Haku

FINE-006253

Tulosta

Asianumero: FINE-006253 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 19.03.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinostoista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen yhdistelmäkortillaan ja kortin tunnusluvulla 9.4.2017 klo 11.30 kortin debit-puolelta tehdyt kaksi yhteissummaltaan 1.400,00 euron automaattinostoa sekä klo 11.17 kylmäasemalla tehdyn 20,00 euron tankkausoston. Lisäksi kortilla on tehty klo 12:08 tunnusluvulla hyväksyen 50,00 suuruinen osto ravintolassa sekä muita maksuja samana päivänä 9.4.2017. Kortin debit-puolen tapahtumien lisäksi kortin credit-puolella on tehty 9.4.2017 klo 11.27-11.32 välisenä aikana yhteensä 1.920,00 euron automaattinostot, joista on veloitettu yhteensä 48,40 euroa käteisnostopalkkioita. Kortti on suljettu asiakkaan sulkuilmoituksen johdosta 11.4.2017 klo 16.09.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii Pankilta 1.400,00 euroa sekä kohtuullista korvausta kiusaamisestaan.

Asiakas ei ole koskaan korttiaan kadottanut, mitä asiassa on väitetty. Asiakkaan tililtä on jollain konstilla nostettu rahaa kortin ollessa asiakkaan hallussa ja asiakkaan ollessa kaukana tapahtumapaikasta. Asiakas havaitsi rikoksen 11.4.2017 mennessään nostamaan automaatista käteistä eikä hän ole voinut korttiaan sulkea ennen kuin on tiennyt rikoksesta. Pankin mukaan kortilla on tehty myös 20,00 euron tankkaus. Asiakas ei kuitenkaan sitä ole tehnyt eikä sitä ole tehty asiakkaan kortilla, koska kortti on ollut asiakkaan hallussa ja asiakas kaukana tapahtumapaikasta.

Pankin vastine

Pankki toteaa selvennökseksi, että asiakkaan Pankkia kohtaan nimenomaisesti esittämä vaatimus 1.400,00 eurosta vastaa asiakkaan kortilla 9.4.2017 kello 11:30:06-11:30:42 välisenä aikana tehtyjä kahta kortin debit-puolen automaattinostoja, summiltaan 1 000,00 euroa (11:30:06) ja 400,00 euroa (11:30:42).

Edellä mainitun lisäksi tapahtumapäivänä 9.4.2017 asiakkaan kortilla on tehty 11.27-11.32 välisenä aikana credit-puolen automaattinostoja yhteensä 1.920,00 eurolla, joihin liittyen on lisäksi veloitettu käteisnostopalkkio 48,40 euroa. Lisäksi asiakkaan valituksessa FINElle on todettu, että asiakkaan tililtä 10.4.2017 veloitettu ja 9.4.2017 kello 11:17 tapahtuneeseen 20,00 euron suuruiseen tankkausostoon liittyvä veloitus ei olisi asiakkaan ilmoittaman mukaan hänen itsensä tekemä.

Asiakas ei ole kuitenkaan esittänyt mitään vaatimuksia näihin credit-puolen nostoihin ja kuluihin tai 20,00 euron tankkaustapahtumaan liittyen, joten niitä ei mahdollisten vaatimusten osalta ainakaan tässä yhteydessä käsitellä sen enempää.

Tapahtumakuvaus ja Pankin vastaus

Pankki pitää asiassa edelleen pääkysymyksenä sitä, että voidaanko asiakkaan kortin käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudesta laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko mahdollinen huolimattomuus ollut törkeää. Lisäksi asiakkaan esittämästä huolimatta Pankin lähtökohtana on myös se, että mikäli korttitapahtuman yhteydessä sirukortin siru luetaan maksupäätteessä tai automaatissa ja korttitapahtuma hyväksytään asiakkaan kortin henkilökohtaisella tunnusluvulla, tarkoittaa tämä käytännössä varmuudella sitä, että korttitapahtuman yhteydessä on käytetty asiakkaan omaa korttia (asiakkaalle alun perin pankista luovutettua fyysistä korttia) ja tekijällä on ollut käytettävissään myös kortinhaltijan salainen tunnusluku. Pankilla ei ole tiedossaan tapausta, jossa sirukortti olisi kopioitu ja/tai väärennetty. Pankin käsityksen mukaan asiakkaan kortin henkilökohtaista tunnuslukua ei ole myöskään mahdollista saada tietoon kortin sirusta tai sirukortissakin olevasta magneettijuovasta.

