Haku

FINE-006362

Tulosta

Asianumero: FINE-006362 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2017

Vakuutusehtojen tulkinta. Muu osakehuoneisto. Yhteisomistussuhteen purkaminen. Rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu M.T:n isän leski M.K. vaatii M.T:ltä ja hänen siskoltaan J.K:lta As Oy S:n osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainan puoliosuutta siten, että suoritusta vaaditaan vuoden 2017 maaliskuun alusta lukien kuukausittain 132,79 euron suuruisena. M.T. ja J.K. ovat esittäneet, että heillä on M.K:lta 4.914 euron suuruinen vahingonkorvaukseen perustuva vastasaatava. Vahingonkorvausta koskeva vaatimus on perustunut siihen, että M.T:n ja J.K:n mukaan M.K:lla ei ole ollut testamenttiin eikä perintökaaren 3 luvun 1 a §:n tarkoittamaan asumissuojaan perustuvaa hallintaoikeutta 1.1.2015 lukien asunnosta poismuuton johdosta. M.T. ja J.K. katsoivat, että heille on aiheutunut menetetyn vuokratuoton muodossa vahinkoa aikavälillä 1.1.2015 – 31.3.2017, koska M.K. ei ole ilmoittanut heille hallintaoikeutensa päättymisestä. M.K. kiisti M.T:n ja J.K:n esittämän kuittausvaatimuksen.

M.T. haki tähän riita-asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa päätöksen, jonka mukaan M.T:lle ei voida myöntää oikeusturvaetua. Yhtiö viittaa vakuutusehtoihin ja toteaa, että koska riita liittyy muuhun kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon, ei asiassa voida myöntää oikeusturvaetua. Lisäksi riidassa on kysymys myös vakuutusehtojen tarkoittamasta yhteisomistussuhteen purkamisesta, joka niin ikään on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiakkaan valitus

M.T. oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta.

Valituksessaan M.T. toistaa asian tapahtumien kulun sekä vaatimuksensa oikeusturvan myöntämisestä käsillä olevaan riita-asiaan. M.T. toteaa, että asiassa esitetty vaatimus perustuu vahinkoon, joka on aiheutunut, kun M.K. ei ole ilmoittanut M.T:lle muutosta yhdessä omistetusta asunnosta ja M.T. on näin ollen menettänyt 1.1.2015 lukien asunnon vuokratuoton. Näin ollen tässä tapauksessa kyseinen asunto ei ole riidan varsinaisena kohteena, vaan M.T:n vaatimus on puhtaasti vahingonkorvausvaatimus. Riidassa ei ole myöskään kyse yhtiön väittämästä yhteisomistussuhteen purkamisesta, koska M.T. on ainoastaan toissijaisesti esittänyt asunnon myymistä mahdollisena sovintoratkaisuna, mutta tähän seikkaan ei ole edes haettu oikeusturvaetua, vaan kyse on vain ja nimenomaan vahingonkorvausvaatimusta koskevasta riita-asiasta.

Vakuutusyhtiön vastineen jälkeen antamassa lisäkirjelmässään M.T. toteaa vielä, että vastoin yhtiön käsitystä on asiassa katsottava riita syntyneen heti sen jälkeen, kun maksuvaatimus vastikkeen osuudesta oli esitetty, vaikka hän ei sinällään ole kiistänyt M.K:n esittämää vaatimusta. Hän on kuitenkin heti kiistänyt vaatimuksen määrän esittämällä vastaväitteen kuittausoikeudestaan. Riita on siis syntynyt sillä hetkellä, kun M.T. on esittänyt, että hänellä on kuittauskelpoinen saatava M.K:lta. Näin ollen kaikki M.T:lle aiheutuvat asianajokustannukset kuuluvat oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö toistaa asian tapahtumatiedot sekä viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin.

Vastineessaan yhtiö toteaa edelleen, että oikeusturvavakuutus ei korvaa vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. Nyt on kyse ehdon tarkoittamasta tilanteesta, eikä oikeusturvaetua siten myönnetä asiaan. Rajoitusehdon soveltuminen ei myöskään edellytä, että huoneisto itsessään olisi riidan kohteena esim. niin, että riita koskisi huoneiston myyntiä. Tällainen huoneiston myyntiriita on toki rajoitusehdon soveltamisen ydinaluetta, mutta rajoitusehto soveltuu kaikkiin niihin tapauksiin, joissa asia liittyy rajoitusehdon tarkoittamaan muuhun kuin omassa käytössä olevaan huoneistoon/asuntoon. Näkemyksensä tueksi vakuutusyhtiö viittaa vielä Vakuutuslautakunnan aiempaan ratkaisukäytäntöön.

Edellä todetulla perusteella yhtiö katsoo, että huoneiston yhtiölainaosuudella ja saamatta jääneellä juuri kyseisen huoneiston vuokratulolla on looginen ja todettavissa oleva liityntä kyseiseen asuntoon. Ilman kyseistä asuntoa ja sen yhteisomistusta riitaakaan ei olisi, sillä riita koskee huoneistosta aiheutuvien kulujen ja toisaalta huoneistosta saatavien tulojen jakautumista.

Muilta osin yhtiö toteaa, että vaikka ei perustu yhteisomistuksen purkamiseen, niin mikäli purku vaihtoehtona toteutuu, niin asiasta syntyvät lakimiehen kustannukset tai asiassa mahdollisesti myöhemmin syntyvä yhteisomistussuhteen purkamiseen liittyvä riita eivät kuulu oikeusturvavakuutuksen korvauspiiriin. Niin ikään yhtiö katsoo, että asiassa ei myöskään ole esitetty vaatimuksen kiistämistä siltä osin, kun M.T:ltä on vaadittu pääomavastikkeen lyhentämistä. Näin ollen tapauksessa on syntynyt riita vain vahingonkorvaukseen perustuvassa kuittausasiassa, jossa puolestaan on kyse edellä mainituin tavoin rajoitusehdon piiriin kuuluvasta riidasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutetun M.T:n ja hänen siskonsa sekä isänsä lesken yhdessä omistaman osakehuoneiston pääomavastikkeen osuuden kuittaamista saamatta jääneellä vuokratuotolla koskevassa riidassa ollut kysymys vakuutusehtojen mukaan korvattavasta riita-asiasta. 

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksen kohteena ovat vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemus asioissa.

Ehtokohdan 4.7 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy muuhun kiinteistöön, kiinteistön osaan, rakennukseen, osake- tai vuokrahuoneistoon kuin vakuutetun asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Ehtojen kohdan 4.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka liittyy yhteisomistussuhteeseen tai sen purkamiseen.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-asiassa. Vakuutuslautakunta toteaa, että oikeusturvavakuutuksen korvauspiiristä on kuitenkin rajattu pois mm. asiat, jotka liittyvät muuhun kiinteistöön kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon. ”Liittymisellä” tarkoitetaan, että asialla on looginen, todettavissa oleva yhteys muuhun kuin omassa käytössä olevaan asuntoon.

Lautakunnan käsityksen mukaan tapauksessa on riidatonta, ettei M.T:llä ole kyseisessä asunto-osakkeessa vakinaista asuntoa taikka käytössä olevaa vapaa-ajan asuntoa. Nyt käsillä olevassa riidassa on kysymys saamatta jääneen vuokratulon käyttämisestä M.T:ltä vaaditun pääomavastikkeen kuittaamiseen.

Vakuutuslautakunta pitää selvitettynä että kyseessä oleva asumiskorvausta ja sen käyttämistä pääomavastikkeiden kuittaamiseen koskeva riita liittyy oikeusturvavakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamalla loogisella tavalla muuhun asuntoon kuin vakuutetun vakinaiseen asuntoon tai vakuutetun omassa käytössä olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Asian ratketessa rajoitusehdon 4.7 soveltamisella, ei lautakunta katso tarpeelliseksi ottaa kantaa siihen, missä vaiheessa asiassa on katsottava syntyneen riita tai missä vaiheessa asiassa olisi mahdollisesti kysymys rajoitusehtojen kohdan 4.6 mukaisesta yhteisomistuksen purkamisesta.

Lopputulos

Edellä selostetuin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena, eikä suosita sitä muutettavaksi.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta