Haku

FINE-005962

Tulosta

Asianumero: FINE-005962 (2018)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2018

Lakipykälät: 69

Kotivakuutus. Jätevesiumpisäiliön rikkoontuminen. Mekaaninen rikkoutuminen. Maan routimisesta aiheutunutta vahinkoa koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuonna 2004 asennetun umpisäiliön oli kevään 2017 aikana havaittu täyttyvän erittäin nopeasti. Säiliö oli painunut tuntemattomasta syystä, jolloin sen kylkeen oli tullut metrin pituinen halkeama, ja ulkopuoliset pintavedet olivat päässeet säiliöön. P Oy:n vahinkokartoitusraportin mukaan halkeamakohdista ei pystytty päättelemään rikkoutumisen syytä. Säiliön läheisyydessä ei ollut kiviä tai muita esineitä ja säiliö oli poistettu ja vaihdettu ennen vahinkotarkastusta. Asiakas on hakenut umpisäiliön rikkoutumisen johdosta korvausta kotivakuutuksen perusteella.

Koska rikkoutumisen syy ei selvinnyt vahinkotarkastuksessa, vakuutusyhtiö tiedusteli asiakkaalta, kulkiko vahinkopaikan lähistöllä olevalla yksityistiellä raskasta liikennettä. Asiakas on ilmoittanut, että tien keskikohta sijaitsee noin 16 metrin päässä säiliön keskikohdasta ja sitä oli aurattu traktorin tila-auralla. Säiliö oli ankkuroitu ja eristetty asianmukaisesti soralla ja pintamaalla. Yksityistiellä on pääasiassa henkilöautoliikennettä, talvisin roudan jälkeen tiellä oli joitakin puutavarakuljetuksia. Tiellä on huhtikuusta kesäkuuhun saakka viiden tonnin painorajoitus. Tie oli perusparannettu vuonna 2014, jolloin tien kantavuutta vahvistettiin suodatinkankaalla ja sorastuksella, mutta luiskaojitukseen ei ollut tehty muutoksia.

Vakuutusyhtiö on katsonut 4.7.2017 päivätyssä korvauspäätöksessään, ettei korvausta voida suorittaa kotivakuutukseen sisältyvästä särkymisturvasta, koska säiliön rikkoutumiselle ei ole osoitettu mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoista syytä. Vahinko johtui rajoitusehdon 6.2 mukaisesta routimisesta. Routiminen on seurausta maaperän tilavuuden muutoksista, jotka johtuvat veden jäätymisestä. Jäätyessään vesi vaatii enemmän tilaa, jonka seurauksena maa-ainekset voivat siirtyillä. Routimisen aiheuttama rikkoutuminen ei vaadi sitä, että lähialueen maaperässä olisi kiviä tai muita esineitä.

Asiakkaan valitus

Asiakas on vaatinut, että vakuutusyhtiön suorittaa korvauksen säiliön uusimisesta kotivakuutuksesta. Kaivauskulut ja uuden säiliön hankkimisen kustannukset olivat yhteensä 4 108,43 euroa.

Valmistajalta saadun tiedon mukaan säiliön tulisi kestää ainakin 10 vuotta. Tässä tapauksessa takuuaika oli jo umpeutunut, mutta pitkä takuuaika osoittaa, että säiliö oli vahvarakenteinen.

Suomen ympäristökeskuksen selvitysten mukaan routa on asiakkaan asuinalueella kovimmillaan 40 senttimetrin päässä maan pinnasta. Säiliö oli kahden metrin syvyydessä ja halkeama oli säiliön alaosassa. Säiliön päällä oli noin 70–80 senttimetrin kerros hiekkaa ja multamaata. Näin ollen on mahdotonta, että maan liikkuminen tai routiminen olisi aiheuttanut umpisäiliön rikkoutumisen. Myös säiliötä tutkineet ammattilaiset olivat sitä mieltä, ettei vahinko ollut voinut aiheutua routimisesta. 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan särkymisturvaa koskevaan ehtokohtaan 5.1.5 ja katsonut, ettei umpisäiliön vaurioitumiselle ole voitu osoittaa mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoista syytä.

Laiterikkoturvan osalta vakuutusyhtiö on todennut, että säiliö oli uusittu jo ennen vahinkotarkastusta. Saatujen selvitysten perusteella todennäköisin syy säiliön rikkoutumiselle on routiminen, joten vahinko jää joka tapauksessa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle rajoitusehtokohdan 6.2 perusteella.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vahinko aiheutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisen ja ennalta arvaamattoman mekaanisen syyn seurauksena vai oliko kyseessä rajoitusehdon mukainen maan routimisesta aiheutunut vahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 5.1 (Korvattavat vakuutustapahtumat) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun omaisuuden suoranainen esinevahinko, joka on aiheutunut jäljempänä selostetusta tapahtumasta, jos tämä tapahtuma on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton ja jos turva, jonka perusteella vahinko on korvattavissa, on ollut voimassa vakuutustapahtuman sattuessa.

Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti ja vahingon syyn, ei seurauksen perusteella.

Vakuutuksessa on aina palo- ja luonnonilmiöturva. Lisäksi vakuutukseen ovat valittavissa seuraavat turvat:
-rikosturva
-laiterikkoturva
-putkistovuototurva
-särkymis- ja menetysturva.

Vakuutuskirjaan on merkitty vakuutetulle omaisuudelle valitut turvat.

5.1.3 Laiterikkoturva
Laiterikkoturvasta korvataan koneen, laitteen, putkiston tai johdon rikkoutuminen, jonka ensisijaisena syynä on koneen, laitteen, putkiston tai johdon sisäinen rikkoutuminen äkillisen ja ennalta arvaamattoman sähköilmiön tai mekaanisen syyn takia.

5.1.5 Särkymis- ja menetysturva
Särkymis- ja menetysturvasta korvataan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta ulkoisesta syystä tapahtunut omaisuuden vahingoittuminen tai menettäminen, mikäli kyseessä olevaa vahinkoa ei ole määritelty korvattavaksi palo- ja luonnonilmiö-, rikos-, laiterikko- tai putkistovuototurvasta. Sillä, onko tämä toinen turva ollut voimassa vakuutustapahtuman sattu­essa, ei ole merkitystä.

Särkymis- ja menetysturvasta ei koskaan korvata vahinkoja, jotka johtu­vat palosta, luonnonilmiöstä, varkaudesta, ryöstöstä, murrosta, ilkivallasta taikka koneen, laitteen tai putkiston sisäisestä rikkoutumisesta taikka rakennuksen kiinteästä putkistosta tai siihen kytketystä käyttölaitteesta vuotaneesta nesteestä.

Vakuutusehtojen kohdan 6.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksen hakijan tulee esittää selvitys korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö vetoaa vakuutukseen sisältyvään rajoitusehtoon, sen tulee osoittaa, että vahinko on aiheutunut rajoitusehdon mukaisesta olosuhteesta.            

Asiakkaan kotivakuutukseen sisältyy laiterikkoturva, jota koskevan vakuutusehtokohdan 5.1.3 mukaan vakuutuksesta korvataan koneen, laitteen, putkiston tai johdon rikkoutuminen, jonka ensisijaisena syynä on koneen, laitteen, putkiston tai johdon sisäinen rikkoutuminen äkillisen ja ennalta arvaamattoman sähköilmiön tai mekaanisen syyn takia. Vakuutusyhtiö on vedonnut rajoitusehtoon 6.2, jonka perusteella vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut routimisesta, maan painumisesta tai maan liikkumisesta.

Umpisäiliön oli todettu painuneen tuntemattomasta syystä, jolloin säiliöön oli tullut reikä ja sinne oli alkanut kertyä savea. Laiterikkoturvaa koskeva vakuutusehtokohta ei edellytä, että vahinko on aiheutunut jostakin ulkoisesta syystä. Vakuutusehdon 5.1.3 mukaan on riittävää, että kyseessä on sisäinen rikkoutuminen, joka on aiheutunut äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta mekaanisesta syystä. Säiliön takuuaika oli umpeutunut, mutta umpisäiliön valmistajan säiliöiden teknisestä käyttöiästä antaman selvityksen perusteella kyseessä ei ollut erityisen vanha säiliö. Vakuutuslautakunta katsoo näin ollen, että säiliö oli rikkoutunut vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisen ja ennalta arvaamattoman mekaanisen syyn takia.

Vakuutusyhtiön soveltaman rajoitusehdon osalta Vakuutuslautakunta toteaa, että umpisäiliö sijaitsi noin kahden metrin syvyydessä. Vakuutusyhtiö ei ole esittänyt selvitystä siitä, että routa olisi asiakkaan asuinalueella yltänyt niin syvälle, että vahingon syynä olisi todennäköisesti pidettävä routaa. Koska vahingossa oli kyse mekaanisesta rikkoutumisesta, eikä vahingon ole osoitettu aiheutuneen roudasta, Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä on korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen umpisäiliön rikkoutumisesta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Bygglin
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Maso
Sario
Vaitomaa
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia