Haku

FINE-006256

Tulosta

Asianumero: FINE-006256 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2017

Vuokraustoimintaa harjoittavan yhdistyksen vastuu kiinteistön turvallisuudesta. Hiihtovarustevuokraamon ympäristön liukkaudentorjunta.

Tapahtumatiedot

A (syntynyt vuonna 1936) oli kaatunut 16.2.2015 suksivuokrausta harjoittavan yhdistyksen omistaman hiihtomajan seinustan vieressä.

A oli jättänyt suksensa majan takana olleeseen telineeseen ja lähtenyt hiihtomonot jalassa kulkemaan kohti majan ovea. Kävelymatkan pituus oli noin 10-15 metriä. A oli kertonut yrittäneensä kulkea mahdollisimman varovasti ja ottaneensa tukea majan seinästä. A oli kuitenkin liukastunut ja satuttanut selkänsä, mistä oli aiheutunut sairaanhoitokuluja sekä työkyvyn alentumista. A on vaatinut lisäksi korvausta tilapäisestä ja mahdollisesta pysyvästä haitasta. Hiihtoyhdistys oli hakenut korvausta vastuuvakuutuksestaan.

Hiihtoyhdistyksen vastuuvakuutusyhtiö oli lausunut 2.6.2015 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vakuutuksenottajalta saatujen tietojen mukaan latujen ja piha-alueen kunnossapito kuului kaupungille. Kaupunki oli vuokrannut yhdistykselle 96 neliömetrin määräalan, johon oli rakennettu yhdistyksen pinta-alaltaan 87 neliömetrin kokoinen maja. Piha-aluetta ei hiekoiteta, koska alue on tarkoitettu talviliikuntaan ja piha-alueella liikutaan pääasiassa suksilla. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei yhdistys ollut laiminlyönyt velvollisuuttaan huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Koska yhdistys ei ollut vastuussa A:n loukkaantumisesta, vastuuvakuutuksesta ei ole suoritettu vaadittuja korvauksia.

Kaupunki on kiistänyt korvausvastuunsa, koska velvollisuus kunnossa- ja puhtaanapidosta oli vuokralaisella kiinteistön haltijana.

Vakuutusyhtiö on katsonut 23.5.2017 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei vakuutuksenottaja ollut toiminut huolimattomasti kiinteistön haltijana tai palveluntarjoajana. Vakuutusyhtiö on lisäksi katsonut, että kaatumiseen on voinut vaikuttaa myös se seikka, että A:lla oli jalassaan hiihtomonot, jotka ovat jalkineina erityisen liukkaat.

Asiakkaan valitus

A on katsonut valituksessaan, että vahinkopaikka oli kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukainen kulkutie, ja yhdistys oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia sen liukkaudentorjunnasta. Tontti rajoittui majan etupuolelta ja sivulta kaupungin omistamaan yleiseen alueeseen, joka oli käytössä parkkeerausalueena. Jalankulkijoille muovisin rajausmerkein eristetty reitti kulki majan seinustan vieressä. Vuoden kuluttua vahinkopaikalle oli asetettu varoituskyltit maan liukkaudesta ja siitä, ettei aluetta hiekoiteta. Lisäksi suksiteline oli siirretty lähemmäksi majan ovea. Edellä mainitut seikat viittasivat siihen, että huolellisuusvelvoite oli laiminlyöty vuonna 2015.

A oli kertonut valittaneensa alueen liukkaudesta hiihtomajassa työskennelleelle henkilölle, joka oli A:n kanssa samaa mieltä siitä, että alue oli liukas. Työntekijän mukaan aluetta ei kuitenkaan hiihtäjien toiveesta ollut hiekoitettu. A oli vieraillut yhdistyksen pääkonttorilla. A oli keskustellut paikalla olleen yhdistyksen edustajan kanssa, joka oli ilmoittanut A:lle, että vahinkopaikalle olisi mahdollista laittaa esimerkiksi matto.

Väylältä, jolla A kaatui, avautuu ensimmäinen mahdollinen reitti K-tieltä hiihtoladuille. Seuraava väylä on noin 200 metrin päässä. Kyseessä ei ole satunnainen kulkutie.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei kyseessä ole kulkutie, jonka osalta katulaissa edellytetään talvikunnossapitoa. Kyse on ulkoilualueesta, joka talviaikaan palvelee ennen kaikkea latualuetta hyödyntäviä hiihtäjiä. Hiihtomajan alueella ei ole erikseen merkittyjä jalankulkijoille tarkoitettuja ja merkittyjä alueita. Korvausvastuu arvioidaan sen mukaan, onko alue pidetty käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

Majassa mm. voidellaan ja vuokrataan suksia. Hiihtomajan päätarkoituksena on edistää hiihtoa, minkä vuoksi aluetta ei voida hiekoittaa. Hiihtoladut alkavat heti majan takaa eli matka majalta ladulle on lyhyt ja majan tarkoitus huomioiden on perusteltua, että majalle saakka voi hiihtää ja hiihtämisen voi aloittaa heti majalta. Suksien vuokraaja voi jättää kenkänsä majaan hiihtämisen ajaksi. Majan piha-alue on siis tarkoitettu suksilla liikkumiseen. Hiekoitettavaa aluetta ei olisi mahdollista rajoittaa siten, että soraa ei kulkeutuisi suksien ja kenkien mukana laduille aiheuttaen henkilövahingon vaaran. Liukkaudentorjunnasta aiheutuisi merkittävä vahinkoriski. Vastaavasti toimitaan myös useissa hiihto- ja laskettelukeskuksissa, joissa on asiakkaita palvelevia vuokraamo- ja ravitsemispalveluita.

Vakuutetun kuuleminen

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajalle mahdollisuuden lausua asiassa. Vakuutuksenottajalla ei ollut kommentoitavaa asiaan.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko hiihtovälineiden vuokrausta harjoittava yhdistys korvausvastuussa A:n kaatumisesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.

Kuluttajaturvallisuuslain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 3.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö-ja esinevahinko,
—joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
—josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo, että hiihtomajan vieressä oleva alue on lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 6 §:n mukainen yleinen alue, joka on lain mukaan pidettävä käyttötarkoituksensa vaatimassa kunnossa. Aluetta käytetään laduille kulkemiseen ja tätä kulkemisreittiä käyttävät niin hiihtomajan asiakkaat kuin muutkin hiihtäjät. Tontin vuokrannut yhdistys harjoittaa hiihtovälineiden vuokraustoimintaa ja sen asiakkailla on mahdollisuus jättää kenkänsä majaan hiihdon ajaksi. Yhdistyksen omistama suksiteline oli sijoitettu majan taakse, minkä vuoksi asiakkaat saattoivat ottaa sukset pois jo ennen majalle siirtymistä ja jatkaa matkaa pelkät hiihtomonot jalassaan.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka majan viereisen alueen hiekoittaminen kokonaan ei olisi tarkoituksenmukaista hiihtäjille aiheutuvan vahinkoriskin vuoksi, yhdistyksen olisi tullut, ottaen huomioon omistamansa majan viereisen alueen tosiasiallisen käytön ja harjoittamansa hiihtovälineiden vuokraustoiminnan riskit, joko varoittaa hiihtomonot jalassa kulkevia asiakkaita maan liukkaudesta tai rajoittaa vahinkoriskiä tarjoamalla hiihtomonoilla käveleville vähemmän liukas kulkureitti esimerkiksi asettamalla väylälle kaide tai matto. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei yhdistys ollut osoittanut huolehtineensa riittävästi asiakkaidensa turvallisuudesta alueen tosiasiallinen käyttö ja harjoittamansa yleisöpalvelun riskit huomioiden, ja suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen kaatumisesta aiheutuneesta vahingosta vakuutusehtojen mukaisessa laajuudessa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta