Haku

FINE-006431

Tulosta

Asianumero: FINE-006431 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2018

Vakuutuksen korvauspiiri. Pohjaveden kohoamisen aiheuttama vahinko. Oliko vahingon syynä rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Salaojakaivon tyhjennyspumpun toimimattomuus.

Tapahtumatiedot

Kiinteistö Oy K:n omistamassa vuonna 1985 rakennetussa liikerakennuksessa oli havaittu 23.7.2016 vesivahinko. Vahinkokartoituksessa 26.7.2016 vahingon syyksi todettiin kiinteistön salaojajärjestelmän pumppukaivossa olleen uppopumpun toimimattomuudesta aiheutunut pohjaveden kohoaminen. Pumppu oli todennäköisesti ollut jo pitkään toimimaton, sillä se oli täysin ruostunut.

Kiinteistö Oy K oli vaatinut 12.12.2016 kiinteistönhuoltoyhtiö A Oy:tä korvaamaan vahingon sillä perusteella, että A Oy oli laiminlyönyt salaojakaivon tarkastamisen ja pumpun huollon. A Oy on hakenut korvausta vahingosta toiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään 3.3.2017 evännyt korvauksen. Vakuutusyhtiö on vedonnut vastuuvakuutuksen vakuutusehtoihin, joissa oli rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle kosteudesta tai vedestä aiheutuneet vahingot, joiden syynä ei ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute ja joissa vahinko ei ollut syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Asiakkaan valitus

A Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vahingon korvattavuudesta vastuuvakuutuksensa perusteella. A Oy on lausunut, että vakuutusyhtiön korvauspäätös oli virheellinen, koska vahinko oli seurausta äkillisestä ja odottamattomasti syntyneestä viasta ja vahinko oli myös syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Kartoitusraportin johtopäätös uppopumpun kunnosta ja pitempiaikaisesta toimimattomuudesta oli perustunut uppopumpun ulkopuoliseen tarkasteluun. Pumppua ei tiettävästi ollut avattu tai muutenkaan tutkittu tarkemmin, joten vian laatu oli jäänyt selvittämättä.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella kellarin seinä- ja alapohjarakenteet eivät olleet kärsineet pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta. Tämä seikka puhui sen puolesta, että salaojat ja pumppu olivat toimineet. Johtopäätös oli, että joko uppopumppu oli aiemmin toiminut tai että pohjaveden pinta oli ollut pitkäaikaisesti niin matalalla, ettei salaojissa ollut ollut vettä. Näin ollen uppopumpun oli täytynyt vikaantua vastikään tai sitten pumpun käynnistymättömyys veden noustessa oli ollut kiinteistönomistajalle ja huoltoliikkeelle äkillinen ja odottamaton tapahtuma. Muun selvityksen puuttuessa pumpun toimimattomuus oli siten lähtökohtaisesti äkillistä ja odottamatonta.

A Oy:n mielestä vahingon äkillisyyttä, odottamattomuutta ja nopeutta oli arvioitava nimenomaan pohjaveden nousun näkökulmasta. Ratkaisevaa ei ollut, olivatko sateet olleet pitkäaikaisia, vaan oliko pohjaveden nousu ollut äkillistä, odottamatonta ja nopeaa. Vaikka rakennus oli yli 20 vuotta vanha, se ei ollut kärsinyt kosteusvaurioista aikaisemmin, joten vahinko oli ollut seurausta pohjaveden nousemisesta poikkeuksellisen korkealle. Pohjaveden nousu oli tässä tapauksessa ollut äkillistä ja odottamatonta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, että asiassa oli sen näkemyksen mukaan riidatonta, että kyseessä oli vedestä aiheutuvia vahinkoja koskevassa rajoitusehdossa tarkoitettu vahinko. Vakuutusehtojen mukaan sekä vahingon syynä olleen rakennuksen tai laitteen vian, eli tässä tapauksessa uppopumpun rikkoutumisen, että vahingon, eli tässä tapauksessa pohjaveden nousun rakennukseen, olisi tullut tapahtua äkillisesti ja odottamattomasti, jotta vahinko korvattaisiin vakuutuksesta. Nyt näin ei ollut tapahtunut kummankaan edellytyksen osalta.

Vahinkokartoitusraportissa on todettu, että salaojien uppopumppu oli jäljistä päätellen ollut pitkään rikki. Koska A Oy oli kiistänyt päätelmän, vakuutusyhtiö oli pyytänyt kartoittajalta vielä tarkennusta siihen, millä perusteella hän oli päätynyt arvioon siitä, että pumppu oli ollut pitkään toimimaton. Kartoittajan vastauksen perusteella oli pidettävä täysin selvänä, että kyseinen pumppu ei ollut toiminut useisiin vuosiin. Asiassa ei ollut ilmennyt mitään perustetta epäillä asiantuntevan kartoittajan arviota.

Joka tapauksessa oli selvää, ettei myöskään vahinko ollut aiheutunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Vahinko oli aiheutunut siitä, että pohjavesi oli noussut korkealle kevään ja kesän 2016 runsaiden sateiden johdosta.

Vaikka kellarin seinä- ja/tai alapohjarakenteet eivät olisi kärsineet pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta, ei siitä voitu päätellä, ettei uppopumppu olisi ollut kauan viallinen tai että pohjavesi olisi noussut äkillisesti. Pohjavesi nousi luonnollisesti vähitellen, eikä vesi siten yltänyt kellarin rakenteisiin välittömästi tai välttämättä edes pian pumpun rikkouduttua. Oli myös huomattava, että kartoitusraportin mukaan laatoitus oli ollut pitkään märkä.

Tapahtuma ei ollut vakuutusehtojen mukaan äkillinen myöskään silloin, kun se perustui esimerkiksi jatkettuun laiminlyöntiin. Näin ollen, mikäli pumpun toimintakunnosta huolehtiminen oli ollut A Oy:n vastuulla, olisi A Oy laiminlyönyt tämän velvollisuutensa ilmeisesti koko huoltosopimuksen voimassaolon ajan. Näin ollen vahinko ei tullut tämänkään vuoksi vakuutuksesta korvattavaksi.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että korvaus tuli evätä myös vakuutusehtojen kohdan 5.2.5 perusteella. Kohdan mukaan vakuutus ei kattanut vahinkoa, kun korvausvastuu perustui sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen eikä korvausvastuuta olisi ilman näitä sitoumuksia. Vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka johtui sopimusvelvoitteen täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä. Ilman sopimusta A Oy:llä ei ollut velvollisuutta huolehtia uppopumpun toimintakunnosta.

Kun korvaus oli evätty rajoitusehdon perusteella, vakuutusyhtiö ei ole ottanut kantaa siihen, oliko vahinko aiheutunut A Oy:n tuottamuksesta. Myöskään mahdollisen vahingon määrään ei ollut otettu kantaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, oliko A Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattavaksi hakeman asiakkaan rakennuksessa 23.7.2016 havaitun vesivahingon syynä ollut rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute ja oliko vahinko syntynyt äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

A Oy:n toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien 17.10.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 5.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutus ei kata kohdan 5.2.14 mukaan vahinkoja, kun vahinko aiheutuu
- kosteudesta tai vedestä,
- sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutus korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton kun se perustuu esimerkiksi
- hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen
- toistuviin tapahtumiin
- jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin
- vesi- ja viemäriputkien alimitoitukseen.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että sovellettavissa vakuutusehdoissa kosteus- ja vesivahingot on pääsääntöisesti rajattu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutusehtoihin kirjatun poikkeuksen mukaan korvattaviksi on kuitenkin määritelty sellaiset kosteus- ja vesivahingot, joiden syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Lisäedellytyksenä on tällöin, että myös itse vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti.

Tässä tapauksessa vesivahingon syyksi oli 28.7.2016 päivätyn vahinkokartoitusraportin ja kartoittajan 26.10.2017 antaman sähköpostiselvityksen mukaan todettu rakennuksen salaojakaivoon asennetun tyhjennyspumpun toimimattomuus. Selvityksen ja kartoitusraporttiin sisältyvän valokuvan perusteella uppopumppu oli ollut huomattavan ruostunut ja sen oli arvioitu olleen rikki jo pitkään. Tämän perusteella lautakunta katsoo jääneen selvittämättä, että rakennuksessa 23.7.2016 ilmenneen vesivahingon syy olisi ollut mainittuun tyhjennyspumppuun äkillisesti syntynyt vika. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella pumppu ei ollut toiminut, koska se oli ollut pitkään huoltamatta. Lautakunnalle toimitettujen asiakirjojen perusteella jää myös selvittämättä, että vahingon aiheuttanut pohjaveden nouseminen, joka yleisen elämänkokemuksen perusteella tapahtuu vähitellen, olisi tässä tapauksessa tapahtunut jostain poikkeuksellisesta syystä äkillisesti.

Selostamillaan perusteilla lautakunta katso, ettei vakuutusyhtiö ole velvollinen korvaamaan vahinkoa A Oy:lle myöntämästään toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta koskevan kysymyksen ratketessa jo mainituilla perusteilla lautakunta ei käsittele asiaa enemmälti.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Korpelainen
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia