Haku

FINE-006070

Tulosta

Asianumero: FINE-006070 (2018)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 08.03.2018

Bitumieristeen murtuma. Vesikatteen vuoto. Oliko vuoto seurausta äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisesta?

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö oli ilmoittanut vahingosta, jossa vettä oli päässyt vuonna 1974 rakennetun tasakattoisen rakennuksen katon alle ja ylimmän kerroksen asuntoon. Vuoto oli aiheutunut kattokaivon laipan päällä olleen bitumieristeen murtumasta ja vahinko oli huomattu maaliskuun lopussa vuonna 2017. Vesi oli valunut kattokaivon putken ulkopintaa pitkin rakenteisiin. Vesikatto oli uusittu viimeksi vuonna 1992 ja se oli ollut tarkoitus uusia kesällä vuonna 2017.

Korvausta vahingosta oli haettu kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen ja katsonut, ettei kyseessä ollut korvattava vakuutustapahtuma. Kyseessä ei ollut sisäisen sadevesijärjestelmän vuotovahinko vaan kyse oli vesikattovuodosta. Vesikattovuodon edellytyksenä on, että vuoto on seurausta äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisesta.

Asiakkaan valitus

Asiakas on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvauksen vuodosta aiheutuneesta vahingosta. Asiakas on katsonut valituksessaan, että kattokaivo kuuluu viemäriputken kanssa sisäpuoliseen sadevesijärjestelmään. Laipan yläpuolinen pikiliitos on rajaliitos sisäpuolisen sadevesijärjestelmän ja vesikatteen välillä ja on luettavissa kumpaankin osaan kuuluvaksi. Laipan alapuolinen liitos kuuluu kiinteästi sadevesijärjestelmään. Asiakas on katsonut, että kyseessä oli sisäpuolisen sadevesijärjestelmään kuuluvan laipan liitosten murtuma. Murtuma on voinut syntyä nostettaessa kattokaivon lehtisihtiä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että vesikatteen vuotovahingon korjaustyökustannukset korvataan vakuutusehtojen mukaan vain tilanteissa, joissa jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton ulkopuolinen tapahtuma on rikkonut vesikatteen aiheuttaen vuotovahingon. Tässä tapauksessa vesikatteen rikkoutumisen syyksi ei ole osoitettu mitään tällaista tapahtumaa. Näin ollen kyseessä ei ole korvattava vakuutustapahtuma.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko bitumieristeen murtumasta aiheutunut vuoto korvattava kiinteistövakuutuksesta sisäpuolisen sadevesijärjestelmän vuotovahinkona tai vesikatteen ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamana rikkoutumisvahinkona.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.9 (Vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta:

  • rakennusta palvelevasta vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, jäähdytys-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta tai näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai
  • aineen säilytysastiasta.
     

Vakuutusehtojen kohdan 3.10 (Vesikatteen vuoto) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen vesikatteen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkopuolisesta tapahtumasta johtuneesta rikkoutumisesta aiheutunut vuotovahinko muulle rakennuksel­le.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut jään liikkuminen, jään tai lumen paino.

Asian arviointi

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella vahinko oli seurausta kattokaivon laipan päällä olevan bitumieristeen murtumasta. Lautakunta katsoo, ettei kyseessä ole sisäpuolisen sadevesijärjestelmän vuoto, koska vuotokohta ei ollut sadevesijärjestelmään kuuluvassa kattokaivossa, vaan sitä ympäröivässä bitumieristeessä, joka kuuluu vesikatteeseen. Vesikatteen vuotoja korvataan vakuutusehtojen mukaan vain, jos vuoto on seurausta äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkopuolisen tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisesta.

Korvauksenhakijalla on näyttötaakka korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuksenottajan mukaan bitumieristeen murtuma on voinut syntyä nostettaessa kattokaivon lehtisihtiä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä lehtisihdin nostamisen ajankohdasta tai selvitystä siitä, miten lehtisihdin nostaminen oli mahdollisesti aiheuttanut vesikatteen rikkoutumisen. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, ettei murtuman ole osoitettu aiheutuneen ulkoisesta tekijästä, ottaen myös huomioon, että vesikatto oli vahinkohetkellä teknisen käyttöikänsä lopussa ja se oli tarkoitus uusia kesällä 2017. Koska vesikattovuodon ei ole osoitettu aiheutuneen vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta tapahtumasta, kyseessä ei ole korvattava vakuutustapahtuma eikä vakuutusyhtiöllä ole velvollisuutta suorittaa korvausta vuodosta aiheutuneesta vahingosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta asiassa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

                                                           

Puheenjohtaja Sario

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Maso

Vaitomaa

Vuori

Tulosta