Kortinhaltijan menettelyn huolellisuuden arvioimiseksi on tärkeää saada selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuoliselle. Paras mahdollisuus selvityksen antamiseen on käytännössä aina kortinhaltijalla itsellään. Jos kortinhaltija vaatii kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan hänen edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään, mikä on myös todettu mm. FINE pankkilautakunnan ratkaisusuositus 20.11.2011 n:o 14/11.

Asian selvittelyn aikaisemmissa vaiheissa asiakasta on pyydetty kortinhaltijan ominaisuudessa kuvaamaan mahdollisimman tarkkaan korttiin ja sen tunnuslukuun liittyviä tapahtumia aikavälillä 9.4.–11.4.2017, kuten esimerkiksi: mitä asiakas on tehnyt, missä asiakas on ollut ja kenen kanssa asiakas on viettänyt aikaa, keitä henkilöitä asiakas on tavannut, missä asiakas on säilyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua, missä ja miten asiakas on käyttänyt korttiaan ja keitä henkilöitä on ollut asiakkaan seurassa korttia käytettäessä.

Asiakas on todennut, että hän ollut kotona yksin. Kortti on ollut rahapussissa ja tunnusluku muistissa asiakkaan päässä. Asiakas ei ole ilmoittamansa mukaan käyttänyt korttiaan 9.4. – 11.4.2017 välisenä aikana ennen kuin meni automaatille 11.4. ja havaitsi rikoksen tapahtuneen. Asiakas on todennut, että hänen kortillaan nostoja ei ole voinut kukaan tehdä. Valituksessaan FINElle asiakas on toistanut tämän kaiken ja lisäksi todennut, että hän ei ole tehnyt myöskään viimeisessä pankin puolesta annetussa vastauksessa mainittua 20,00 euron tankkausmaksua. Maksusuoritusta ei ole edes ylipäänsä voitu tehdä asiakkaan omalla kortilla, koska asiakas todennut olleensa kaukana näistä tapahtumapaikoista ja kortti on ollut asiakkaan itsensä hallussa.

Asiakkaan kortin tapahtumatietojen mukaan asiakkaan omalla kortilla maksettu 9.4.2017 kello 11:17 summaltaan 20,00 euron tankkausosto kylmäasemalla. Järjestelmistä saadun tiedon mukaan tankkausoston yhteydessä kortin sirutieto on luettu ja maksu on hyväksytty asiakkaan salaisella tunnusluvulla.

Nimenomaisesti reklamoidut kaksi automaattinostoa on tehty samana päivänä 11:30:06 – 11:30:42 välisenä aikana, eli varsin piakkoin bensaostoksen jälkeen. Etäisyys edellä mainittuun tankkausasemaan on ollut vain noin kuusi kilometriä. Näiden automaattinostojen yhteydessä kortin sirutieto on luettu automaatissa, joten asiakkaan oma kortti on ollut varmuudella automaatissa nostoja tehtäessä. Lisäksi automaattinoston suorittaminen on edellyttänyt sitä, että automaattinoston tekijällä on ollut tiedossaan asiakkaan salainen tunnusluku.

Tämän jälkeen on kello 12:08 suoritettu 50,00 euron suuruinen maksu. Järjestelmistä saadun tiedon mukaan maksutapahtuman yhteydessä kortin sirutieto on taas jälleen luettu maksupäätteessä ja maksu on hyväksytty asiakkaan salaisella tunnusluvulla. Näiden edellä mainittujen lisäksi asiakkaan kortilla on tehty myös muita maksuja tuona samana päivänä 9.4.2017.

Pankki kiinnittää huomiota siihen, että asian selvittämiseksi asiakkaaseen ollaan oltu useasti yhteydessä jo ennen FINE:en toimitettua valitusta. Pankin käsityksen mukaan 20,00 euron tankkaustapahtumaa, tai mitään muitakaan korttimaksutapahtumia päivämäärälle 9.4.2017, ei ole missään aikaisemmassa vaiheessa varsinaisesti reklamoitu, sitä/niitä ei ole edes mukana poliisille tehdyssä tutkintailmoituksessa, tai tutkintailmoituksen myöhemmissä täydennyksissä.

Pankin kannan mukaan pelkästään se, että asiakas toteaa myös tämän 9.4.2017 tapahtuneen 20,00 euron tankkausoston oikeudettomaksi ja että kyseiseen tankkausostoon ei olisi edes käytetty asiakkaan omaa korttia, ei millään tavalla selvennä asiakkaan kuvausta kyseisen päivän tapahtumista sen osalta, miten asiakkaan oma kortti ja salainen tunnusluku ovat päätyneet jonkun tuntemattomaksi jääneen ulkopuolisen haltuun ja käyttöön vain hetkeä myöhemmin läheisessä automaatissa. Näin on myös sitä taustaa vasten, että asiakas on itse todennut kortin sulkupuhelussa 11.4.2017 antaneensa korttitietonsa jollekin, mutta sitten asiaa myöhemmin tarkemmin tiedusteltaessa todennutkin tällä tarkoitetun jotakin kuukausia vanhaa tapausta, jolla ei ole asiakkaan kertoman mukaan mitään yhteyttä 9.4.2017 korttitapahtumiin. Asiakkaan kortti on suljettu sulkupuhelun perusteella 11.4.2017 kello 16:09 sen jälkeen, kun asiakas on ilmoittamansa mukaan todennut oikeudettomat nostot automaattikäynnin yhteydessä – 11.4.2017 tililtä on nostettu 90,00 euroa kello 10:22.

Pankki pitää todennäköisenä sitä, että asiakkaan kortin tunnusluku on onnistuttu urkkimaan asiakkaan itsensä käyttäessä korttia. Asiakkaan olisi tullut käsitellä tunnuslukuaan huolellisesti ja siten, että tunnusluku ei missään yhteydessä päädy ulkopuolisten tietoon - ei missään tilanteessa itse ilmaistuna tai edes automaattiin tai maksupäätteeseen syötettynä.

Pankin näkemyksen mukaan todennäköisin vaihtoehto lienee se, että asiakkaan tunnusluku on päätynyt oikeudettomat nostot tehneen tietoon viimeistään juuri ennen oikeudettomia automaattinostoja tehdyn tankkausoston yhteydessä. Tämänkaltaisiin tapauksiin liittyy usein taustana se, että kortinhaltija on maksanut autokyydistä korvauksen kortillaan tekemällään bensaostoksella. Tankkauksen yhteydessä kortin tunnusluku on urkittu bensaostoksen yhteydessä ja kortti on anastettu tämän jälkeen kortinhaltijalta.

Automaattinostojen (ja korttiostojen) yhteydessä tapahtuneiden kortin siruvarmennusten vuoksi onkin selvää, että tunnusluvun tietoonsa saanut on lisäksi saanut anastettua asiakkaan hallusta kortin ja onnistunut käyttämään korttia oikeudetta ennen sen palauttamista takaisin asiakkaalle – mitä ilmeisemmin tässä kaikessa on onnistuttu asiakkaan itsensä huomaamatta.

Pankin kanta on, että kortin oikeudeton käyttö on kaiken esitetyn, mutta sinänsä edelleen suppean ja epäjohdonmukaisen, selvityksen perusteella johtunut joka tapauksessa siitä, että asiakas on laiminlyönyt maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa tunnusluvun ja kortin säilyttämisen suhteen. Laiminlyönnit näiden velvollisuuksien osalta ovat lisäksi tapahtuneet tavalla, joka osoittaa kokonaisuutena arvioiden sellaista erittäin vakavaa varomattomuutta, jota tarkoitetaan maksupalvelulain törkeällä huolimattomuudella. Näin ollen Pankki pitää asiakkaan vaatimusta yhteensä 1 400,00 euron suuruisten (debit) automaattinostojen hyvityksestä kokonaan perusteettomana.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 12.4.2017)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko tapauksessa kyse kortin kopioinnista vai onko riitautetut korttitapahtumat tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen. Mikäli kyse ei ole kopioinnista, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Riidanalaisten korttitapahtumien hetkellä voimassa olleen maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.[…]

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Pankin yleisten korttiehtojen mukaan kortti on henkilökohtainen, eikä kortinhaltija saa luovuttaa sitä kenellekään muulle, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle. Korttiehdoissa asiakas on kortinhaltijana sitoutunut säilyttämään korttiaan huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, käsilaukussa tai kotona samassa säilytyspaikassa. Kortinhaltija sitoutuu korttiehdoissa hävittämään pankista saamansa tunnuslukutulosteen sekä olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei kenelläkään, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Korttiehtojen mukaan kortinhaltijan on näppäillessään tunnuslukua suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei sivullisella ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla säännöllisesti, että kortti on tallessa erityisesti niissä tilanteissa, joissa kortin katoamisen riski esimerkiksi väentungoksessa tai ravintolassa taskuvarkaiden takia on suuri. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai oikeudettomasta käytöstä on viipymättä ilmoitettava pankille. Sulkupalvelun numero on auki ympäri vuorokauden.

Asian arviointi

Kortin kopiointi

Pankkilautakunta toteaa, että yhtenä merkittävänä syynä sirukortteihin siirtymiselle ainoastaan magneettijuovalla varustetuista maksukorteista on ollut korttimaksamisen turvallisuuden lisääminen. Pankkilautakunnan käsityksen mukaan sirukortin kopioiminen ja väärentäminen on hyvin vaikeaa kortin sisältämän turvaprosessorin takia eikä Pankkilautakunnan tiedossa ole kortin väärinkäyttötapausta, jossa kortin siru olisi kopioitu. Edelleen lautakunta toteaa, että korttien kopiointitapauksissa korttikopion käyttö ei ole anastetun alkuperäisen kortin oikeudettoman käytön tavoin aikaan ja paikkaan sidottu, vaan korttikopion käyttö saattaa tapahtua pitkänkin ajan kuluttua kortin tietojen kopioimisesta ja mahdollisesti esimerkiksi maassa, jossa alkuperäinen kortti ja sen haltija ei ole koskaan käynytkään.

Koska tapauksessa saadun selvityksen mukaan asiakkaan riitauttamat korttitapahtumat on tehty kortin sirua lukien reilun puolen tunnin ajomatkan päässä asiakkaan kotoa, Pankkilautakunta katsoo, että tapauksessa ei ole kyse kortin kopioinnista ja että asiakkaan riitauttamat korttimaksut on siten tehty asiakkaan alkuperäistä korttia käyttäen.

Vastuu oikeudettomista korttimaksuista

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakkaan valitus perustuu sille, että kortti on asiakkaan mukaan ollut hänen hallussaan ja hän on tapahtuma-aikaan ollut kotonaan kaukana tapahtumapaikasta. Asiakas ei ole esittänyt minkäänlaista näkemystä siitä, miten kortti ja tunnusluku olisi voinut päätyä niitä oikeudetta käyttäneen tietoon ja haltuun.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä tapauksessa on 9.4.2017 tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua.

Pankkilautakunta kiinnittää tapauksessa kuitenkin erityistä huomiota Pankin toimittamasta selvityksestä ilmenevään tietoon, jonka mukaan asiakas on asian käsittelyn yhteydessä kertonut Pankille käyneensä kuukausia ennen nyt kyseessä olevaa kortin oikeudetonta käyttöä automaatilla toisen henkilön kanssa, sanelleensa tunnusluvun tälle henkilölle, joka on nostanut asiakkaalle rahaa. Asiakas ei selvityksen mukaan ole muistanut, miksi hän on näin toiminut, eikä hän ole myöhemmin asian käsittelyn yhteydessä myöskään kiistänyt tapahtunutta.

Tapahtumienkulun jäädessä asiakkaan asiassa antaman selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi, Pankkilautakunta katsoo saadun kokonaisselvityksen perusteella mahdolliseksi, että asiakas on luovuttanut tunnuslukunsa ja korttinsa sivulliselle, joka on käyttänyt niitä joko asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti tai vastoin asiakkaan kanssa sovittua. Lautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakas on muussa yhteydessä kertonut tunnuslukunsa sivulliselle, joka on sittemmin onnistunut anastamaan asiakkaan kortin ja palauttamaan kortin sen nyt käsiteltävänä olevan oikeudettoman käytön jälkeen asiakkaalle tämän huomaamatta. Siinä tapauksessa asiakas olisi luovuttanut salaisen tunnuslukunsa korttiehtojen vastaisesti sivulliselle ja Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan asiakkaan voitaisiin asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa myös menetelleen törkeän huolimattomasti korttinsa turvallisen säilyttämisen ja tallellaolon seuraamisen suhteen. Edelleen asiassa saadusta puutteellisesta selvityksestä huolimatta Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi myös, että asiakkaan kortin tunnusluku on onnistuttu urkkimaan asiakkaan oman kortin käytön yhteydessä ja kortti on onnistuttu anastamaan ja palauttamaan sen oikeudettoman käytön jälkeen asiakkaalle tämän huomaamatta. Tässäkin tapauksessa lautakunta katsoo saadun kokonaisselvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on laiminlyönyt korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan törkeää huolimattomuutta osoittavalla tavalla.

Pankkilautakunta toteaa, että kaikissa edellä mainituissa asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollisiksi katsottavissa tapauksissa asiakas vastaa täysimääräisesti kortin oikeudettomasta käytöstä asiakkaan ja Pankin välisessä suhteessa.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Lilja
Pulkkinen

Tulosta