Haku

FINE-006252

Tulosta

Asianumero: FINE-006252 (2017)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.11.2017

Potilasvahinko. Vakuutuksen voimassaolo.

Tapahtumatiedot

H.Ö. on hakenut oikeusturvaetua asiaan, joka on riitautunut 28.9.2016. Vakuutusyhtiö ei ole myöntänyt oikeusturvaetua, koska H.Ö. ei ole vakuutuksenottajana eikä vakuutettuna oikeusturvavakuutuksesta vakuutustapahtuman sattuessa.

Asiakkaan valitus

H.Ö. asuu osoitteessa, johon on otettu kotivakuutus. Vakuutus on otettu H.Ö:n puolison nimissä ja H.Ö. on ollut vakuutettuna puolisonsa vakuutuksessa kun H.Ö. asui yhdessä puolisonsa kanssa. Olisi kohtuutonta tulkita vakuutusehtoja siten, että vakuutus ei olisi voimassa H.Ö:n hyväksi. H.Ö. ei ole voinut olettaa, että menettäisi vakuutusturvansa puolisonsa muuttaessa muualle. Koska vakuutuksenottajana oli H.Ö:n pois muuttanut puoliso, ei oikeusturvavakuutus ole kenenkään hyväksi voimassa.

Vakuutusyhtiön vastine

Oikeusturvavakuutus ei ole sidottu vakuutuspaikkaan, vaan vakuutuksenottajan henkilöön. Oikeusturvavakuutuksen ehdoissa määritellään vakuutuksella vakuutetut henkilötahot. Ehtojen mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen lisäkseen ne henkilöt, jotka väestörekisterin mukaan asuvat samassa osoitteessa ja samassa taloudessa vakuutuksenottajan kanssa.

Oikeusturvavakuutuksen ehdot, joissa vakuutettujen piiri on määritelty edellä kerrotuin tavoin, ovat yleisesti käytössä markkinoilla olevissa oikeusturva- ja vastuuvakuutuksissa. Vakuutettujen piirin määrittelyä koskeva ehto ei ole siten vakiintuneesta vakuutuskäytännöstä poikkeava, yllätyksellinen tai kohtuuton.

H.Ö. haki oikeusturvaetua 28.9.2016 sattuneeseen vakuutustapahtumaan vakuutuksesta, jossa hän ei ole vakuutuksenottajana, ja jossa hän ei ole myöskään vakuutettuna, koska hän asuu väestörekisterin mukaan eri osoitteessa kuin vakuutuksen vakuutuksenottaja. Oikeusturvavakuutus on ehtojensa mukaisesti voimassa vakuutuksenottajan hyväksi ja niiden henkilöiden, jotka asuvat vakuutuksenottajan kanssa samassa osoitteessa ja taloudessa. Tämän vuoksi hänelle ei myönnetä asiaan oikeusturvaetua.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko H.Ö. oikeutettu oikeusturvaetuun vakuutuksesta, jossa hän ei ole vakuutuksenottajana ja siitä, onko oikeusturvaedun epääminen asiassa kohtuutonta.

Sovellettavat vakuutusehdot ja lainkohdat

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja hänen taloudessaan vakinaisesti asuvat henkilöt.

Kuluttajansuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan jos tässä laissa tarkoitetun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Sopimuksen ehtona pidetään myös vastikkeen määrää koskevaa sitoumusta. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon sopimuksen koko sisältö, osapuolten asema, sopimusta tehtäessä vallinneet olot ja, jollei 2 §:stä muuta johdu, olojen muuttuminen sekä muut seikat.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että H.Ö. ei ole vakuutuksenottajana vakuutuksessa, josta hän on hakenut oikeusturvaetua ja että hän ei asu samassa taloudessa kuin vakuutuksenottaja. Vakuutusehtojen mukaan H.Ö. ei siten ole vakuutettu vakuutuksesta, josta oikeusturvaetua on haettu. Vakuutusehtojen kohta, jossa vakuutetut on määritetty, on selkeä ja yksiselitteinen.

H.Ö. on vedonnut siihen, että oikeusturvaedun epääminen olisi kohtuutonta, koska hän ei voinut olettaa oikeusturvavakuutuksensa katkeavan puolison muuttaessa pois yhteisestä taloudesta. Lautakunta ei pidä yllättävänä sitä, että vakuutuksen voimassaolo asumisjärjestelyjen muuttuessa muuttuu. Etenkin tilanteessa, jossa oikeusturvavakuutus on puolison nimissä, ei voida pitää yllättävänä tai kohtuuttomana sitä, että muu kuin vakuutuksenottajana oleva henkilö ei ole vakuutuksesta vakuutettu henkilö. Lautakunta katsoo, että ehdon soveltaminen ei johda asiassa kohtuuttomuuteen.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

 

 

Tulosta