Haku

FINE-006236

Tulosta

Asianumero: FINE-006236 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2017

Yksityishenkilön vastuu. Tuottamus. Terassiparvekkeen sadevesikaivon tukkeutuminen ja sadeveden valuminen alakerran asuntoon.

Tapahtumatiedot

Asunto Oy A:n asunnossa A 14 havaittiin 3.11.2014, että olohuoneen katosta vuotaa vettä. Vahinkokartoituksessa 4.11.2014 havaittiin, että huoneiston A 14 yläpuolella sijaitsevan huoneiston A 19 terassiparvekkeen sadevesikaivo oli tukkeutunut ja sadevettä päässyt vuotamaan talon rakenteisiin. Huoneistossa A 19 asui vahinkohetkellä vuokralainen B, joka teki 25.3.2015 asiassa puhelimitse vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 30.3.2015. Yhtiö viittasi vahingosta laadittuun kartoitusraporttiin, jonka mukaan vahinko oli aiheutunut siitä, ettei terassiparvekkeen vedeneristys ollut ollut kunnossa. Tällä perusteella yhtiö katsoi, ettei vahinko ollut aiheutunut vakuutettu B:n tuottamuksesta. Yhtiö hylkäsi korvaushakemuksen.

B on sittemmin kuollut. Asunto Oy A esitti kesällä 2016 B:n kuolinpesälle vahinkoa koskevan korvausvaatimuksen. Asunto Oy A katsoi, että B:llä oli asukkaan ominaisuudessa ollut velvollisuus huolehtia valuma-, sulamis- ja sadevesien kulkeutumisesta asianmukaisesti pois terassilta, huolehtia terassille kulkeutuvan lumen ja roskan poistamisesta sekä välttää muodostamasta lianpoiston ja vedenkulun esteitä tai niitä muodostaessaan puhdistaa tilaa erityisellä huolellisuudella. Havaitessaan sadevesiviemärin tai minkä tahansa muun rakenteen vaurioitumisen tai tukkeutumisen asukkaalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa asiasta taloyhtiölle. Asunto Oy A katsoi, ettei B ollut säännöllisesti noudattanut huolenpitovelvollisuuttaan ja poistanut terassille kertynyttä lunta ja muuta roskaa. Terassia ei ollut puhdistettu säännöllisesti, kalusteita ja puisia lattialaattoja ei ollut poistettu ja terassin pinnoitetta ja viemäröintiä ei ollut siivottu useita kertoja vuodessa. Vedenkulun estyminen oli johtunut B:n laiminlyönneistä, minkä lisäksi B ei ollut ilmoittanut pinnoitteelle lisääntyvästi kertyvästä vedestä. Näin ollen oli katsottava, että B:lle oli syntynyt asiassa korvausvastuu.

B:n kuolinpesä toimitti Asunto Oy A:n korvausvaatimuksen vakuutusyhtiölle. Yhtiö ei muuttanut korvauspäätöstään.

Asiakkaan valitus

Asunto Oy A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Asunto Oy A katsoo edelleen, ettei B ole noudattanut asukkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta. Terassiparvekkeelta ei ole poistettu kertynyttä lunta ja muuta roskaa, eikä terassin viemäröintiä ole puhdistettu. Sekä terassin laudoittaminen että kalustaminen ovat sallittuja toimia, mutta ne eivät kuitenkaan miltään osin vähennä asukkaan huolenpitovelvollisuutta käytössään olevista tiloista. Asunto Oy A:n saamien tietojen mukaan B:n hallinnassa olleen huoneiston parvekkeen lumenpoistosta ei ollut huolehdittu asianmukaisesti.

Terassin vedeneristeen tarkoitus on toimia juoksevan veden eristeenä. Terassin vedeneristeen virheenä ei voida pitää mahdollisesti kuukausia seisseen sulamis- ja sadeveden aiheuttaman jatkuvan ja lisääntyvän vedenkorkeuden kuormituksen seurauksena aiheutunutta veden pääsyä rakenteeseen. Terassille ei saa muodostua lammikoita tai vesiallasta, kuten tässä tapauksessa on tapahtunut. Viemäri on tukkeutunut, koska B on laiminlyönyt sen asianmukaisen puhdistamisen. Ilman tätä laiminlyöntiä vahinkoa ei olisi tapahtunut. B on lisäksi laiminlyönyt ilmoittaa taloyhtiölle pinnoitteelle lisääntyvästi kertyvästä vedestä, mistä johtuen veden kertyminen on havaittu vasta, kun vesi on tullut alapuoliseen asuntoon. B:n asentama laudoitus ja terassikalusteet ovat myös osaltaan estäneet havaitsemis- ja ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen. Veden kertyminen terassille, veden pinnan kohoaminen ja veden päätyminen talon rakenteisiin on seurausta B:n huolenpitovelvollisuuden piiriin kuuluvasta syystä, mistä johtuen B:lle on syntynyt vahingosta korvausvelvollisuus.

Vakuutusyhtiön vastineen johdosta lautakunnalle toimittamassaan lisäkirjelmässä Asunto Oy A on vielä todennut, että terassin vedeneristys on ollut kunnossa. Terassi on rakennettu vuonna 1995 rakennusluvan ehtojen mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Mitään rakennusvirheitä vedeneristyksessä ei ole tuolloin todettu. Toisessa, samaan aikaan ja samalla tavalla rakennetussa ullakkoasunnossa ei ole esiintynyt mitään nyt esillä olevaan tapaukseen rinnastettavaa terassiparvekkeen vuoto-ongelmaa. Tämä sulkee pois rakennusvirheen mahdollisuuden. Asiassa ei tule antaa merkitystä sille B:n tyttären väitteelle, että taloyhtiö olisi kieltänyt B:tä puhdistamasta sadevesikaivoa. Viereisessä asunnossa vuosina 1995 ̶ 2014 asunut henkilö on huolehtinut sadevesikaivon säännöllisestä puhdistamisesta syksyisin ja keväisin eikä tukkeutumista ole tapahtunut. Myös tämä osoittaa, että vahingon syy on ollut sadevesikaivon puhdistuksen laiminlyöminen. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa aiemman kantansa asiassa. Yhtiö toteaa, että vesi on purku- ja korjaustyöt suorittaneen urakoitsijan mukaan vuotanut rakenteisiin sadevesikaivon liitoksesta. Väite, jonka mukaan B olisi laiminlyönyt lumen poistamisen parvekkeelta, ei pidä paikkaansa. B:n tyttären ilmoituksen mukaan lumen poistosta on aina huolehdittu asianmukaisesti. Lisäksi ennen vahingon havaitsemispäivää 3.11.2014 ei ollut vielä edes satanut lunta. Syksyn 2014 ensilumi satoi vahinkopaikkakunnalla vasta 22.11.2014, jolloin lunta oli 5 cm.

Terassilaudoitus ja kalusteet eivät ole estäneet veden pääsyä sadevesikaivoon. B:n tyttären mukaan sekä terassilaudoitus että kalusteet myös vietiin joka vuosi ennen lumen tuloa ja pakkasia talveksi kellariin. Siltä osin, kuin Asunto Oy A on väittänyt B:n laiminlyöneen velvollisuutensa puhdistaa sadevesikaivo, vakuutusyhtiö toteaa, että B:n tytär on kertonut Asunto Oy A:n nimenomaisesti kieltäneen B:tä tyhjentämästä kaivoa itse siellä kulkevien lämpökaapelien takia. B ei myöskään ole laiminlyönyt ilmoittaa Asunto Oy A:lle kaivon tukkeutumisesta tai veden kertymisestä parvekkeelle. Vettä ei ollut kertynyt parvekkeelle niin paljoa, että se olisi ollut B:n havaittavissa. Vesi ei ole myöskään seissyt parvekkeella kuukausia.

Kartoitusraportin, urakoitsijalta saadun tiedon ja aiheutuneiden vaurioiden perusteella voidaan kiistatta päätellä, että vesi on mennyt rakenteisiin ja sitä kautta alakerran asuntoon sadevesikaivon liitoksen puutteellisen tiiviyden takia. Kaivon liitoksessa ilmenevät puutteellisuudet eivät ole huoneistossa asuvan vuokralaisen vastuulle kuuluvia asioita, eikä B ole voinut tällaista puutteellisuutta edes havaita. Vedenpoistojärjestelmä kuuluu taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Vahinkoa ei olisi sattunut, jos kaivon liitos olisi ollut tiivis. Koska vahinko on seurausta taloyhtiön vastuulla olevasta rakenteellisesta puutteellisuudesta, ei B:lle olisi syntynyt vahingosta korvausvastuuta siinäkään tapauksessa, että hänen katsottaisiin laiminlyöneen velvollisuutensa puhdistaa sadevesikaivo. Yhtiö pitää päätöstään asianmukaisena ja katsoo, ettei sitä tule suosittaa muutettavaksi.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on käytössään seuraavat selvitykset:

- Asunto Oy A:n valitus Vakuutuslautakunnalle 12.9.2017 ja lisäkirjelmä 10.10.2017
- vakuutusyhtiön vastine 26.9.2017
- vahinkokartoitusraportti 6.11.2017
- tiedot puhelimitse 25.3.2015 tehdystä vahinkoilmoituksesta
- vakuutusyhtiön korvauspäätös 30.3.2015
- Asunto Oy A:n päiväämätön korvausvaatimus B:n kuolinpesälle
- B:n tyttären sähköpostitse Asunto Oy A:lle 28.7.2016 tekemä ilmoitus (B:n kuolinpesä varaton)
- B:n tyttären sähköposti vakuutusyhtiölle 9.9.2016
- vakuutusmeklarin sähköposti vakuutusyhtiölle 16.1.2017 (rakennusurakoitsijan selvitys)
- vakuutusyhtiön sähköposti vakuutusmeklarille 16.1.2017 (asiaa ei käsitellä uudelleen)
- rakennustapaselostus 20.12.1994, ullakkorakentamista koskevat muistiot 17.11.1995 ja 20.12.1995 ja   rakennusvalvontaviraston loppukatselmuspöytäkirja 22.12.1995
- vakuutusehdot ja vakuutuskirjaa vastaavat tiedot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko Asunto Oy B:ssä marraskuussa 2014 ilmennyt vesivahinko korvata B:n vastuuvakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Yksityishenkilön vastuuvakuutusehtojen kohdan 2.1 (Turva vahingonkorvausvelvollisuuden varalta) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vahinkoa pidetään äkillisenä, kun se on aiheutettu äkillisesti ja vahinko (vaurio) todetaan yhden (1) vuoden sisällä vahingon aiheuttamisesta.

Asian arviointi

Vahingon korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Pelkästään se, että vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että vakuutettu olisi vahingosta korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakuutetun tuottamusta eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Lisäksi vahingon tulee olla syy-yhteydessä huolimattomaan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vahingon tulee olla toiminnan ennakoitavissa oleva seuraus.

Vakuutuslautakunnan käyttöön toimitetun vahinkokartoitusraportin 6.11.2014 mukaan Asunto Oy A:n huoneiston A 14 katosta on vuotanut vettä. Vuotokohdan yläpuolella on huoneiston A 19 terassiparveke. Tarkastuksessa on todettu, että huoneiston A 19 terassiparvekkeen sadevesikaivo on tukkeutunut. Kaivon padottaessa vesi voi vuotaa rakenteisiin esimerkiksi kaivon poistoputken liitoksista, kaivon ja parvekkeen vesieristeen liitoksista tai kaivon lämmityskaapelin läpiviennistä. Vuotokohta tulisi selvittää terassiparvekkeen purkutöiden yhteydessä. Sadevesikaivon poistoputki on ollut tarkastushetkellä tukossa ja sadevesikaivo on ollut erittäin likainen. Vakuutusmeklarin vakuutusyhtiölle 16.1.2017 lähettämän sähköpostiviestin mukaan korjausurakoitsija on ilmoittanut, että vesi on päässyt rakenteisiin parvekkeen kaivon liitoksista.

Vakuutuslautakunta viittaa edellä kerrottuun ja toteaa, että sadeveden pääsy rakenteisiin on johtunut sadevesikaivon puutteellisesta tiiviydestä. Lautakunta toteaa, että sadevesikaivon tiivistysten tulisi olla sellaiset, että vettä ei pääse rakenteisiin siinäkään tapauksessa, että kaivo tukkeutuu. Kaivon epätiiviys ei ole ollut vakuutettu B:n vastuulla. Jos sadevesikaivon tiivistykset olisivat olleet kunnossa, vahinkoa ei olisi tapahtunut. Lautakunta toteaa lisäksi, ettei veden pitkään jatkuneesta kertymisestä huoneiston A 19 terassiparvekkeelle ole muuta selvitystä kuin Asunto Oy A:n väite. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa jäävän osoittamatta, että vahinko olisi johtunut B:n tuottamuksesta. B:lle ei siten ole syntynyt vahingosta korvausvastuuta. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Laine

Jäsenet:
Karimäki
Korpiola
Rusanen
Toimi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia