Haku

FINE-006199

Tulosta

Asianumero: FINE-006199 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 07.02.2018

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä oikeudettomista automaattinos-toista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan kiistää tehneensä hänen MasterCard-kortillaan ja kortin tunnusluvulla Helsingissä ja Vantaalla 13.08.2017 klo 3.51-4.49 välisenä aikana tehdyt, yhteensä 3.420,00 euron automaattinostot. Pankki sulki kortin klo 04.54.

Asiakkaan valitus

Asiakkaalle aiheutui korttivarkaudesta vahinkoa 3.420,00 euroa oikeudettomista nostoista sekä 1,00 euro saldokyselystä peritystä palvelumaksusta. Asiakkaan mielestä kohtuullinen vaatimus on, että hänen vastuunsa rajoittuisi 150 euroon.

Asiakas otti Helsingin keskustasta hotellin edestä taksitolpalta taksin kotiin 13.8.2017 sunnuntaiyönä noin klo 03-03:30. Taksi näytti asiakkaan mielestä lailliselta taksilta. Matkan aikana kuski alkoi käyttäytymään oudosti a osin aggressiivisesti. Kotipihaan päästyä kuskin käytös oli sen verran outoa ja kovaäänistä, että asiakas halusi vain nopeasti tilanteesta pois. Asiakas maksoi korttikoneeseen matkan, samalla suojaten näppäimistöä toisella kädellään. Kuski piti kiinni laitteesta tämän ajan. Asiakas pyysi kuittia, mutta siitä kuski hermostui sen verran paljon, että asiakas päätti ottaa kortin häneltä ja poistua mahdollisimman nopeasti tilanteesta. Sisään päästyään asiakas teki nopean tarkistuksen, että korttikotelo, avaimet, kännykkä ja reppu olivat tallella, ja kävi nukkumaan. Aamulla herättyään klo 10:55 asiakas huomasi kännykässään Pankin lähettämän viestin, jossa kehotettiin ottamaan heihin yhteyttä luottokorttia koskien. Asiakas tarkisti korttikotelonsa ja huomasi, että hänen MasterCard-korttinsa oli vaihdettu toisen henkilön toisen pankin myöntämään Visa Electron -korttiin. Tätä vaihtoa asiakas ei ollut yöllä huomannut.

Heti viestin huomattuaan asiakas soitti kortinsulkupalveluun klo 10:58 ja sai kuulla, että kortti oli jo suljettu Pankin toimesta. Tämän jälkeen asiakas soitti toisen pankin asiakaspalveluun ja kertoi, että asiakkaalle on vaihdettu heidän myöntämänsä pankkikortti aiakkaan oman tilalle, ja antoi yhteystietonsa. Tämän jälkeen asiakas teki rikosilmoituksen ja vei maanantaina 14.8.2017 vaihdetun pankkikortin poliisiasemalle todistusaineistoksi.

Asiakas uskoo, että kuski tarkoituksenmukaisesti käyttäytyi oudosti ja aggressiivisesti, jotta sai asiakkaan tarkkaavaisuuden herpaantumaan matkan ja maksun aikana ja samalla sai urkittua tunnusluvun. Maksu taksissa ei veloittunut asiakkaan kortilta, joten asiakas uskoo että kyseessä on ollut huijauslaite.

Asiakkaan mielestä maksukortin käsittely ei ole ollut törkeän huolimatonta taikka välinpitämätöntä eikä asiakas ole toiminut tahallisesti. Ilmoituksen kortin sulkemisesta asiakas on tehnyt heti kortin häviämisen huomattuaan eikä ole tehnyt väärää/petollista ilmoitusta. Korttia asiakas ei ole vapaaehtoisesti luovuttanut sen käyttöön oikeudettomalle.

Pankin vastine

Kaikki tapahtumat on tehty kortin PIN-tunnusluvulla ennen kuin kortti suljettiin. Asiakas kertoo luovuttaneensa kortin häntä kyyditsevälle henkilölle ja saaneensa takaisin toisen henkilön toisen pankin kortin.

Korttiehtojen perusteella kortinhaltijalla on velvollisuus toimia huolellisesti, eli asiakkaan olisi tullut omalla toiminnallaan varmistaa se, ettei sivullisen ole mahdollista saada haltuunsa korttia tai sen tunnuslukua. Kortti on henkilökohtainen ja korttia saa käyttää vain sen käyttöön oikeutettu kortinhaltija. Kortin ja PIN-tunnusluvun luovuttaminen kortin käyttöön oikeudettomalle on korttiehtojen vastainen menettely, jolloin kortinhaltija ja tilinomistaja vastaa kortilla tehdyistä tapahtumista. Kortinhaltija voi tarkastaa maksutapahtuman jälkeen esimerkiksi korttiin painokirjaimin tehdystä nimestä tai pankin logosta, että hänellä on oma kortti käytössään.

Edellä mainituin perustein Pankki katsoo, että se ei ole korvausvelvollinen asiassa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 13.8.2017)

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan

Maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä

1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin ja tunnusluvun säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään korttia ja siihen liittyvää tunnuslukua huolellisesti ja turvallisesti siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada niitä tietoonsa tai käyttää niitä. Tunnuslukua on säilytettävä erillään kortista sekä korttinumerosta ja mieluiten vain muistissa. Korttia ja tunnuslukua ei saa säilyttää esimerkiksi samassa lompakossa, laukussa tai matkapuhelimen muistissa helposti tunnistettavissa muodossa eikä lukitussa autossa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee tunnuslukua näppäillessään suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin ja tunnusluvun tallella oloa on seurattava huolellisesti. Kortinhaltijan on säännöllisesti varmistettava olosuhteiden kulloinkin edellyttämällä tavalla, että ne ovat tallessa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa katoamisen riski on suuri. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille, jos kortti tai siihen liittyvä tunnusluku katoaa tai on syytä epäillä, että jokin niistä on joutunut tai saattaa joutua sivullisen tietoon tai haltuun tai korttia on saatettu käyttää oikeudettomasti.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Pankkilautakunta katsoo asiakkaan antaneen tässä tapauksessa lautakunnalle tapahtumienkulusta johdonmukaisen selvityksen, joka vastaa myös asiakkaan poliisille pian tapahtumien jälkeen 13.8.2017 sähköisessä rikosilmoituksessa sekä 14.8.2017 henkilökohtaisesti poliisiasemalla kertomaa tapahtumien kuvausta. Pankkikaan ei ole tapauksessa kiistänyt tai asettanut kyseenalaiseksi asiakkaan asiassa esittämää tapahtumienkulkua.

Tunnusluvun käyttö

Asiassa saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, että korttia oikeudetta käyttänyt on saanut kortin tunnusluvun tietoonsa siinä yhteydessä, kun asiakas on olettanut hyväksyvänsä korttimaksua taksikyydistä. Vaikka asiakas kertoo suojanneensa näppäimistöä, Pankkilautakunta katsoo mahdolliseksi, että kuski on onnistunut urkkimaan tunnusluvun asiakkaan näppäillessä sitä maksupäätteeseen. Lautakunta katsoo kuitenkin, että maksunsaaja, jonka työvälineisiin maksupääte kuuluu, on voinut saada tunnusluvun tietoonsa myös muulla tavalla kuin suoraan näkemällä asiakkaan näppäilemän tunnusluvun. Lautakunta pitää myös mahdollisena, että asiakkaalle annettua maksupäätettä oli manipuloitu tai että se ei ylipäänsä ollut toimiva tai oikea maksupääte. Edelleen Pankkilautakunta katsoo yleisellä tasolla, että mikäli korttimaksunsaaja tai tämän edustaja suunnitelmallisesti yrittää saada tietoonsa asiakkaidensa korttien tunnuslukuja, ei maksunsaajan petollisuudesta tietämätön kortinhaltija välttämättä voi korttiehtojen edellyttämää huolellisuutta noudattamallakaan välttyä tunnuslukunsa päätymiseltä sivullisen tietoon. Edellä todettu huomioiden ja asiakkaan tapahtumista antaman selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo, ettei tunnusluvun joutuminen sivullisen tietoon tässä tapauksessa ole johtunut asiakkaan huolimattomuudesta johtuneesta laiminlyönnistä.

Kortin säilyttäminen ja tallellaolon seuraaminen

Selvyyden vuoksi Pankkilautakunta toteaa katsovansa, ettei tässä tapauksessa voida katsoa olevan kyse maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta vapaaehtoisesta ja tietoisesta (HE 169/2009 vp) kortin luovuttamisesta sen käyttöön oikeudettomalle kortin päädyttyä maksunsaajan haltuun asiakkaan tuolloisen käsityksen mukaan hetkellisesti hänen oman korttimaksunsa toteuttamisen yhteydessä. Näin ollen arvioitavaksi jää, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen asiakkaan huolimattomuudesta maksupalvelulain 62 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti.

Asiassa saadun selvityksen mukaan asiakas ei ole maksun hyväksymisen jälkeen saanut pyynnöstään huolimatta kuittia suorittamastaan maksusta. Asiakkaan mukaan kuski hermostui kuittipyynnöstä sen verran paljon, että asiakas päätti ottaa kortin häneltä ja poistua mahdollisimman nopeasti tilanteesta. Asiakas ei huomannut saaneensa oman MasterCard-korttinsa sijaan toisen henkilön ja toisen pankin myöntämän Visa Electron -kortin.

Vaikka Pankkilautakunnan näkemyksen mukaan asiakkaan halu poistua tilanteesta on ymmärrettävä, katsoo lautakunta, että asiakkaan kuvaileman kuskin käyttäytymisen ja kuitin saamatta jäämisen johdosta asiakkaan olisi tullut noudattaa erityistä huolellisuutta korttinsa käyttämisen suhteen tavanomaiseen taksikyytiin verrattuna. Pankkilautakunta katsoo, että jo tavanomaisessa maksutilanteessa, jossa kortti voi päätyä tilapäisesti pois kortinhaltijan hallusta, huolellisen kortinhaltijan tulisi lähtökohtaisesti huomata, mikäli hänelle palautettava kortti ei ole hänen omansa ja erityisesti näin, mikäli kortti on eri pankin myöntämä ja lisäksi vielä toisen kansainvälisen korttiyhteisön kortti.

Pankkilautakunta katsookin asiakkaan menettelyn kortin tallellaolon seuraamisen suhteen osoittavan huolimattomuutta, kun hän ei ole huomannut hänelle palautettavan kortin olevan toisen pankin jollekin toiselle henkilölle myöntämä toisen kansainvälisen korttiyhteisön kortti eikä hän ole viimeistään sisään päästyään ja tarkistaessaan tavaroidensa tallellaoloa tarkistanut korttinsa tallellaoloa. Ottaen huomioon asiassa saatu kokonaisselvitys ja se, että asiakas on senhetkisen käsityksensä mukaan maksanut kortillaan taksikyydistä ja poistunut taksista korttinsa kanssa, Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena kuitenkaan osoita asiakkaan suhtautuvan selvästi piittaamattomasti kortin ja sen tunnusluvun hallintaan ja käyttöön liittyviin turvallisuusriskeihin. Näin ollen Pankkilautakunta katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena myöskään osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta.

Lopputulos

Pankkilautakunta katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella kortin oikeudettoman käytön johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja yleisten korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan kortin tallellaolon seuraamisen suhteen olosuhteet huomioon ottaen vakavaa varomattomuutta osoittavalla tavalla. Pankkilautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiakkaan menettely kokonaisuutena arvioiden osoita maksupalvelulaissa tarkoitettua törkeää huolimattomuutta ja että asiakkaan vastuu kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneesta vahingosta rajoittuu näin ollen 150 euroon.

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta suosittaa, että pankki ottaa vastatakseen kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se ylittää 150 euroa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää

Shteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Atrila
Piilo
Pulkkinen

Tulosta