Haku

FINE-006261

Tulosta

Asianumero: FINE-006261 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2018

Vakuutusehtojen tulkinta. Vakuutuksen korvauspiiri. Oliko vahinko aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan X Oy:n tytäryhtiön käyttämä teloilla liikkunut koeporauskone oli suistunut porauskohteiden välisessä siirtoajossa vuoristotieltä ja pudonnut rotkoon Chilessä 19.3.2015. Onnettomuudessa kuoli kaksi tytäryhtiön työntekijää ja vammautui yksi alihankkijan palveluksessa ollut henkilö. Vahinkohetkellä koneessa oli ollut sen ohjaamista vaikeuttanut vika. Korvausta vahingosta on haettu X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksellään 24.2.2016 evännyt korvauksen vedoten vakuutusehtoihin, joiden kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka on aiheutettu vakuutuksenottajan palveluksessa olevalle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta. Vakuutusehtojen kohdan 2.16 mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä. Jos Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä ei ollut, moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä aiheutunutta vahinkoa ei myöskään korvattu.

Vakuutusyhtiö lausui korvauspäätöksessään, että Chilen liikennevahinkoja koskevan lain (no. 18,290) mukaan lakia sovellettiin kaikkiin ajoneuvoihin silloin, kun niitä käytettiin yleisillä moottoriteillä, kaduilla tai muilla yleisillä teillä, maanteillä, julkisessa käytössä olevilla yksityisteillä ja muilla julkisilla paikoilla kuten parkkipaikoilla. Koska vahinko oli sattunut julkisessa käytössä olleella vuoristotiellä, kyse oli liikennevahingosta. Chilen lainsäädäntö ei ollut täysin vastaava kuin Suomessa, mutta vahinko oli aiheutunut moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä. Koska liikennevahingot oli rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle, vakuutusyhtiö ei ottanut vahinkoa käsiteltäväkseen. Lisäksi kyse oli vahingosta, josta uhreilla tai heidän omaisillaan oli oikeus korvaukseen Chilen pakollisesta tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Myös tällä perusteella vahingot oli vakuutusehtojen kohdassa 2.1 rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

X Oy vaati vakuutusyhtiölle osoittamassaan uudelleenkäsittelypyynnössä korvauksen maksamista siltä osin kuin vahingon määrä oli ylittänyt tytäryhtiön paikallisen vakuutuksen vakuutusmäärän. Vakuutusyhtiö lausui korvauspäätöksessään 2.8.2016, että vastuuvakuutuksen korvauspiiristä oli suljettu pois kaikki vahingot, jotka aiheutuivat moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä riippumatta siitä, korvasiko liikennevakuutus vahingon vai ei. Kyse oli ollut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta Chilen lainsäädännön mukaan. Vahingot eivät näin ollen kuuluneet vakuutuksen korvauspiiriin. Sähköpostissa 16.12.2016 ja korvauspäätöksessä 17.7.2017 vakuutusyhtiö on lisäksi lausunut käsityksenään, ettei Chilessä ollut voimassa Suomen liikennevakuutusta vastannutta lainsäädäntöä. Siten vahinko ei vakuutusehtojen kohdan 2.16 perusteella kuulunut vakuutuksen piiriin. Asiaa tuli arvioida Suomen lainsäädännön ja sen käsitteistön mukaan.

Asiakkaan valitus

X Oy on vaatinut, että vahinkotapahtuma tuli hyväksyä vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaksi. Perusteluinaan X Oy on lausunut, että vakuutusehtojen kohdan 2.16 ensimmäisessä ja viimeisessä kappaleessa viitattiin sen maan lainsäädäntöön, jossa vahinko oli tapahtunut, mikä ohjasi lainvalinnan Chilen lainsäädäntöön. Vakuutusehdossa käytetty ilmaisu Suomen liikennevakuutusta "vastaavasta" ulkomaisesta lainsäädännöstä oli epäselvä, koska ”vastaavana” pidettävää lainsäädäntöä tai vastaavuuden astetta ei ollut määritelty. Käytännössä täysin suomalaista vastaavaa ulkomaista liikennevakuutuslainsäädäntöä ei ollut. Epäselvää vakuutusehtoa tuli tulkita vakuutuksenottajan eduksi.

X Oy on vedonnut hankkimaansa 17.2.2017 päivättyyn oikeudelliseen lausuntoon Chilen lain sisällöstä. Lausunnon mukaan Chilessä oli moottorikäyttöisille ajoneuvoille lakisääteinen liikennevakuutus, joka kattoi liikenneonnettomuuteen osallisena olleiden kolmansien osapuolien, ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien kuoleman- ja henkilövahinkojen riskin sekä korvasi hoitokulut. Chilen liikennevakuutuslaki koski lähtökohtaisesti tavaroiden ja henkilöiden kuljettamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen käyttöä julkisilla teillä tai yksityisillä teillä, jotka oli tarkoitettu julkiseen käyttöön. Lain artikla 2 määritteli moottorikäyttöisen ajoneuvon, josta poikkeukseksi oli säädetty artiklassa 3 ne motorisoidut ajoneuvot, jotka oli tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi kaivoksissa, elleivät ne tarvinneet niin kutsuttua permiso de circulatión -lupaa.

Mainitun lausunnon perusteella tässä tapauksessa ei ollut kyse Chilen liikennevakuutuslainsäädännön alaisesta liikenneonnettomuudesta. Kyseessä oli koeporausta varten tehty yksityinen vuoristotie/polku, jonne ei ollut vapaata pääsyä. Mikä olennaisinta, kaivoksissa käytettäväksi tarkoitettua ajoneuvoa ei pidetty lainsäädännön alaisena moottoriajoneuvona. Rajoitusehto 2.16 ei siten soveltunut Chilen lainsäädännön mukaan tapaukseen.

Chilen ja Suomen liikennevakuutuslainsäädännöiltä ei voitu vaatia niin suurta vastaavuutta kuin vakuutusyhtiö oli tulkinnut. Kieltävää korvauspäätöstä ei voitu siten perustaa vain epäselvään sopimuskohtaan. Toiseksi, koska sopimusehdossa viitattiin ulkomaiseen lainsäädäntöön, ja Chilen lainsäädännössä ajoneuvoja, jotka oli tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi kaivoksissa, ei pidetty motorisoituina ajoneuvoina, rajoitus ei tämänkään vuoksi soveltunut tapaukseen. Näin ollen vahinkotapahtuma kuului vakuutuksen piiriin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kiistänyt X Oy:n vaatimukset perusteettomina.

Vakuutusyhtiö on lausunut, että itse vahingon kuvattua tapahtumainkulkua voitiin pitää riidattomana. Chilessä 19.3.2015 sattunutta vahinkoa ei kuitenkaan voitu käsitellä toiminnan vastuuvakuutuksesta, koska vahinko ei kuulunut vakuutuksen korvauspiiriin rajoitusehtokohdan 2.16 kolmannen kappaleen vuoksi. Rajoitusehdon tarkoituksena oli, että ne vahingot, jotka Suomen liikennevakuutuslain mukaan korvattiin moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perusteella, kuuluivat pakollisen liikennevakuutusjärjestelmän piiriin, eikä niitä korvattu vastuuvakuutuksesta. Jos vahinko olisi sattunut Suomessa, se olisi korvattu joko poravaunun liikennevakuutuksesta tai vakuuttamattomuustilanteessa vahingon olisi korvannut Valtiokonttori tai Liikennevakuutuskeskus.

Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei asianomainen Chilen laki (Law No. 18,490, "SOAP") vastannut Suomen liikennevakuutuslakia rajoitusehdon 2.16 viimeisessä kappaleessa kerrotulla tavalla. Vakuutusyhtiö on liittänyt vastineeseensa Chilen lain sisältöä koskevan 19.2.2016 päivätyn lausunnon. Laeissa oli seuraavat perustavaa laatua olevat erot:

1. Chilen liikennevakuutuslaki koski vain tavaroiden ja henkilöiden kuljettamista julkisilla teillä tai yksityisillä teillä, jotka oli tarkoitettu julkiseen käyttöön. Suomen liikennevakuutus on huomattavasti kattavampi. Se kattaa lisäksi torit, huoltoasema-alueet, taloyhtiöiden piha-alueet, moottorikelkkailureitit, jäätiet ja muut alueet, joissa moottoriajoneuvoilla yleensä voitiin liikkua.

2. Chilen SOAP oli huomattavasti suppeampi paitsi alueellisesti myös niiden ajoneuvotyyppien osalta, joita se koski. Suomen liikennevakuutuslaki koskee lähtökohtaisesti kaikkia moottorilla varustettuja ajoneuvoja ja lisäksi hinattavia ajoneuvoja ja perävaunuja. Chilen laki taas koski ainoastaan tavaran ja henkilöiden kuljettamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja. Lain 3 artiklan 3-kohdan mukaan se ei koskenut lainkaan traktoreita, maatalouskoneita eikä teollisuudessa, rakennusalalla tai kaivoksessa käytettäviä työkoneita edellyttäen, ettei niillä tarvinnut olla permiso de circulatión -lupaa.

3. Chilen lain nojalla korvattiin vain henkilövahinkoja ja niissäkin korvauksia maksettiin ainoastaan hoitokuluista. Omaisuusvahinkoja tai esimerkiksi ansionmenetystä tai eläkettä loukkaantuneelle tai kuolintapauksessa elätettävälle, jotka ovat Suomen liikennevakuutuslain tärkeimpiä korvauslajeja, ei lainkaan korvattu.

4. Chilessä ei ollut tahoa tai elintä, joka korvaisi syyttömän osapuolen vahinkoja tilanteessa, jossa liikennevakuuttamisvelvollisuus oli laiminlyöty. Suomessa Liikennevakuutuskeskus vastaa vahingoista näissä tilanteissa.

Koska Chilen liikennevakuutuslaki koski vain joidenkin ajoneuvotyyppien käyttöä virallisilla kulkuväylillä ja sen perusteella korvattiin vain vastapuolen hoitokuluja ja maksettiin korvauksia kuolintapauksissa, Chilen laki ei vakuutusyhtiön mielestä vastannut Suomen liikennevakuutuslakia vakuutusehtojen kohdassa 2.16 tarkoitetulla tavalla. Tällöin sovellettavaksi tuli ehtokohdan kolmas kappale, jonka mukaan vastuuvakuutus ei korvannut vahinkoa, joka oli aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä.

Toisin kuin X Oy oli esittänyt, ehtokohdassa 2.16 viitattiin Suomen lakiin, koska kohdan kolmatta kappaletta sovellettiin ylipäätään vain tilanteessa, jossa tapahtumamaassa ei ollut vastaavaa liikennevakuutuslakia. Tällöin ei ollut perusteltua käyttää myöskään vieraan valtion lain käsitteistöä. Kyse oli suomalaisesta vastuuvakuutuksesta, johon ilman eri viittausta sovellettiin Suomen lakia ja viime kädessä suomenkielen yleiskäsitteitä.

X Oy:n toimittamasta oikeudellisesta lausunnosta ilmeni, ettei Chilen tieliikennelaki (Traffic Law) sisältänyt moottoriajoneuvon käsitettä. Liikennevakuutuslaki (SOAP) sisälsi moottoriajoneuvon käsitteen, mutta lausumillaan perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, ettei viimeksi mainitun lain käsitteitä voitu tässä tapauksessa soveltaa. Chilen liikennevakuutuslakikaan ei sisältänyt moottorikäyttöisen laitteen käsitettä. Kyseinen vahinko oli joka tapauksessa aiheutunut vähintäänkin moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä, eikä vahinkoa voitu siten käsitellä vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko X Oy:n tytäryhtiön toiminnassa Chilessä 19.3.2015 koeporauskoneen siirtoajossa sattunut onnettomuus, jossa kaksi henkilöä on kuollut ja yksi henkilö vammautunut, korvattava X Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutuskirjan mukaan vakuutuksen oli sovittu olevan voimassa kaikkialla maailmassa USA:ta ja Kanadaa lukuun ottamatta.

Lähemmin tarkasteltuna asiassa on ratkaistava, oliko vahingossa ollut kyse sellaisesta Suomen liikennevakuutuslakia vastanneen ulkomaisen lain mukaisesta moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, joka on vakuutusehdoissa erikseen rajoitettu vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, tai, oliko vakuutusehtoja sovellettaessa liikennevahinkojen osalta Chilen lainsäädäntöä ylipäätään pidettävä Suomen liikennevakuutusta vastaavana, jolloin vastauksen ollessa kielteinen moottoriajoneuvovahingot on kokonaan rajattu vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan toiminnan vastuuvakuutukseen 1.11.2013 alkaen sovellettujen vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 1.3 mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityllä voimassaoloalueella. Vakuutuksesta korvataan vahinkoja, jotka on todettu ja joiden vahinkoseuraamus on ilmennyt vakuutuksen voimassaoloalueella. Riippumatta siitä, mitä vakuutuksen voimassaoloalueeksi on vakuutuskirjaan merkitty, vakuutus ei ole voimassa Suomen ulkopuolisissa maissa siltä osin, kuin kyseisen maan lainsäädäntö edellyttää paikallista vakuuttamista paikallisessa vakuutusyhtiössä, eikä siltä osin kuin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tai Euroopan Unionin (EU) julistama kauppa- tai taloussaarto vakuuttamista tai vakuutuksen voimassaoloa rajoittaa.

Vakuutusehtojen korvausrajoitusten kohdan 2.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu…
- vakuutuksenottajan palveluksessa olevalle tai häneen rinnastettavalle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta

Korvausrajoitusten kohdan 2.16 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikennevakuutuslain tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta liikenteeseen käyttämisestä.

Vakuutuksesta korvataan kuitenkin Suomessa tapahtuvan kuormauksen, kuorman purkamisen tai muun työsuorituksen kestäessä tähän toimintaan osalliseen toiseen moottoriajoneuvoon kohdistunut vahinko niiltä osin kuin ei ole kysymys sellaisesta ajoneuvon osasta, joka on ollut työnsuorittajan hallussa tai huolehdittavana.

Jos vahinko on tapahtunut valtiossa, jossa ei ole voimassa Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä, ei vakuutuksesta korvata vahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä.

Asian arviointi

Asiassa ratkaisevan vakuutusehtojen kohdan 2.16 rajoituksen perusteella on selvää, että vakuutusyhtiö on halunnut rajata kysymyksessä olevan yrityksille myöntämänsä toiminnan vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle ne vahinkotapahtumat, jotka korvataan Suomen liikennevakuutuslain mukaisesti. Rajoitusehdon mukaan toiminnan vastuuvakuutuksen ulkopuolelle on rajattu myös kaikki sellaiset vahinkotapahtumat, jotka ovat aiheutuneet Suomen liikennevakuutuslakia vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Vastuunrajoitus on toiminnan vastuuvakuutuksen sopimusosapuolten kannalta mielekäs, kun siinä mainitut vahingot kuuluvat jo rajoituksen mukaisten lakisääteisten korvausjärjestelmien piiriin.

Tässä tapauksessa vahinko on sattunut X Oy:n tytäryhtiön työssä, kun teloilla kulkevaa koeporauksissa käytettävää porauskonetta oli oltu siirtämässä uuteen porauskohteeseen. Vakuutuslautakunnalle toimitetun Chilen lainsäädännön sisältöä koskevan selvityksen mukaan Chilen lain nojalla liikennevakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja ovat muun muassa sellaiset kaivostoiminnassa käytetyt moottorikäyttöiset ajoneuvot, jotka eivät tarvitse Chilen niin kutsuttua permiso de circulatión -lupaa. Käytettävissä olevasta asiakirjaselvityksestä ei ilmene, että kyseisen porauskoneen käyttäminen olisi mainittua lupaa edellyttänyt, ja että porauskone sen vuoksi olisi kuulunut Chilen liikennevakuutusjärjestelmän piiriin. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että 19.3.2015 sattunut vahinko ei rajaudu rajoitusehdon 2.16 ensimmäisen kappaleen perusteella vastuuvakuutuksen ulkopuolelle.

Näin ollen arvioitavaksi jää rajoitusehdon 2.16 kolmannen kappaleen sovellettavuus asiaan. Kyseisen kohdan mukaan vakuutuksesta ei ylipäätään korvata moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä ulkomailla aiheutuneita vahinkoja, mikäli vahingon tapahtumamaassa ei ole voimassa Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä. Sopimusehdon soveltamisen kannalta on ratkaisevaa, miten siinä käytettyä ilmaisua ”Suomen liikennevakuutusta vastaavaa lainsäädäntöä” on tulkittava.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei rajoitusehdossa ole tarkemmin määritelty, minkä asteista liikennevakuutusjärjestelmien vastaavuutta siinä on tarkoitettu tai minkä tekijöiden perusteella tätä vastaavuutta olisi arvioitava. Lainsäädäntöjen vastaavuutta voidaan arvioida muun muassa vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvien ajoneuvojen laadun, liikennevakuutuksen voimassaoloalueen laajuuden, korvattavien vahinkojen laadun, vakuutussuojan piiriin kuuluvien vahingonkärsijöiden piirin tai esimerkiksi korvausjärjestelmän takaaman korvausten rahallisen arvon perusteella. Lautakunta katsoo, ettei vastaavuuden voida tulkita tarkoittavan lainsäädäntöjen samanlaisuutta, sillä Suomen liikennevakuutuslain kanssa samalaista ulkomaista lainsäädäntöä ei lautakunnan käsityksen mukaan ole olemassa.

Vakuutusalalla vakiintuneen käytännön mukaan vakuutussopimusten rajoitusehtoja on tulkittava suppeasti. Edellä selostetuista syistä ja Chilen lainsäädännön sisällöstä saamansa selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusehtojen kohdan 2.16 kolmannen kappaleen rajoitusta sovellettaessa Chilen liikennevahinkoja koskevaa lainsäädäntöä on pidettävä Suomen liikennevakuutusta vastaavana. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiöllä ole ollut perustetta evätä korvausta 19.3.2015 sattuneesta vahingosta vakuutusehtojen kohdan 2.16 perusteella, vaan vakuutusyhtiön tulee ottaa vahinko käsiteltäväkseen X Oy:lle myöntämänsä toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella. Vakuutusehtojen kohdan 2.1 rajoituksen perusteella vahinkoa ei kuitenkaan korvata vastuuvakuutuksesta siltä osin, kuin X Oy:n tytäryhtiön työntekijällä tai häneen rinnastettavalla muulla henkilöllä on ollut oikeus saada vahingosta korvaus lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö ottaa kysymyksessä olevan 19.3.2015 sattuneen vahingon käsiteltäväkseen X Oy:lle myöntämänsä toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella soveltamatta siihen vakuutusehtojen kohdan 2.16 rajoitusta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Korpelainen
Makkula
Nyyssölä
Sarpakunnas
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia