Haku

FINE-005435

Tulosta

Asianumero: FINE-005435 (2018)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 02.03.2018

Asianajajan vastuu. Velan myöntäminen osituksessa.

Tapahtumatiedot

Asianajaja A oli edustanut päämiestään B:tä pesänjakajan suorittamassa osituksessa. B:n vastapuoli C esitti osituskokouksessa 13.4.2015 väitteen, jonka mukaan B olisi ollut C:lle velkaa 95 200 euroa. A ei kiistänyt tätä väitettä. Tämän vuoksi pesänjakaja ratkaisi asian osituskirjassa siten, että B velvoitettiin maksamaan mainittu määrä korkoineen C:lle 11.4.2013 lähtien osituksen valmistumiseen saakka 23.8.2015.

B:n mukaan velkaa ei ollut olemassa ja hän riitautti velan olemassaolon pesänjakajan ratkaisusta tekemässään osituksen moitekanteessa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi tuomiossaan 2.12.2016, että velka oli ollut olemassa. A:n mukaan B:lle on aiheutunut vahinkoa sen vuoksi, että hän joutui maksamaan velalle korkoa ajalta 11.4.2013–23.8.2015 yhteensä 15 185,71 euroa. Korvausta vahingosta haetaan A:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa. Vakuutusyhtiön mukaan käräjäoikeuden tuomion perusteena ei ollut yksinomaan A:n toiminta. Velan olemassaolo tueksi oli käräjäoikeudessa esitetty myös muuta näyttöä.

Asiakkaan valitus

A pyytää vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, onko kyseessä korvattava varallisuusvahinko. A:n mukaan ratkaisevaa on se, perustiko käräjäoikeus ratkaisunsa velasta siihen, että sitä ei ollut kiistetty osituksessa. Jos käräjäoikeuden päätös velan olemassaolosta perustui siihen, ettei sitä osituskokouksessa ollut kiistetty, kyseessä on A:n laiminlyönti ja korvattava varallisuusvahinko.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan B:n vaatimus C:n 95 200 euron saatavan hylkäämisestä ei ole menestynyt käräjäoikeudessa siksi, että vaatimuksen perusteiksi esitetty näyttö ei ole ollut riittävää. B ei ole myöskään valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Tämän vuoksi sillä, että A ei ole kiistänyt esitettyä velkaa koskeva väitettä osituksessa, ei ole merkitystä asian lopputuloksen kannalta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko asianajaja A aiheuttanut laiminlyönnillään vahinkoa päämiehelleen B:lle.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu sellainen taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Edellytyksenä on lisäksi, että vakuutuksenottaja on vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta se, että A on toiminut huolimattomasti toimeksiantoa täyttäessään. Riidanalaista on se, onko tästä huolimattomuudesta aiheutunut vahinkoa B:lle.

A:n vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksenä asiassa on se, että käräjäoikeus on päätynyt tuomiossaan arvioimaan velkasuhteen olemassaoloa virheellisesti sen vuoksi, että A ei ollut osituksessa kiistänyt velan olemassaoloa. Näyttötaakka tästä on A:lla.

Lautakunta toteaa, että A:ta on kuultu käräjäoikeudessa ja että hän on jo tuolloin kertonut, että B oli kiistänyt velan ja että velka on tullut A:n erehdyksestä B:tä sitovalla tavalla otetuksi huomioon osituksessa. Käräjäoikeus on ottanut A:n todistajankertomuksen huomioon, mutta näyttöä kokonaisuudessaan arvioituaan päätynyt kuitenkin siihen, että velkasuhde on ollut olemassa. Käräjäoikeus ei ole perustanut tuomiotaan yksinomaan siihen, että A oli osituksessa myöntänyt velan olemassaolon, vaikka tämä seikka on otettu näytön arvioinnissa huomioon.

Käräjäoikeuden ratkaisulla ei ole oikeusvoimaa vakuutuslautakunnassa käsiteltävässä asiassa. Tästä huolimatta käräjäoikeudella on oikeudenkäynnin perusteella ollut parempi mahdollisuus arvioida velkasuhteen olemassaoloa kuin vakuutuslautakunnalla. Lautakunta katsoo siten käräjäoikeuden tavoin, että velkasuhde on ollut olemassa ennen ositusta. Lautakunta katsoo jääneen näyttämättä, että käräjäoikeus olisi päätynyt toiseen ratkaisuun, mikäli A ei olisi jättänyt kiistämättä velan olemassaoloa osituksessa.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Hirviniemi
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta