Haku

FINE-005332

Tulosta

Asianumero: FINE-005332 (2018)

Asiaryhmä: Tilinkäyttö ja maksaminen

Ratkaisu annettu: 02.05.2018

Vastaako pankki verkossa toimivan palveluntarjoajan mahdollisesta sopimusrikkomuksesta asiakkaan tehtyä debit-korttiinsa liitetyltä pankkitililtään maksusuorituksia palvelussa avatulle tililleen? Korttimaksu. Maksutapahtuman hyväksyminen. Myyjän sopimusrikkomus.

Tapahtumatiedot

Asiakas on keväällä 2017 maksanut internetissä Visa Debit-kortillaan yhteensä 6.000,00 euron suoritukset valuuttakauppapalveluja tarjoaville yrityksille. Asiakas on tehnyt vastaavia suorituksia myös kolmen muun kortinmyöntäjän credit ja debit-korteilla. Asiakas on menettänyt lähes kaikki tekemänsä suoritukset ja katsoo tulleensa huijatuksi.

Asiakkaan valitus

Asiakkaalta huijattu summa on yhteensä 16.500,00 euroa, josta Pankkia koskeva määrä on 6.000,00 euroa. Mitään palvelua asiakas ei ole saanut vaan rahat on huijattu, ja asiakas vaatii Pankkia palauttamaan rahat kuluttajansuojalain mukaisesti.

Asiakas on tehnyt kortillaan 6.000,00 euron suuruiset ostot 10Markets/Whitestone ja Markets Trading -nimisiltä yhtiöiltä, jotka ovat luvanneet tarjota sijoituspalveluja, joita asiakas ei kuitenkaan saanut. Yhtiöiden tarkoituksena on ainoastaan asiakkaan varojen huijaaminen itselleen. Netissä pyörii mainokset, joissa luvataan vähintään 5.000 euron tulot päivässä, ja näytetään valheellisia ihmisten nimiä päivittäisine valheellisine tulotietoineen. Yhtiöille siirretään ostoilla rahat ja niillä muka sitten käydään valuuttakauppaa ja heidän automaattikoneensa kauppaa. Yhtäkkiä on tullut muka järjettömiä kurssinousuja, jolloin varat ovat menneet. He soittelevat ja lähettelevät sähköposteja ja pyytävät laittamaan lisää rahaa. Käytännössä he manuaalisesti ohjailevat ihmisten tilejä ja huijaavat rahat eikä asiakas saa itse edes valita asianhoitajaansa. Viimeisin oli törkein huijaus, kun tuli muka tällainen kurssinousu ja tili oli yhtäkkiä negatiivinen, -6.665,50 euroa, mikä on tietenkin mahdotonta. He eivät myöskään anna ottaa rahoja pois omalta tiiltä. Asiakaskin menetti loputkin rahansa, vaikka monta kertaa yritti nostaa niitä pois. Asiakas löysi verkosta paljon näiden huijareiden huijaamiksi tulleiden kertomuksia. Poliisi tutkii asiaa törkeänä petoksena. Pankki suhtautuu tällaiseen järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan välinpitämättömästi.

Pankin vastine

Asiakas on itse suorittanut kyseiset siirrot eikä Pankilla ole oikeutta periä tällaisia veloituksia takaisin myyjäliikkeeltä. Itse sijoituskauppa, jota asiakas on käynyt kyseisen toimijan kanssa, ei kuulu Pankille, vaan reklamaatio siitä tulee suorittaa suoraan kyseiselle toimijalle.

Asiakkaan kokema vahinko on Debit-kortin erityisehtojen mukaisesti nimenomaisesti suljettu korvausvastuun ulkopuolelle. Pankin vastuu tehdyistä ostoista rajoittuu ainoastaan siihen, että ostotapahtuma tulee veloitetuksi tililtä ja hyvitetyksi maksunsaajan pankkitilille. Ehtojen mukaan Pankki ei vastaa virheellisyyksistä tai puutteita, vaan niistä on vastuussa kauppias tai palvelun tuottaja. Debit ja Credit-korttien ehdot ja niiden mukaiset korvausvastuut poikkeavat toisistaan.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksessa koskien tavaran ja maksun palauttamista todetaan, että jos on maksettu luottokortilla asiakas voi vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta. Jos on kuitenkin maksettu maksukortin Debit-ominaisuudella, asiakas voi vaatia hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut. Ko. Debit-kortin ehdoissa ei ole sitouduttu tähän eikä Pankki ole vastuussa asiakkaan itse tekemien ja myöhemmin virheellisiksi osoittautuneiden sijoitustoimien aiheuttamasta tappiosta.

Selvitykset

Valitusta koskevan osapuolten kirjelmöinnin lisäksi lautakunnalle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
•Yleiset korttiehdot
•Tulosteita asiakkaan Trades Account -tilistä
•Tulosteita asiakkaan tilistä 10Markets -internetsivuilta
•Tuloste asiakkaan tilitapahtumista Funding Transaction Account -tilillä
•Asiakkaan ja 10Markets-asiakaspalvelun välisiä sähköposteja
•Rikosilmoitus

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Pankkilautakunnan on asiakkaan ja Pankin välisen vastuunjaon ratkaisemiseksi ensin ratkaistava, onko Pankki tapauksessa kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaisessa yhteisvastuussa myyjän kanssa tämän mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Mikäli yhteisvastuu on, on lautakunnan lisäksi arvioitava, voidaanko tapauksessa katsoa kyseessä olevan myyjän sopimusrikkomus ja onko asiakas kyseisen sopimusrikkomuksen johdosta oikeutettu maksamiensa suoritusten täyteen palautukseen.

Sovellettavat lainkohdat ja sopimusehdot

Kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan

Tämän luvun 18 ja 39 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaiseen luottoon ja 36–38 §:ää ainoastaan tavaran hankkimiseksi myönnettävään hyödykesidonnaiseen luottoon.                                                 

Lain (38/1978) Pakottavuutta koskevan 7 luvun 5 §:n mukaan

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön.[..]

Lain (38/1978) 7 luvun 7 §:n mukaan

Tässä luvussa tarkoitetaan:
 [..]
 3) hyödykesidonnaisella luotolla kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella;
 [..]

Lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 24/2010 vp) mukaan hyödykesidonnaisia luottoja ovat myös erityisluottokortit (tietyn liikkeen omat kortit) sekä niin sanotut yleisluottokortit (Visa, MasterCard), kuten korkein oikeus on voimassa olleen säännöksen (7 luvun 2 §:n 3 kohta) nojalla katsonut ratkaisussaan KKO:2007:6.

Lain (38/1978) Luotonantajan ja myyjän tai palveluksen suorittajan yhteisvastuuta koskevan 7 luvun 39 §:n (27.8.2010/746) mukaan

Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

 Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kaupan purkuun myös kaupan rahoittanutta luotonantajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos:
 1) luotonantaja on ajoissa selkeällä tavalla ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on lain mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin on merkitty omistajaksi luotonantaja; tai
 2) luotonantaja voi muutoin osoittaa kuluttajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta.

Pankin yleisten korttiehtojen Tilinomistajan ja kortinhaltijan vastuu -kohdan mukaan

Tilinomistajat ja kortinhaltijat vastaavat siitä, että nostoihin ja maksuihin on tarvittava kate. Tilinomistajat ja täysivaltaiset kortinhaltijat vastaavat
1) kaikilla samaan pankkitiliin tai luottoon liitetyillä korteilla tehdyistä
Debit kortin tapahtumista; […]

Korttiehtojen Kortin tietojen käyttö etämaksamisessa (puhelin-, posti- ja internet-myynti) -kohdan mukaan

Asiakas voi Kortin tiedoilla maksaa etämyynnistä ostamiaan tuotteita ja palveluita.

Asiakkaan suositellaan maksavan Kortin tiedoilla ostoksia ainoastaan sellaiselle internet-kauppiaalle, joka on mukana Verified by Visa- tai MasterCard SecureCode -palvelussa tai jonka asiakas omasta kokemuksestaan tietää olevan turvallinen.

Asiakkaan tulee antaa Kortin tiedot vain turvalliseksi tietämilleen kolmansille palveluntarjoajille. Asiakkaan tulee tutustua kolmannen palveluntarjoajan palveluun ja sen ehtoihin ennen Kortin tietojen antamista internet-sivuille, koska asiakas vastaa ehtojen mukaisista velvoitteista ja Kortin tiedoilla tehdyistä kertaluonteisista tai toistuvista korttitapahtumista. Turvallisellekaan verkossa toimivalle palveluntarjoajalle ei koskaan saa antaa kortin salaista tunnuslukua.

Käyttäessään Kortin tietoja asiakas on velvollinen noudattamaan OPn antamia ohjeita. […]

Korttiehtojen Kortista ja kortin tiedoista huolehtiminen –kohdan mukaan

Kortinhaltija antaa suostumuksensa korttitapahtuman toteuttamiseen […] antamalla muulla asianmukaisella tavalla kortin tiedot, […].[…]Maksaja ei voi enää peruuttaa korttitapahtumaa sen jälkeen, kun hän on antanut edellä mainitulla tavalla suostumuksensa. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa pankkitililtä tai luotolta edellä mainituilla tavoilla hyväksytyt korttitapahtumat.

Korttiehtojen Pankin vastuunrajoitukset -kohdan mukaan

[Pankki] ei vastaa kortilla ostetuissa ja maksetuissa tuotteissa ja palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista ja virheellisyyksistä, vaan niistä on vastuussa kauppias tai palvelun tuottaja. Asiakkaan tulee esittää kortilla ostetuista tuotteista ja palveluista johtuvat vaatimukset kauppiaalle viivytyksettä havaittuaan virheen kauppiaan suorituksessa. [Pankin] toissijainen vastuu Luotto- eli Credit-kortilla ostetuista ja maksetuista tuotteista ja palveluista on kuvattu Luoton ehdoissa.

Asian arviointi

Selvyyden vuoksi Pankkilautakunta toteaa, että asiakkaan tehtyä kiistatta itse kyseessä olevat korttitapahtumat ei tapauksessa ole kyse maksupalvelulain 62 §:n mukaisesta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä eikä tapauksessa siten myöskään tule arvioitavaksi se, onko kortin oikeudeton käyttö johtunut siitä, että asiakas olisi huolimattomuudestaan laiminlyönyt maksupalvelulain 53 §:n ja korttiehtojen mukaisia velvollisuuksiaan. Asiakkaan vedottua tapauksessa maksunsaajan epärehellisyyteen ja pankin vastuuseen korttiyhtiönä yhteistyökumppaneistaan kuluttajansuojalain mukaisesti, tulee tapauksessa sovellettaviksi KSL:n edellä mainitut säännökset.

Pankkilautakunta toteaa, että KSL:n mukaan hyödykesidonnaisen luoton - jollaisia myös yleisluottokortit ovat - myöntäjä on yhteisvastuussa myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tämän sopimusrikkomuksesta. Tässä tapauksessa asiakas on kuitenkin tehnyt riitauttamansa ostot pankkitiliinsä liitetyllä debit-kortilla. Pankki ei siten ole toiminut kyseisten maksusuoritusten luotottajana eikä Pankki näin ollen voi olla myöskään kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n mukaisessa yhteisvastuussa myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tämän mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Edelleen Pankkilautakunta toteaa, että debit-korttia koskevissa korttiehdoissa ei ole laajennettu Pankin vastuuta kortinmyöntäjänä vastaamaan edellä mainittua KSL:n mukaista yleisluottokortin myöntäjän vastuuta, vaan korttiehdoissa on nimenomaisesti rajattu kortilla ostetuissa tuotteissa ja palveluissa esiintyvät puutteet tai virheet Pankin vastuun ulkopuolelle. Näin ollen Pankkilautakunta ei ole katsonut asiakkaan ja Pankin välisen vastuukysymyksen ratkaisemisen kannalta tarpeelliseksi myöskään arvioida sitä, voitaisiinko asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa olevan kyse asiakkaan tekemien maksujen vastaanottaneiden yritysten sopimusrikkomuksesta.

Lopputulos

Edellä esitettyyn viitaten Pankkilautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

Pankkilautakunta oli yksimielinen.

PANKKILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Sillanpää
Sihteeri Hidén

Jäsenet:
Ahlroth
Lilja
Pulkkinen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia