Haku

FINE-005333

Tulosta

Asianumero: FINE-005333 (2017)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 12.12.2017

Vastaako pankki verkossa toimivan palveluntarjoajan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta asiakkaan tehtyä debit-korttiinsa liitetyltä pankkitililtään maksusuorituksia palvelussa avatulle tililleen? Korttimaksu. Maksutapahtuman hyväksyminen. Myyjän sopimusrikkomus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on keväällä 2017 maksanut internetissä Visa Debit-kortillaan yhteensä 6.000,00 euron suoritukset valuuttakauppapalveluja tarjoaville yrityksille. Asiakas on tehnyt vastaavia suorituksia myös kolmen muun kortinmyöntäjän credit ja debit-korteilla. Asiakas on menettänyt lähes kaikki tekemänsä suoritukset ja katsoo tulleensa huijatuksi. Ko. kortilla tehdyistä suorituksista asiakkaalta on jäänyt saamatta takaisin 4.500,00 euroa.

Asiakkaan valitus

Asiakkaalta huijattu summa on yhteensä 16.500,00 euroa, joista Pankkia koskeva määrä on 4.500,00 euroa. Mitään palvelua asiakas ei ole saanut vaan rahat on huijattu, ja asiakas vaatii Pankkia palauttamaan huijatut rahat kuluttajansuojalain mukaisesti.

Asiakas on tehnyt kortillaan 6.000,00 euron suuruiset ostot 10Markets/Whitestone ja Markets Trading -nimisiltä yhtiöiltä, jotka ovat luvanneet tarjota sijoituspalveluja, joita asiakas ei kuitenkaan saanut. Yhtiöiden tarkoituksena on ainoastaan asiakkaan varojen huijaaminen itselleen. Netissä pyörii mainokset, joissa luvataan vähintään 5.000 euron tulot päivässä, ja näytetään valheellisia ihmisten nimiä päivittäisine valheellisine tulotietoineen. Yhtiöille siirretään ostoilla rahat ja niillä muka sitten käydään valuuttakauppaa ja heidän automaattikoneensa kauppaa. Yhtäkkiä on tullut muka järjettömiä kurssinousuja, jolloin varat ovat menneet. He soittelevat ja lähettelevät sähköposteja ja pyytävät laittamaan lisää rahaa. Käytännössä he manuaalisesti ohjailevat ihmisten tilejä ja huijaavat rahat eikä asiakas saa itse edes valita asianhoitajaansa. Viimeisin oli törkein huijaus, kun tuli muka tällainen kurssinousu ja tili oli yhtäkkiä negatiivinen, -6.665,50 euroa, mikä on tietenkin mahdotonta. He eivät myöskään anna ottaa rahoja pois omalta tiiltä. Asiakaskin menetti loputkin rahansa, vaikka monta kertaa yritti nostaa niitä pois. Asiakas löysi verkosta paljon näiden huijareiden huijaamiksi tulleiden kertomuksia. Huijarit vetoavat pankkien suuntaan siihen, että ostot on tehty itse, ja sillä pankit yrittävät paeta vastuutaan. Tottakai jokainen tekee ostonsa aina itse, mutta silloin ostettu tuote tai palvelu on saatava. Poliisi tutkii asiaa törkeänä petoksena.

Pankin vastine

Pankki kiistää asiakkaan vaatimukset perusteettomina.

Asiakas on valituksessaan todennut, että "Tottakai jokainen tekee ostot aina itse, mutta silloin ostettu tuote tai palvelu on myös saatava!". On siis riidatonta, että asiakas on tehnyt itse korttiostot, joista hän vaatii asiassa hyvitystä Pankilta. Korttiehtojen mukaan asiakas vastaa itse ostoista, sillä hän on käyttänyt korttia maksuperusteen synnyttävällä tavalla. Pankki ei ole korttiehtojen tai lain mukaan osallinen näihin sopimuksiin eikä vastaa niiden ehtojen noudattamisesta. Vaikka asiakas ei ole kertomansa mukaan saanut samansuuruisena sijoittamiaan rahojaan takaisin, ei Pankki vastaa asiakkaan ja palveluntarjoajan välisessä sopimuksessa mainituista sijoitusriskeistä tai sopimusehtojen noudattamisesta.

Asiakas on väittänyt, että Pankilla/Visalla on oikeus periä takaisin maksut. Pankki toteaa, että Pankilla ei ole yleistä oikeutta tai velvollisuutta periä takaisin asiakkaan kortilla tekemiä maksuja. Asiassa Pankki on kuitenkin tehnyt Visan sääntöihin perustuvat maksunpalautuspyynnöt asiakkaan tekemistä korttiostoista, joista hän on vaatinut hyvitystä Pankilta. Pankki on saanut maksunpalautusprosessissa kaksi veloitusta palautettua asiakkaan tilille.

Pankki katsoo, että asiakkaan vaatimukset ovat lakiin ja sopimusehtoihin perustumattomia, sillä asiakas on riidattomasti itse tehnyt veloitukset. Siten kyse ei voi olla maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. Asiakas ei ole kiistänyt antaneensa suostumusta maksutapahtumaan, vaan päinvastoin, eikä pankilla siten ole velvollisuutta antaa lisäselvitystä suostumuksen antamisesta veloituksiin. Pankki ei vastaa palveluntarjoajalla mahdollisesti olevasta korvausvelvollisuudesta veloituksissa, sillä pankki ei ole toiminut luotonantajana veloituksissa.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:

  • Yleiset korttiehdot
  • Asiakkaan pankkitilin tapahtumat 1.2.-1.6.2017
  • Tulosteita asiakkaan Trades Account -tilistä
  • Tulosteita asiakkaan tilistä 10Markets -internetsivuilta
  • Tuloste asiakkaan tilitapahtumista Funding Transaction Account -tilillä
  • Asiakkaan ja 10Markets-asiakaspalvelun välisiä sähköposteja
  • Rikosilmoitus

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi ensin ratkaistava, onko Pankki tapauksessa kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaisessa yhteisvastuussa myyjän kanssa tämän mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Mikäli yhteisvastuu on, on lautakunnan lisäksi arvioitava, voidaanko tapauksessa katsoa kyseessä olevan myyjän sopimusrikkomus ja onko asiakas kyseisen sopimusrikkomuksen johdosta oikeutettu maksamiensa suoritusten täyteen palautukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan
Tämän luvun 18 ja 39 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaiseen luottoon ja 36–38 §:ää ainoastaan tavaran hankkimiseksi myönnettävään hyödykesidonnaiseen luottoon.                                                  

Lain (38/1978) Pakottavuutta koskevan 7 luvun 5 §:n mukaan
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön.[..]

Lain (38/1978) 7 luvun 7 §:n mukaan
Tässä luvussa tarkoitetaan:
[..]
3) hyödykesidonnaisella luotolla kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella;
[..]

Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 24/2010 vp) mukaan hyödykesidonnaisia luottoja ovat myös erityisluottokortit (tietyn liikkeen omat kortit) sekä niin sanotut yleisluottokortit (Visa, MasterCard), kuten korkein oikeus on voimassa olleen säännöksen (7 luvun 2 §:n 3 kohta) nojalla katsonut ratkaisussaan KKO:2007:6.

Lain (38/1978) Luotonantajan ja myyjän tai palveluksen suorittajan yhteisvastuuta koskevan 7 luvun 39 §:n (27.8.2010/746) mukaan
Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.
Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kaupan purkuun myös kaupan rahoittanutta luotonantajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos:
1) luotonantaja on ajoissa selkeällä tavalla ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on lain mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin on merkitty omistajaksi luotonantaja; tai
2) luotonantaja voi muutoin osoittaa kuluttajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta.

Pankin yleisten korttiehtojen Kortinhaltijan vastuu -kohdan mukaan:
Tilinomistaja ja tiliin Iiitetyn kortin haltija vastaavat kaikista tiliin liitetyillä korteilla tekemistään tapahtumista, sekä siitä, että tilillä on nostoihin ja maksuihin tarvittava kate.

Korttiehtojen Ostosten ja palveluiden maksaminen internetissä -kohdan mukaan
Visa-kortinhaltija voi kortin numerolla, voimassaoloajalla ja kortin kääntöpuolella olevalla kolminumeroisella tarkistusluvulla maksaa ostamiaan tuotteita ja palveluita internetissä.

Korttiehtojen Suostumus korttitapahtumaan ja korttitapahtuman peruuttaminen -kohdan mukaan
Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtumaan maksunsaajan määrittelemällä tavalla: näppäilemällä kortin salaisen tunnusluvun,[..], antamalla kortin tiedot internetissä [...]. Kortinhaltija ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla suostumuksensa tapahtumaan.

Korttiehtojen Korttitapahtuman veloitus tai luottotilille kirjaaminen -kohdan mukaan
Pankki on oikeutettu veloittamaan kortinhaltijan tililtä korttitapahtumat, joihin kortinhaltija on antanut suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla.

Korttiehtojen Pankin vastuu ja sen rajoitukset -kohdan mukaan
Myyjä tai palvelun tuottaja vastaa kortilla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä. Pankki ei ole osallinen näihin sopimuksiin eikä vastaa niiden ehtojen noudattamisesta muilta osin kuin mitä vastuuta on perustettu pankille voimassa olevassa kuluttajansuojalainsäädännössä.

Asian arviointi

Selvyyden vuoksi Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan tehtyä kiistatta itse kyseessä olevat korttitapahtumat ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulain 62 §:n mukaisesta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä eikä tapauksessa siten myöskään tule arvioitavaksi se, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut siitä, että asiakas olisi huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Asiakkaan vedottua tapauksessa maksunsaajan epärehellisyyteen ja pankin vastuuseen korttiyhtiönä yhteistyökumppaneistaan kuluttajansuojalain mukaisesti, tulee tapauksessa sovellettaviksi KSL:n edellä mainitut säännökset.

Pankkilautakunta toteaa, että KSL:n mukaan hyödykesidonnaisen luoton - jollaisia myös yleisluottokortit ovat - myöntäjä on yhteisvastuussa myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tämän sopimusrikkomuksesta. Tässä tapauksessa asiakas on kuitenkin tehnyt riitauttamansa ostot pankkitiliinsä liitetyllä debit-kortilla. Pankki ei siten ole toiminut kyseisten maksusuoritusten luotottajana eikä Pankki näin ollen voi olla myöskään kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaisessa yhteisvastuussa myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tämän mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Näin ollen Pankkilautakunta ei ole katsonut asiakkaan ja Pankin välisen vastuukysymyksen ratkaisemisen kannalta tarpeelliseksi myöskään arvioida sitä, voitaisiinko asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa olevan kyse asiakkaan tekemien maksujen vastaanottaneiden yritysten sopimusrikkomuksesta.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Atrila
Lehtonen
Pulkkinen

Tulosta