Haku

FINE-005419

Tulosta

Asianumero: FINE-005419 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 12.12.2017

Miten vastuu asiakkaan kortilla tehdystä ostotapahtumasta jakautuu asiakkaan ja pankin välillä? Kortin oikeudeton käyttö. Kortinhaltijan huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Asiakas kiistää tehneensä hänen kahdella eri maksukortillaan Reykjavikissa yökerhossa 27.5.2017 klo 06.41-08.51 Suomen aikaa (03.41-05.51 paikallista aikaa) tehdyt viisi ostotapahtumaa. Tässä tapauksessa kyseessä olevalla kortilla on tehty yksi tunnusluvulla hyväksytty 1.096,91 euron (120.000 Islannin kruunua) maksu klo 08.51. Myös toisen pankin myöntämällä kortilla tehdyt neljä maksutapahtumaa ovat kukin olleet suuruudeltaan 120.000 Islannin kruunua. Asiakkaan kortit olivat hänen hallussaan ko. yön tapahtumien jälkeen. Pankki vastaanotti asiakkaan sulkuilmoituksen kortista 28.5.2017 klo 03:26 Suomen aikaa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii Pankkia korvaamaan 1.096,91 euron oikeudettoman oston.

Asiakas oli viettämässä lomamatkaa Reykjavikissa ystäviensä kanssa. Asiakas meni 27.5.2017 noin kello 02.00 paikallista aikaa heidän kanssaan yökerhoon, jossa he tilasivat ja joivat oluet aulan baaritiskillä. Asiakkaan ystävä maksoi asiakkaan oluen. Tämän jälkeen asiakas ohjattiin yökerhossa toiseen tilaan yläkertaan asiakkaan käsityksen mukaan yökerhon henkilökuntaan kuuluvan toimesta. Asiakkaan yksi ystävä oli hetken aikaa yökerhossa sen jälkeen, kun asiakas oli ohjattu toiseen tilaan, minkä jälkeen hän poistui sieltä.

Ennen yökerhoon menoa asiakas oli juonut hyvin maltillisesti alkoholia (noin kuusi annosta). Asiakas ei muista illan tapahtumista mitään toiseen tilaan menemisen jälkeen. Asiakas epäilee, että hänet huumattiin hänen juoman oluen yhteydessä minkä jälkeen hänet on laitettu käyttämään korttiaan ostoksiin, joita hän ei ole halunnut tai ole tietoisesti tehnyt (hyväksynyt ostosta tai sen hintaa). Vaihtoehtoisesti asiakkaan korttia on voitu käyttää yökerhon työntekijän toimesta.

Asiakas säilyttää korttejaan huolellisesti ja mukana olleiden korttien tunnusluku on vain asiakkaan muistissa. Seuraavana aamuna asiakas heräsi omasta majoituksestaan tavaroidensa ja korttiensa ollessa tallessa. Asiakas ei muista, miten ja mihin aikaan hän on majoitukseen saapunut. Asiakas kirjautui ensimmäisenä toisen pankin mobiilipankkiin, josta hän havaitsi neljä epäilyttävää tapahtumaa. Myöhemmin matkalla lentokentälle asiakas huomasi tarkistaa myös Pankin tilitapahtumat, minkä jälkeen hän sulki kortin 28.5.2017 kello 0.26 soittamalla sulkupalveluun. Asiakas ei katsonut Pankin tiliä aikaisemmin, koska kortin käyttötili on yhteinen taloustili, jota käytetään asiakkaan talouden yhteisiin menoihin.

Asiakas kävi 28.5.2017 tiedustelemassa lisää tilitapahtumista kyseisessä yökerhossa, mutta valitettavasti he olivat haluttomia yhteistyöhön. Asiakas kysyi muun muassa kopioita maksutositteista (maksupäätekuitti ja kassakuitti), mutta he eivät suostuneet niitä antamaan ja vastasivat ympäripyöreästi, mitä veloitukset koskivat. Asiakas pyysi heitä myös näyttämään valvontakameralta kuvaa ostohetkistä, jota he eivät suostuneet tekemään. Asiakkaalla ei ole mitään muistikuvaa tapahtumista tai siitä, mitä ne olisivat voineet sisältää. Pankki ei ole esittänyt muita lisätietoja maksutapahtumasta kuin mitä pankin järjestelmistä on mahdollista saada eikä Pankki ole esittänyt yhteydenottoa maksunsaajaan tai muita lisätietoja vastineessaan kuin yleiset korttiehdot ja kuvaruutukopion yökerhon verkkosivuilta. Toiselle pankille toimittamassaan vastineessa yökerho on ilmoittanut tapahtumien sisältäneen juomia. Asiakas kävi tekemässä 30.5.2017 laajan huume- ja lääkeaineseulan, jonka tulokset olivat kuitenkin negatiiviset. Asiakas teki myös tapahtumasta rikosilmoituksen 15.6.2017. Asiakas ei tehnyt rikosilmoitusta heti, koska toisesta pankista neuvottiin näin. 

Asiakas viittaa Pankkilautakunnan ratkaisuihin PKL 4/16, PKL 51/16, FINE-000793 ja FINE-005423. Asiakas ei koe, että hän olisi itse toiminut törkeän huolimattomasti asiassa, koska hän ei ole ollut tilassa jossa olisi voinut itse estää kortin oikeudetonta käyttöä. Muistin menettämistä tapauksessa ei pidä tulkita törkeäksi huolimattomuudeksi tai siten, että asiakas olisi tietoisesti maksua hyväksynyt vaikka se vaikuttaakin asiakkaan kuvauksen tarkkuuteen tapahtumien kulusta. Pankki pitää vastauksessaan mahdollisena, että asiakas on harhautettu hyväksymään maksutapahtuma, mikä asiakkaan mielestä tukee hänen väitettään kortin oikeudettomasta käytöstä ja maksunsaajan osallisuudesta siihen. Asiakas on toiminut tilanteen jälkeen mahdollisimman huolellisesti sekä ottanut tilanteen ja huumaamisepäilyn erittäin vakavasti, mitä tukee hänen toimenpiteensä tapahtuman jälkeen (yhteydenotto korttien sulkupalveluun kortin sulkemiseksi, korttitapahtuman reklamointi, huume- ja lääkeaineseulan tekeminen yksityisellä terveyspalveluiden tarjoajalla, reklamaation täydentäminen sekä rikosilmoituksen tekeminen). Kortin käyttöhistoria tukee asiakkaan väitettä, koska maksutapahtuma on ollut poikkeuksellinen ja tämän olisi pitänyt jopa näkyä Pankin mahdollisessa tilitapahtumien monitoroinnissa. Tämä myös tukee tapahtumakuvausta ja sen perusteella asiakas on tarkastanut korttiin liitetyn tilin tilitapahtumat ilman aiheetonta viivytystä.

Edellä mainittujen johdosta asiakas toteaa, että hän ei ole voinut toimia tapahtuneessa huolimattomasti tai hyväksyä korttitapahtumaa vapaaehtoisesti, mikä viittaa kortin oikeudettomaan käyttöön ja maksunsaajan osallisuuteen. Asiakas kokee, että maksunsaaja on toiminut tilanteessa vilpillisesti ja osallistunut kortin oikeudettomaan käyttöön. Tämän vuoksi asiakas katsoo, että kortinmyöntäjän tulisi ottaa tapahtuma vastatakseen täysimääräisesti. Asiakas on tehnyt myös toisen pankin päätöksestä valituksen FINElle.

Pankin vastine

Osto yökerhossa

Pankin järjestelmien mukaan asiakkaan riitauttamassa ostossa on luettu kortin siru ja pankin järjestelmiin on kirjattu tapahtumasta reaaliaikainen katevarmennus. Osto on hyväksytty pankin järjestelmän mukaan korttiin liitetyllä tunnusluvulla.

Maksukorteissa sirukortteihin on siirrytty pitkälti sen vuoksi, että sirukorttien väärentäminen on vaikeaa ja kallista kortin sirun sisältämän turvaprosessorin takia. Sirun avulla voidaan tunnistaa kortinhaltija ja kortti magneettijuovaa turvallisemmin. Pankin tiedossa ei ole yhtään tapausta, jossa kortin siru olisi onnistuttu kopioimaan. PIN-Iukua ei ole saatavissa itse kortista. Näiden syiden vuoksi Pankki katsoo, ettei asiakkaan riitauttamaa ostoa ole voitu tehdä korttikopiolla, vaan asiakkaan maksukortilla.

Vastuu korttitapahtumasta

Asiakas on kertonut kaksi vaihtoehtoa, joiden mukaisesti ostot ovat voineet hänen mielestään tapahtua, mutta asiakas ei sinänsä kiistä mahdollisuutta, että hän olisi itse tietoisesti tehnyt riitauttamansa oston yökerhossa. Tätä vaihtoehtoa tukee erityisesti asiakkaan toteamus siitä, että tunnusluku on ollut vain hänen muistissaan. Pankki toteaa lisäksi, että vaikka kortinhaltija menettäisi muistinsa korttiostojen tekohetkistä, ei se seikka yksinään siirrä kuitenkaan vastuuta ostoista pankille.

Pankki pitää myös mahdollisena, että asiakasta on tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän on epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä useampia ja suurempia ulkomaan valuutan määräisinä ilmoitettuja veloituksia. Asiakkaan tällöin kuitenkin itse hyväksyttyä salaisella tunnusluvullaan korttitapahtumat ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtumien veloittamiselle tililtään, ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä. Näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaa korttiehtojen mukaisesti hyväksymistään maksutapahtumista täysimääräisesti.

Asiakkaan väitteelle siitä, ettei hän olisi voinut itse estää kortin oikeudetonta käyttöä, ei ole löydettävissä saadusta selvityksestä muuta tukea kuin asiakkaan oma kertomus. Myöskään väite maksunsaajan osallisuudesta ja vilpillisyydestä asiakkaan kortin käytössä ei ole uskottava. Ostot on hyväksytty korttiin Iiitetyllä tunnusluvulla, joka on ollut asiakkaan kertoman mukaan vain omassa muistissaan. Myöskään huumaamisesta ei ole muuta selvitystä kuin asiakkaan oma tapahtumainkuvaus. Vaikka asiakas on kertonut menettäneensä muistinsa, hän on kuitenkin joka tapauksessa ollut riittävästi järjissään selvitäkseen yksin takaisin majoitukseensa yökerhosta. Lisäksi Pankki toteaa, että asiakkaan ilmoittaman yökerhon kaltaisissa ravintoloissa suoritettavat maksut voivat poiketa huomattavasti tavallisen suomalaisen yökerhon hinnoista. Pankki on toimittanut lautakunnalle yökerhon verkkosivuilta ottamansa kuvakaappauksen.

Asiakas on kertonut tarkistaneensa Pankin tilitapahtumat vasta iltapäivällä 27.5.2017. Asiakkaan kortti on suljettu Suomen aikaa 28.5.2017 klo 03:26 sulkupalvelun kautta. Pankin tiliä ei ole katsottu aikaisemmin, sillä se on ollut asiakkaan mukaan yhteinen taloustili, jota käytetään talouden yhteisiin menoihin. Pankki toteaa, ettei kortinhaltijan korttiin liitetyn tilin käyttötarkoitus vaikuta huolellisuusvelvoitteiden täyttämiseen. Sen sijaan epäiltäessä kortin väärinkäyttöä voidaan aiheeton viivyttely korttitapahtumien tarkastamisessa ottaa pankin näkemyksen mukaan huomioon huolellisuusarvioinnissa.

Lopuksi

Pankki katsoo, että asiakkaan kortti on ollut läsnä riitautetussa ostotapahtumassa. Pankki ei pidä saadun selvityksen perusteella uskottavana asiakkaan väitteitä maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä tapauksessa. Pankin näkemyksen mukaan asiakas on joko itse tehnyt riitauttamansa oston tai luovuttanut korttinsa ja siihen liitetyn tunnusluvun sivulliselle oston tekemistä varten. Pankki ei korttiehtojensa tai maksupalvelulain mukaan ole korvausvastuussa kummassakaan tapauksessa asiakkaan valituksessaan riitauttamasta ostosta.

Selvitykset

Valitus koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Tutkintailmoitus (Ilmoitusaika 15.6.2017)
  • Kuvakaappaus yökerhon verkkosivuilta
  • Pankin korttiehdot

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi Pankkilautakunnan on arvioitava, voidaanko kortin oikeudettoman käytön katsoa johtuneen siitä, että asiakas on huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin ja korttiehtojen mukaiset velvollisuutensa ja onko asiakkaan mahdollinen huolimattomuus törkeää. Lisäksi on arvioitava, voidaanko maksunsaajan katsoa varmistuneen asianmukaisesti maksajan oikeudesta käyttää korttia ja tuleeko asiakkaan mahdollista vastuuta tällä perusteella rajoittaa.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Maksupalvelulain 53 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunnistetiedoista.

Lain 54 §:n 1 momentin mukaan maksuvälineen haltijan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Lain 62 §:n mukaan maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu maksuvälineen haltija on luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka
3) hän tai muu maksuvälineen haltija on laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.
Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.
Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;
2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä milloin tahansa em. ilmoitus; tai
3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.
Sen estämättä, mitä pykälän 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Pankin yleisten korttiehtojen kohta, joka koskee kortinhaltijan vastuuta kortin oikeudettomasta käytöstä, vastaa maksupalvelulain 62 §:n kuluttajan hyväksi pakottavia säännöksiä.

Korttiehtojen Kortin ja tunnusluvun säilyttäminen -kohdan mukaan kortinhaltijan tulee säilyttää korttia huolellisesti ja erillään tunnusluvusta. Kortinhaltijan on seurattava säännöllisesti kortin tallella oloa olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Tunnuslukua tulee säilyttää niin, ettei sivullisella ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Kortinhaltija sitoutuu hävittämään pankista saamansa tunnusluvun sekä sitoutuu olemaan kirjoittamatta tunnuslukua ylös helposti tunnistettavaan muotoon. Kortinhaltijan tulee näppäillessään tunnuslukua suojata näppäimistö kädellään siten, ettei sivullisen ole mahdollista nähdä käytettävää näppäinyhdistelmää. Kortin katoamisesta, joutumisesta sivullisen haltuun, oikeudettomasta käytöstä tai tunnusluvun joutumisesta sivullisen tietoon on viipymättä ilmoitettava pankille.

Korttiehtojen Suostumus korttitapahtumaan ja korttitapahtuman peruuttaminen –kohdan mukaan kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtumaan maksunsaajan määrittelemällä tavalla: näppäilemällä kortin salaisen tunnusluvun, omakätisesti allekirjoittamalla, […]. Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla suostumuksensa tapahtumaan.

Korttiehtojen Korttitapahtuman veloitus tai luottotilille kirjaaminen -kohdan mukaan Pankki on oikeutettu veloittamaan kortinhaltijan tililtä korttitapahtumat, joihin kortinhaltija on antanut suostumuksensa edellä mainitulla tavalla.

Asian arviointi

Pankkilautakunta toteaa vastuun kortin ja sen tunnusluvun huolellisesta säilyttämisestä olevan maksupalvelulain ja korttiehtojen mukaan kortinhaltijalla. Tämä on luonnollista ottaen huomioon sen, että viime kädessä - riippumatta esimerkiksi kortinmyöntäjän ohjeistuksesta tai korttisopimuksen ehdoista - ainoastaan kortinhaltija voi vaikuttaa siihen, miten ja missä olosuhteissa hän korttiaan ja sen tunnuslukua säilyttää ja käyttää.

Tilanteissa, joissa kortti on päätynyt ulkopuolisen haltuun ja sitä on käytetty oikeudetta, on kortinhaltijan ja kortinmyöntäjän välisen vastuunjaon kannalta pääsääntöisesti ratkaisevaa se, kuinka huolellisesti kortinhaltijan voidaan katsoa menetelleen korttinsa ja sen tunnusluvun suhteen. Jotta kortinhaltijan huolellisuutta voitaisiin arvioida, on saatava selvitystä siitä, missä olosuhteissa ja millä tavoin kortinhaltija on korttiaan ja tunnuslukuaan säilyttänyt ja käyttänyt ja miten ne ovat päätyneet ulkopuolisen haltuun/tietoon. Parhaat mahdollisuudet selvityksen antamiseen on kortinhaltijalla ja kortinhaltijan vaatiessa kortinmyöntäjää ottamaan vastuun kortin oikeudettomasta käytöstä, voidaan kortinhaltijan edellyttää antavan oman selvityksensä tapahtumista ja omasta menettelystään. Tietoa tapahtumienkulun yksityiskohdista, esimerkiksi siitä, miten ja minä hetkenä kortti on tarkalleen viety, ei aina ole mahdollista saada eikä myös kortinhaltijalta voida edellyttää, mutta kortinhaltijan voidaan aina edellyttää antavan selvityksen omasta menettelystään.

Tässä tapauksessa asiakkaan valitus perustuu pääasiassa sille, että hänet olisi huumattu ja asiakkaan ollessa huumattuna hänet olisi laitettu käyttämään korttiaan ostoihin, joita hän ei ole halunnut tehdä tai ole tietoisesti tehnyt, taikka vaihtoehtoisesti yökerhon työntekijä on käyttänyt asiakkaan korttia oikeudetta.

Pankkilautakunta toteaa, että huumaamisesta ei ole tapauksessa esitetty muuta selvitystä kuin asiakkaan lautakunnalle esittämä tapahtumien kuvaus ja epäilys huumaamisesta. Osaltaan asiakkaan kertomaa ja huumausepäilyä tukee kuitenkin se, että asiakas on käynyt - vaikkakin tulokseltaan negatiivisessa - huume- ja lääkeseulassa melko pian tapahtumien jälkeen 30.5.2017 ja se, että asiakkaan lautakunnalle esittämä tapahtumien kuvaus vastaa sitä, mitä hän on rikosilmoitusta tehdessään – tosin lähes kolme viikkoa tapahtumien jälkeen - 15.6.2017 poliisille kertonut. Toisaalta lautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, ettei asiakas ole esittänyt, että hänen epäilemästään huumaamisesta olisi aiheutunut joitain muita seurauksia - esimerkiksi hänen kokemassaan olossa seuraavana aamuna - kuin muistin menettäminen määrätyltä ajalta. Kukaan asiakkaan ystävistä ei saadun selvityksen mukaan myöskään ole kokenut mitään vastaavaa, vaikka asiakas epäilee tulleensa huumatuksi heidän juodessa yhdessä oluita yökerhon aulan baaritiskillä.

Asiakkaan mukaan hänen ystävänsä on maksanut hänen aulassa juomansa oluen. Asiakkaan mukaan hänen korttinsa tunnusluku on ollut ainoastaan hänen muistissaan eikä hän ole – ainakaan tietoisesti – käyttänyt korttiaan ja sen tunnuslukua ko. yökerhossa.

Pankkilautakunta toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella jäävän olennaisilta osin epäselväksi, mitä aamuyöllä 27.5.2017 ko. yökerhossa on tapahtunut, ja ettei lautakunnan ole asiassa saadun selvityksen perusteella mahdollista luotettavasti arvioida tapahtumien yksityiskohtaisempaa kulkua. Saadun selvityksen perusteella Pankkilautakunta katsoo asiassa jääneen näyttämättä asiakkaan huumatuksi joutuminen. Toisaalta huumaamisen mahdollisuutta ei asiassa saadun selvityksen perusteella voida myöskään poissulkea, kuten ei myöskään sitä mahdollisuutta, että asiakas olisi itse tietoisesti tehnyt kyseessä olevan riidanalaisen maksutapahtuman tai että asiakasta olisi tapauksessa harhautettu hyväksymään ja/tai hän olisi epähuomiossa hyväksynyt tuolloin käsittämäänsä useampia ja suurempia veloituksia. Jälkimmäisessä tapauksessa asiakkaan itse hyväksyttyä tunnusluvullaan kyseisen korttitapahtuman ja hänen näin ollen annettua pankille suostumuksensa korttitapahtuman veloittamiselle tililtään ei tapauksessa olisi kyse maksupalvelulaissa tai korttiehdoissa tarkoitetusta kortin oikeudettomasta käytöstä ja näin ollen asiakkaan ja pankin välisessä suhteessa asiakas vastaisi hyväksymästään maksutapahtumasta täysimääräisesti.

Yhteenvetona Pankkilautakunta katsoo tapahtumien kulun jäävän asiassa esitetyn selvityksen perusteella olennaisilta osin epäselväksi. Pankkilautakunnan ei ole saadun selvityksen mahdollista luotettavasti arvioida, mitä tapauksessa on todennäköisimmin tapahtunut ja onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä saati sitä, mikä kortin oikeudettoman käytön tapauksessa olisi asiakkaan mahdollisesti huolimattoman menettelyn myötävaikutus tapahtumien kulkuun ja olisiko mahdollisessa väärinkäytössä ollut mukana maksunsaajana toiminut yökerho tai sen työntekijöitä.

Lopputulos

Ohjesääntönsä mukaan Pankkilautakunta voi erityisestä syystä päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta sen käsiteltäväksi saatetusta asiasta. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa esitetyn selvityksen perusteella tapahtumien kulku jää olennaisilta osin epäselväksi eikä lautakunta näin ollen pysty käytettävissään olevin keinoin luotettavasti ratkaisemaan asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa kysymystä siitä, onko tapauksessa ylipäänsä kyse kortin oikeudettomasta käytöstä. Keskeisen tapahtumainkulun jäädessä tällä tavoin epäselväksi Pankkilautakunta päättää, ettei se anna ratkaisusuositusta tässä tapauksessa.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta