Haku

FINE-006688

Tulosta

Asianumero: FINE-006688 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.03.2018

Rantarakennelmaa tai –rakennetta koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan järven rannalla sijaitsevan omakotitalon tontilla ollut puu kaatui veneen, laiturin ja rannalla sijainneen terassin päälle. Korvausta vahingosta oli haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen veneestä ja raivauskustannuksista, mutta laiturille ja terassille aiheutuneita vahinkoja ei ollut korvattu. Vakuutuksen ehtokohdan 4.1 mukaan kotivakuutuksessa vakuutettuna ei ole laituri ja rantarakennelma tai –rakenne.

Asiakas on valittanut korvauspäätöksestä terassin osalta. Asiakas ymmärtää, ettei laituria korvata rajoitusehdon perusteella, mutta pitää rantarakennelmaa koskevaa ehtokohtaa epäselvänä. Asiakas tiedustelee, millä perusteella vakuutusyhtiö on määritellyt, mitkä rakennelmat ovat rajoitusehdon tarkoittamia rantarakennelmia.

Vakuutusyhtiö on todennut uudessa korvauspäätöksessään, että vakuutusyhtiön sisäisissä ohjeistuksissa rantarakennelmaksi ja –rakenteeksi on määritelty muun muassa rantaan rakennetut pengerrykset, aallonmurtajat ja veden päälle tai välittömästi vedenrajaan rakennetut auringonottopaikat ja terassit.  Rantarakennelmat on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle, koska niihin kohdistuu tavanomaista suurempi vahinkoriski. Jos terassi olisi rakennettu pihan puolelle eikä rantaan, kyseessä olisi saunaterassi, joka kuuluisi vakuutusturvan piiriin. Koska terassi kuitenkin sijaitsee rannan välittömässä läheisyydessä, se määritellään rajoitusehdon tarkoittamaksi rantarakennelmaksi.

Asiakkaan valitus

Asiakas on vaatinut korvausta terassille aiheutuneesta noin 7 000 euron vahingosta. Asiakas on katsonut valituksessaan, että vahingoittunut terassi on osa saunarakennusta, joka on rakennettu 20 senttimetrin päähän rannasta. Rantarakennelmaa koskeva rajoitusehto on epäselvä ja tulkinnanvarainen. Vakuutusyhtiön edustaja ilmoitti vakuutuksentekotilanteessa, ettei laituri kuulu vakuutuksen piiriin. Hän ei kuitenkaan ilmoittanut, ettei terassikaan ole vakuutettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että valokuvien perusteella saunalla on oma terassinsa, joka on erillään vahingoittuneesta pitkin rantaa kulkevasta terassista. Saunan terassilla on myös omat tuolinsa. Valokuvista on nähtävissä, että sauna ja sen terassi sijaitsevat korkeammalla kuin rantaa pitkin kulkeva terassi. Saunan terassilta kulkevat portaat alas vahingoittuneelle terassille.

Valokuvien perusteella vahingoittunut terassi on erillinen saunaterassista ja se on rakennettu osin veden päälle. Näin ollen kyseistä terassia on pidettävä vakuutusehdoissa tarkoitettuna rantarakennelmana, eikä sille aiheutunut vahinko ole korvattava rajoitusehdon 4.1 perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko rannassa olevaa terassia pidettävä rajoitusehdon mukaisena rantarakennelmana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

4.1 Rakennus

Kun rakennus on vakuutettu, vakuutettuna ovat myös sen käyttöä palvelevat kiinteät koneet ja laitteet sekä vakuutetun rakennuksen käyttöä palvelevat, rakennuksessa tai samalla kiinteistöllä olevat

 • sähkö- ja muut kaapelit sekä johtimet ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään saakka
 • öljysäiliöt
 • lämmitysaineet korkeintaan yhden vuoden käyttöä vastaavasta määrästä.
   

Kun vakuutettu rakennus on omakoti- tai huvilarakennus, vakuutettuna on myös

 • yhteensä enintään 7 000 euroon asti vakuutetun rakennuksen käyttöä palvelevat, sen piha-alueella olevat
 • kiinteät tavanomaiset rakenteet sekä
 • kaivot laitteineen
 • enintään 12 m2 n suuruiset maakellarit, katokset, kevytrakenteiset rakennelmat ja rakennukset saunarakennuksia lukuun ottamatta
 • piha-alueen maaperä ja piha-alueella oleva puutarha.
   

Piha-alueella tarkoitetaan vakuutettua omakoti- tai huvilarakennusta välittömästi ympäröivää vakuutetun hallinnassa olevaa aluetta korkeintaan hehtaarin alueelta.

Puutarhaan katsotaan kuuluvaksi hoidetun piha-alueen istutukset, puut ja pensaat. Luonnontilaisen piha-alueen puut ja pensaat eivät ole puutarhaa.

Rajoituksia:

Vakuutettuna ei ole laituri, rantarakennelma tai -rakenne eikä kiinteistön salaojaputkisto.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että rajoitusehtoa tulee tulkita supistavasti. Kuluttajansuojalain 4 luvun 3 §:n mukaan jos laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi.

Vakuutuslautakunta katsoo olevan epäselvää, minkälaiset rakennelmat kuuluvat rantarakennelmaa koskevan rajoitusehdon piirin ottaen huomioon, että kotivakuutuksella oli kuitenkin vakuutettu rannalla ollut saunarakennus, johon välittömästi liittyvään terassirakennelmaan vahinko on kohdistunut.  Vakuutuslautakunta katsoo, että rajoitusehdon soveltuminen rantasaunaan liittyvään terassiin on näissä olosuhteissa epäselvää. Koska epäselvää sopimusehtoa tulee tulkita laatijansa vahingoksi, lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole oikeutta evätä korvausta terassin osalta rantarakennelmaa koskevan rajoitusehdon perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen terassille aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

                                                                                                                                                                                                                 

Puheenjohtaja Sario

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Maso

Vaitomaa

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia