Haku

FINE-006552

Tulosta

Asianumero: FINE-006552 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 08.02.2018

Vahingoittuneiden kirjojen päivänarvo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli tehnyt vahinkoilmoituksen vuokravarastossa vahingoittuneesta omaisuudesta. Muuttoa varten varastoitu kirjakokoelma ja erinäiset vaatteet olivat homehtuneet lämpöpatterivuodon seurauksena. Vahinko oli havaittu 30.7.2017 ja korvausta oli haettu kotivakuutuksesta. Vakuutuksenottaja oli toimittanut valokuvia vahingoittuneesta omaisuudesta ja vakuutusyhtiö oli ilmoittanut 8.8.2017, että kyseessä oli korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuksenottajaa oli pyydetty toimittamaan listaus arvokkaimmista kirjoista ja kokoelmista korvauksen laskemista varten.

Vakuutuksenottajan korvausvaatimus koko vahingosta oli yhteensä 30 665 euroa. Lasten ja aikuisten vaatteista, joita oli kahdeksan laatikollista, oli vaadittu korvausta 3 000 euroa. Kahdesta laatikollisesta aikuisten ja lasten kenkiä oli vaadittu korvausta 950 euroa, mittatilauksena tehdystä hääpuvusta 3 870 euroa ja miesten mittatilauspuvusta 2 950 euroa. Kirjakokoelmasta oli vaadittu korvausta yhteensä 19 895 euroa.

Vakuutuksenottaja oli toimittanut vakuutusyhtiölle listan vahingoittuneiden kirjojen osto-, tuonti- ja tullauskulujen yhteismäärällisestä arvosta. Listan mukaan vuodossa vahingoittui 157 venäläistä modernia shakkia käsittelevää kirjaa, joiden edellä mainitulla tavalla laskettu arvo oli 5 496 euroa, 29 neuvostoliittolaista shakkikirjaa vuosilta 1946-1983, joiden arvo oli yhteensä vähintään 2 407 euroa, 34 modernia englanninkielistä shakkikirjaa, joiden arvo oli 2 210 euroa, 15 modernia ja vanhaa suomenkielistä kielioppi-, romaani- ja historiakirjaa, joiden arvo oli 645 euroa, 48 englanninkielistä sijoituskirjaa, joiden arvo oli 2 496 euroa, 31 venäjänkielistä sijoituskirjaa, joiden arvo oli 1 302 euroa, 62 englanninkielistä uskonnollista kirjaa, joiden arvo oli yhteensä 3 410 euroa, 14 kielitiedettä koskevaa erikoiskeräilykappaletta, joiden arvo oli yhteensä 1 680 euroa, sekä kaksi kappaletta nahkakantisia uskonnollisia kirjoituksia, joiden arvo oli yhteensä 250 euroa.

Vakuutuksenottaja oli toimittanut vakuutusyhtiölle myös esimerkinomaisen listan eräiden vahingoittuneiden, mormoniuskontoon liittyvien kirjojen Amazon-verkkokaupassa julkaistuista myynti-ilmoituksista. Käytettyjen kirjojen yksikköhinnat vaihtelivat 12 dollarista noin 500 dollariin keskihinnan ollessa noin 50 dollaria kirjaa kohden.

Vakuutusyhtiö oli suorittanut 31.8.2017 korvausta yhteensä 5 500 euroa, josta oli vähennetty 500 euron omavastuu. Vaatteiden ja kenkien osalta oli tehty 50 prosentin ikävähennys, häävaatteiden osalta vähennys oli 70 prosenttia. Vaatteista oli korvattu 1 500 euroa, kengistä 475 euroa, hääpuvusta 540 euroa ja miesten puvusta 1 161 euroa. Kirjojen osuus korvauksesta oli 1 824 euroa. Vakuutusyhtiön ilmoituksen mukaan kirjoista voitaisiin suorittaa jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus, jos vakuutuksenottaja toimittaa selvityksen kirjojen jälleenhankinnasta kahden vuoden aikana.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön kirjoista maksettuun korvaukseen. Vakuutuksenottaja on vaatinut kirjoista lisäkorvausta 10 000 euroa. Vakuutusyhtiön suorittama korvaus vastaa noin 10 prosenttia vahingoittuneiden kirjojen arvosta.

Vakuutusyhtiölle oli varattu mahdollisuus tulla vahinkopaikalle arvioimaan vahingon laatu ja laajuus, mutta vakuutusyhtiö oli jättänyt arviointityön vakuutuksenottajan tehtäväksi.

Vuotovahingossa vahingoittui uskonnollista kirjallisuutta sekä harvinaisia shakki- ja sijoituskirjoja sekä kirjoja, joilla oli antiikkiarvoa. Kirjat olivat erinomaisessa kunnossa eikä kaikkia kirjoja ole saatavissa Suomesta edes käytettyinä, joten niiden arvo on huomattava. Kirjojen hinnat ovat käytettyinäkin ostettuina merkittävästi korkeammat kuin Suomessa antikvariaateissa myytävien kirjojen keskihinnat, joita vakuutusyhtiö on käyttänyt määritellessään korvausta. Osa kirjoista on käytettyinä jopa kalliimpia kuin uutena ostettuina.

Koska kirjakokoelma on hankittu kymmenen vuoden aikana, osaa harvinaisista kirjoista ei ole enää lainkaan saatavilla. Kokoelman täydentäminen entisenkaltaiseksi ei ole käytännössä mahdollista kahdessa vuodessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut vastineessaan, että vakuutuksenottajalle oli 31.8.2017 päivätyllä päätöksellä suoritettu vaurioituneista kirjoista päivänarvon mukainen korvaus. Jos vakuutuksenottaja kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta hankkii vahingoittuneen omaisuuden tilalle uutta samanlaatuista tai samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta, vakuutuksenottajalle voidaan suorittaa kirjojen osalta lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus. Jälleenhankintakuluihin lasketaan mukaan kulut, jotka aiheutuvat kirjojen tuonnista ulkomailta.

Vakuutusyhtiö painottaa, että vakuutuksenottajan tulee esittää selvitys vahingon määrästä. Vakuutusyhtiö ei suorita korvausta kirjojen keräilyarvosta vaan niiden rahallisesta arvosta. Se, että kyseisiä kirjoja ei ole saatavissa, ei tarkoita, että niiden arvo olisi merkittävä.

Vahinkoilmoituksen mukaan vain osa varastossa olleesta omaisuudesta oli vaurioitunut. Vakuutuksenottajan alkuperäinen vaatimus vaurioituneesta omaisuudesta oli yli 30 000 euroa. Vaatimus ei ole suhteessa siihen, että vakuutuksenottaja on vakuuttanut koko varaston vain 15 000 euron arvosta. Näin ollen vakuutuksenottajan korvausvaatimusta ei voida pitää uskottavana.

Vakuutusyhtiö on suorittanut korvauksen päivänarvon mukaisesti eikä vakuutuksenottaja ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella vaurioituneiden kirjojen päivänarvoa tulisi arvioida toisin kuin vakuutusyhtiön päätöksessä oli tehty. Vahingosta ei joka tapauksessa voida suorittaa 15 000 euron enimmäiskorvausmäärää ylittävää korvausta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa vahingoittuneista kirjoista suoritettavan korvauksen määrästä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

6 Irtaimiston korvaaminen

6.1 Jälleenhankinta-, päivän- ja jäännösarvot

Irtaimistovahingossa korvauksen määrän perusteena on jälleenhankinta-arvo, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omai­suuden hankintakustannusta. Kun korvaus suoritetaan rahana, korvauk­sen määrässä huomioidaan kuitenkin kohdassa 3 mainitut alennukset. Jos omaisuuden arvo on iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan seikan vuoksi alentunut yli 50 % jälleenhankinta-arvosta, mää­ritellään korvaus omaisuuden päivänarvon mukaan. Päivänarvolla tarkoi­tetaan omaisuuden käypää arvoa ennen vahinkoa. Ikävähennysten koh­teena olevan omaisuuden arvo määritellään kuitenkin kohdan 6.2 mukai­sesti esineiden iän perusteella.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta joko korjataan vahingoittunut omaisuus tai hankitaan sen tilalle uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoi­tettua omaisuutta.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suoritetaan kahdessa erässä. Ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus, suori­tetaan, kun yhtiö on saanut selvityksen uuden esineen hankkimisesta.

Mikäli omaisuudella on arvoa vielä vahingon jälkeen, otetaan tämä vähennyksenä huomioon korvauksen laskemisessa. Jäännösarvo määritellään samojen perusteiden mukaan kuin arvo ennen vahinkoa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtojen mukaan irtaimistovahingossa korvauksen määrän perusteena on jälleenhankinta-arvo, jolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintakustannusta. Jos omaisuuden arvo on iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan seikan vuoksi alentunut yli 50 % jälleenhankinta-arvosta, määritellään korvaus omaisuuden päivänarvon mukaan. Päivänarvolla tarkoitetaan omaisuuden käypää arvoa ennen vahinkoa.

Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että omaisuuden tilalle hankitaan uutta samanlaista ja samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettua omaisuutta. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suoritetaan kahdessa erässä. Ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus, suoritetaan kun yhtiö on saanut selvityksen uuden esineen hankkimisesta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvaushakijalla on velvollisuus esittää selvitys vahingoittuneesta omaisuudesta ja sen arvosta. Vakuutuksenottaja on toimittanut vakuutusyhtiölle listan, joka kuvaa vakuutuksenottajan käsitystä vahingoittuneiden kirjojen jälleenhankinta-arvoista sekä esimerkkejä eräiden kokoelmaan kuuluneiden, mormoniuskoa käsittelevien kirjojen pyyntihinnoista Amazon.com-verkkokaupassa sekä uusina että käytettyinä. Esimerkkeinä esitettyjen käytettyjen kirjojen yksikköhinnat vaihtelivat 12 dollarista noin 500 dollariin keskihinnan ollessa noin 50 dollaria kirjaa kohden. Vakuutuksenottajan mukaan vahingoittuneeseen kokoelmaan kuului 62 uskontoaiheista kirjaa.

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että korvaus päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon erotuksesta maksetaan sen jälkeen, kun vakuutuksenottaja on hankkinut vahingoittuneen omaisuuden tilalle uutta samankaltaista omaisuutta, ja jälleenhankinta-arvoon lasketaan mukaan kirjojen mahdolliset tuontikustannukset.

Koska vakuutusyhtiön on ilmoittanut suorittavansa korvauksen kirjoista jälleenhankinta-arvon mukaisena, se on lautakunnan näkemyksen mukaan samalla katsonut, että omaisuuden arvo ei alittanut 50 prosenttia jälleenhankinta-arvosta vahinkohetkellä. Vakuutusyhtiön kirjoista suorittama 1 824 euron päivänarvokorvaus ei kuitenkaan lautakunnan näkemyksen mukaan vastaa 50 prosenttia 400 kirjan kokoelman jälleenhankinta-arvosta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että 15 000 euron vakuutusmäärä kuvaa vakuutuksenottajan omaa arviota koko varastoidun omaisuuden arvosta. Vakuutuslautakunta katsoo, ottaen huomioon kirjojen laadun ja määrän, että kirjakokoelman jälleenhankinta-arvo on 7 500 euroa. Vakuutuslautakunta on ottanut arviossa huomioon myös vakuutuksenottajan esittämän arvion kokoelman jälleenhankintakustannuksista sekä selvityksen mormoniuskontoa käsittelevien kirjojen pyyntihinnoista Amazon.com-verkkokaupassa. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen siten, että kirjakokoelman päivänarvoksi, joka on vakuutusyhtiön korvauspäätöksen mukaan vähintään 50 prosenttia jälleenhankinta-arvosta, katsotaan 3 750 euroa vakuutusyhtiön suorittaman 1 824 euron sijaan. Tämän mukaisesti Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa vakuutuksenottajalle lisäkorvausta kirjoista 1 926 euroa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa vakuutuksenottajalle kirjoista 1 926 euron lisäkorvauksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Varapuheenjohtaja Sario
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Maso
Vaitomaa
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia