Haku

FINE-006123

Tulosta

Asianumero: FINE-006123 (2017)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.12.2017

Vakuutuksenottajan hallussa olleen yleisavaimen katoaminen. Lukkojen sarjoituskulujen korvattavuus. Pelastamiskustannukset. Kysymys avaimen katoamisen aiheuttaman vahingonvaaran välittömyydestä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan yrityksen työtekijä oli huomannut 20.4.2017, että hänen samana päivänä vastaanottamansa asunto-osakeyhtiön kiinteistön yleisavain oli kadonnut. Työntekijän mukaan avaimet olivat kadonneet noin yhden metrin - 15 kilometrin päähän asunto-osakeyhtiön kiinteistöstä.

Asunto-osakeyhtiö oli sarjoituttanut kiinteistöjen ulko-ovien lukot 3.5.2017. Asunto-osakeyhtiö oli ulko-ovien sarjoituskulujen lisäksi vaatinut vakuutuksenottajana olevalta yritykseltä korvausta kaikkien asuntojen ovien lukkojen sarjoittamiskuluista, joiden arvioitiin olevan yhteensä 19 772 euroa.

Yrityksen vastuuvakuutusyhtiö on katsonut vahingon aiheutuneen yrityksen työntekijän tuottamuksesta ja korvauspäätöksellään 6.7.2017 suorittanut korvauksen ulko-ovien sarjoituskuluista, jotka olivat yhteensä 3 406,28 euroa, mutta evännyt korvauksen kaikkien asuntojen ovien lukkojen sarjoituskulujen osalta. Sarjoituskustannusten korvaaminen edellytti, että kyse oli vakuutusehtojen kohdassa 6.2 ja 8.2.1 tarkoitetusta vahingon rajoittamisesta. Velvollisuus rajoittaa vahinkoa koski vakuutusehtojen mukaan ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovittu. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvattiin vakuutuksesta. Koska avainta ei ollut käytetty 2,5 kuukauteen katoamisen jälkeen, ei välitöntä vaaraa omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta ollut.

Asiakkaan valitus

Vahinkoa kärsinyt asunto-osakeyhtiö on lausunut, että välitön vaara oli käsillä, koska avaimessa oli kooditunnus, jonka perusteella oli pääteltävissä, ettei kyse ollut normaalista kotiavaimesta. Turvalukottomat ovet sarjoitettiin 14.7.2017 ja kaikkien muiden huoneistojen ovet 29. - 30.8.2017. Asiassa oli lisäksi huomioitava, että sarjoituksen viivästyminen oli johtunut siitä, ettei asunto-osakeyhtiö voinut tietää, jäivätkö sarjoituksen kustannukset sen itsensä maksettavaksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei välitöntä vaaraa omaisuuteen kohdistuvasta vahingosta ollut enää ajan kulumisen vuoksi. Asiassa oli myös jäänyt epäselväksi, olivatko avaimet kadonneet asunto-osakeyhtiön kiinteistön lähelle ja olivatko ne näin ollen yhdistettävissä kyseiseen kiinteistöön. Vakuutusyhtiön mukaan asuntojen lukkojen uudelleen sarjoitus ei olisi ollut välttämätön toimenpide, vaan toisen omaisuuteen kohdistuva välitön vaara oli torjuttu ulko-ovien sarjoituksella.

Välitoimi

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajayritykselle tilaisuuden esittää oma kantansa asiasta. Vakuutuksenottaja ei ole antanut asiassa lausumaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko kaikkien asuntojen ovien lukkojen sarjoittaminen ollut tarpeellinen toimenpide välittömästi uhanneen vahingon vaaran torjumiseksi.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen.

Vakuutusehdot

3.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

3.2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä,
  • säilytettävänä,
  • suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
  • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.


6.2 Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus eli pelastamisvelvollisuus

Vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tai tähän samastetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumi­sesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeu­den säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöl­lisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

Vakuutusyhtiö korvaa vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

8.2.1 Välittömästi uhkaavan vahingon vaaran torjuntakulut

Vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. YL 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

Asian arviointi

Vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaolo-alueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutus-kauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Avaimet ovat kadonneet vakuutuksenottajayrityksen työntekijän huolimattoman menettelyn seurauksena. Suoranaisena esinevahinkona korvattavaa on tällöin kadonneiden avainten arvo, joka ei kuitenkaan tule korvattavaksi huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon perusteella. Vahingosta aiheutuvina muina vahingonkorvauslain mukaisina kuluina korvattavaksi voivat tulla vahingonkärsijän omistaman kiinteistön lukkojen uudelleen sarjoituskustannukset edellyttäen, että toimenpide on aiheellinen välittömästi uhkaavan kadonnutta avainta käyttämällä tapahtuvan rakennukseen tunkeutumisen estämiseksi.

Vakuutusehtojen kohdan 8.2.1 mukaan vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta katsoo, että välittömän vaaran uhkaa on arvioitava toisaalta katoamistilanteen ja toisaalta vakuutetun itsensä katoamisen jälkeen omaksuman menettelyn perusteella.

Vakuutuksenottajayrityksen työntekijä on kadottanut avaimet yhden metrin - 15 kilometrin päähän asunto-osakeyhtiön kiinteistön alueesta. Jos avaimet ovat pudonneet kiinteistön alueelle, on olemassa vaara siitä, että avain on ollut tunnistettavissa juuri kyseisen kiinteistön asuntoihin ja säilytystiloihin sopivaksi. Avaimen koodista on pääteltävissä, ettei kyse ole kotiavaimesta, ja jos avaimen löytänyt henkilö onnistuu pääsemään kiinteistöön jonkun asukkaan mukana, avaimen sopivuus asuntojen lukkoihin on avaimen haltuunsa saaneen henkilön helposti kokeiltavissa. Toisaalta on huomioitava, että avainta väärinkäyttämään pyrkivä henkilö voi ulko-ovien lukitusmuutoksen myötä luulla,
ettei avain sovi kyseisen asunto-osakeyhtiön lukkoihin.

Jos avain on pudonnut kauemmas alueesta, vaara ei ole välitön, koska avaimessa ei ollut mitään tunnistetietoja, joiden perusteella avain olisi ollut yhdistettävissä nyt kyseessä olevaan asunto-osakeyhtiöön.

Arvioinnissa huomiota on kiinnitettävä myös vakuutuksenottajan omaan menettelyyn ja siihen, mitä johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä vakuutuksenottajan omasta käsityksestä tilanteen vaarallisuuden osalta. Turvalukottomien huoneisto-ovien sarjoitus suoritettiin 14.7.2017, jolloin avainten katoamisesta oli kulunut jo yli 2,5 kuukautta. Kaikkien asuntojen lukot oli sarjoitettu 29. - 30.8.2017, jolloin vahingosta oli kulunut jo yli neljä kuukautta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vahingon vaara ollut huoneisto-ovien lukkojen sarjoitushetkellä enää ajan kulumisen vuoksi välitön. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta asuntojen lukkojen uudelleensarjoituskustannuksista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulosta asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

puheenjohtaja Raulos
sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Akselinmäki
Makkula
Nyyssölä
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia