveden aiheuttamista vahingoista ja matkapuhelimen rikkoutumisesta asiakkaalle vakuutusehtojen mukaisen korvauksen yhdellä omavastuulla vähennettynä. Kiertovesipumpun rikkoutumista koskevan korvauspäätöksen osalta lautakunta ei suosita asiassa muutosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Varapuheenjohtaja Sario
Sihteeri Siirala

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Yrttiaho

Tulosta