Haku

FINE-005384

Tulosta

Asianumero: FINE-005384 (2017)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2017

Tulipalossa tuhoutuneen huvilarakennuksen jälleenhankinta-arvo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan huvilarakennus oli 28.3.2017 tuhoutunut tulipalossa kokonaan. Vakuutuskirjan mukaan puinen kesämökkirakennus oli rakennettu vuonna 1969 ja sen kokonaispinta-ala oli 95 m2.

Vakuutusyhtiö oli arvioinut rakennuksen jälleenhankinta-arvoksi 97.078 euroa ja päivänarvoprosentiksi 53. Tämän perusteella vakuutusyhtiö oli maksanut päivänarvokorvausta 50.480 euroa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja pyytää ratkaisusuositusta siitä, tulisiko vakuutusyhtiön korvata rakennuksen palovahinko vakuutuksenottajan hankkimiin tarjouksiin perustuvien kustannusarvioiden mukaan vai vakuutusyhtiön hankkiman insinööritoimiston teknisen arvion perusteella.  Vakuutuksenottaja vaatii, että jälleenhankinta-arvona korvataan 168.900 euroa.

Vakuutuksenottaja kiinnittää huomiota siihen, että vakuutusyhtiön hankkimassa kustannusarviossa todetaan, ettei arvio ole tarjous ja että rakennuksen kuntoarvio perustuu rakennuksen ikään. Vakuutuksenottaja on hankkinut kahdelta talotoimittajalta kustannusarviot vastaavanlaisen talon rakentamisesta. Ensimmäisen tarjouksen mukaan vastaavan suuruisen talon rakentaminen maksaisi 168.900 euroa ja toisen tarjouksen mukaan uuden vastaavanlaisen talon rakentamisen arvioidaan maksavan 151.000 – 191.000 euroa. Nämä kustannusarviot osoittavat tuhoutuneen rakennuksen jälleenhankinta-arvon olevan huomattavasti korkeampi kuin vakuutusyhtiön hankkiman ns. teknisen kustannusarvion.

Vakuutuksenottaja viittaa myös siihen, että vakuutusyhtiö on hyväksynyt rakennuksen vakuutettavaksi täydestä arvostaan ja jälleenhankinta-arvoperusteisesti sekä perinyt siitä sen mukaisen vakuutusmaksun. Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään linjannut, että vakuutuksenottajalla on oikeus saada uutta saunamökkiä vastaava korvaus, kun kyseessä on jälleenhankinta-arvokohde.

Vakuutuksenottaja kertoo olevansa rakentamassa täysin samankokoista taloa. Rakennus tehdään nykyisten rakentamismääräysten mukaisesti ja ajanmukaisia rakennusmateriaaleja käyttäen. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus ei sulje pois muuttuneiden rakentamismääräysten aiheuttamien lisäkustannusten korvaamista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö kertoo teettäneensä vanhasta rakennuksesta rakennuspiirustukset ja rakennusselostukset sekä pyytäneensä paikalliselta rakennusurakoitsijalta 20.9.2017 päivätyn tarjouksen uuden vastaavan rakennuksen rakennuskustannuksista. Tämän tarjouksen perusteella vakuutusyhtiö nostaa aikaisemmin tehdyn korvauspäätöksensä vastaamaan tätä summaa rakennuksen jälleenhankinta-arvokorvauksen osalta. Vakuutusyhtiö korvaa rakennuksesta 129.550 euroa.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutuksenottajan esittämät tarjoukset sisältävät huomattavia perusparannuksia, rakennemuutoksia ja asumismukavuuteen vaikuttavia parannuksia, jotka eivät olleet vahingoittuneessa rakennuksessa ennen vahinkoa. Vaikka rakennuksen kokoa ei ole muutettu, asiakkaan esittämät tarjoukset vastaavat aivan toisenlaista rakennusta, kuin mikä alkuperäinen rakennus oli ennen vahinkoa.  Esimerkkeinä muutoksista ja perusparannuksista vakuutusyhtiö on maininnut märkätilat vesierityksineen, sisälle tuleva wc, vesi- ja viemärit näihin tiloihin, kodinhoitotila, keskuspölynimuri, ilmanvaihtojärjestelmä ja paikalla valettu peruslaatta salaojineen sekä liittyminen kunnalliseen vesijohtoverkostoon.

Vakuutusyhtiö toteaa lisäksi, että vakuutuksenottaja ei ole lisäkulujen osalta esittänyt mitään todisteita siitä, että nämä lisäkulut johtuisivat mistään viranomaismääräysten muuttumisesta. Tästä johtuen vakuutusyhtiö pitää lisäkuluja tässä tapauksessa aiheettomina.

Vakuutuksenottajan lisäkirjelmät

Vakuutuksenottaja on vakuutusyhtiön vastineiden johdosta ilmoittanut, ettei uusi rakennus sisällä märkätilaa (ainoastaan wc-pytyn ja käsienpesualtaan), erillistä kodinhoitotilaa tai liitäntää kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkkoon. Asumisen taso tulee nousemaan keskuspölynimurijärjestelmän, ilmastointitöiden, yhden wc-pytyn ja käsienpesualtaan sekä näiden putkistojen verran. Asumisen tason muutos on siten enintään 8.700 euroa. Myöhemmin vakuutuksenottaja on vielä ilmoittanut, että kustannuslisä valitun perustusratkaisun ja tuhoutuneen rakennuksen pilariperustuksen välillä on enintään noin 10.000 euroa.  Kun asumisen tasoa korottavat kustannukset ja perustuksen lisäkustannus vähennetään urakkahinnasta, vakuutusyhtiön korvattavaksi jää yhteensä 150.200 euroa.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä ovat olleet

- 10.4.2017 päivätty, Insinööritoimisto K:n antama kustannuslaskelma

- kaksi päiväämätöntä ohjeellista kustannusarviota niihin sisältyvine laskelmineen

- TaloPeli-työkalulla laskettu, 17.5.2017 päivätty erittely PTT-muuttovalmiin rakennuksen (kohde loma-asunto) kustannuksista.

- S talot Oy:n 22.5.2017 päivätty tarjous siihen sisältyvine laskelmineen.

- S talot Oy:n lähettämä päiväämätön viesti, jonka mukaan tarkan hinnan selvittämiseksi tulee aina ensin laatia suunnitelma ja pyytää sitova tarjous.

- Insinööritoimisto K:n 1.9.2017 päivätty huonekortti, joka sisältää piirustuksia uudesta rakennuksesta.

- Rakennusliike A. R. Oy:n 20.9.2017 päivätty tarjous mökin rakentamisesta palaneen tilalle.

- valokuvia vakuutetusta mökistä ennen ja jälkeen tulipalon.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, mikä on ollut vakuutetun ja tulipalossa tuhoutuneen kesämökkirakennuksen jälleenhankinta-arvo.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kotivakuutuksen arvioimis- ja korvausäännösten

- kohdan 27.1.1 (Jälleenhankinta-arvo) mukaan jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää.

- kohdan 27.1.3 (Vakuutusarvo) mukaan omaisuuden, vahingon ja korvauksen määrän arvioimisen perustana on omaisuuden vakuutusarvo. Omaisuuden vakuutusarvo on sen jälleenhankinta-arvo, ellei muuta ole sovittu ja siitä tehty merkintä vakuutuskirjaan.

- kohdan 27.1.4 (Täysarvo) mukaan, jos vakuutuksen kohteen vakuutusmääräksi on merkitty täysarvo, on vakuutuksen kohde aina vakuutettu vakuutusarvostaan. Korvauksena maksetaan omaisuuden jälleenhankinta- tai päivänarvon mukainen vahingon määrä.

Jälleenhankinta-arvon mukaista korvausta koskevan ehtokohdan 27.4.2 mukaan

- vahingon määrä saadaan, kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo 

- jos jälleenhankitun omaisuuden arvo on vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvoa suurempi, ei ylimenevää osaa oteta huomioon korvausta laskettaessa

- jos omaisuutta ei voida korjata, vahingonkorvauksen määrä on vastaavan, vahinkohetkellä samassa kunnossa olleen omaisuuden hankintahinta

- jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää, että vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta joko korjataan tai että samalle tontille tai tilalle rakennetaan, taikka irtaimen omaisuuden sijalle hankitaan uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan korvauksen määrä on vastaavan, vahinkohetkellä samassa kunnossa olleen omaisuuden hankintahinta. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus maksetaan, kun vahingoittuneen rakennuksen tilalle rakennetaan uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta.

Vakuutuksenottaja on vaatinut uuden rakennuksen arvioituihin rakentamiskustannuksiin perustuvan tarjouslaskelman mukaista jälleenhankinta-arvokorvausta 168.900 euroa. Asian käsittelyn aikana vakuutuksenottaja on ilmoittanut rakennuksen asumistasoa korottavien kustannusten ja erilaisesta perustuksesta aiheutuvien lisäkustannusten yhteismäärän olevan 18.700 euroa. Uusi korvausvaatimus on 150.200 euroa, johon sisältyy muuttuneista rakentamismääräyksistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Vakuutuksenottaja, jolla on näyttövelvollisuus asiasta, ei ole kuitenkaan osoittanut, mihin viranomaismääräyksiin hänen vaatimansa lisäkustannukset perustuvat.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajan esittämistä tarjouksista ei selviä, minkä verran tuhoutunutta rakennusta vastaavan uuden rakennuksen rakentaminen tulisi maksamaan. Lausuntopyynnön käsittelyn aikana vakuutusyhtiö on aikaisemmasta poiketen katsonut tuhoutuneen rakennuksen jälleenhankinta-arvoksi 129.550 euroa. Tämä arvo perustuu paikallisen rakennusliikkeen tarjouslaskelmaan, jonka pohjana ovat olleet tuhoutuneesta rakennuksesta laaditut uudet piirrokset.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kun vakuutuksenottaja on rakennuttanut aiempaa mökkiä paremmin varustellun mökin, korvaus tulee määritellä laskennallisena teknisenä jälleenhankinta-arvona. Vakuutusehtojen mukaan jälleenhankinta-arvo perustuu siihen, mitä ominaisuuksiltaan vastaavan uuden rakennuksen rakentaminen olisi tullut maksamaan hetkeä ennen vahinkoa. Jos jälleenhankitun omaisuuden arvo on vahingoittuneen omaisuuden arvoa suurempi, ylimenevää osaa ei oteta huomioon korvausta laskettaessa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että tuhoutuneen rakennuksen jälleenhankinta-arvo hetkeä ennen vahinkoa on ollut rakennuksen piirustuksiin pohjautuvan tarjouksen mukainen määrä, eli 129.550 euroa. Vakuutuslautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Maso

Sario

Vaitomaa

Yrttiaho

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia