Haku

FINE-005423

Tulosta

Asianumero: FINE-005423 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 12.12.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdyistä ostotapahtumista jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus. Maksunsaajan huolellisuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen MasterCard-kortillaan Reykjavikissa yökerhossa 27.5.2017 klo 6:41-8:14 Suomen aikaa tehdyt ja tunnusluvulla hyväksytyt neljä ostotapahtumaa yhteisarvoltaan 4.362,80 euroa (4 x 120.000 Islannin kruunua). Myös asiakkaan toisella, toisen pankin myöntämällä kortilla on tehty klo 08.51 yksi asiakkaan kiistämä ostotapahtuma (120.000 Islannin kruunua). Kortti suljettiin asiakkaan tekemän sulkuilmoituksen johdosta 28.5.2017 klo 00:05.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii Pankkia korvaamaan kortin oikeudettomasta käytöstä aiheutuneen 4.362,80 euron vahingon täysimääräisesti.

Asiakas oli viettämässä lomamatkaa Islannissa ystäviensä kanssa. He menivät 27.5.2017 noin kello 02.00 ko. yökerhoon, jossa he tilasivat oluet ja joivat ne aulan baaritiskillä. Asiakkaan oluen maksoi asiakkaan ystävä. Tämän jälkeen asiakas ohjattiin yökerhossa toiseen tilaan yläkertaan asiakkaan käsityksen mukaan yökerhon henkilökuntaan kuuluvan toimesta. Asiakkaan yksi ystävä oli yökerhossa vielä hetken tämän jälkeen, mutta poistui sitten yökerhosta. Asiakas oli ennen yökerhoon menoa juonut maltillisesti alkoholia (noin kuusi annosta). Asiakas ei muista illan tapahtumista mitään toiseen tilaan menemisen jälkeen. Asiakas epäilee tulleensa huumatuksi juomansa oluen yhteydessä, minkä jälkeen hänet laitettu käyttämään korttiaan ostoksiin, joita hän ei ole halunnut tai ole tietoisesti tehnyt (hyväksynyt ostosta tai sen hintaa). On myös mahdollista, että huumaaminen on tapahtunut jo aiemmin. Vaihtoehtoisesti korttia on voinut käyttää yökerhon työntekijä. Asiakas säilyttää korttejaan huolellisesti ja mukana olleiden korttien tunnusluku on vain asiakkaan muistissa.

Seuraavana aamuna asiakas heräsi majoituksestaan tavaroidensa ja korttiensa ollessa tallessa. Asiakas kirjautui Pankin mobiilipankkiin, josta hän havaitsi neljä epäilyttävää tapahtumaa kortillaan, minkä jälkeen hän sulki kortin soittamalla Pankin asiakaspalveluun. Asiakkaan korteilla oli tehty yhteensä viisi ostosta (kukin 120.000 Islannin kruunua) klo 03.41-05.51 välisenä aikana noin 30-40 minuutin välein. Näistä neljä oli tehty ko. kortilla ja yksi toisen pankin kortilla.

Asiakas kävi 28.5.2017 tiedustelemassa tilitapahtumista kyseisessä yökerhossa, mutta he olivat haluttomia yhteistyöhön. Asiakas kysyi mm. kopioita maksutositteista (maksupäätekuitti ja kassakuitti), mutta he eivät suostuneet niitä antamaan ja vastasivat ympäripyöreästi mitä veloitukset koskivat. Asiakkaalla ei ole mitään muistikuvaa tapahtumista tai siitä, mitä ne olisivat voineet sisältää. Pankille toimittamassaan vastineessa yökerho on ilmoittanut tapahtumien sisältäneen juomia. Asiakas pyysi heitä myös näyttämään valvontakameralta kuvaa ostohetkistä, mitä he eivät suostuneet tekemään. Asiakas kävi 30.5.2017 laajassa huume- ja lääkeaineseulassa, jonka tulokset olivat kuitenkin negatiiviset. Asiakas ei tehnyt rikosilmoitus heti, koska Pankin asiakaspalvelusta yksiselitteisesti näin neuvottiin, vaan 15.6.2017. Asiakas ei ole koskaan käyttänyt korttiaan tällä tavoin isoihin ostoihin yökerhossa, mikä on mahdollista todentaa tiliotteilta. Asiakas viittaa Pankkilautakunnan ratkaisuihin PKL 4/16, PKL 51/16 ja FINE-000793.

Asiakas pyytää jättämään huomioimatta Pankin viittaukset aikuisviihdeyökerhosta tai -palveluista tapausta käsiteltäessä. Pankki ei voi tulkita yökerhon luonnetta aikuisviihdeyökerhoksi viittaamalla palomuurinsa estoon tai sen syyhyn, koska palomuurin luokitteluperusteita ei ole saatavilla tietoja. Asiakas pyytää kiinnittämään huomiota myös siihen, että Islannin laki kieltää aikuisviihdepalvelut ja niiden tarjoamisen ja ravintola sijaitsee Reykjavikin vilkkaimmalla kadulla.

Asiakas ei koe, että hän olisi itse toiminut törkeän huolimattomasti asiassa, koska hän ei ole ollut tilassa, jossa olisi voinut itse estää kortin oikeudetonta käyttöä tai säilyttää korttia tai sen tunnuslukua vielä huolellisemmin. Asiakas on myös toiminut tilanteen jälkeen mahdollisimman huolellisesti sekä ottanut tilanteen ja huumaamisepäilyn erittäin vakavasti, mitä tukee asiakkaan toimienpiteet tapahtuman jälkeen (yhteydenotto Pankin asiakaspalveluun kortin sulkemiseksi, korttitapahtumien reklamointi, huume- ja lääkeseulan tekeminen, useat yhteydenotot Pankkiin sekä rikosilmoituksen tekeminen). Asiakas on esittänyt tapahtumankuvauksen johdonmukaisesti ja sillä tarkkuudella kuin se on ollut tilanteen johdosta mahdollista.

Asiakas kokee, että maksunsaaja on toiminut tilanteessa vilpillisesti ja osallistunut kortin oikeudettomaan käyttöön. Asiakkaan mielestä maksunsaajan selvitys on erittäin suppea (maksupäätekopio ja kuvaus ostosta), mikä tukee väitettä vilpillisestä toiminnasta. Selvityksessä ei ole mukana kassakuittia, josta kävisi ilmi oston sisältö vaan ainoastaan viittaus ”several drinks”, mikä asettaa ostotapahtumat kyseenalaisiksi. Tämän vuoksi asiakas katsoo, että Pankin tulisi ottaa reklamoidut tapahtumat vastatakseen täysimääräisesti.

Pankin vastine

Pankki kiistää asiakkaan vaatimukset ja katsoo, että lain ja korttiehtojen mukaan riidanalaisia tapahtumat kuuluvat kortinhaltijan vastuulle. Pankki pyytää kiinnittämään asiaa ratkaistessa huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Tapahtumainkulku yleisesti

Pankin palomuuri ei sallinut pankin tutustua tarkemmin kyseisen yökerhon julkisiin verkkosivuihin, perusteena "Adult/Mature Content". Kyse on aikuisviihdeyökerhosta. Yökerho kertoo verkkosivuillaan toiminnastaan: ”[…] offers the best in Adult Entertainment in Reykjavik City. With full bar and the most beautiful staff, customers are sure to enjoy the entertainment at this Gentleman’s Club. Besides the exciting dancers and entertainment, […] also features a superb luxury experience in a unique atmosphere. Open six days a week, […] is ready to amaze all their guests with all they have to offer.” Pankki toimittaa FINE:n arvioitavaksi kuvaruutukaappauksen yökerhon verkkosivuilta, jonne pääsy oli mahdollista vain matkapuhelinverkkoa käyttäen. Kuvaruutukaappauksesta käy täysin selväksi ainakin se, että yökerho itse markkinoi tarjoavansa asiakkailleen Reykjavíkin parasta aikuisviihdettä. Asiassa esille tulleiden seikkojen valossa on pidettävä selvänä, että yökerhon laskutuksessa on joka tapauksessa ollut sisään hinnoiteltuna muutakin kuin pelkkää juomatarjoilua. Verkkosivujen kuvaus ”a superb luxury experience in a unique atmosphere” antaa edelleen perusteltua aihetta olettaa, että palvelut, joista aikuisviihderavintolassa on kuulunutkin maksaa, ovat voineet olla kalliitakin.

Riidanalaiset tapahtumat on tehty asiakkaan siirryttyä aikuisviihdeyökerhon "toiseen tilaan, yläkertaan käsitykseni mukaan yökerhon henkilökuntaan kuuluvan toimesta", mistä lukien asiakkaan muistikuvat ovat kokonaan pyyhkiytyneet. Asiakas epäilee syyksi huumaamista. Asiakas on herännyt seuraavana aamuna kortti ja muukin omaisuus tallella.

Ainakaan Pankin MasterCard-kortin tapahtumaotteelta ei ilmene yökerhon baaritiskiltä ostettua olutta, johon asiakas on yhdistänyt epäilyn huumaamisestaan, vaan kaikki yökerhossa tehdyt neljä korttitapahtumaa on kiistetty. Viimeisin tapahtuma, jota ei ole kiistetty, on 4.000,00 Islannin kruunun ostos 27.5.2017 klo 5:06 toisessa ravintolassa. Onko olut, jonka juomisesta asiakas epäilee tulleensa huumatuksi, nautittu yökerhossa vai mahdollisesti jo toisessa ravintolassa, jää asiassa saatavilla olevan selvityksen perusteella epäselväksi. Ilmeisesti asiakkaan muistikuvat ravintolaillan kulusta ovat alkaneet hämärtyä jo aiemmin kuin hänen siirryttyään yökerhon toiseen tilaan juotuaan tätä ennen baaritiskillä oluen.

2. Huumausväite

Huumausväitteestä ei ole suullisen väitteen lisäksi esitetty asiassa mitään selvitystä. Pankki pitää asiakkaan esittämää huumaamisväitettä epäuskottavana ja mitä todennäköisimmin jälkikäteen keksittynä. Asiakkaan muistamattomuus saattaa paljon huumaamista todennäköisemmin johtua siitä, että hän on ollut yksinkertaisesti päihtynyt. Pankki ei pelkästään huumaamisella spekuloimisen johdosta ole velvollinen vastaamaan aikuisviihdeyökerhossa asiakkaalle koituneesta, sinänsä hänen kannaltaan valitettavan mittavasta laskusta.

On huomattava, että asianajolliselta kannalta huumausväitteen esittäminen on kortinhaltijalle käytännössä ainut mahdollisuus pyrkiä vapautumaan maksuvelvollisuudesta, mistä syystä väitteelle on jo lähtökohtaisesti asetettava varsin korkea uskottavuuden vaatimus. Huumausväitteen tueksi on esitettävä asiakirjaselvitystä tai vähintäänkin uskottava ja johdonmukainen tapahtumainkuvaus. Kumpaakaan ei ole pankin näkemyksen mukaan asiassa esitetty.

Riidanalaisista korttitapahtumista 27.5.2017 tutkintailmoituksen tekemiseen 15.6.2017 on kulunut aikaa noin 2,5 viikkoa. Tutkintailmoituksen tekemiseen kulunut pitkä aika vähentää muiden, aiemmin todettujen seikkojen ohella asiakkaan esittämän huumausväitteen uskottavuutta. Asiakas on vedonnut asiassa siihen, että Pankista on neuvottu häntä olemaan ilmoittamatta poliisille tapahtuneesta. Pankki toteaa, ettei tutkintailmoitus poliisille ole luonteeltaan pelkästään pankin korttireklamaatioprosessin sivutuote. Jos on olemassa vakava epäilys joutumisesta maksuvälinepetoksen ja siihen liittyvän huumaamisen uhriksi, rikosvastuun toteuttamiseksi asiasta on täytynyt tässä tapauksessa viipymättä ilmoittaa joko Islannin tai Suomen poliisille. Korttiväärinkäytöstilanteissa asiakkaalle annettavan neuvonnan osalta Pankki toteaa, että neuvonta tapahtuu yleensä pelkästään niiden faktojen varassa ja mukaisesti, mitä asiakas tapahtuneesta kertoo. Pankki ei kategorisesti ohjeista asiakkaitaan tekemään poliisille tutkintailmoitusta kaikissa niissä tapauksissa, kun kortinhaltija ilmoittaa pankille, ettei ole itse tehnyt korttitapahtumia (esim. kortinhaltija ei tunnista nettiostoksia).

3. Kortinhaltijan huolellisuus

Asiakas on valituksessaan kuvaillut väärinkäytöksiä seuraavasti: "...minut on laitettu käyttämään korttiani ostoksiin joita en halunnut tai ole tietoisesti tehnyt (hyväksynyt ostosta tai sen hintaa). Vaihtoehtoisesti korttiani on voitu käyttää yökerhon työntekijän toimesta." Muistamattomuutensa johdosta asiakas ei ole osannut tämän tarkemmin kertoa, miten ja missä hän on yökerhossa olleessaan käyttänyt tai säilyttänyt korttiaan, tai siitä, miten kortti ja tunnusluku olisivat voineet joutua väärinkäytökset suorittaneen sivullisen haltuun. Asiakas ei ole kertomuksessaan kiistänyt, etteikö hän olisi voinut myös itse hyväksyä korttiveloituksia, mutta tämän on täytynyt tapahtua asiakkaan tätä hyväksymättä, haluamatta ja tiedostamatta.

Pankki pitää tätä asiakkaan valituksessaan esittämää "ajopuuteoriaa" yleisesti varsin epäuskottavana. Pankin käsityksen mukaan kyse on kaikkein todennäköisimmin siitä, että päihtynyt asiakas on viekoiteltu maksamaan aikuisviihdepalveluista enemmän kuin hän jälkikäteen arvioituna on ollut valmis niistä vastaamaan. Asiakkaan on täytynyt olla jo alun pitäen tietoinen siitä, että aikuisviihdeyökerhossa mitä todennäköisimmin tarjotaan maksua vastaan muitakin palveluita kuin pelkkää juotavaa, mikä on johtanut riidan kohteena oleviin korttiveloituksiin. Se seikka, että aikuisviihde on ollut kallista ja asiakas on tullut ostojen suhteen jälkikäteen katumapäälle, ei ole korttiehtojen tarkoittama peruste riitautettujen tapahtumien jäämisestä pankin vastattavaksi. Se, onko asiakas maksanut juomista, joihin on hinnoiteltu sisään aikuisviihdepalvelua, mistä hänen on kuulunutkin maksaa, jää asiassa epäselväksi. On joka tapauksessa selvää, ettei asian ratkaisu saa johtaa siihen, että asiakas saisi perusteettoman edun vapautumalla aiheellisesta maksuvelvollisuudesta.

Korttitapahtumaotteelta ja tositekopioista ilmenee, että kaikki yökerhossa tehdyt neljä riidanalaista korttitapahtumaa on hyväksytty alkuperäisellä sirukortilla ja sen salaisella tunnusluvulla. Kortilla ei ole tehty aiempaa ostotapahtumaa, jonka yhteydessä tunnusluku olisi voitu urkkia. Tunnusluvun osalta asiakas on kertonut, että hän on säilyttänyt sitä vain muistissaan. Jos näin on ollut, asiakkaan on itse täytynyt hyväksyä tunnusluvullaan riidanalaiset korttitapahtumat, mitä hän ei ole itsekään pitänyt poissuljettuna. Korttiehtojen mukaan kortinhaltija sitoutuu maksamaan korttitapahtumasta syntyneen velan Pankille tai muun korttiominaisuuden myöntäneelle yritykselle käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa. Vaikka aikuisviihde olisi ollut meneillään, asiakkaan velvollisuus on silti ollut varmistaa ennen tunnusluvun näppäilemistä, että hän todella hyväksyy ostojen summat.

Asiakas on kertomansa mukaan voinut myös suoraan antaa kortin ja tunnusluvun sivulliselle. Jos kyse ei ole ollut tästä, taikka vastaavasti siitä, että asiakas olisi itse tehnyt riidanalaiset ostot, on hänen katsottava joka tapauksessa menetelleen laissa ja korttiehdoissa tarkoitetulla tavalla törkeän huolimattomasti kortin ja sen henkilökohtaisen tunnusluvun suhteen. Asiakkaan on täytynyt säilyttää korttia ja tunnuslukua tavalla, joka on mahdollistanut sivulliselle saada ne haltuunsa, ja yhdistää tunnusluku korttiin. Kortin henkilökohtaisen käytön, sivulliselle antamisen tai törkeän huolimattomuuden ohella vaihtoehtoista selitystä sille, miten riidan kohteena olevat korttitapahtumat ovat ylipäänsä olleet mahdollisia, ei ole vaikuta olevan käsillä.

4. Johtopäätös

Lain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä ei ole rajoitettu silloin, kun kortinhaltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Asiassa esitettyä huumausväitettä ei aiemmin sanotuin perustein ole pidettävä uskottavana.

Pankin näkemyksen mukaan riidanalaiset tapahtumat kuuluvat asiakkaan vastuulle myös 150 euron ylittävältä osin.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Tutkintailmoitus (ilmoitusaika 15.6.2017)
  • Yleiset korttiehdot
  • Kuvakaappaus yökerhon verkkosivuilta
  • Maksunsaajan selvitys maksutapahtumista ml. kuittikopiot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on ensin ratkaistava, onko korttitapahtumat tehnyt asiakas itse vai joku ulkopuolinen asiakkaan korttia käyttäen. Mikäli asiassa katsotaan olevan kyse kortin oikeudettomasta käytöstä, on Pankkilautakunnan arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi tällöin on arvioitava, voidaanko maksunsaajan katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia ja tuleeko asiakkaan mahdollista vastuuta tällä perusteella rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen kortin säilyttämistä koskevan kohdan mukaan kortinhaltija sitoutuu säilyttämään korttiaan ja tunnuslukuaan huolellisesti. Tunnusluku on säilytettävä erillään kortista siten, ettei sivullisen ole mahdollista saada tunnuslukua tietoonsa eikä yhdistää sitä korttiin. Kortinhaltija on velvollinen toteuttamaan kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet säilyttääkseen kortin ja tunnusluvun turvallisesti ja erillään toisistaan, jotta kortti ja tunnusluku ei joutuisi sivullisen haltuun tai tietoon. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun ja olemaan kirjaamatta pankista saamaansa tai itse valitsemaansa tunnuslukua helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltija on velvollinen varmistamaan säännöllisesti kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti, että kortti on tallessa. Kortinhaltija on velvollinen näppäillessään tunnuslukuaan suojaamaan näppäimistön siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettyä tunnuslukua. Kortinhaltijan on viipymättä ilmoitettava pankille kortin katoamisesta, kortin joutumisesta sivullisen haltuun sekä tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon tai haltuun.

Korttiehtojen kortin käyttämistä koskevan kohdan mukaan ennen maksutositteen allekirjoittamista, tunnuslukunsa näppäilemistä tai ennen lähimaksuominaisuuden käyttämistä kortinhaltijan on tarkistettava tapahtumaan merkityn valuutan, maksun määrän ja maksutavan oikeellisuus. Pankin oikeuksia koskevan ehtokohdan mukaan Pankki on oikeutettu veloittamaan korttiin liitetyltä tililtä käteisnostot ja maksut, jotka kortinhaltija on hyväksynyt allekirjoittamalla myyntitositteen, käyttämällä korttia yhdessä tunnusluvun kanssa [..]. Pankki vastaa siitä, että veloitukset kirjataan korttiin liitetylle tilille.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakkaan valitus perustuu pääasiassa sille, että hänet olisi huumattu ja asiakkaan ollessa huumattuna hänet olisi laitettu käyttämään korttiaan ostoihin, joita hän ei ole halunnut tehdä tai ole tietoisesti tehnyt, taikka vaihtoehtoisesti yökerhon työntekijä on käyttänyt asiakkaan korttia oikeudetta.

Pankkilautakunta toteaa, että huumaamisesta ei ole tapauksessa esitetty muuta selvitystä kuin asiakkaan lautakunnalle esittämä tapahtumien kuvaus ja epäilys huumaamisesta. Osaltaan asiakkaan kertomaa ja huumausepäilyä tukee kuitenkin se, että asiakas on käynyt - vaikkakin tulokseltaan negatiivisessa - huume- ja lääkeseulassa melko pian tapahtumien jälkeen 30.5.2017 ja se, että asiakkaan lautakunnalle esittämä tapahtumien kuvaus vastaa sitä, mitä hän on rikosilmoitusta tehdessään – tosin lähes kolme viikkoa tapahtumien jälkeen - 15.6.2017 poliisille kertonut. Toisaalta lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, ettei asiakas ole esittänyt, että hänen epäilemästään huumaamisesta olisi aiheutunut joitain muita seurauksia - esimerkiksi hänen kokemassaan olossa seuraavana aamuna - kuin muistin menettäminen määrätyltä ajalta. Kukaan asiakkaan ystävistä ei saadun selvityksen mukaan myöskään ole kokenut mitään vastaavaa, vaikka asiakas ensisijaisesti epäilee tulleensa huumatuksi heidän juodessa yhdessä oluita yökerhon aulan baaritiskillä.

Asiakkaan mukaan hänen ystävänsä on maksanut hänen aulassa juomansa oluen. Asiakkaan mukaan hänen korttinsa tunnusluku on ollut ainoastaan hänen muistissaan eikä hän ole – ainakaan tietoisesti – käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua ko. yökerhossa.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä aamuyöllä 27.5.2017 ko. yökerhossa on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Toisaalta huumaamisen mahdollisuutta ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida myöskään poissulkea, kuten ei myöskään sitä mahdollisuutta, että asiakas olisi itse tietoisesti tehnyt kyseessä olevat riidanalaiset maksutapahtumat tai että asiakasta olisi tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän olisi epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä useampia ja suurempia veloituksia. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseiset korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä saati sitä, mikä kortin oikeudettoman käytön tapauksessa olisi asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun ja olisiko mahdollisessa väärinkäytössä ollut mukana maksunsaajana toiminut yökerho tai sen työntekijöitä.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia