Haku

FINE-006065

Tulosta

Asianumero: FINE-006065 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 03.10.2018

Vastaako pankki korttiluotonmyöntäjänä verkossa toimivan palveluntarjoajan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta asiakkaan tehtyä luottokorttitililtään maksusuorituksen palvelussa avatulle tililleen? Korttimaksu. Maksutapahtuman hyväksyminen. Myyjän sopimusrikkomus. Hyödykesidonnainen luotto. Luotonantajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas on maksanut internetissä luottokortillaan 19.1.2017 250,00 euron suorituksen arvopaperikauppapalveluja/-sijoituspalveluja tarjoavalle yritykselle. Suoritus on tallettunut täysimääräisenä asiakkaalle palvelussa avatulle tilille. Asiakas on samana päivänä yrittänyt nostaa/siirtää varat takaisin tässä onnistumatta. Asiakas on vaatinut luottokortin myöntänyttä Pankkia korvaamaan hänelle kortin luottopuolella tehdyn 250,00 euron tapahtuman vedoten myyjän sopimusrikkomukseen ja luotonantajan vastuuseen.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii Pankkia hyvittämään palauttamatta jääneet 250,00 euroa.

Asiakas käytti MasterCardin luotto-ominaisuutta tallettaakseen 19.1.2011 250,00 euroa arvopaperikaupankäyntiä varten ulkomaalaiselle OptionPlus-kaupankäyntialustalle (Lontoo). Palvelusopimuksen mukaan vapaa saldo on aina nostettavissa järjestelmästä (withdraw). Jo tunnin kuluttua talletuksesta asiakas yritti palauttaa summan takaisin, mutta se ei onnistunut. Kun asiakas tiedusteli asiaa yritykseltä, hänen tuli toimittaa heille ensin henkilö- ja korttitietonsa allekirjoitusnäytteineen verifiointiprosessia varten. Asiakkaan näin toimittua yhtiö (OptionPlus) ei palannut asiaan eikä varoja hyvitetty asiakkaalle. Rahat ovat jääneet sisään ja asiakas ymmärtää tämän petolliseksi toiminnaksi.

Asiakkaalla on käsitys, että vastuussa väärinkäytöksistä on kortinmyöntäjä, jolla lienee regressioikeus alihankkijoihinsa. Kuluttajan tehdessä verkkokauppaostoksia luottokortilla maksumenettely on myyjän tai luottokorttiyhtiön välinen asia, johon ostaja ei voi vaikuttaa. Asiakas pitää luottokorttiyhtiön vastuulla sitä, että PlusOptionille myönnettyyn oikeuteen veloittaa asiakkaiden luottotiliä ei sisälly vastuuta sopimusvelvoitteiden täyttämisestä suhteessa kortin myöntäjään/asiakkaaseen. Asiakas katsoo toimineensa kuluttajana annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta varoja ei ole palautettu. Kirjeenvaihdosta käy ilmi, että palvelun myyjä ei ole toiminut sopimuksen mukaisesti vaan on jättänyt pääoman palauttamatta syytä kertomatta.

Pankki toteaa aivan oikein, että rahasiirto on arvopaperikaupan palveluntarjoajalle on onnistunut ja sopimus kaupankäynnistä on syntynyt. Tapauksessa on kyse sopimuksen vastaisesta toiminnasta, jossa yhtiö vastaanottaa varoja palvelujen käyttämiseen, muttei sopimuksen mukaisesti palauta kuluttajan palvelusta kotiuttamia varoja. Pankki on asian tiimoilta käydyssä kirjeenvaihdossa tutustunut palveluntarjoajan sopimusehtoihin ja opastanut asiakasta toimimaan niiden mukaisesti. Varoja ei kuitenkaan ole palautettu. Se, että palveluntarjoaja on rekisteröitynyt EU:n ulkopuolelle ei poista kortinmyöntäjän vastuuta petoksellisen toiminnan seurauksista. Myöntäessään yrityksille luottokortin veloitusoikeuksia, Pankki on velvollinen tarkastamaan toimijan luotettavuuden ja havaitessaan väärinkäytöksiä myös peruttamaan yritykseltä oikeuden tilien veloitukseen. Kuluttajan asema verkkokaupan ketjussa perustuu luottamukseen siitä, että toimiessaan sopimusehtojen mukaisesti väärinkäytön seuraukset lankeavat maksujärjestelyistä sopineille osapuolille.

Luottokorttilaskun tultua asiakas ilmoitti Pankille, ettei hyväksy ko. 250,00 euron veloitusta tililtään, koska oli palauttanut summan takaisin. Pankki kuitenkin vaati maksun suorittamista. Asiakkaan käsityksen mukaan Pankilla olisi ollut mahdollisuus ns. Chargeback-menettelyllä vaatia palveluntarjoajalta tuota summaa palautettavaksi, mutta sitä ei ilmeisesti vaadittu tai sitä ei ole saatu.

Asiakas katsoo, että talletussumman palauttamatta jättäminen on palveluntarjoajan sopimusrikkomus ja että Pankilla olisi ollut mahdollisuus vaatia tältä suoritusta. Jättämällä tämän oikeutetun mahdollisuuden käyttämättä asiakas pitää Pankkia korvausvelvollisena oikeudettoman korttitapahtuman tappiosta. Asiakas katsoo myös, että vaatimus on tehty kohtuullisessa ajassa sekä palveluntarjoajalle että Pankille.

Pankin vastine

Asiakas on avannut tilin PLUS-OPTION -nimisen sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen internetsivuilla 19.1.2017 tarkoituksenaan käydä kauppaa ns. hinnanerosopimuksilla palveluntarjoajan ylläpitämällä kaupankäyntialustalla. Asiakas on tallettanut tilille 250,00 euroa 19.1.2017. Asiakas on 19.1.2017 tehnyt kauppiaalle pyynnön tallettamansa 250,00 euroa nostamisesta, ilman että asiakas on käynyt kauppaa varoilla.

Pankin kieltävä päätös oston korvaamisesta perustuu siihen, että asiakas on tehnyt sopimuksen yrityksen kanssa varojen siirtämisestä kaupankäyntitilille. Pankin näkemyksen mukaan asiakas ei ole ostanut myyjältä suoranaista palvelua, vaan tallettanut sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen tilille rahaa kaupankäyntitarkoituksessa — kuten hän itsekin toteaa. Rahansiirto on onnistunut ja myyjä on saanut rahat. Pankki katsoo, että sopimus on toteutunut, koska myyjä on vastaanottanut suorituksen, asiakas on ollut yhteydessä palveluntarjoajan eri henkilöiden kanssa ja asiakkaalla on ollut mahdollisuus kaupankäyntiin.

Korttiehtojen Kortinantajan velvollisuus toteuttaa korttitapahtuma -kohdassa kerrotaan että

Kortinantajan velvollisuus toteuttaa korttitapahtuma alkaa siitä, kun korttitapahtuman toteuttamista koskeva toimeksianto on tullut maksunsaajan palveluntarjoajalta ja loppuu siihen, kun rahamäärä on hyvitetty maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Rahansiirto on onnistunut ja myyjä on saanut rahat. Pankki katsoo, että Pankin vastuu tapahtumasta on päättynyt rahasiirron jälkeen.

Asiakas sanoo valituksessaan myyjän rikkoneen sopimuksen jättämällä palauttamatta rahat, jotka hän on kortillaan siirtänyt myyjälle. Asiakas on ollut yhteydessä myyjään ja myyjä on antanut asiakkaalle ohjeet toimittaa myyjälle kopion laskusta, kuvan passikopiosta ja kuvan osittain peitetystä luottokortista. Myyjä on pyytänyt asiakkaalta tietoja vedoten rahanpesulainsäädäntöön ja myyjän velvollisuuteen tunnistaa asiakas. Asiakas on lähettänyt tiedot myyjälle, mutta myyjä ei ole palauttanut rahoja.

Pankki luotonmyöntäjänä ei ole ollut mitenkään osallisena kyseisessä sopimuksessa. Pankki ei ole ollut tietoinen tehdystä sopimuksesta eikä täten myöskään vastuussa mahdollisesta myyjän tekemästä sopimusrikkomuksesta tai asiakkaan ja myyjän välisestä erimielisyydestä. Pankki ei ole vastuussa siitä että myyjä ei ole palauttanut rahoja asiakkaalle. Myyjän ehdoissa ei kerrota kaupan purkamisesta tai suorituksen perumisesta. Myyjä on rekisteröitynyt Bulgariaan. Etämyyntiin liittyviä EU-sääntöjä koskien esimerkiksi kaupan purkamista ei sovelleta rahoitus-, vakuutus-, ja sijoitustuotteiden myyntiin. Pankki viittaa MasterCard Yhdistelmäkortin yleisten ehtojen Kortinantajan vastuun rajoitus -kohtaan, joissa on seuraavat maininnat:

 Kortinantaja ei vastaa kolmannen osapuolen toiminnasta.

 Kortinantaja ei ole osallisena kyseisissä sopimuksissa, eikä vastaa siitä, että kyseisiä sopimuksia ja niiden ehtoja noudatetaan.

Korttiehtojen Yleistä-kohdan mukaan

Kortinhaltija antaa hyväksyntänsä korttitapahtumaan antamalla tunnusluvun maksupäätteellä tai automaatilla tai allekirjoituksellaan, viemällä lähimaksuominaisuudella varustetun kortin maksupäätteen lähelle tai antamalla kortin tiedot muulla tavalla.

Asiakas on antanut Plus-Optionille luvan veloittaa luottotiliä kun hän on antanut kortin tiedot myyjälle ja hyväksynyt maksun eikä tapahtuma Pankin näkemyksen mukaan ole myöskään korttiehtojen tarkoittamalla tavalla oikeudeton.

Pankki ei rajoita asiakkaan kortin käyttöä, mutta suosittelee korttiehtojen mukaan kortinhaltijaa käyttämään korttia internetostojen maksamiseen ainoastaan ostopaikoissa, jotka on liitetty MasterCard SecureCode -palveluun tai joiden kortinhaltija muutoin tietää olevan turvallisia. Pankki noudattaa MasterCardin turvallisuussuosituksia ja kortin yleisiä ehtoja.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
-asiakkaan ja Plus Option -asiakaspalvelun välisiä sähköposteja
-asiakkaan toiselta kaupankäyntipalveluita internetissä tarjoavalta palvelulta saama sähköposti
-asiakkaan lainaama ote PlusOption-kotisivuilta varojen palautusta ja nostoa koskevista ehdoista
-korttisopimus (hyväksytty sähköisesti 18.10.2012) ja tapahtuma-aikaan voimassa olleet kortin yleiset ehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja Pankin välisen vastuujaon ratkaisemiseksi arvioitava, voidaanko tapauksessa katsoa kyseessä olevan sellainen myyjän sopimusrikkomus, josta Pankki yleisluottokortin myöntäjänä ja siten hyödykesidonnaisen luoton myöntäjä on yhteisvastuussa myyjän kanssa. Lisäksi on arvioitava, olisiko asiakas mahdollisen sopimusrikkomuksen johdosta oikeutettu maksamansa suorituksen täyteen palautukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan

Tämän luvun 18 ja 39 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaiseen luottoon ja 36–38 §:ää ainoastaan tavaran hankkimiseksi myönnettävään hyödykesidonnaiseen luottoon.                                                               

Lain (38/1978) Pakottavuutta koskevan 7 luvun 5 §:n mukaan

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön.[..]

Lain (38/1978) 7 luvun 7 §:n mukaan

Tässä luvussa tarkoitetaan:
[..]
3) hyödykesidonnaisella luotolla kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella;
[..]

Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 24/2010 vp) mukaan hyödykesidonnaisia luottoja ovat myös erityisluottokortit (tietyn liikkeen omat kortit) sekä niin sanotut yleisluottokortit (Visa, MasterCard), kuten korkein oikeus on voimassa olleen säännöksen (7 luvun 2 §:n 3 kohta) nojalla katsonut ratkaisussaan KKO:2007:6.

Lain (38/1978) Luotonantajan ja myyjän tai palveluksen suorittajan yhteisvastuuta koskevan 7 luvun 39 §:n (27.8.2010/746) mukaan

Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kaupan purkuun myös kaupan rahoittanutta luotonantajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos:

1)luotonantaja on ajoissa selkeällä tavalla ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on lain mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin on merkitty omistajaksi luotonantaja; tai
2)luotonantaja voi muutoin osoittaa kuluttajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta.

Yleisten korttiehtojen Kortin käyttäminen -kohdan mukaan

[…] Kortinhaltija antaa hyväksyntänsä korttitapahtumaan antamalla tunnusluvun maksupäätteellä tai […] antamalla kortin tiedot muulla tavalla. […]

Hyväksyntää korttitapahtumaan ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun hyväksyntä on annettu edellä mainitulla tavalla.

Korttiehtojen Kortinantajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuu –kohdan mukaan

Kortinantajalla on oikeus […] kirjata luottotilille kortinhaltijan luotto-ominaisuudella tekemät käteisnostot ja ostot.

Korttiehtojen Kortinantajan velvollisuus toteuttaa korttitapahtuma –kohdan mukaan

Kortinantaja vastaa kortinhaltijaan nähden siitä, että korttitapahtumat veloitetaan tililitä ja ne hyvitetään maksunsaajan palveluntarjoajalle […]. Kortinantajan velvollisuus toteuttaa korttitapahtuma alkaa siitä, kun korttitapahtuman toteuttamista koskeva toimeksianto on tullut maksunsaajan palveluntarjoajalta ja loppuu siihen, kun rahamäärä on hyvitetty maksunsaajan palveluntarjoajalle.

Korttiehtojen Kortinantajan vastuun rajoitus –kohdan mukaan

 […] Maksunsaaja vastaa kortilla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti olevista virheistä ja puutteista.

Kortinantaja ei ole osallisena kyseisissä sopimuksissa, eikä vastaa siitä, että kyseisiä sopimuksia ja niiden ehtoja noudatetaan.

Kortinhaltijan tulee pyrkiä saavuttamaan ymmärrys myyjän tai palveluntarjoajan kanssa kortilla ostetuissa tuotteissa tai palveluissa mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

Kortinhaltijan tulee esittää maksunsaajan sopimusrikkomusta koskevat vaatimuksensa myyjälle tai palveluntarjoajalle kohtuullisen ajan kuluessa.

Mikäli ostotapahtumassa on käytetty kortin luotto-ominaisuutta, eikä myyjä tai palveluntarjoaja täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan sen jälkeen, kun kortinhaltija on tehnyt sille ilmoituksen sopimusrikkomuksesta, kortinhaltija voi esittää sopimusrikkomukseen perustuvan rahavaatimuksen oston tai palvelun rahoittaneelle kortinantajalle.

[…] Kortinhaltijan vaatimus kortinantajaa kohtaan voi koskea maksusta pidättäytymistä, hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muuta rahasuoritusta. Kortinantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kortinhaltijalle enempää kuin mitä kortinantaja on saanut kortinhaltijalta maksuna.

[…] Kortinantaja ei vastaa kolmannen osapuolen toiminnasta.

Asian arviointi

Selvyyden vuoksi Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan tehtyä itse kyseessä olevan korttitapahtuman ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulain 62 §:n mukaisesta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä eikä tapauksessa siten myöskään tule arvioitavaksi se, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut siitä, että asiakas olisi huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Asiakkaan vedottua tapauksessa maksunsaajan epärehellisyyteen ja Pankin vastuuseen luottokorttiyhtiönä yhteistyökumppaneistaan tulevat tapauksessa sovellettaviksi kuluttajansuojalain (KSL) edellä mainitut säännökset, joiden mukaan hyödykesidonnaisen luoton – jollaisia myös yleisluottokortit ovat - myöntäjä on yhteisvastuussa myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tämän sopimusrikkomuksesta.

Asiakas on siirtänyt luottokortiltaan varoja sijoituspalveluja tarjoavalle yritykselle niin sanotulle asiakastililleen siinä tarkoituksessa, että varoilla voidaan hankkia myöhemmin tarkemmin yksilöitäviä sijoitustuotteita. Pankkilautakunta toteaa, että kysymys voi sinänsä olla kuluttajansuojalain hyödykesidonnaisen luoton määritelmässä tarkoitetusta kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnetystä kuluttajaluotosta, vaikka luottovaroja ei käytetäkään kulutushyödykkeen hankkimiseen heti niitä nostettaessa vaan vasta myöhemmin.

Asiakas ei kuitenkaan ole käyttänyt luottokortilta asiakastilille siirtämiään varoja sijoitustuotteiden hankkimiseen, vaan on vaatinut asiakastilille siirtämiensä varojen palauttamista yrityksen kanssa tekemänsä sopimuksen ehtoihin vedoten. Asiakas ei ole vedonnut mihinkään sellaiseen Pankin rahoittamaan kauppaan tai palvelukseen liittyvään myyjän tai palvelun suorittajan sopimusrikkomukseen, jota tarkoitetaan kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:ssä, vaan yrityksen muuhun sopimusvelvoitteeseen. Kysymys ei näin ollen ole sellaisesta suoritusvelvollisuudesta, josta Pankki luotonantajana olisi yrityksen ohella kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaan vastuussa.

Lopputulos

Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Ahlroth
Piilo
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia