Haku

FINE-005911

Tulosta

Asianumero: FINE-005911 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 05.03.2018

Lakipykälät: 32, 61

Vakuutuksenottajan työntekijän hallussa olleen yleisavaimen katoaminen. Lukkojen sarjoituskulujen korvattavuus. Pelastamiskustannukset. Kysymys avaimen katoamisen aiheuttaman vahingonvaaran välittömyydestä.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja L Oy:n siivoustyöntekijä oli 26.6.2017 heittänyt vahingossa roskien mukana asiakkaan hostellikäytössä olleen rakennuksen yleisavaimen kiinteistön jätepuristimeen. Avaimenperässä oli ollut rakennuksen tunnistetieto. Etsimisestä huolimatta avainta ei ollut löytynyt puristimesta. Avaimen katoamisen vuoksi rakennuksen ulko-ovet oli sarjoitettu tilapäisesti uudelleen ja kiinteistön omistaja oli päättänyt vaihtaa huoneiden ovien lukkopesät sekä sarjoittaa rakennuksen lukot uudelleen. Huoneiden ovien lukkotyöt oli aloitettu osien saamisen jälkeen 19.7.2017. Töiden kustannukset olivat 7 137,22 euroa.

Korvausta lukkojen sarjoituskustannuksista on haettu L Oy:n toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on korvauspäätöksillä 19.7.2017 ja 24.7.2017 evännyt korvauksen vedoten siihen, että vakuutuksesta voitiin vakuutusehtojen mukaan korvata vain välittömästi uhanneen vahingonvaaran torjuntakuluja. Pelkkä vahingon mahdollisuus ei vielä ollut riittävä peruste torjuntakulujen korvaamiselle. Koska avainta ei sitä etsittäessä ollut löytynyt, vakuutusyhtiö on katsonut, ettei sen joutumisesta jätepuristimeen ollut aiheutunut vakuutusehtojen mukaista välitöntä vastuuvahingon uhkaa. Kiinteistöllä ei myöskään ollut avaimen katoamisen jälkeen ilmennyt asiattomia käyntejä tai murtoyrityksiä.

Asiakkaan valitus

L Oy on pyytänyt lautakunnan ratkaisusuositusta vakuutusyhtiön korvausvastuusta. L Oy on lausunut, että vastuuvakuutuksen perusperiaatteena oli, että vahingonkorvauslain mukaisina kuluina korvattaviksi saattoivat tulla vahingonkärsijän omistaman kiinteistön lukkojen uudelleen sarjoituskustannukset edellyttäen, että toimenpide oli aiheellinen välittömästi uhkaavan kadonnutta avainta käyttämällä tapahtuvan rakennukseen tunkeutumisen estämiseksi. Vakuutusehdoissa vakuutuksenottaja velvoitettiin tekemään alkuvaiheessa kaikki vahingon laajenemista estävät toimenpiteet, jotka oli tässä tapauksessa tehty. Ratkaistavana oli, oliko kyseessä abstraktin vai konkreettisen vaaratilanteen torjunta.

Tunnistetiedon sisältänyt yleisavain oli kiistatta kadonnut. Tämän vuoksi vahingonkärsinyt oli ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin, joilla avaimen katoamisen aiheuttama mahdollinen vahinko estettiin. Oli aina olemassa pieni mahdollisuus siitä, että avain päätyi sille, joka käyttäisi sitä väärin. Riskinä oli myös, että avaimen katoamispaikka ja -tilanne muistettiin väärin, jolloin kiinteistön omistaja saattoi jäädä väärään turvallisuuden tunteeseen olettaessaan avaimen löytymisen olevan mahdotonta. Kiinteistön omistaja oli vastuunsa vuoksi velvollinen poistamaan pienenkin mahdollisuuden avainten väärinkäyttöön. Vaikka avaimen väärinkäyttöä ei ollut osoitettu, mahdollinen osasyy siihen oli rakennuksen ulkovaipan nopea uudelleen sarjoittaminen.

Lautakunnalle toimittamassaan 6.9.2017 päivätyssä lisäselvityksessä L Oy on lausunut kyseisen jätepuristimen sijainneen lähellä asuntolaa. Kiinteistöyhtiön mukaan jätepuristimesta jouduttiin lähes päivittäin ajamaan pois henkilöitä, jotka olivat etsineet sieltä pulloja tai muuta tavaraa. Tämä seikka lisäsi riskiä siitä, että avain päätyisi vääriin käsiin.

Lisäkirjelmässä 24.10.2017 L Oy on lausunut, ettei yleisavaimen löytyminen ollut kiinteistön omistajan kokemuksen perusteella katoamispaikan vuoksi vain abstrakti mahdollisuus. Asiaa ei voitu ratkaista vain sillä perusteella, ettei siivooja ollut löytänyt avainta. Kiinteistöpäällikön 9.10.2017 antaman lausuman mukaan ei ollut poikkeuksellista, että puristimesta jouduttiin häätämään pois ihmisiä. Nämä henkilöt etsivät puristimesta rahanarvoista tavaraa. Jos kiinteistön jätepuristimesta löydettiin avain, jossa oli rakennuksen tunnistetieto, löytäjän oli helppo selvittää avaimen sopiminen kiinteistöön. Näin ollen L Oy on katsonut, että avaimen löytyminen oli ollut mahdollista ja tällöin todellinen riski avaimen väärinkäyttöön oli ollut olemassa. Kiinteistön omistaja ei halunnut kantaa tästä vastuuta.

Kyseisen lukitusjärjestelmän osalta minimitoimenpide oli yleisavaimen poistaminen lukitussarjasta rakennuksen ulkovaipan ja huoneistojen lukituksen osalta ja näiden uudelleensarjoitus, jotta vanhalla yleisavaimella ei päässyt rakennukseen ja huoneistoihin sisään. Uutta lukitusta ei ollut tilattu.

Vakuutusyhtiö oli esittänyt ajan kulumisen viitanneen siihen, ettei välitöntä vaaraa ollut käsillä. Kiinteistönomistaja oli kuitenkin käynnistänyt toimenpiteet pikaisesti ja koko työ oli ollut valmis lukkoliikkeen laskun mukaan 21.7 mennessä. Toimenpide oli siis tehty välittömästi ja se saattoi selittää, miksi kiinteistössä ei ollut ilmennyt luvattomia käyntejä.

L Oy on katsonut, että vakuutusehtojen kohta 8.2.1 välittömästi uhkaavan vahingonvaaran torjuntakuluista ei rajannut pois korvauksen piiristä kaikkia ensihätään tehtyjen toimenpiteiden jälkeen syntyneitä kuluja. Vakuutusehtoa tuli lukea niin, että vakuutuksenottaja velvoitettiin tekemään kaikkensa lisävahingon estämiseksi sen sijaan että tilanne paheni tekemättömyyden johdosta. Vakuutusehto mahdollisti myös jatkotoimenpiteiden kustantamisen, jos asiasta sovittiin vakuutusyhtiön kanssa. Vastuuvahingon mahdollisuus jatkui tilanteessa, jossa pelkkä ulko-ovi oli poistettu sarjasta, mutta ulkovaipan ohituksen jälkeen avaimella oli mahdollista päästä edelleen sisään huoneistoihin. L Oy on katsonut, että vahingon määränä oli pidettävä kaikkien tarvittavien ovien sarjoituskuluja. Näin ollen vakuutusyhtiön tuli vakuutusehtojen mukaisesti korvata lukkoliikkeen lasku kokonaisuudessaan omavastuulla vähennettynä.

Lisäkirjelmässä 24.11.2017 L Oy on lausunut käsityksenään, ettei avaimen tunnistetieto tuhoutunut jätepuristimessa, vaikka puristinta olisi käytetty. Käytännössä ulko-ovien avaamisen yhteydessä rakennukseen saattoi aina päästä ulkopuolisia henkilöitä. Pelkällä rakennuksen ulkovaipan suojauksella ei siten voitu estää huoneistoihin kohdistuneen vahingon uhkaa.

Lukkomuutosten kustannusten osalta pelkkä haittalevyn poisto ei korjannut lukituksen toimivuutta ennalleen ja olisi työkustannusten vuoksi tullut vain hieman halvemmaksi kuin lukituksen uudelleensarjoitus. Välittömästi tehdyt toimenpiteet olivat olleet aiheellisia kadonnutta avainta käyttämällä tapahtuvan rakennukseen tunkeutumisen estämiseksi. Jos mitään ei olisi tehty ja synnytetty näin olosuhteet vahingolle, olisi vahingon sattuessa kiinteistön omistajalta kysytty, miksi mitään toimenpiteitä ei ollut tehty. Näin ollen L Oy on katsonut, että vahingonkärsinyt oli toiminut oikein välittömän vaaran torjumiseksi ja siitä syystä esitetyt kulut tuli korvata vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on vedonnut L Oy:n vastuuvakuutuksen ehtoihin ja lausunut, että vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan varsinaisena esinevahinkona voitiin pitää korkeintaan kadonneen avaimen arvoa. Muita kuluja olivat tässä tapauksessa kus­tannukset uuden avaimen teettämisestä. Avaimen katoamisesta saattoi myöhemmin aiheutua muuta vahinkoa, mikäli avaimella tunkeuduttiin luvattomasti rakennukseen rikollisessa tarkoituksessa. Lukkojen uudelleensarjoituskustannukset olivat sen sijaan avaimen katoamisesta mahdollisesti aiheutuvan toisen esinevahingon torjuntakustannuksia.

Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 mukaan vakuutuksesta ei kor­vattu vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä, säilytettävänä, suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheutta­neen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri, tai muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Avain oli ollut L Oy:n huolehdittavana ehtokohdan 3.2.3 tarkoittamalla tavalla, minkä vuoksi avainta ei korvattu vakuutuksesta. Rajoitusehdon vuoksi uudelleensarjoituskulut eivät kuuluneet vastuuvakuutuksen korvauspiiriin siinäkään tapauksessa, että kulut olisi katsottu esinevahinkona avaimen katoamisen aiheuttamiksi muiksi kuluiksi. Uudelleensarjoituksesta aiheutuneiden kulujen korvattavuutta voitiin arvioida vain vahingon torjuntakuluina.

L Oy:n vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 mukaan vakuutuksenottajan tuli vahingon vaaran torjumiseksi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin eli avaimen kadottua lukkojen hätäsarjoitukseen. Velvollisuus oli olemassa vain silloin, kun oli kyse välittömästi uhkaavasta vahingosta.

Vastuuvakuutuksen vakuutusehtojen kohdan 8.2.1 mukaan vakuutetulla oli vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Tämä velvollisuus koski ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovittu. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

Tässä tapauksessa torjuntakulujen korvattavuus vastuuvakuutuksesta edellytti, että L Oy oli aiheuttanut avaimen katoamisen tuottamuksellaan, ja että käsillä oli välitön vahingon vaara avaimen käyttämisestä luvattomiin tarkoituksiin. Tällä tarkoitettiin välittömästi uhannutta konkreettista vahinkoa. Pelkkä abstrakti mahdollisuus avainten väärinkäytöstä ei tarkoittanut, että tapauksessa oli olemassa välittömästi uhannut vahingon vaara. L Oy:n mukaan avaimessa ja avaimenperässä olleet tunnistetiedot olivat lisänneet väärinkäytön riskiä. Esitetyn mukaan puristimesta oli jouduttu päivittäin poistamaan henkilöitä, jotka olivat etsineet sieltä muun muassa pulloja.

Vakuutusyhtiön saamien tietojen perusteella kiinteistöllä ei ollut esiintynyt avaimen katoamisen jälkeen asiattomia käyntejä tai murtoyrityksiä. L Oy oli lausunut, että avainta oli yritetty turhaan etsiä puristimesta, joten sitä ei ollut enää mahdollista löytää. Myöskään lisäselvityksen perusteella ei voitu pitää todennäköisenä, että avain löytyisi puristimesta ottaen huomioon ajan kulumisen ja sen, että puristinta oli säännöllisesti käytetty avaimen katoamisen jälkeen. Avaimen löytyminen puristimesta jätteen seasta oli niin epätodennäköistä, että lisäselvitys ei vakuutusyhtiön mielestä vaikuttanut asian arviointiin.

Myös ajan kuluminen katoamisen ja uudelleensarjoituksen välillä saattoi viitata siihen, ettei välitöntä vaaraa enää ollut käsillä. Vakuutusyhtiö on vedonnut Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 773/04, jossa kuukauden kuluttua katoamisesta tehtyä lukkojen sarjoittamista ei enää pidetty välittömän vaaran torjuntana. Nyt avaimen katoaminen oli havaittu 26.6.2017 ja ulkovaipan tilapäinen koodaus oli tehty saatujen tietojen mukaan lähes välittömästi. Varsinainen uudelleensarjoitus oli tehty L Oy:n ilmoituksen mukaan vasta noin kuukauden kuluttua vahingosta.

Siinäkin tapauksessa, että tuottamusta ja vahingonvaaran välittömyyttä koskevat edellytykset olisivat täyttyneet, korvattiin vakuutuksesta vain kustannukset, joilla voitiin poistaa avaimen luvattoman käytön uhka. Korvattavuus ulottui niihin toimenpiteisiin, joihin vakuutuksenottajalla oli vakuutusehtojen perusteella velvollisuus. Vakuutusyhtiö on vedonnut Vakuutuslautakunnan ratkaisuun VKL 715/05, jossa on todettu, että välittömästi tarpeellisilla toimenpiteillä pyrittiin turvaamaan omaisuutta, joka oli kadonneeseen avaimeen sopivien lukkojen suojaamaa. Ehdon tarkoituksena ei ollut saattaa vahingonkärsinyttä samaan asemaan, jossa hän oli ollut ennen avaimen katoamista. Korvaus käsitti yleisten tilojen lukkojen sarjoituksen ja avaimet, mutta ei kaikkien lukkojen uusintaa. Korvatulla toimenpiteellä oli poistettu mahdollisuus päästä asuntoyhtiön asuntoihin ja yhteisiin tiloihin.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan välitön vahingon vaara oli torjuttu yhteisten tilojen lukkojen hätäsarjoituksella. Laajempaan uudelleensarjoitukseen tai lukkojen vaihtamiseen L Oy:llä ei ollut velvollisuutta. Kiinteistön omistaja oli tilannut uudet lukot, joten kyse ei ollut hätäsarjoituksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 8.2.1 mukaan vakuutuksenottajan velvollisuus koski vain niitä toimenpiteitä, joilla poistettiin välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka. Tällainen toimenpide oli avaimen katoamistapauksessa hätäsarjoitus. Saadun selvityksen mukaan kiinteistönomistaja oli poistanut vanhan yleisavaimen käytöstä ja koodauttanut tilapäisesti ulkovaipan. Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahingon määrän näyttäminen oli korvauksen vaatijan tehtävä. Selvitystä hätäsarjoituksesta tai sen kustannuksista ei ollut toimitettu.

Lisävastineissaan 13.11.2017 ja 4.12.2017 vakuutusyhtiö on lausunut, että jätepuristimet toimivat suurella voimalla ja puristimeen oli saman päivän aikana ja seuraavina päivinä heitetty muutakin roskaa ja tavaraa. Puristinta oli todennäköisesti käytetty useasti ja avaimen löytyminen ehjänä samoin kuin tunnistetietojen säilyminen ja kiinteistöön yhdistäminen oli hyvin epätodennäköistä. Vastuuvakuutuksesta korvattavaa ei myöskään ollut se, että ovikoodia käyttävät henkilöt eivät suojanneet koodia riittävän hyvin tai jos ovea käyttävät henkilöt päästivät rakennukseen ulkopuolisia henkilöitä, jotka sitten aiheuttivat vahinkoja. Koska lukkojen uudelleensarjoittaminen ei ollut välttämätöntä konkreettisen vastuuvahingon torjumiseksi, vahinkoa ei välittömän vaaran puuttuessa voitu korvata L Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko ja missä määrin rakennuksen lukkojen uudelleen sarjoittaminen ollut välttämätöntä välittömästi uhanneen omaisuusvahingon torjumiseksi vakuutuksenottaja L Oy:n työntekijän hukattua rakennuksen yleisavaimen kiinteistön jätepuristimeen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan vastuuvakuutukseen sovellettavien 1.1.2016 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 rajoituksen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun
- valmistettavana, asennettavana, korjattavana, taikka muulla tavoin käsiteltävänä,
- säilytettävänä,
- suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri tai
- muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Vakuutusehtojen kohdan 8.2.1 (Välittömästi uhkaavan vahingonvaaran torjuntakulut) mukaan vakuutetulla on vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua velvollisuus huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta (ks. YL 6.2). Tämä velvollisuus koskee ainoastaan niitä toimenpiteitä, joilla poistetaan välitön toiselle aiheutuvan vastuuvahingon uhka, mutta ei tätä pitemmälle ulottuvia vahingon jälkitoimia, ellei vakuutusyhtiön kanssa erikseen toimenpiteistä sovita. Näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan vakuutuksesta.

Vakuutusehtojen kohdan 8.7 (Erityisomavastuu) mukaan … avaimen katoamisesta aiheutuvasta vahingosta vakuutuksenottajan omavastuu on 10 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 3.000 euroa ja enintään 20.000 euroa tai tätä suurempi vakuutuskirjaan merkitty omavastuun määrä. Vakuutuskirjassa tai erityisehdoissa saattaa olla poikkeavia omavastuita.

Vakuutukseen sovellettavien yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 (Vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuus eli pelastamisvelvollisuus) mukaan vahingon sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tai tähän samastetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, vakuutetun tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin vakuutusyhtiön oikeuden säilyttämiseksi vahingon aiheuttajaa kohtaan. Vakuutetun on pyrittävä esimerkiksi selvittämään vahingon aiheuttajan henkilöllisyys. Jos vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, vakuutetun tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta poliisiviranomaiselle ja vaatia oikeudessa rikoksen tekijöille rangaistusta, jos vakuutusyhtiön etu sitä vaatii. Vakuutetun tulee muutoinkin noudattaa vakuutusyhtiön vahingon torjumiseksi ja rajoittamiseksi antamia ohjeita.

Vakuutusyhtiö korvaa vahingon torjumis- ja rajoittamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan vahingonkärsijän kiinteistöllä siivoustyötä suorittaneen L Oy:n työntekijä oli heittänyt rakennuksen yleisavaimen 26.6.2017 erehdyksessä roskien mukana kiinteistön jätepuristimeen. Etsimisestä huolimatta avainta ei enää löydetty.

Asiassa on ilmeistä, että avaimet olivat kadonneet L Oy:n työntekijän huolimattoman menettelyn seurauksena. Vahingonkorvauslain mukaan kysymys on ollut kiinteistönomistajalle aiheutuneesta esinevahingosta. Koska avain oli kuitenkin ollut vahingon hetkellä L Oy:n työntekijän hallussa ja huolehdittavana, sen katoamisesta aiheutunut esinevahinko jää L Oy:n toiminnan vastuuvakuutukseen sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.2.3 rajoituksen vuoksi vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Asiassa jää ratkaistavaksi kysymys siitä, tuleeko vakuutusyhtiön kuitenkin korvata L Oy:lle myöntämästään vastuuvakuutuksesta kiinteistön omistajan yleisavaimen katoamisen vuoksi teettämien rakennuksen ulkovaipan ja sisäpuolisten huoneiden ovien lukkojen uudelleen sarjoittamisten kustannukset vakuutusehtojen kohdan 8.2.1 ja yleisten sopimusehtojen kohdan 6.2 mukaisina välittömästi uhanneen vahingon vaaran torjuntakuluina. Vakuutusehdoissa on asetettu vakuutetulle velvollisuus vakuutustapahtuman välittömästi uhatessa tai satuttua huolehtia kykyjensä mukaan vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta, jolloin vakuutusyhtiö korvaa näistä välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset.

Vakuutusyhtiön vakuutusehtoihinsa ottamat määräykset vahingon rajoittamis- ja torjuntakustannusten korvaamisesta vastaavat vakuutussopimuslain 32 §:n ja 61 §:n säännöksiä vakuutetulle asetetusta pelastamisvelvollisuudesta ja sen täyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta. Kyseisissä määräyksissä ja säännöksissä vakuutetulle on asetettu yleinen velvollisuus pyrkiä kykynsä mukaan estämään uhkaavan vahingon syntymistä ja rajoittamaan jo ilmenneen vahinkotapahtuman seurauksia. Pelastamistoimissa on pääsääntöisesti kyse välttämättömistä, poikkeuksellisista ja pikaisista toimenpiteistä äkillisissä tai välittömästi uhkaavissa vahinkotilanteissa henkilöiden hengen ja terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi vahingolta tai sen laajenemiselta.

Tässä tapauksessa lukkojen sarjoituskustannusten korvattavuuden kannalta on olennaista, oliko L Oy:n vastuulla olevasta huolimattomuudesta tapahtuneen yleisavaimen katoamisen arvioitava aiheuttaneen myös välittömän vaaran siitä, että avaimen mahdollisesti löytänyt sivullinen pääsisi avainta käyttäen luvattomasti vahingonkärsijän hostellikäytössä olleeseen kiinteistöön ja sen huoneisiin.

Tältä osin lautakunta toteaa, että kysymyksessä olleen jätepuristimen rakenne ja sijoittamispaikka eivät tarkemmin ilmene lautakunnalle toimitetusta asiakirjaselvityksestä. L Oy:n puolelta ei myöskään ole selvitetty, missä vaiheessa yleisavaimen katoaminen oli havaittu ja millä tavoin avainta oli sen jälkeen yritetty etsiä jätepuristimesta.

Asiassa on näin ollen jäänyt selvittämättä, että avain olisi päätynyt sivullisen haltuun. Kun avaimen katoamispaikka ja -olosuhteet oli tiedetty ja avainta oli selvitetyn mukaan asiaan osallisten toimesta tuloksetta etsitty jätepuristimesta, Vakuutuslautakunta pitää asiasta saadun selvityksen perusteella epätodennäköisenä, että avain olisi ollut myöskään mahdollisten sivullisten henkilöiden löydettävissä. Selostamistaan syistä lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Raulos
Sihteeri Isokoski

Jäsenet:
Jaakkola
Korpelainen
Makkula
Nyyssölä
Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia