Haku

FINE-006472

Tulosta

Asianumero: FINE-006472 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.11.2018

Vuokralaisen vastuu kylmälaitteesta alkaneesta liikehuoneiston palovahingosta. Tuottamus.

Tapahtumatiedot

D Oy:n elintarvikeliikkeen kylmäkaappi oli syttynyt palamaan 13.9.2016 aiheuttaen D Oy:n vuokraamalle liikehuoneistolle savu- ja nokivahinkoja. Palon syy oli jäänyt 15.9.2016 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan epäselväksi, mutta syyksi epäiltiin kylmäkaapin tekniikan ylikuumentumista tai oikosulkua. Poliisin palonsyyn tutkinnan 6.10.2016 päivätyn päätöksen mukaan palo oli alkanut vikaantuneesta sähkölaitteesta eikä paloon epäilty liittyneen rikosta.

Vuokranantajana ollut kaupunki on vaatinut D Oy:tä korvaamaan kiinteistövakuutuksensa 10 000 euron omavastuuosuuden liiketilan korjauskustannuksista. Kaupunki on perustellut vaatimustaan sillä, että D Oy ei ollut osoittanut toimineensa huolellisesti huoneiston hoidossa ja huolehtineensa laitteidensa asianmukaisesta puhdistuksesta ja kytkennästä. D Oy on kiistänyt vahingonkorvausvastuunsa vedoten siihen, että kylmäkaappi oli säännöllisesti sulatettu, pesty, kuivattu ja imuroitu. Palon sattuessa laite oli ollut normaalisti kytkettynä ja tyhjänä odottamassa tavarantoimitusta eli kyse ei ollut ylikuormituksesta. Laite oli hiljattain läpäissyt myös Eviran tarkastuksen ja se oli huoltoliikkeen huoltama.

Korvausta vahingosta on haettu D Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut 20.4.2017 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei D Oy ollut korvausvastuussa vain sillä perusteella, että se oli ollut vuokralaisena liikehuoneistossa ja palo oli saanut alkunsa sen käyttämästä kylmälaitteesta. Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellytti D Oy:n moitittavaa menettelyä vuokralaisena.

Selvitysten mukaan laite oli ollut kytkettynä tavanomaisella virtajohdolla. Laite oli ollut noin viisi vuotta vanha eikä se ollut jatkuvassa käytössä, vaan sitä oli käytetty tarvittaessa. Kylmäkaappi oli imuroitu ja siivottu säännöllisesti, mikä kuului tavanomaiseen huoltoon ja ylläpitoon. Vikoja tai toimintahäiriöitä ei ollut havaittu. Sähköviasta ei siten ollut havaittavissa varoitusmerkkejä, vaan se oli ollut yllättävä, joten D Oy ei ollut voinut ennalta arvata pakastimen voivan aiheuttaa vahinkoa. Vastuuvakuutuksesta ei voitu maksaa korvausta, koska vian ei ollut osoitettu aiheutuneen D Oy:n vastuulla olevasta huolimattomuudesta, mikä oli vahingonkorvausvastuun syntymisen edellytys.

Asiakkaan vaatimukset ja palveluntarjoajan kanta

Kaupunki on vaatinut korvauksen suorittamista D Oy:n vastuuvakuutuksesta vedoten liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 1 ja 2 momenttiin. Jos huoneisto vahingoittui, vuokralaisen tuli näyttää, ettei se ollut menetellyt huoneiston hoidossa huolimattomasti tai aiheuttanut vahinkoa toimenpiteillään tai laiminlyönnillään. Vuokralaisen tuli huolehtia laitteidensa asianmukaisesta puhdistuksesta ja huoltamisesta. Kylmäkaapin osittainen sulaminen palossa viittasi siihen, että kytkentä ei ollut asianmukainen tai jäähdytysaine- tai kylmäkierto oli ollut puutteellinen. D Oy ei ollut esittänyt mitään selvitystä laitteen kunnosta ja sen huollon ja kytkennän asianmukaisuudesta.

Vakuutusyhtiö on todennut vastineessaan muun muassa, että sopimusperusteisissa vahingonkorvausriidoissa sovelletaan käännettyä todistustaakkaa. Tässä asiassa poliisi oli päätynyt tutkinnassaan siihen, että palon syynä oli ollut sähkölaitteen vikaantuminen. Tutkinnan tulos ei millään tavoin viitannut siihen, että D Oy olisi menetellyt huoneiston tai kylmälaitteen hoidossa huolimattomasti. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tämän vuoksi D Oy:lle ei käännetyn todistustaakankaan perusteella syntynyt muuta näyttövelvollisuutta. Palonsyyn tutkinnan johtopäätös tuki joka tapauksessa sitä, ettei palo ollut seurausta D Oy:n huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Mitään viitettä siitä, että palo olisi johtunut kaupungin väittämästä laitteen kytkennän virheellisyydestä tai kylmäkierron puutteellisuudesta ei ollut tullut esiin palonsyyn tutkinnassa.

Vakuutetun kuuleminen

FINE on varannut D Oy:lle mahdollisuuden lausuman antamiseen asiasta. D Oy on toimittamassaan kirjelmässä lausunut, ettei se ollut kylmälaitteen osalta tehnyt muita kytkentöjä kuin liittänyt laitteen pistotulpan pistorasiaan. Liikkeen kylmälaitteiden lämpötiloista oli tullut toimittaa seurantatiedot Eviralle, jonka edustaja oli myös tehnyt tarkastuskäyntejä liikkeeseen tarkastaen nimenomaan kylmälaitteita. Asiasta oli saatu viralliset tarkastuspöytäkirjat ja todistukset, joten D Oy katsoo kaiken olleen kunnossa. Laitteessa ei ollut ollut mitään päällisin puolin havaittavaa vikaa, jonka perusteella korjaustoimiin olisi ollut syytä ryhtyä.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 1 momentin mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Saman pykälän 2 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Asiaan sovellettavien toiminnan vastuuvakuutuksen 1.11.2013 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen maksamaan korvausta D Oy:n kaupungilta vuokraaman liikehuoneiston palovahingosta D Oy:lle myöntämästään vastuuvakuutuksesta. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella palon on arvioitu saaneen alkunsa D Oy:n liiketilassa käyttämästä kylmäkaapista. FINE toteaa, että vakuutusehtojen mukaan vastuuvakuutuksesta korvataan ainoastaan sellaisia vahinkoja, joista D Oy on voimassaolevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvastuussa.

Käsiteltävässä asiassa vahinkoa kärsinyt liikehuoneiston vuokranantajana ollut kaupunki on vedonnut liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti, sekä saman pykälän 2 momenttiin, jonka mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Kaupunki on perustellut korvausvaatimustaan sillä, että D Oy:n tuli osoittaa, ettei vahinko ollut aiheutunut sen huolimattomuudesta. Kaupungin mukaan D Oy ei ollut selvittänyt toimineensa huolellisesti kylmälaitteen kytkennässä, puhdistuksessa ja huollossa.

FINE toteaa, että liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 23 §:n 2 momentin mukaan vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle sellaiset vahingot, jotka vuokralainen on aiheuttanut laiminlyönnillään tai huolimattomalla menettelyllään. Näin ollen vuokralaisen vahingonkorvausvastuu ei ole ankaraa, vaan korvausvastuun syntyminen edellyttää tuottamusta. Lain vuokralaiselle asettama velvoite huoneiston huolelliseen hoitamiseen ei siten merkitse sitä, että pelkkä jonkin vahingon aiheutuminen vuokra-aikana perustaisi automaattisesti vahingonkorvausvastuun tästä vahingosta vuokranantajaa kohtaan.

Tässä tapauksessa vahingon on selvitetty aiheutuneen D Oy:n liikkeessä käyttämästä kylmälaitteesta. FINE katsoo, että arvioitaessa vuokralaisen velvollisuutta oman huolellisen menettelynsä osoittamiseen on otettava huomioon kulloinkin kysymyksessä olevan vahingon syystä saatu selvitys. Tässä tapauksessa kyseessä on ollut laitteeseen tullut tekninen vika, joita saattaa arvaamamatta ilmetä laitteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta huolimattakin. Käytettävissä olevasta vahinkoselvityksestä ei ilmene mitään seikkaa, joka viittaisi kaupungin väittämään laitteen virheelliseen kytkentään, käyttöön tai sen asiamukaisen huollon laiminlyömiseen ja siten horjuttaisi asiassa tehdyn palonsyyn tutkinnan johtopäätösten lisäksi D Oy:n laitteen käytöstä ja kunnosta antaman kertomuksen uskottavuutta.

Selostetuista syistä FINE katsoo asiassa D Oy:n puolelta riittävästi osoitetuksi, että kyse on ollut tapaturmaisesta vahingosta, josta D Oy ei ole lain mukaan vahingonkorvausvastuussa vuokranantajaa kohtaan. Vastuuperusteen puuttuessa myöskään vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta     

Johtava lakimies Isokoski
Esittelijä 
Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia