Haku

FINE-005838

Tulosta

Asianumero: FINE-005838 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 10.04.2018

Kiinteistönomistajan vastuu. Parkkipaikan välittömässä läheisyydessä olleet kivet.

Tapahtumatiedot

A:n auton oikeanpuolinen helma on osunut hotellin parkkipaikan viereisellä nurmikentällä olleisiin pihakiviin 6.7.2017. A:n selvityksen mukaan hän ei ollut havainnut pihakiviä lähtiessään parkkiruudusta. Kiviä oli A:n mukaan mahdotonta havaita autosta niiden sijainnin ja mataluuden vuoksi.  A on hakenut korvausta auton helmalle aiheutuneiden vahinkojen korjauskuluista kiinteistön omistavalta hotelliyritykseltä, joka oli tehnyt vahingosta ilmoituksen vastuuvakuutusyhtiöönsä.                                                                                                               

Hotelliyrityksen vastuuvakuutusyhtiö on lausunut korvauspäätöksessään, että kivet eivät ole sijainneet parkkialueella tai ajoradalla vaan parkkiruudun vieressä olevalla nurmialueella. Kivet ovat olleet näkyvissä jo parkkiruutuun ajettaessa. Kiviin on autovahinkotarkastajan mukaan mahdotonta osua, jos auto on ajoradalla. Autovahinkotarkastajan selvityksen mukaan autolla on lähdetty parkkiruudusta ja käännytty liian jyrkästi, jolloin auto on käynyt nurmialueen puolella ja auton helma on päässyt osumaan pihakiviin.

Muut parkkialuetta käyttäneet autoilijat eivät ole osuneet kyseisiin kiviin. Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Vakuutuksenottaja ei ole toiminut huolimattomasti, vaan auton vahinko on aiheutunut siksi, että auto on ollut liikenneväylän ulkopuolella vahinkohetkellä.

Asiakkaan vaatimukset FINEssä ja palveluntarjoajan kanta

Asiakas on kertonut valituksessaan pysäköineensä auton siten, että kaksiovisesta autosta pääsee ulos kolhimatta viereisen auton ovea. Asiakkaan mukaan kivien asettamisen tarkoituksena oli, ettei autolla oikaistaisi nurmikon ylitse, mutta lähelle sijoitettuina kivet aiheuttavat turhia riskejä pysäköintialueella ajettaessa, kun kuljettajan huomion on keskityttävä kiviin. Asiakas ei nähnyt kiviä autostaan.

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että asiakkaan huomio on vahinkohetkellä ollut kiinnittyneenä jalankulkijaan ja ruudusta liikkeelle lähdössä olevaan autoon. Vahinko ei ollut aiheutunut kiinteistönomistajan tuottamuksesta.

Asiakas on lausunut lisävastineessaan, että kuljettajan paikalta on mahdoton havaita apukuljettajan puolella olevaa kiveä auton ollessa paikallaan tai liikkeelle lähdettäessä. Asiakas pystyi kiinnittämään huomiota vain autoon ja jalankulkijaan.  Asiakas ei ollut huomannut kiviä. Aurausmerkkinä kivi toimii ehkä hyvin, mutta autoilijoille se aiheuttaa vahingonvaaran.

Sopimusehdot ja lainsäädäntö

Tieliikennelain 3 §:n 1 momentin mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Toiminnan vastuuvakuutusehtojen VA 01 (voimassa 1.1.2017 alkaen) kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko,

  • joka todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Asiassa esitettyjen valokuvien perusteella kivet sijaitsivat parkkipaikana asfaltoidun alueen vieressä olevalla nurmialueella parkkialueen välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan auto oli pysäköity siten, että auton etuosa oli menosuuntaan. Lähtiessään parkkipaikalta pois A:n auton reuna osui kiviin.

Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää tuottamusta eli tässä tapauksessa kiinteistönomistajan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Oikeuskäytännössä kiinteistönomistajan sanotun huolellisuusvelvollisuuden on katsottu olevan korostunut. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä, että kunnossapidon suhteen on menetelty huolellisesti.

Kivet sijaitsivat vahinkopaikasta otettujen valokuvien perusteella ajorajan ulkopuolella nurmialueella, jossa autojen ei ole tarkoitus liikkua. Osuma kiviin on ollut mahdollinen vain siten, että auto on käynyt parkkialueen ajoradan ulkopuolella. FINE katsoo, etteivät kivet sijainneet ajorataan nähden vaarallisessa paikassa eikä kiinteistönomistaja ole näin ollen toiminut kivien sijoittelussa huolimattomasti. Koska kiinteistönomistaja ei ole vastuussa vahingosta, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

FINE ei suosita muutosta asiassa.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jaostopäällikkö Hanén
Esittelijä Nikunlassi

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia